MEGHATÁROZÁSOK

Ha egy kifejezés az alábbiak szerinti értelemben kerül felhasználásra a szabályokban, akkor dőlt betűvel, a bevezetésekben vastag dőlt betűvel van szedve.

Érvénytelenítés
Egy futam, amit a versenyrendezőség vagy egy óvási bizottság érvénytelenít semmis, de újravitorlázható.

Tisztán elöl és tisztán hátul; fedésben
Egy hajó tisztán hátul van, amikor teste és természetes helyzetben lévő felszerelése a másik hajó testének vagy természetes helyzetben lévő felszerelésének leghátsó pontjában, a hajó hossztengelyére merőlegesen húzott képzeletbeli egyenes mögött van. A másik hajó tisztán elöl van. A hajók fedésben vannak, amikor egyikük sincs tisztán hátul. Azonban fedésben vannak akkor is, amikor egy közbenső hajó mindkettővel fedésben van. Ezen kifejezések mindig alkalmazandók azonos csapáson lévő hajók között, de nem alkalmazhatók ellenkező csapáson lévő hajókra, kivéve, amikor a 18. szabály hatálya alatt vannak, vagy a valódi szél irányához képest kilencven foknál nagyobb szögben vitorláznak.

Feccseli a jelet
Egy hajó akkor feccseli a jelet, amikor olyan helyzetben van, hogy elhaladhat annak szél felőli oldalán és elhagyhatja azt az előírt oldalon anélkül, hogy csapást váltana.

Célba érés
Egy hajó célba ér, amikor testének, természetes helyzetben lévő legénységének vagy felszerelésének bármely része keresztezi a célvonalat a pálya irányából. Azonban nem ért célba, ha a célvonal keresztezése után
(a) büntetést vállal a 44.2 szabály alapján,
(b) a 28.2 szabály ellen a célvonalon vétett hibáját javítja, vagy
(c) folytatja a pálya vitorlázását.

Érdekelt fél
Egy személy, aki nyerhet vagy veszíthet egy óvási bizottság döntésének eredményeként, vagy akinek szoros személyes érdeke fűződik a döntéshez.

Kitérés
Egy hajó kitér egy útjogos hajó elől
(a) ha az útjogos hajó anélkül tud továbbvitorlázni menetirányában, hogy elkerülési műveletet végezne, és
(b) amikor a hajók fedésben vannak, ha az útjogos hajó képes mindkét irányba megváltoztatni menetirányát anélkül, hogy azonnali érintkezés következne be.

Szél alatt és szél felől
A vitorlás szél alatti oldala az, amelyik távolabb van, vagy volt a széltől mielőtt szélbe állt. Azonban mélyen szél alá (falsolva) vagy teljesen hátszélben vitorlázva a hajó szél alatti oldala az, amelyiken a nagyvitorlája elhelyezkedik. Az ellentétes oldal a szél felőli oldal. Amikor két hajó azonos csapáson fedésben van, akkor az a hajó, amelyik a másik szél alatti oldalán van, a szél alatti hajó, a másik pedig a szél felőli hajó.

Jel
Egy tárgy, amelyet a versenyutasítás szerinti oldalon kell a hajóknak elhagyniuk, és egy hajózható vízzel körülvett versenyrendezőségi hajó, amelyiktől a rajt- vagy célvonal kiindul. Horgonykötél és bármilyen, véletlenül a jelhez csatlakozó tárgy nem része a jelnek.

Jelhely
Hely egy hajó számára a jel előírt oldalon történő elhagyásához. Továbbá
(a) hely a jelhez vitorlázásra, ha ésszerű menetiránya szerint a jel közelében kell elhaladnia, és
(b) hely a jel kerüléséhez, amint az a pálya vitorlázásához szükséges. Azonban a jelhely nem tartalmazza a forduláshoz szükséges helyet, kivéve ha a hajó belső, szél felőli fedésben van a jelhelyet megadni köteles hajóval, és a fordulás után feccselni fogja a jelet.

