DODATEK A -TOČKOVANJE

Glej jadralno regatno pravilo 90.3.

A1 ŠTEVILO PLOVOV

V jadralnih navodilih mora biti navedeno število plovov na programu in število predpisanih plovov, ki morajo biti končani, da bo serija veljavna.

A2 TOČKOVANJE SERIJE

Končno število točk za posamezno jadrnico v seriji je seštevek vseh točk dobljenih v posameznih plovih, vendar brez njenih najslabših točk. (Jadralna navodila lahko predpišejo tudi drugače, kot npr.: da se nobene točke ne odštejejo; ali da bodo odštete točke za dva ali več plovov, ali da bodo odštete točke za določeno število plovov, če bo končnih določeno število plovov. Plov je dokončan, če je točkovan; glej jadralno regatno pravilo 90.3(a).) Če ima jadrnica dve ali več enakih najslabših točk, se odštejejo točke za tisti/e plov/e, ki je/so bil/i v seriji odjadran/i najprej. Zmaga jadrnica z najmanjšim številom točk v seriji, vrstni red ostalih pa je narejen skladno temu načelu.

A3 URE ŠTARTOV IN UVRSTITVE NA CILJU

Ura, ko je bil dan štartni signal za jadrnico, je ura njenega štarta, zaporedje v katerem jadrnice končajo pa določa njihovo uvrstitev na cilju. Kadar je uporabljen sistem handicap ali rating, se uporabi za določitev jadrničine uvrstitve na cilju njen korigirani čas.

A4 ENOSTAVNO TOČKOVANJE IN TOČKOVANJE Z BONUSOM

Večina serij se točkuje bodisi po sistemu enostavnega točkovanja ali po sistemu točkovanja z bonusom. Pri enostavnem točkovanju šteje mesto jadrničine uvrstitve na cilju za število točk v plovu. Točkovanje z bonusom daje bonus prvim šestim mestom, ker je, npr.: težje prijadrati s četrtega na tretje mesto kot pa s štirinajstega na trinajsto. Uporabljeno bo enostavno točkovanje, razen če jadralna navodila določajo kak drug sistem; glej jadralno regatno pravilo 90.3(a). Če je izbrano točkovanje z bonusom, se njegova veljavnost lahko navede v jadralnih navodilih kot ‘Uporabljeno bo točkovanje z bonusom iz Dodatka A’.

A4.1 Vsaka jadrnica, ki štarta in konča, pa nato ne odstopi, ni kaznovana, niti ne dobi nadomestila, dobi točke, kot sledi:

Uvrstitev na cilju

Enostavno točkovanje

Točkovanje z bonusom

prva

1

0

druga

2

3

tretja

3

5.7

četrta

4

8

peta

5

10

šesta

6

11.7

sedma

7

13

vsaki naslednji uvrstitvi

dodati eno točko

dodati eno točko

A4.2 Jadrnica, ki ni štartala, ni končala, je odstopila potem, ko je končala, ali je bila diskvalificirana, dobi točke za uvrstitev na cilju, ki je za eno mesto slabša od števila prijavljenih jadrnic v seriji. Jadrnica, ki je kaznovana po jadralnem regatnem pravilu 30.2 ali ki sprejme kazen po pravilu 44.3(a), mora biti točkovana po jadralnem regatnem pravilu 44.3(c).

A5 TOČKE, KI JIH DOLOČI REGATNI ODBOR

Jadrnici, ki ni štartala, se ni podredila jadralnemu regatnemu pravilu 30.2 ali 30.3, ali ni končala, ali je sprejela kazen po jadralnem regatnem pravilu 44.3(a), ali je odstopila potem, ko je končala, regatni odbor dodeli ustrezne točke brez zaslišanja. Samo protestni odbor je tisti, ki sme določiti kak drugačen postopek točkovanja za poslabšanje jadrničinih točk.

A6 SPREMEMBE UVRSTITEV IN TOČK ZA OSTALE JADRNICE

A6.1 Če je jadrnica diskvalificirana v plovu, ali če odstopi potem, ko konča, se vse jadrnice s slabšo uvrstitvijo na cilju pomaknejo za eno mesto navzgor. A6.2 Če protestni odbor sklene, da bo dodelil nadomestilo s prilagajanjem jadrničinih točk, se točke drugih jadrnic ne spremenijo, razen v primeru, ko protestni odbor sklene drugače.

