DODATEK L - PRŮVODCE PLACHETNÍMI SMĚRNICEMI

Tento průvodce poskytuje soubor testovaných plachetních směrnic navržených především pro větší mistrovské regaty pro jednu nebo více tříd. Proto bude zejména užitečný pro světová, kontinentální a národní mistrovství a další závody podobné důležitosti. Průvodce může být také užitečný pro další závody; avšak pro takové závody budou některé z těchto směrnic zbytečné nebo nežádoucí. Hlavní rozhodčí by měli být proto opatrní při provádění jejich výběru.

Rozšířená verze průvodce, Dodatek LE, je dostupná na webové stránce ISAF a obsahuje opatření použitelná na největších a nejkomplikovanějších mnoha třídových závodech stejně tak jako variace na některé plachetní směrnice doporučené tímto doplňkem. Čas od času bude revidována podle pokroku v technice řízení závodu a může být okopírována jako základní text pro tvorbu plachetních směrnic pro jakýkoliv konkrétní závod. Dodatek L je možné také stáhnout z webové stránky ISAF.

Principy, na kterých by měly být založeny všechny plachetní směrnice, jsou následující:

1    Měly by zahrnovat pouze dva typy výroků: záměry závodní a protestní komise a povinnosti závodníků.

2    Měly by se soustředit pouze na závodění. Informace o společenských událostech, přidělení kotviště, atd. by měly být poskytnuty odděleně.

3    Neměly by měnit závodní pravidla s výjimkou když je to žádoucí.(Když tomu tak je,musí se držet pravidla 86 s výslovným upozorněním na pravidlo,které se mění a uvedením změny).

4    Neměly by opakovat nebo znovu stanovovat jakákoliv závodní pravidla.

5    Neměly by se samy opakovat.

6    Měly by být v chronologickém pořadí; tj. v pořadí, ve kterém je závodník bude používat.

7    Pokud je to možné, měly by používat slov nebo frází ze závodních pravidel.

K použití tohoto průvodce nejdříve prohlédněte pravidlo J2 a rozhodněte, které směrnice budou potřeba. Směrnice, které jsou požadovány pravidlem J2.1, jsou označeny hvězdičkou(*). Vymažte všechny nepoužitelné nebo zbytečné směrnice. Pokud je na výběr, vyberte vhodnější verzi. Sledujte pokyny k vyplnění na levém okraji, a pokud se objeví plná čára ( _________ ),  vyberte vhodnou stylizaci,  nebo variantu ukázanou v závorkách ([..........]).

Po vymazání nepoužitých odstavců všechny odstavce přečíslujte ve vzestupném pořadí. Zkontrolujte, zda čísla odstavců jsou správná, kdekoliv jeden odstavec odkazuje na jiný.

Na zvláštní řádky vložte celé jméno regaty, včetně data od technické inspekce nebo cvičné rozjížďky až do poslední rozjížďky nebo závěrečného ceremoniálu, jméno pořadatele, město a stát.

________________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
 _________________________________________________________

PLACHETNÍ SMĚRNICE

 

1

PRAVIDLA

1.1*

Závod bude řízen podle pravidel, jak jsou definována v Závodních pravidlech jachtingu.

Použijte první větu, je li to vhodné. Vložte jméno. Napište počet a název předpisů, které nebudou uplatněny (viz pravidlo 88.2). Použijte druhou větu, je-li to použitelné, a jestliže se předpokládají přihlášky z jiných zemí a  uveďte v plném rozsahu příslušné předpisy. Zahrňte předpisy v angličtině, když to vhodné (viz pravidlo 90.2 (b).

1.2

[Následující předpisy_____  národního svazu nebudou uplatněny: ________.] [Předpisy, které budou použity, jsou v plném znění uvedeny dále.]

 

(NEBO)

 

Použijte, pokud je to vhodné, ale pouze v případě, že národní svaz místa závodu nepřijal předpisy k pravidlu 88.

1.2

Žádné národní předpisy nebudou uplatněny.

Zapište do seznamu jakékoliv další dokumenty, které budou řídit závod; například Technická pravidla jachtingu s vyznačením jejich uplatnění.

1.3*

_____ bude uplatněn.

Viz pravidlo 86. Buď sem vložte číslo pravidla(del) a uveďte změny, nebo,jestliže neužijete tento návod, učiňte tak v každém předpise,který mění pravidlo?

1.4

Závodní pravidlo(a)_____bude(ou) změněno(a) následovně: ______ .

Vložte číslo (a) pravidla (del) a jméno třídy. Udělejte zvláštní ustanovení pro pravidla každé třídy.

1.5

Podle pravidla 87, pravidlo(a) _____  pravidel třídy______ [nebudou uplatněna] [je (jsou) změněna následovně: _____ ].


1.6

Jestliže je rozpor mezi jazyky, anglický text má přednost.

 

Vložte umístění.

2

VYHLÁŠKY PRO ZÁVODNÍKY

Vyhlášky pro závodníky budou umístěny na oficiální vývěsní tabuli (ích) umístěné (ých) na ________.

 

 

Změňte časy, jestliže se liší.

3

ZMĚNY PLACHETNÍCH SMĚRNIC

Jakékoliv změny plachetních směrnic budou vyvěšeny před 9.00 hod dne, ve kterém vstoupí v platnost, s výjimkou, že jakákoliv změna časového plánu rozjížděk bude vyvěšena do 20.00 hod. před dnem, kdy nabude platnosti.

 

4

ZNAMENÍ DÁVANÁ NA BŘEHU

Vložte umístění.

4.1

Znamení dávaná na břehu budou vztyčena na  _____. 

Vložte počet minut.

4.2

Když je vlajka AP vyvěšena na břehu, je „1 minuta“ zaměněna za „ne méně než_____minut“ v závodním znamení AP.

 

(NEBO)

 

Vložte počet minut.

4.2

Vlajka D spolu s jedním zvukovým znamením znamená „Vyzývací znamení nebude dáno dříve než za _____ minut po vyvěšení vlajky D.[Lodě jsou žádány, aby neopouštěly přístav pokud není dáno toto znamení] 


4.3

Když je vlajka Y vyvěšena na břehu, platí pravidlo 40 po celou dobu od vyplutí. To je změna Části 4 Úvodu.

 

5

ČASOVÝ PLÁN ROZJÍŽDĚK

Přepracujte podle potřeby a vložte data a třídy včetně cvičné rozjížďky, pokud je. Pokud se závod skládá z kvalifikačních a finálových rozjížděk, specifikujte to. Program může být také jako příloha.

5.1*

Rozjížďky jsou plánovány následovně:

Datum   Třída ___      Třída ____

____      závodí            závodí

____      závodí           rezervní den

____      rezervní den  závodí

____       závodí          závodí

____      závodí           závodí

Vložte třídy a počty.

5.2*

Počet rozjížděk:

Třída         Počet        Rozjížděk 
               rozjížděk
      za den

_____        _____        _____

_____        _____        _____

Jedna rozjížďka navíc za den může být plachtěna za předpokladu, že žádná třída nebude mít jednu rozjížďku navíc oproti plánu a že změna byla udělána v souladu se směrnicí 3.

Vložte čas.

5.3*

Plánovaný čas pro vyzývací znamení pro první rozjížďku každého dne je _______.

5.4

K upozornění lodí, že rozjížďka nebo řada rozjížděk brzy začne, bude vztyčena oranžová vlajka označující startovní čáru s jedním zvukovým znamením alespoň pět minut před vyzývacím znamením.

Vložte čas.

5.5

Poslední den závodu nebude žádné vyzývací znamení dáno po __________.

 

Vložte třídy a jména nebo popis vlajek.

6*

VLAJKY TŘÍD

Vlajky tříd budou:

Třída            Vlajka

_____            _____

_____            _____

_____            _____

 

Vložte číslo nebo písmeno.

7

ZÁVODNÍ PLOCHY

Příloha________ukazuje umístění závodních prostorů.

 

8

DRÁHY

Vložte číslo nebo písmeno. Metoda znázornění různých drah je ukázána v doplňku A. Vložte délku dráhy, je li to vhodné.

8.1*

Náčrtky v doplňku _______ ukazují dráhy včetně přibližných úhlů mezi úseky, pořadí, ve kterém jsou značky míjeny, a bok, kterým musí být každá značka obepluta. [Přibližná délka dráhy bude ___________].

 

8.2

Signální člun závodní komise bude ukazovat přibližný kompasový kurs prvního úseku dráhy nejpozději s vyzývacím znamením.

 

8.3

Dráhy nebudou zkráceny. To je změna pravidla 32..

Vložte pouze, jestliže je změna poloh značek  neproveditelná.

8.4

Úseky dráhy nebudou po přípravném znamení změněny. Toto mění pravidlo 33.

9

ZNAČKY

Změňte čísla značek, jak potřebujete a vložte popis značek.

