DODATEK R - PROCEDURY PRO ODVOLÁNÍ A ŽÁDOSTI

Viz pravidlo 70. Národní svaz může změnit tento dodatek svým předpisem, ale nesmí být měněn plachetními směrnicemi.

R1 ODVOLÁNÍ A ŽÁDOSTI
Odvolání, žádosti protestních komisí o potvrzení nebo opravu rozhodnutí a žádosti o interpretaci pravidel musejí být podány v souladu s tímto dodatkem.

R2 PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTŮ
R2.1 K podání odvolání,
(a)    ne později než 15 dnů po přijetí písemného rozhodnutí protestní komise nebo jejího zamítnutí žádosti o znovuotevření projednávání, musí odvolatel zaslat národnímu svazu odvolání spolu s kopií rozhodnutí protestní komise. V odvolání musí být uvedeno, proč se odvolatel domnívá, že rozhodnutí protestní komise nebo její postupy nebyly správné;
(b)    pokud projednávání požadované podle pravidla 63.1 nebylo projednáno do 30 dnů po doručení protestu nebo žádosti o nápravu, musí odvolatel, během následujících 15 dnů, poslat odvolání společně s kopií protestu nebo žádosti o nápravu a jakoukoliv příslušnou korespondencí. Pokud pro to existuje dobrý důvod, národní svaz musí tento časový limit prodloužit;
(c)    pokud protestní komise nesplní povinnost podle pravidla 65, musí odvolatel, v rozumném čase po projednání, poslat odvolání spolu s kopií protestu nebo žádosti o nápravu a jakoukoliv příslušnou korespondenci.
Jestliže není k dispozici kopie protestu nebo žádosti o nápravu, odvolatel musí místo toho poslat prohlášení obdobné podstaty.

R2.2 Odvolatel musí také spolu s odvoláním, nebo co nejdříve je to potom možné, zaslat všechny z následujících dokumentů, které jsou mu k dispozici:
(a)    písemný(é) protest(y) nebo žádost(i) o nápravu;
(b)    nákres vyhotovený nebo schválený protestní komisí, který ukazuje pozice a dráhy všech zúčastněných lodí, směr k další značce a požadovanou stranu, sílu a směr větru a, je li to relevantní, hloubku vody a směr a rychlost jakéhokoliv proudu;
(c)    vypsání závodu, plachetní směrnice, jakékoliv další podmínky řídící závod, a jakékoliv jejich změny;
(d)    jakékoliv další důležité dokumenty; a
(e)    jména, poštovní a elektronické (e-mail) adresy a telefonní čísla všech stran projednávání a předsedy protestní komise.

R2.3 Žádost protestní komise o schválení nebo opravu svého rozhodnutí musí být zaslána ne později než 15 dnů po rozhodnutí a musí obsahovat rozhodnutí a dokumenty uvedené v pravidle R2.2. Žádost o interpretaci pravidla musí obsahovat souhrn skutečnosti.

R3 ZODPOVĚDNOST NÁRODNÍHO SVAZU A PROTESTNÍ KOMISE
Po přijetí odvolání nebo žádosti o potvrzení nebo opravu musí národní svaz zaslat stranám a protestní komisi kopii odvolání nebo žádosti spolu s kopií rozhodnutí protestní komise. Musí požádat protestní komisi o jakékoliv relevantní dokumenty uvedené v pravidle R2.2, které odvolatel nebo protestní komise nezaslali, a protestní komise je musí neprodleně zaslat národnímu svazu. Když je národní svaz obdrží, musí zaslat kopie všem stranám.   
.

R4 VYJÁDŘENÍ A OBJASNĚNÍ
R4.1 Strany projednávání a protestní komise mohou vyhotovit vyjádření k odvolání nebo k žádosti nebo k jakémukoliv dokumentu uvedenému v pravidle R2.2 a zaslat je písemně národnímu svazu.
R4.2 Národní svaz může vyhledat objasnění pravidel, kterými byl závod řízen, od organizací, které nejsou stranami projednávání.
R4.3 Národní svaz musí zaslat kopie vyjádření a objasnění stranám a protestní komisi podle potřeby.
R4.4 Vyjádření k jakémukoliv dokumentu musí být učiněno ne později než 15 dnů od jeho přijetí od národního svazu. 

R5 NEDOSTATEČNÉ SKUTEČNOSTI; ZNOVUOTEVŘENÍ
Národní svaz musí přijmout skutečnosti zjištěné protestní komisí, pokud nerozhodne, že jsou nedostatečné. V tom případě musí vyžadovat po komisi dodatečné skutečnosti nebo jiné informace, nebo znovuotevření projednávání a oznámení jakýchkoliv nových zjištěných skutečností, a komise tak musí neprodleně učinit.

R6 STAŽENÍ ODVOLÁNÍ
Odvolatel může stáhnout odvolání předtím, než je rozhodnuto, že bude přijato rozhodnutí protestní komise.