DEFINICE

Výraz použitý tak, jak je uvedeno níže, je psán kurzívou nebo v preambulích tučnou kurzívou.

Přerušit
Rozjížďka, kterou závodní nebo protestní komise přeruší, je neplatná, ale může být znovu plachtěna.

Zcela vzadu a Zcela vpředu; Krytí 
Jedna loď je zcela vzadu od druhé, když její trup a výstroj v normální poloze jsou za přímkou vedenou kolmo k ose druhé lodi v nejzazším bodě trupu a výstroje v normální pozici. Druhá loď je zcela vpředu. Jsou v krytí, když žádná není zcela vzadu. Nicméně jsou také v krytí, když loď mezi nimi je v krytí s oběma. Tyto termíny platí vždy pro lodě na stejném větru. Neplatí pro lodě na opačném větru s výjimkou, když platí pravidlo 18 nebo když obě lodě plují na kurzu více než devadesát stupňů od skutečného větru.

Dosáhnout bez obratu
Loď dosahuje značky bez obratu, když je v pozici, kdy ji může obeplout v návětří požadovanou stranou bez změny boku na větru.

Dokončit
Loď dokončí, když jakákoliv část jejího trupu, posádky nebo výstroje v normální poloze protne cílovou čáru z dráhové strany. Nicméně, nedokončila, když loď po protnutí cílové čáry
(a)    přijímá trest podle pravidla 44.2,
(b)    napravuje chybu podle pravidla 28.1, které se dopustila na čáře nebo
(c)    pokračuje v plavbě po dráze.

Zaujatá strana 
Osoba, která může získat nebo ztratit výsledkem rozhodnutí protestní komise nebo která má úzký osobní zájem na rozhodnutí..

Vyhýbat 
Loď vyhýbá lodi s právem plavby
(a)    jestliže loď s právem plavby může plachtit svým směrem, aniž by musela provést činnost nutnou k vyhnutí, a
(b)    jestliže jsou lodě v krytí, když loď s právem plavby může měnit směr na obě strany, aniž by bezprostředně došlo k dotyku.

Závětrná a Návětrná 
Závětrná strana lodě je ta strana, která je nebo, když je přídí proti větru, která byla odvrácená od větru. Nicméně, když loď pluje tak, že vítr přichází přes zadní lem plachty (by the lee) nebo přímo po větru, je její závětrná strana ta, na které leží její hlavní plachta. Druhá strana je strana návětrná. Když jsou dvě lodě na stejném větru v krytí, ta která je na závětrné straně druhé, je loď závětrná. Druhá je loď návětrná.

Značka
Objekt, který loď musí podle plachetních směrnic minout určenou stranou, a plavidlo závodní komise obklopené splavnou vodou, ze kterého začíná konec startovní nebo cílové čáry. Kotevní lano nebo předmět náhodně připojený ke značce není její součástí.

Místo u značky
Místo pro loď pro obeplutí značky požadovanou stranou. Také
(a)    místo pro připlutí ke značce, když správným směrem je plout blízko k ní, a
(b)    místo pro obeplutí značky tak jak je nutné k plavbě po dráze.
Nicméně místo u značky nezahrnuje místo k obratu, pokud ovšem loď není v krytí v návětří a na vnitřní pozici od lodě, po které je požadováno místo u značky poskytnout, a pokud by po obratu mohla značky dosáhnout bez obratu.

Překážka 
Objekt, který by loď nemohla minout bez podstatné změny směru, kdyby plula přímo k němu a byla jednu délku trupu od něj. Objekt, který může být bezpečně minut pouze jednou stranou, a prostor určený plachetními směrnicemi jsou také překážky. Avšak loď, která závodí, není překážkou jiným lodím, pokud od nich není vyžadováno se jí vyhýbat, dávat jí místo nebo místo u značky nebo, jestliže platí pravidlo 23, vyhnout se jí. Plovoucí plavidlo, včetně závodící lodě, nikdy není souvislou překážkou.

Krytí
Viz. Zcela vzadu a Zcela vpředu; Krytí

Strana 
Strana projednávání je:
(a)    při protestním jednání: protestující; protestovaný;
(b)    při žádosti o nápravu: loď žádající o nápravu nebo pro kterou je o nápravu žádáno, závodní komise jednající podle pravidla 60.2(b);
(c)    pro žádost o nápravu podle pravidla 62.1(a): subjekt, který se měl dopustil nesprávného jednání nebo opomenutí;
(d)    loď nebo závodník, kteří mohou být potrestáni podle pravidla 69.2.
Nicméně protestní komise nikdy není stranou.

Odložit
Odložená rozjížďka je pozdržena před svým plánovaným startem, ale může být startována nebo přerušena později.

Správný směr 
Směr, kterým by loď plula, aby dokončila co možná nejdříve v nepřítomnosti ostatních lodí, na které odkazuje pravidlo užívající tento termín. Loď nemá správný směr před svým startovním znamením.

Protest
Obvinění podané podle pravidla 61.2 lodí, závodní komisí nebo protestní komisí, že loď porušila pravidlo.

Závodit 
Loď závodí od svého přípravného znamení, dokud nedokončí a neopustí cílovou čáru a značky nebo nevzdá nebo dokud závodní komise nesignalizuje všeobecné odvolání, odložení nebo přerušení.

Místo 
Místo je prostor, který loď v daných podmínkách potřebuje, včetně prostoru, aby vyhověla svým povinnostem podle pravidel Části 2 a pravidlu 31, když manévruje bez prodlení a s jachtařskou dovedností.

Pravidlo

(a)    Pravidla v této knize, včetně definic, znamení závodu, úvodu, preambulí a pravidel příslušných dodatků, ale ne nadpisy;
(b)    ISAF směrnice 19 - Kodex způsobilosti, 20 - Reklamní kodex, 21 - Antidopingový kodex a 22 - Klasifikační kodex závodníka;
(c)    předpisy národního svazu, pokud nejsou změněny plachetními směrnicemi  v souladu s předpisy národního svazu, jestliže nějaké jsou, podle pravidla 88.2;
(d)    pravidla tříd (pro lodě závodící podle handicapového nebo přepočtového systému, jsou pravidla tohoto systému „pravidly tříd“);
(e)    vypsání závodu;
(f)    plachetní směrnice; a
(g)    jakékoliv další dokumenty, které řídí závod.

Odstartovat
Loď odstartuje, když jakákoliv část jejího trupu nebo výstroje protne startovní čáru ve směru na první značku poté, co byla zcela na předstartovní straně startovní čáry při nebo po svém startovním znamení, a poté, co vyhověla pravidlu 30.1, jestliže bylo uplatněno.

Na větru, na větru zprava nebo na větru zleva 
Loď je na větru, zprava nebo zleva, podle její návětrné strany.

Zóna
Oblast okolo značky do vzdálenosti tří délek trupu lodi, která je k ní nejblíže. Loď je v zóně, když jakákoliv část jejího trupu je v zóně.

Návětrná
Viz. Závětrná a Návětrná