9.1*

Značky 1, 2, 3 a 4 budou _____.

(NEBO)

Užijte druhou možnost, když značky 4S a 4P vytvářejí bránu se značkou 4S, která musí být minuta pravobokem, a  značkou 4P  levobokem. Pokud to není patrné z náčrtu dráhy, určete, které značky dráhy musejí být obepluty.

9.1*

Značky 1, 2, 3, 4S a 4P budou _____.

(NEBO)
Vložte číslo nebo písmeno použité v bodě 8.1. 9.1*Značky jsou popsány v příloze _____.

Pokud to není patrné z náčrtů dráhy, uveďte, které značky dráhy musí být obepluty.

9.2

Následující značky jsou obeplouvané značky: ______.

Vložte popis značek.

9.3

Nové značky, jak je stanoveno v bodě 12.1, budou _________ .

Popište startovní a cílové značky: například signální loď závodní komise na pravém konci a bóje na  levém konci. Bod 11.2 popisuje startovní čáru a bod 13 cílovou čáru.

9.4*

Startovní a cílové značky budou ____________ .

Zahrnout, pokud je zahrnut bod 12.2.

9.5

Člun závodní komise signalizující změnu úseku dráhy je značka, jak je předpokládáno v bodě 12.2.

Popište každý prostor s jeho polohou a jakýmkoliv snadno viditelným detailem.

10

PROSTORY, KTERÉ JSOU PŘEKÁŽKAMI

Následující prostory jsou označeny jako překážky: ____.

 

11

START

Zahrňte pouze, pokud bude použita varianta s (*) v pravidle 26. Vložte počet minut.

11.1

Rozjížďky budou startovány podle pravidla 26 s vyzývacím znamením daným  _______ minut před startovním znamením.

(NEBO)

Popište jakýkoliv jiný startovní systém než je uveden v pravidle 26.

11.1

Rozjížďky budou startovány následujícím způsobem: ____. 

To je změna pravidla 26.

 

11.2*

Startovní čára bude mezi žerděmi s oranžovými vlajkami na startovních značkách.

 

(NEBO)

 
 

11.2*

Startovní čára bude mezi žerdí s oranžovou vlajkou na startovní značce na pravém konci a závodní stranou startovní značky na levé straně. 

 

(NEBO)

 

Vložte popis.

11.2*

Startovní čára bude _____ .

 

11.3

Lodě, kterým nebylo dáno vyzývací znamení, se musejí vyhnout startovnímu prostoru během startovního času pro jiné třídy.

Vložte počet minut.

11.4

Loď, startující později než _____ minut po svém startovním znamení, bude bez projednání bodována jako DNS. To je změna pravidla A4.

Může být použito jako alternativa k pravidlu 30.3.

11.5

Pokud je vztyčena vlajka U jako přípravné znamení, nesmí být žádná část lodi trupu, posádky nebo vybavení v trojúhelníku konců startovní čáry a první značky v průběhu poslední minuty před startovním signálem. Pokud loď poruší toto pravidlo a je identifikována, musí jí být diskvalifikována bez jednání, ale ne v případě, že je rozjížďka restartována nebo znovu jeta nebo odložena nebo přerušena před startovním signálem. Toto je změna pravidla 26.

Vložte číslo kanálu.11.6Je-li v průběhu 2 minut před startovním znamením jakákoliv část trupu lodi,  posádky nebo výstroje, na dráhové straně startovní čáry, a je li tato loď rozpoznána, vyhlásí závodní komise její číslo plachty a to radiem na VHF kanálu _____ . Selhání vyslání zprávy nebo jejího přesného načasování není důvodem k žádosti o nápravu. To je změna pravidla 62.1(a).
 

12

ZMĚNA NÁSLEDUJÍCÍHO ÚSEKU DRÁHY

 

12.1

Pro změnu následujícího úseku dráhy posune závodní komise původní značku (nebo cílovou čáru) do nové polohy.

 

(NEBO)

 
 

12.1

Pro změnu následujícího úseku dráhy položí závodní komise novou značku (nebo posune cílovou čáru) a co nejdříve je to možné odstraní původní značku. Když je při další změně tato nová značka nahrazena, potom bude nahrazena původní značkou.

Když je použit bod 12.2, bod 9.5 msí být použit také. Zaměňte „levým bokem“ a „pravým bokem“ pokud musí být značka míjena pravým bokem.

12.2

S výjimkou u brány, lodě musejí proplout mezi lodí závodní komise signalizující změnu následujícího úseku a nejbližší značkou, značku musejí minout levým bokem a loď závodní komise pravým bokem. Toto je změna pravidla 28.

13CÍL
 

13.1*

Cílová čára bude mezi stožáry s oranžovými vlajkami na cílových značkách.

 

(NEBO)

 

13.1* 

Cílová čára bude mezi žerdí s oranžovou vlajkou na cílové značce na pravém konci a závodní stranou cílové značky na levém konci.

 

(NEBO)

 

Vložte popis.

13.1* 

Cílová čára bude _______.

13.2 Pokud závodní komise chybí, když loď dokončí, měla by loď oznámit svůj konečný čas, a její pozici ve vztahu k okolním lodím, závodní komisi při první rozumné příležitosti.
 

14

SYSTÉM TRESTŮ

Bod 14.1 vložte pouze, když nebude použit dvou-otáčkový trest. Vložte počet míst nebo popis trestu.

14.1

 Bude uplatněn bodový trest, pravidlo 44.3. Trest bude _____míst.

(NEBO)
 

14.1

Tresty jsou následující:______.

Vložte třídu (y).

14.2

Pro třídu (y)_____se pravidlo 44.1 mění tak, že dvou-otáčkový trest je nahrazen jedno-otáčkovým trestem.

Nepoužije-li se celý Dodatek P, uveďte všechna omezení.

14.3

Bude použit Dodatek P [jak je změněn body [14.2] [a] [14.4].

Doporučeno pouze pro juniorské soutěže.

14.4

Pravidlo P2.3 se neuplatní a pravidlo P2.2 je změněno tak, že bude použito pro každý další trest po prvém trestu.

15

ČASOVÉ LIMITY A CÍLOVÉ ČASY

Vložte třídy a časy. Vynechte časový limit značky 1a cílový čas, jestliže je to nepoužitelné. 

15.1*

Časové limity jsou následující:

Třída    Časový limit    Značka 1        Cílový
                                     časový limit    čas   

_____   _______         _____              _____

_____   _______         _____              _____

_____   _______         _____             _____

Jestliže žádná loď nedosáhne značky 1 v časovém limitu první značky, rozjížďka bude přerušena. Nedosažení cílového času nemůže být důvodem pro nápravu. To mění pravidlo 62.1(a).

Vložte čas (nebo rozdílné časy pro rozdílné třídy).

15.2

Lodě, které nedokončily do _____ poté co první loď obeplula dráhu a dokončila, budou bez projednání bodovány jako DNF. To je změna pravidla 35, A4 a A5.

 

16

PROTESTY A ŽÁDOSTI O NÁPRAVU

Uveďte místo,je-li to nezbytné.

16.1

Protestní formuláře jsou k dispozici v kanceláři závodu, [umístěné v ____].  Protesty a žádosti o nápravu nebo znovuotevření musí být doručeny tamtéž v průběhu přiměřeného časového limitu.

Změňte čas, pokud je rozdílný.

16.2

Pro každou třídu je protestní časový limit 90 minut poté, co poslední loď dokončila poslední rozjížďku dne nebo závodní komise signalizuje, že tento den již nebude jeta žádná rozjížďka, co nastane později. 

Změňte čas, pokud je rozdílný.
Vložte místo protestní kanceláře a, je li to použitelné, čas prvního projednávání.

16.3

Vyhlášky pro informování závodníků o projednávání, ve kterých jsou stranami nebo jmenováni jako svědkové, budou zveřejněny ne později než 30 minut po ukončení protestního času. Projednávání se bude konat v protestní kanceláři, umístěné v ______, se začátkem v [uveden čas] [____].

 

16.4

Upozornění na protesty závodní komise nebo protestní komise bude zveřejněno pro informaci podle pravidla 61.1(b).

 

16.5

Seznam lodí, které byly podle bodu 14.3 potrestány pro porušení pravidla 42, bude zveřejněn.

16.6Nedodržení bodů 11.3, 18, 21, 23, 24, 25, 26 a 27 nebude podkladem pro protest lodi. To je změna pravidla 60.1(a). Tresty pro tato porušení mohou být menší než diskvalifikace, pokud tak rozhodne protestní komise.
 

16.7

 

Změňte čas, pokud je rozdílný.

 

Žádost pro znovuotevření a projednávání musí být poslední předpokládaný závodní den  doručena
(a)      v průběhu protestního času, pokud byla žádající strana o rozhodnutí informována předchozí den;
(b)    ne později než 30 minut poté, co byla v daném dni žádající strana informována o rozhodnutí.
Toto je změna pravidla 66.

