DOLOČILA

Kadar je izraz uporabljen v smislu spodnjega opisa, je natisnjen v kurzivi, v preambulah pa v kurzivi z mastnim tiskom.

Razveljaviti
Če regatni odbor ali protestni odbor plov razveljavi, je neveljaven, vendar se sme ponoviti.

Neprekrita s krmo in neprekrita s premcem; prekrivanje
Jadrnica je neprekrita s krmo druge jadrnice, kadar so njen trup in oprema v normalni legi za linijo, potegnjeno prečno na skrajno krmno točko trupa in opreme druge jadrnice v normalni legi. Druga jadrnica je neprekrita s premcem. Jadrnici se prekrivata, kadar nobena ni neprekrita s krmo. Prekrivata se tudi, kadar neka jadrnica med njima prekriva obe. Ti izrazi vedno veljajo za jadrnice z enakimi uzdami. Za jadrnice z različnimi uzdami veljajo ti izrazi samo takrat, ko za njih velja jadralno regatno pravilo 18 ali kadar obe jadrnici jadrata v smeri več kot devetdeset stopinj od smeri pravega vetra.

Doseči
Jadrnica doseže oznako v položaju, ko lahko privetrno jadra mimo oznake in jo pusti na predpisani strani brez spremembe uzd.

Končati
Jadrnica konča, ko katerikoli del njenega trupa, posadke ali opreme v normalni legi prečka ciljno linijo iz smeri od zadnje oznake, bodisi prvikrat ali po tem, ko je sprejela kazen po jadralnem regatnem pravilu 44.2 ali ko je popravila napako, ki jo je naredila na ciljni liniji, po jadralnem regatnem pravilu 28.1.

Zainteresirana stranka
Oseba, ki lahko pridobi ali izgubi zaradi sklepa protestnega odbora , oz. kdor ima pri tem sklepu močne osebne interese.

Izogibati se
Jadrnica se izogiba drugi jadrnici, če lahko druga jadrnica jadra v svoji smeri brez potrebe ogibanja in, kadar sta jadrnici z enakimi uzdami prekriti, če lahko zavetrna jadrnica spremeni smer v obe smeri brez takojšnjega dotika privetrne jadrnice.

Zavetrje in privetrje
Zavetrna stran jadrnice je tista, ki je ali je bila, kadar je obrnjena s premcem v veter, proč od vetra. Kadar jadra z bočnim vetrom ali vetrom v krmo, je njena zavetrna stran tista, na kateri je njeno glavno jadro. Druga stran je njena privetrna stran. Kadar sta jadrnici z enakimi uzdami prekriti, je tista, ki je na zavetrni strani druge, zavetrna jadrnica. Druga je privetrna jadrnica.

Oznaka
Predmet, za katerega jadralna navodila predpisujejo stran, na kateri ga mora jadrnica pustiti, ter s plovno vodo obdan čoln regatnega odbora, od katerega se razteza štartna ali ciljna linija. Sidrna vrv ali predmet, ki se začasno ali naključno drži oznake, ni njen del.

Prostor oznake
Prostor za jadranje jadrnice proti oznaki, in ko je jadrnica pri oznaki, prostor za jadranje njene prave smeri dokler je pri oznaki. Prostor oznake ne vključuje prostora za prečenje razen, če je jadrnica notranja privetrno prekrita z jadrnico, ki mora dati prostor oznake.

Ovira
Vsako telo, mimo katerega jadrnica ne more, ne da bi znatno spremenila svojo smer, če bi v oddaljenosti ene svoje dolžine jadrala naravnost nanj. Tudi telo, mimo katerega lahko jadrnica varno pluje samo po eni strani in področje, ki je kot tako označeno v regatnih navodilih, so tudi ovire. Seveda jadrnica, ki tekmuje, ni ovira za druge jadrnice razen, če se ji morajo izogibati ali dajati prostor ali prostor oznake, ali, kadar velja jadralno regatno pravilo 22, se ji ogniti. Plovilo, ki plove vključno jadrnica, ki tekmuje, ni nikoli stalna ovira.

Prekrivanje
Glej Neprekrita s krmo in neprekrita s premcem; prekrivanje.

Stranka
Stranka v zaslišanju: protestirajoči; protestirani; jadrnica, ki prosi nadomestilo; jadrnica ali tekmovalec, ki je lahko kaznovan po jadralnem regatnem pravilu 69.1; regatni odbor ali organizator v zaslišanju po jadralnem regatnem pravilu 62.1(a).

Odložiti
Odloženi plov je preložen na kasnejši čas še pred načrtovanim štartom, vendar je zanj lahko dan štart kasneje ali je kasneje razveljavljen.

Prava smer
Smer, v katero bi jadrnica jadrala, da bi čimprej končala, ob odsotnosti drugih jadrnic, ki so omenjene v pravilu, kjer je uporabljen ta izraz. Jadrnica pred štartnim signalom nima svoje prave smeri.

Protest
Navedba po jadralnem regatnem pravilu 61.2 s strani jadrnice, regatnega odbora ali protestnega odbora, da je jadrnica prekršila pravilo.

Tekmovati
Jadrnica tekmuje od njenega pripravljalnega signala in vse dokler ne konča in se umakne s ciljne linije in od oznak ali odstopi, ali dokler regatni odbor ne signalizira splošnega odpoklica, odložitve ali razveljavitve plova.

Prostor
Prostor, ki ga jadrnica potrebuje v obstoječih razmerah, medtem ko hitro in po mornarsko manevrira.

Pravilo

(a) Pravila v tej knjižici, vštevši Definicije, Regatne signale, Uvod, preambule in pravila iz zadevnih dodatkov, ne pa naslovi;

(b) ISAF Predpis 19, Kodeks primernosti; Predpis 20, Oglaševalski kodeks; Predpis 21, Protidopinški kodeks; in Predpis 22, Klasifikacijski kodeks jadralcev;

(c) predpisi nacionalne zveze, razen kadar so spremenjeni z jadralnimi navodili v skladu z morebitnimi predpisi nacionalne zveze po jadralnem regatnem pravilu 88;

(d) pravila razreda (za jadrnice, ki tekmujejo po sistemu handicap ali rating, so pravila tega sistema ‘pravila razreda’);

(e) obvestilo o regati;

(f) jadralna navodila; in

(g) vsi drugi dokumenti, ki so predpisani za prireditev.

Štartati

Jadrnica štarta po tem, ko je bila ob ali po svojem štartnem signalu v celoti na predštartni strani štartne linije in je zadostila jadralnemu regatnemu pravilu 30.1, če je uporabljeno, in katerikoli del njenega trupa, posadke ali opreme prečka štartno linijo v smeri prve oznake.

Uzde; desne ali leve
Jadrnica ima uzde, desne ali leve, glede na njeno privetrno stran.

Cona
Območje okoli oznake z razdaljo treh dolžin trupa jadrnice, ki ji je bližja. Jadrnica je v coni, ko je katerikoli del njenega trupa v coni.

Privetrje
Glej Zavetrje in privetrje.