DODATEK N - MEZINÁRODNÍ JURY

Viz pravidlo 70.5 a 91(b). Tento dodatek nesmí být měněn plachetními směrnicemi ani národními předpisy.

N1 SLOŽENÍ, JMENOVÁNÍ A ORGANIZACE

N1.1 Mezinárodní jury musí být složena ze zkušených jachtařů s vynikajícími znalostmi závodních pravidel s rozsáhlými zkušenostmi z protestní komise. Musí být nezávislá na závodní komisi a žádný člen nesmí být členem závodní komise. Musí být jmenována pořadatelem a schválena národním svazem, jestliže ten to vyžaduje (viz pravidlo 91(b)), nebo schválena ISAF, podle pravidla 89.2(b).
N1.2 Jury musí mít předsedu, místopředsedu, pokud je to žádoucí, a další členy, v celkovém počtu nejméně pět. Většina musí být mezinárodními soudci. Jury může ustanovit sekretáře, který nesmí být členem jury.
N1.3 Nejvýše dva členové mohou být ze stejného svazu (tři ve skupinách M, N a Q).
N1.4 (a)     Předseda jury může ustanovit jednu nebo více skupin v souladu s pravidly N1.1, N1.2 a N1.3. Toto může být učiněno i přesto, že není sestavena kompletní jury v souladu s těmito pravidly.
         (b)     Předseda jury s méně než deseti členy může ustanovit dvě nebo tři skupiny, každou alespoň tříčlennou, z nichž většina musí být mezinárodními soudci. Členové každé skupiny musejí být nejméně ze tří rozdílných národních svazů s výjimkou ve skupině M, N a Q, kde musejí být alespoň ze dvou rozdílných národních svazů. Jestliže je strana nespokojena s rozhodnutím skupiny, je oprávněna k projednávání před jury složenou v souladu s pravidly N1.1, N1.2 a N1.3 s výjimkou týkající se zjištěných skutečností, jestliže žádost podá v časovém limitu určeném v plachetních směrnicích.
N1.5 Když má kompletní jury nebo skupina z důvodu nemoci nebo nouze méně než pět členů a není-li k dispozici kvalifikovaná náhrada, zůstává správně ustavena, jestliže se sestává nejméně ze tří členů a jestliže nejméně dva členové jsou mezinárodními soudci. Když má tři nebo čtyři členy, musí být nejméně ze tří rozdílných národních svazů s výjimkou ve skupině M, N a Q, kde musí být nejméně ze dvou rozdílných národních svazů.
N1.6 Když je pro ustavení mezinárodní jury vyžadován souhlas národního svazu (viz pravidlo 91(b)), musí být oznámení o tomto souhlasu obsaženo v plachetních směrnicích nebo vyvěšeno na oficiální oznamovací nástěnce.
N1.7 Jestliže nesprávně ustanovená jury nebo skupina jedná, může být na její rozhodnutí podáno odvolání.

N2 ZODPOVĚDNOST
N2.1
Mezinárodní jury je zodpovědná za projednávání a rozhodování všech protestů, žádostí o nápravu a dalších záležitostí vzniklých podle pravidel Části 5. Když je požádána pořadatelem nebo závodní komisí, musí jim poradit a spolupracovat s nimi na jakékoliv záležitosti, která přímo ovlivňuje regulérnost závodu.
N2.2 Pokud pořadatel nestanoví jinak, jury musí rozhodnout
        (a)    v otázkách způsobilosti, měření nebo lodních certifikátů; a
        (b)    zda autorizovat výměny závodníků, lodí nebo výstroje, pokud pravidla takové rozhodnutí vyžadují.
N2.3 Jury musí také rozhodnout v záležitostech, které ji postoupil pořadatel nebo závodní komise.

N3 PROCEDURY
N3.1 Rozhodnutí jury nebo skupin musí být přijato prostou většinou hlasů všech členů. Při rovnosti hlasů může mít předseda hlas navíc.
N3.2 Když je považováno za vhodné, aby se někteří členové nezúčastnili diskuse a rozhodování protestu nebo žádosti o nápravu a když není k dispozici kvalifikovaná náhrada, jury nebo skupina zůstává řádně ustavena, pokud sestává nejméně ze tří členů a alespoň dva jsou mezinárodními soudci.
N3.3 Členové nesmějí být považování za zaujaté strany (viz pravidlo 63.4) z důvodu své národnosti.
N3.4 Jestliže se skupina nedokáže shodnout na rozhodnutí, může je odročit. V takovém případě musí předseda záležitost postoupit správně ustanovené skupině s tolika členy kolik je jen možno, což může být i kompletní jury.