 

16.8

V poslední předpokládaný závodní den, musí být žádost o nápravu, zakládající se na rozhodnutí protestní komise, doručena nejpozději do 30 minut po zveřejnění tohoto rozhodnutí. Toto je změna pravidla 62.2.

Vložte jen tehdy, pokud platí pravidlo 70.5.

16.9

Rozhodnutí [protestní komise] [mezinárodní jury] bude konečné, jak je stanoveno v pravidle 70.5.

 

17

BODOVÁNÍ

Vložte tehdy, nebude-li použit nízkobodový systém podle Dodatku A. Popište systém.

17.1*

Bodovací systém je následující:______ .

Vložte počet.

17.2*

_______ dokončených rozjížděk je vyžadováno pro platnost závodu.

Vložte všude čísla.

17.3

(a)    Když bude dokončeno méně než __ rozjížděk, body lodě z těchto rozjížděk budou jejími celkovými body ze závodu.

(b)    Když bude dokončeno od ___ do____ rozjížděk, body lodě z těchto rozjížděk budou, po vyloučení jejího nejhoršího bodového výsledku, jejími celkovými body ze závodu.

(c)    Když budou dokončeno _____ nebo více rozjížděk, body lodě z těchto rozjížděk budou, po vyloučení dvou nejhorších bodových výsledku, jejími celkovými body ze závodu.

 

18

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Vložte proceduru pro kontrolu při vyplutí a přistání.

18.1

Kontrola při vyplutí a přistání: ________.

 

18.2

Pokud loď vzdá rozjížďku, musí to závodní komisi nahlásit co možná  nejdříve.

 

19

ZMĚNA POSÁDKY NEBO VÝSTROJE

 

19.1

Nahrazení závodníků není přípustné bez předchozího písemného souhlasu [závodní komise] [protestní komise].

 

19.2

Nahrazení poškozené nebo ztracené výstroje není přípustné, pokud není schváleno[závodní komisí] [protestní komisí]. Žádost pro náhradu musí být dána komisi při první rozumné příležitosti.

 

 

20

VÝSTROJ A TECHNICKÁ INSPEKCE

Loď nebo výstroj mohou být kontrolovány kdykoliv pro soulad s pravidly třídy a s plachetními směrnicemi. Loď může být na vodě vyzvána technickým inspektorem nebo měřičem závodní komise k bezprostřednímu přechodu do prostoru určeného pro prohlídku.  

Viz ISAF Směrnice 20.4. Vložte nezbytnou informaci ohledně umístění reklamního materiálu.

21

REKLAMA SOUTĚŽE

Lodě musí umístit reklamu soutěže zajištěnou pořadatelem a to následovně: ______ .

Vložte popis. Pokud je to vhodné, použijte rozdílné identifikační označení pro lodě provádějící rozdílné služby.

22

OFICIÁLNÍ LODĚ

Oficiální lodě budou označeny následovně: ________ .

 

23

PODPŮRNÉ LODĚ

 

23.1

Vedoucí týmů, trenéři a další pomocný personál musejí být mimo prostor, kde lodě závodí od okamžiku přípravného znamení pro první startující třídu až do doby, kdy všechny lodě dokončily nebo vzdaly nebo když závodní komise signalizovala odložení, všeobecné odvolání nebo přerušení.

Vložte identifikační označení. Národní písmena jsou vhodná při mezinárodních závodech.

23.2

Podpůrné lodě budou označeny ______.

 

24

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Odpad může být ukládán na palubu podpůrných lodí nebo oficiálních lodí.

 

25

OMEZENÍ VYTAŽENÍ

Kýlové lodě nesmějí být během regaty vytaženy, pokud nebyl udělen předchozí písemný souhlas závodní komise a pak jen podle tohoto souhlasu. 

 

26

POTÁPĚČSKÁ VÝSTROJ A PLASTOVÉ KRYTY

Potápěčské dýchací přístroje a plastové kryty nebo jejich ekvivalenty nesmějí být okolo kýlových lodí použity mezi přípravným znamením první rozjížďky a koncem regaty.

Vložte jakýkoliv jiný text, který bude použit. Popište radiokomunikační pásma nebo frekvence, které budou použity nebo jsou povoleny.

