DODATEK M - DOPORUČENÍ PRO PROTESTNÍ KOMISI

Tento dodatek má pouze poradní charakter, v některých případech může být vhodné popsané procedury změnit. Je určen především předsedovi protestní komise, ale může také pomáhat rozhodčím, sekretářům protestní komise, závodním komisím a dalším, kteří jsou spojeni s projednáváním protestů a náprav.

Při projednávání protestu nebo nápravy by měla protestní komise dát stejnou váhu všem svědectvím. Měla by si uvědomit, že upřímná svědectví se mohou lišit a dokonce být i v rozporu jako výsledek rozdílného pozorování a vzpomínek a měla by takové rozdíly vyřešit, jak nejlépe dovede. Měla by připustit, že loď nebo závodník nejsou vinni, dokud porušení pravidel nebylo protestní komisi uspokojivě prokázáno a měla by mít otevřenou mysl, dokud nejsou vyslechnuta všechna svědectví o tom, zda loď nebo závodník porušili pravidlo.

M1 PŘEDBĚŽNÉ KROKY (mohou být provedeny pracovníky kanceláře závodu)

M2 PŘED PROJEDNÁVÁNÍM
M 2.1 Ujistěte se, že

M3 PROJEDNÁVÁNÍ
M3.1 Zjištění platnosti protestu nebo žádosti o nápravu

M3.2 Přijetí svědectví (pravidlo 63.6)

M3.3 Zjištění skutečností (pravidlo 63.6)

M3.4 Rozhodnutí protestu nebo žádosti o nápravu (pravidlo 64)

M3.5 Informování stran (pravidlo 65).

M4 ZNOVUOTEVŘENÍ PROJEDNÁVÁNÍ (pravidlo 66)
M4.1     Když strana požádala v časovém limitu o znovuotevření projednávání, vyslechněte stranu podávající žádost, podívejte se na jakékoliv video, atd. a rozhodněte, zda je zde skutečně nějaké nové svědectví, které by mohlo vést ke změně vašeho rozhodnutí. Rozhodněte, zda vaše interpretace pravidel mohla být chybná a s otevřenou myslí uvažte, zda jste se nedopustili omylu. Jestliže tomu tak není, nové projednávání odmítněte, v opačném případě naplánujte projednávání.

M4.2     Svědectví je „nové“

M5 HRUBÉ JEDNÁNÍ (pravidlo 69)
M5.1 Jednání podle tohoto pravidla není protest, ale protestní komise podá své obvinění v písemné podobě závodníkovi před projednáváním. Projednávání je vedeno podle stejných pravidel jako jiná projednávání, ale protestní komise musí mít nejméně tři členy (pravidlo 69.2(b)). Věnujte maximální péči ochraně závodníkových práv.
M5.2 Závodník nebo loď nemůže podat protest podle pravidla 69, ale protestní formulář závodníka, který se pokusil tak učinit, může být přijat jako hlášení protestní komisi, která následně může rozhodnout, zda vyvolá či nevyvolá projednávání.
M5.3 Když je žádoucí zahájit projednávání podle pravidla 69 jako důsledek incidentu z Části 2, je důležité projednat jakýkoliv protest lodě proti lodi normální cestou a rozhodnout která loď, jestliže nějaká, porušila pravidlo, před řízením proti závodníkovi podle tohoto pravidla. 
M5.4 Ačkoliv jednání podle pravidla 69 je vedeno proti závodníkovi a ne proti lodi, může být loď také potrestána (pravidlo 69.2(c)).
M5.5 Protestní komise může závodníka varovat (pravidlo 69.2(c)(1)), v tomto případě se nepřipravuje hlášení (pravidlo 69.2(d)). Když je uložen trest a hlášení je podáno podle pravidla 69.2(d) nebo 69.2(f), může být užitečné doporučit, zda mají či nemají být učiněna další opatření.

M6 ODVOLÁNÍ (pravidlo 70 A Dodatek R)
Když je možno podat proti rozhodnutí odvolání,

M7 FOTOGRAFICKÉ SVĚDECTVÍ
Fotografie a videozáznamy mohou někdy poskytnout užitečné svědectví, ale protestní komise by měla znát jejich omezení a přihlédnout k následujícím bodům: