ÚVOD

Pretekové pravidlá jachtingu majú dva hlavé oddiely. Prvý, Časti 1 až 7 obsahujú pravidlá, ktoré sa týkajú všetkých pretekárov. Druhý oddiel, Dodatky A až P, ktoré podávajú detaily pravidiel, ďalej pravidlá, ktoré sa uplatňujú len v niektorých druhoch pretekov a pravidlá, ktoré sa týkajú len malého počtu pretekárov alebo funkcionárov.

Revízia Pretekové pravidlá sa revidujú a vydávajú každé štyri roky Medzinárodnou jachtárskou federáciou (ISAF), ktorá je medzinárodným vrcholným orgánom v tomto športe. Toto vydanie pravidiel bude platiť od 1. januára 2009, s výnimkou pre podujatie začínajúce v roku 2008, ak je tak uvedené v jeho rozpise a plachetných smerniciach . Čiary na okraji textu upozorňujú na dôležité zmeny v Častiach 1 – 7 a v  Definíciách voči vydaniu 2005 – 2008. Žiadne zmeny sa nezamýšľajú pred rokom 2013, ale akékoľvek zmeny pred týmto termínom, určené ako súrne, budú oznámené cestou národných zväzov a uverejnené na webovej stránke ISAF (www.sailing.org).

Kódexy ISAF O Kódexoch spôsobilosti, reklamy, antidopingu a klasifikácie jachtárov ISAF (Smernice 19, 20, 21 a 22) sa hovorí v definícii Pravidlá, ale nie sú zahrnuté v týchto pravidlách, lebo sa môžu zmeniť kedykoľvek. Aktuálne znenie týchto kódexov je zverejnené na webovej stránke ISAF; nové verzie budú oznámené cestou národných zväzov.

Zbierky Prípadov a Volaní ISAF vydáva výklad pretekových pravidiel v Zbierke prípadov pre 2009-20012 a uznáva ich ako smerodajný výklad a vysvetlenie pravidiel. Tak isto vydá Zbierku volaní pre match racing pre 2009-20012, ako aj Zbierku volaní pre preteky družstiev pre 2009-20012 a uznáva ich ako smerodajné len pre preteky match racingu a preteky družstiev s rozhodovaním na vode. Tieto publikácie je možné nájsť na webovej stránke ISAF.

Terminológia Výraz použitý v zmysle ako je uvedený v Definíciách je vytlačený kurzívou, alebo v nadpisoch ako tučná kurzíva (na príklad pretekanie a pretekanie). „Pretekové pravidlo“ znamená pravidlo v Pretekových pravidlách jachtingu. Slovo „loď“ znamená plachetnicu aj posádku na lodi. „Preteková komisia“ zahŕňa každú osobu či komisiu, ktorá plní funkciu pretekovej komisie. „Zmena“ pravidla zahŕňa doplnenie či zrušenie pravidla alebo jeho časti. „Národný zväz“ znamená národný zväz, ktorý je členom ISAF. Iné slová a pojmy sa používajú v takom význame, ako sa bežne chápu v námorníctve alebo vo všeobecnom používaní.

Dodatky Ak sa uplatňujú pravidlá niektorého Dodatku, majú prednosť pred akýmkoľvek rozporným pravidlom v Častiach 1 až 7 a Definíciami. Každý Dodatok sa označuje písmenom. Odkaz na pravidlo v Dodatku obsahuje písmeno a číslo pravidla (napríklad „pravidlo A1“). Nie sú Dodatky I a O.

Zmeny pravidiel Predpisy národného zväzu, pravidlá tried alebo plachetné smernice môžu meniť pravidlá pretekania jedine tak, ako je povolené v pravidle 86.

Zmeny predpisov národného zväzu Národný zväz môže zakázať zmeny vo svojich predpisoch, ako je to ustanovené v pravidle 88.2.