27

RADIOVÉ SPOJENÍ

S výjimkou nouze, loď nesmí při závodění vysílat ani přijímat radiové zprávy, které nejsou dosažitelné pro všechny lodě.Toto omezení platí také pro mobilní telefony.
y

Když budou uděleny putovní ceny, uveďte jejich úplná jména.

28

CENY

Ceny budou uděleny následovně:______.

Zákony použitelné na místo,kde se soutěž koná,mohou omezit zřeknutí se (odpovědnosti). Každé zřeknutí se by mělo být navrženo tak, aby bylo ve shodě s těmito zákony.

29

ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI

Závodníci se zúčastní regaty vlastní zodpovědnost.  Viz pravidlo 4, rozhodnutí o závodění. Pořadatel nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za materiálovou škodu, zranění nebo úmrtí utrpěné ve spojení se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm.

 

Vložte měnu a částku.

30

POJIŠTĚNÍ

Každá zúčastněná loď musí mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti třetí stranou s minimálním plněním ______ na závod nebo jeho ekvivalent.

 

DOPLNĚK A 

NÁČRTKY DRÁHY

Zde jsou ukázána schémata tvarů dráhy. Stopa lodi je popsána nesouvislou čarou, takže každé schema může popisovat dráhy s rozdílným počtem kol. Může-li být pro třídu užita více než jedna dráha, uveďte jak budou jednotlivé dráhy signalizovány.

Návětrná - závětrná dráha

Start - 1 - 2 - 1 - 2 - Cíl

Volby pro užití této dráhy zahrnují:

(1) zvýšení nebo snížení počtu kol,

(2) zrušení posledního úseku proti větru, 

(3) užití brány místo závětrné značky,

(4) užití doplňkové značky u návětrné značky a

(5) užití závětrné a návětrné značky jako startovní a cílové značky.

 

Trojúhelníková návětrná - závětrná dráha

Start - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - Cíl

Volby pro užití této dráhy zahrnují:

(1) zvýšení nebo snížení počtu kol,

(2) zrušení posledního úseku proti větru,

(3) změny vnitřních úhlů trojúhelníku (obvyklé jsou 45° - 90° - 45° a 60° - 60° - 60°),

(4) užití brány místo závětrné značky pro úsek na zadní vítr,

(5) užití doplňkové značky na začátku kurzu na zadní vítr, a

(6) užití závětrné a návětrné značky jako startovní a cílové značky.

Blíže určete vnitřní úhel každé značky.

 


Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Cíl


Start – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – Cíl

Trapezoidní dráhy

Volby pro užití těchto drah zahrnují:

(1) přidání dodatečných úseků,

(2) nahrazení brány znázorněné u jednotlivé značky, nebo užití brány také ve vnější smyčce,

(3) změny vnitřních úhlů úseků na boční vítr,

(4) užití přídavné značky na začátku úseku na zadní vítr, a

(5) dokončující lodě raději proti větru než na boční vítr.

Specifikujte vnitřní úhly každého úseku na boční vítr.

DOPLNĚK B 

LODĚ DODANÉ POŘADATELEM

Následující směrnice je doporučena, pokud budou všechny lodě dodány pořadatelem. Může být měněna podle okolností. Když je užita, je vhodné ji vložit za bod 3.

4 LODĚ

4.1 Lodě budou dodány všem závodníkům, ti je nesmějí upravovat nebo přizpůsobovat žádným způsobem s výjimkami:

(a) kompas může být přivázán nebo přilepen na trupu nebo stěžni;

(b) indikátor větru včetně příze nebo nitě může být přivázán nebo přilepen kdekoliv na lodi;

(c) trup, ploutev a kormidlo mohou být čištěny pouze vodou;

(d) adhesivní páska může být použita kdekoliv nad vodoryskou a

(e) všechno kování nebo výstroj navržená k nastavení může být nastavena za předpokladu, že je to v souladu s pravidly třídy.

4.2 Všechna výstroj poskytnutá s lodí pro plachtění musí být za plavby nesena.

4.3 Trestem za porušení výše uvedených směrnic bude diskvalifikace ze všech plachtěných rozjížděk, ve kterých byly tyto směrnice porušeny.

4.4 Závodníci musejí zástupci pořadatele hlásit jakoukoliv i malou škodu nebo ztrátu výstroje bezprostředně po zajištění lodě na břehu. Pokud protestní komise není přesvědčena, že závodník vyvinul přiměřené úsilí ke splnění této podmínky, bude diskvalifikován z poslední odjeté rozjížďky.

4.5 Pravidla třídy vyžadující od závodníků členství v třídové asociaci nebudou uplatněna.