A7 NEODLOČENI REZULTATI V PLOVU

Če imata jadrnici na ciljni liniji neodločen rezultat, ali če je uporabljen sistem handicap ali rating in imata jadrnici enaka korigirana časa, se seštejejo točke za mesto z neodločenim rezultatom in točke za naslednje mesto, ter se enakomerno razdelijo med jadrnici. Jadrnici z neodločenim rezultatom za nagrado v plovu morata to deliti ali pa dobiti enaki nagradi.

A8 NEODLOČENI REZULTATI V SERIJI

A8.1 Če imata dve ali več jadrnic na koncu serije neodločene rezultate, je treba razvrstiti točke posameznih jadrnic po vrstnem redu od najboljših proti najslabšim, in ob prvih točkah, ki se razlikujejo, se neodločen rezultat razreši v korist jadrnice/ic, ki ima/jo boljše točke. Odštete točke pri tej razrešitvi ne štejejo.

A8.2 Če rezultat pri dveh ali več jadrnicah ostaja neodločen, se jadrnice razvrstijo po točkah, ki so jih dobile v zadnjem plovu. Vse preostale neodločene rezultate se razreši s tem, da se jadrnice razvrstijo po točkah, dobljenih v predzadnjem plovu, in po tem načelu naprej, dokler niso razrešeni vsi neodločeni rezultati. Te točke se uporabijo tudi v primeru, če gre za odštete točke.

A9 TOČKE ZA POSAMEZNE PLOVE V SERIJI, KI JE DALJŠA OD ENE REGATE

Za serijo, ki traja dlje kot ena regata, dobi jadrnica, ki je prišla na štartno področje pa ni štartala, ni končala, je odstopila potem, ko je končala, ali je bila diskvalificirana, točke za uvrstitev na cilju, ki je za eno mesto višja od števila jadrnic, ki so prišle na štartno področje. Jadrnica, ki ni prišla na štartno področje, dobi točke za uvrstitev na cilju, ki je za eno mesto višja od števila jadrnic, ki so prijavljene v seriji.

A10 NAPOTKI ZA NADOMESTILO

Če protestni odbor sklene, da bo za plov dodelil nadomestilo s prilagajanjem jadrničinih točk, je priporočeno, da razmisli o tem, da bi ji dodelil

(a) povprečje točk - na najbližji desetinki točke (0,05 se zaokroži navzgor) - iz točk, ki jih je dobila v vseh svojih plovih v seriji, razen v spornem plovu; ali;

(b) povprečje točk - na najbližji desetinki točke (0,05 se zaokroži navzgor) - iz točk, ki jih je dobila v vseh plovih pred spornim plovom; ali

(c) točke, ki temeljijo na poziciji jadrnice v plovu ob času incidenta, ki upravičuje nadomestilo.

A11 OKRAJŠAVE ZA DODELJENE TOČKE

Te priporočene okrajšave se morajo uporabljati za zapisovanje opisanih okoliščin:

DNC Ni štartala; ni prišla na štartno področje

DNS Ni štartala (drugo kot DNC in OCS)

OCS Ni štartala; na tekmovalni strani štartne linije ob štartnem signalu, a ni štartala, oz. je prekršila jadralno regatno pravilo 30.1

ZFP 20%-na kazen po jadralnem regatnem pravilu 30.2

BFD Diskvalifikacija po jadralnem regatnem pravilu 30.3

SCP Sprejela kazen z dodajanjem točk po jadralnem regatnem pravilu 44.3(a)

DNF Ni končala

RAF Odstopila, ko je končala

DSQ Diskvalifikacija

DNE Diskvalifikacija (drugo kot DGM), ki se po jadralnem regatnem pravilu 90.3(b) ne odšteje

DGM Diskvalifikacija za očitno neprimerno vedenje, ki se po jadralnem regatnem pravilu 90.3(b) ne odšteje

RDG Dodeljeno nadomestilo