DODATEK P - SPECIÁLNÍ POSTUPY PRO PRAVIDLO 42

Tento dodatek nebo jeho část  platí  jen pokud tak stanoví plachetní směrnice.

P1 SIGNALIZACE TRESTU
Když člen protestní komise nebo jí určený pozorovatel vidí, jak loď porušila pravidlo 42, může ji udělit trest tak že, jak je to jen rozumně možné, dá zvukový signál, ukáže na ni žlutou vlajkou a zvolá číslo její plachty a to i když ta již nezávodí. Takto potrestaná loď nesmí být potrestána podruhé podle pravidla 42 za stejný incident.

P2 TRESTY
P2.1 První trest

Když je loď poprvé potrestána podle pravidla P1, je jejím trestem Dvouotáčkový trest podle pravidla 44.2. Jestliže tento trest nepřijme bude diskvalifikována bez projednání.
P2.2 Druhý trest
Když je loď během závodu potrestána podruhé, je jejím trestem okamžité odstoupení z rozjížďky. Jestliže tento trest nepřijme bude diskvalifikována bez projednání a toto bodování nesmí být vyškrtnuto. 
P2.3 Třetí a následující tresty
Když je loď během závodu potrestána potřetí nebo následně, musí okamžitě odstoupit z rozjížďky. Jestliže tak učiní jejím trestem je diskvalifikace bez projednání a toto bodování nesmí být vyškrtnuto. Jestliže tak neučiní, tak jejím trestem bude diskvalifikace bez projednání ze všech rozjížděk závodu bez možnosti vyškrtnutí a protestní komise musí zvážit zahájení projednávání podle pravidla 69.2(a).

P3 ODLOŽENÍ, VŠEOBECNÉ ODVOLÁNÍ NEBO PŘERUŠENÍ
Jestliže byla loď potrestána podle pravidla P1 a závodní komise signalizovala odložení, všeobecné odvolání nebo přerušení, trest je zrušen, ale je započítán do stanovení, kolikrát již byla loď potrestána během závodu.

P4 OMEZENÍ NÁPRAVY
Lodi nesmí být přiznána náprava na základě jednání člena protestní komise, nebo určeného pozorovatele podle pravidla P1, pokud však toto jeho jednání nebylo chybné z toho důvodu, že nevzal v úvahu signál závodní komise nebo pravidla třídy.

P5 VLAJKY O a R
(a)    Pokud třídová pravidla povolují pumpování, kývání a strkání při překročení určité síly větru, může závodní komise signalizovat, že tyto činnosti jsou povoleny, tak jak jsou stanoveny v pravidlech třídy, a to vyvěšením vlajky O nejpozději s vyzývacím znamením.
(b)    Jestliže síla větru překročí daný limit po startovním znamení, může závodní komise vyvěsit vlajku O spolu s opakovaným zvukovým signálem u značky, aby tak oznámila lodi, že poté co mine značku, jsou tyto činnosti povoleny, tak jak jsou stanoveny v pravidlech třídy.
(c)    Jestliže síla větru klesne pod daný limit poté, co byla vyvěšena vlajka O, může závodní komise vyvěsit vlajku R spolu s opakovaným zvukovým signálem u značky, aby tak oznámila lodi, že poté co mine značku, platí pravidlo 42, tak jak je změněno pravidly třídy.