DEFÍNICIE

Termíny uvedené nižšie sú vytlačené v texte vo formáte kurzívy, alebo v úvodných častiach vo formáte tučnej kurzívy.

Zrušenie
Rozjazda, ktorú preteková alebo protestná komisia Zruší je neplatná, ale môže sa uskutočniť znovu.

Celkom vzadu a Celkom vpredu; krytie
Loď je celkom vzadu od druhej, keď jej trup a výstroj v normálnej polohe sú za čiarou vedenou priečne najzadnejším bodom trupu a výstroja druhej lode v normálnej polohe. Druhá loď je celkom vpredu. Sú v krytí ak žiadna z nich nie je celkom vzadu. Sú však tiež v krytí ak loď medzi nimi je v krytí s obidvoma. Tieto výrazy platia vždy pre lode na vetre. z rovnakého boku.. Tieto výrazy neplatia pre lode na vetre z opačných bokov, iba ak by platilo pravidlo 18 alebo obe lode plachtia pod väčším uhlom ako deväťdesiat stupňov k skutočnému vetru.

Dosahovať
Loď dosahuje značku keď je v postavení, že môže prejsť v jej návetrí a minúť ju požadovaným bokom. bez obratu proti vetru.

Dokončenie
Loď dokončila keď akákoľvek časť jej trupu, alebo posádky či výstroja v normálnej polohe, pretne cieľovú čiaru v smere trate od poslednej značky, buď po prvý raz, alebo ak podstúpila trest podľa pravidla 44.2, alebo po náprave chyby, ktorú urobila na cieľovej čiare, podľa pravidla 28.1.

Zaujatá strana
Osoba, ktorá môže získať alebo stratiť dôsledkom rozhodnutia protestnej komisie, alebo ktorá má úzky osobný záujem na rozhodnutí.

Dávať prednosť
Loď dáva prednosť druhej, keď druhá loď môže plachtiť svojím smerom bez toho, aby musela vykonávať vyhýbacie manévre, a ak sú lode v krytí na vetrez rovnakých bokov , ak záveterná loď b loď môže meniť smer oboma smermi bez toho, aby okamžite nastal dotyk s náveternou loďou.

Závetrie a návetrie
A boat's Záveterný bok lode je bok lode odvrátený od vetra, alebo bok lode, ktorý takým bol, keď je loď priamo proti vetru. Keď však loď plachtí do závetria alebo priamo po vetre, jej Závetrený bok je bok, na ktorom má hlavnú plachtu. Druhý bok je náveterný bok. Ak sú dve lode na vetre,z rovnakých bokov v krytí loď ktorá je na záveternom boku druhej lode, je záveterná loď. Druhá loď je náveterná.

Značka
Predmet, pre ktorý vyžadujú plachetné smernice, aby ho loď zanechala určeným bokom, a loď pretekovej komisie, obklopená splavnou vodou, ktorá vymedzuje štartovú alebo cieľovú čiaru. Kotevné lano ani predmet, ktoré je dočasne alebo náhodne ku značke nie je jej súčasťou.

Miesto pri značke
Miesto pre loď na plachtenie ku značke, a ďalej miesto na plachtenie jej správnym smerom pokiaľ je pri značke. Avšak , miesto pri značke nezahŕňa miesto na obrat, iba ak by loď bola v krytí v návetrí na vnútornej strane lode, ktorá musí dávať miesto pri značke.

Prekážka
Predmet, ktorý loď nemôže minúť bez podstatnej zmeny smeru, keby plachtila priamo k nemu a bola jednu dĺžku svojho trupu od neho. Predmet, ktorý možno bezpečne minúť len jedným bokom, a priestor takto označený v plachetných smerniciach sú tiež prekážkami. Avšak loď ktorá preteká nie je prekážkou pre druhé lode, pokiaľ sa od nich nepožaduje, aby jej dávali prednosť dávali jej miesto či miesto pri značke alebo ak platí pravidlo 22, aby sa jej vyhýbali. Loď v pohybe vrátane pretekkjúcej lode, nie je nikdy súvislou prekážkou.

Krytie
Pozri Celkom vzadu a Celkom vpredu; krytie.

Strana
A strana na rokovaní: protestujúci; protestovaný; loď žiadajúca o nápravu; loď alebo pretekár, ktorých možno potrestať podľa pravidla 69.1; preteková komisia alebo usporiadateľ pri rokovaní podľa pravidla 62.1(a).

Odklad
Odložená rozjazda je posunutá ešte pred jej plánovaným štartom, ale sa môže odštartovať či zrušiť neskôr.

Správny smer
Smer, ktorým by loď plachtila, aby dokončila čo možno najskôr v neprítomnosti iných lodí uvedených v pravidle, ktoré používa tento pojem. Loď nemá správny smer pred svojím štartovým znamením.

Protest
Obvinenie podľa pravidla 61.2 loďou, pretekovou komisiou alebo protestnou komisiou, že loď porušila pravidlo.

Pretekanie
Loď preteká od svojho prípravného znamenia, až pokiaľ nedokončí a neopustí cieľovú čiaru a značky alebo nevzdá, alebo až pokiaľ preteková komisia nedá znamenie všeobecného odvolania, odkladu či zrušenia.

Miesto
Priestor, ktorý za daných podmienok potrebuje loď, aby mohla okamžite manévrovať podľa správneho námorníckeho spôsobu.

Pravidlá

(a) Pravidlá v tejto knižke vrátane Definícií, Znamení pretekov, Úvodu, preambúl a pravidiel príslušných Dodatkov, ale nie nadpisy;

(b) ISAF Smernica 19, Kódex spôsobilosti; Smernica 20, Reklama; Smernica 21, Antidoping a Smernica 22, Klasifikácia jachtárov;

(c) predpisy národného zväzu, pokiaľ neboli zmenené plachetnými smernicami v zhode s predpismi národného zväzu podľa pravidla 88, ak také sú;

(d) triedové pravidlá (pre loď pretekajúcu podľa handicapového alebo ratingového systému sú pravidlá daného systému „triedovými pravidlami“);

(e) rozpis pretekov;

(f) plachetné smernice; a

(g) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré riadia preteky.

Štartovanie
Loď štartuje keď potom, čo bola celá na predštartovej strane štartovej čiary pri svojom štartovom znamení alebo po ňom, a potom čo vyhovela pravidlu 30.1, ak toto platí, pretne akoukoľvek časťou svojho trupu, posádky či výstroja štartovú čiaru v smere na prvú značku.

Na vetre, sprava alebo zľava
Loď je na vetre, zľava alebo zprava, podľa jej náveterného boku.

Okruh
Priestor okolo značky vo vzdialenosti troch dĺžok trupu tej lode, ktorá je k nej bližšie. Loď je v okruhu ak je v okruhuakákoľvek časť jej trupu..

Návetrie
Pozri Závetrie a návetrie.