Akadály
Egy tárgy, amit egy hajó, ha feléje vitorlázna és attól saját testhosszának megfelelő távolságban lenne, nem lenne képes jelentős irányváltoztatás nélkül elhagyni. Egy tárgy, amit biztonságosan csak egyik oldalán lehet elhagyni, és egy terület, amit a versenyutasítás annak nyilvánít, szintén akadály. Azonban egy versenyben lévő hajó nem akadály a többi hajó számára, kivéve, ha kötelesek neki kitérni vagy a 23. szabály értelmében kikerülni. Egy haladó vízijármű, beleértve egy versenyben lévő hajót, soha nem lehet folyamatos akadály.

Fedésben
Lásd a Tisztán hátul és tisztán elöl; fedésben meghatározásnál.

Fél
Egy tárgyaláson fél
(a) óvástárgyaláson: az óvó; az óvott;
(b) orvoslati tárgyaláson: az orvoslatot kérő hajó, vagy egy olyan hajó, amelyik számára orvoslatot kértek, illetve a 60.2(b) szabály szerint eljáró versenyrendezőség;
(c) a 62.1(a) szabály alapján tartott orvoslati tárgyalásban: a feltételezett helytelen cselekedetet vagy mulasztást elkövető testület;
(d) a 69.2 szabály szerint büntethető hajó vagy versenyző; Az óvási bizottság azonban soha nem lehet fél.

Halasztás
Halasztott futam az, amit kitűzött rajtja előtt elhalasztottak, de későbbi időpontban elrajtoltatható vagy érvényteleníthető.

Ésszerű menetirány
Olyan menetirány, amin egy hajó azért vitorlázna, hogy a lehető leghamarabb célba érjen olyan hajók távollétében, amelyekre e kifejezés használatával hivatkozás történik a szabályban. Rajtjelzése előtt egy hajónak nincs ésszerű menetiránya.

Óvás
Egy hajónak, egy versenyrendezőségnek vagy egy óvási bizottságnak a 61.2 szabály szerint tett azon feltételezése, miszerint egy hajó megsértett egy szabályt.

Versenyben
Egy hajó előkészítő jelzésétől kezdve van versenyben, addig, amíg célba nem ér, és a célvonalat és annak jeleit el nem hagyja, vagy ki nem áll, vagy amíg a versenyrendezőség nem jelez általános visszahívást, halasztást vagy érvénytelenítést.

Hely
Az a tér amelyre egy hajónak az adott körülmények között szüksége van, beleértve a 2. rész szabályainak, illetve a 31. szabálynak a betartásához szükséges teret is, miközben a manővert azonnal és kellő jártassággal végrehajtja.

Szabály
(a) A jelen könyvben lévő szabályok, beleértve a meghatározásokat, versenyjelzéseket, bevezető szövegeket és a függelékek szabályait akkor, amikor azokat alkalmazni kell, de nem szabályok a címek;
(b) a következő ISAF szabályzatok: 19. Jogosultsági kód, 20. Hirdetési
(c) egy nemzeti hatóság előírásai, hacsak a versenykiírás nem módosítja azokat a nemzeti hatóságnak a 88.2 szabályhoz fűződő előírásaival (ha vannak ilyenek) összhangban;
(d) az osztályszabályok (az előnyszámítási, ill. besorolási szabályok szerint versenyző hajó számára ezek osztályszabályok);
(e) a versenykiírás;
(f) a versenyutasítások; és
(g) minden más, az eseményt irányító dokumentum.

Rajtolás
Egy hajó akkor rajtol, amikor – miután a rajtjelzéskor vagy azután teljes terjedelmével a rajtvonal rajt előtti oldalán volt, és teljesítette a 30.1 szabály követelményeit, amennyiben ezt alkalmazták – testének, legénységének vagy felszerelésének bármely része először keresztezi a rajtvonalat az első jel irányába.

Csapáson, jobbcsapás, balcsapás
Egy hajó a szél felőli oldalának megfelelő csapáson, jobbcsapáson vagy balcsapáson van.

Szél felől
Lásd a Szél alatt és szél felől meghatározást.

Zóna
Egy jel körüli terület, amelyik a hozzá közelebb lévő hajó háromszoros testhosszának megfelelő távolságon belül van. Egy hajó a zónában van, amikor testének bármely része a zónán belül van.