DODATEK C PRZEPISY REGAT MECZOWYCH

Regaty meczowe rozgrywa się według Przepisów Regatowych Żeglarstwa ze zmianami wprowadzonymi przez niniejszy dodatek. Jeżeli zawiadomienie o regatach i instrukcja żeglugi nie przewidują inaczej, w regatach muszą orzekać arbitrzy.

C1 TERMINOLOGIA

W zależności od regat "Zawodnik" oznacza sternika, zespół lub jacht. "Grupa meczy" (flight) oznacza dwa lub więcej meczy rozgrywanych w tej samej sekwencji startowej.

C2 ZMIANY W DEFINICJACH I PRZEPISACH CZĘŚCI 2 i 4

C2.1 Definicja ukończenia zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie:
Jacht kończy, gdy po zakończeniu przyjmowania wszystkich kar, jakakolwiek część jego kadłuba, załogi, albo wyposażenia w normalnej pozycji, przecina linię mety w kierunku kursu od ostatniego znaku. Jednakże, gdy kary ulegają skasowaniu zgodnie z przepisem C7.2(d) po tym jak jeden lub oba jachty ukończyły, każdy musi być odnotowany jako jacht, który ukończył wtedy, gdy przeciął linię mety.

C2.2 Uzupełnić definicję kurs właściwy: "Jacht przyjmujący karę lub manewrujący w celu przyjęcia kary nie żegluje kursem właściwym."

C2.3 W definicji Strefa odległość jest zmieniona na dwie długości kadłuba.

C2.4 Przepis 13 jest zmieniony na:

13 PODCZAS ZWROTU NA WIATR LUB Z WIATREM

13.1 Jacht musi ustępować innym jachtom od momentu, gdy przechodzi dziobem linię wiatru do czasu, gdy jest na kursie ostro na wiatr.

13.2 Po tym jak lik dolny grota jachtu żeglującego z wiatrem przejdzie linię środkową jachtu, musi on ustępować innym jachtom do czasu, gdy jego grot wypełni się.

13.3 Podczas gdy przepisy 13.1 lub 13.2 mają zastosowanie, przepisów 10, 11 i 12 nie stosuje się. Jednakże, gdy dwa jachty podlegają przepisowi 13.1 lub 13.2 w tym samym czasie, jacht będący po lewej burcie drugiego lub jacht z tyłu musi ustąpić.

C2.5 Przepis 16.2 jest usunięty.

C2.6 Przepis 18.3 zostaje zmieniony na:

Jeżeli dwa jachty były na przeciwnych halsach i jeden z nich zmienia hals i w rezultacie podlega przepisowi 13.1 w strefie, gdy drugi jacht osiąga znak od tego czasu przepis 18.2 nie ma zastosowania. Jeżeli jacht, który zmienił hals ukończył zwrot na wiatr a:

(a) ten drugi jacht nie może przez wyostrzenie uniknąć krycia po wewnętrznej, wówczas jest on upoważniony do miejsca przy znaku i jacht, który zmienił hals musi ustępować a przepis 15 nie ma zastosowania

(b) ten drugi jacht może przez wyostrzenie uniknąć krycia po wewnętrznej to jacht, który zmienił hals jest upoważniony do miejsca przy znaku.

C2.7 Gdy przepis 20 ma zastosowanie, jako dodatek do okrzyków, wymagane są następujące znaki ramieniem podawane przez sternika:

(a) dla "Miejsce do zwrotu na wiatr", powtarzające się i wyraźne wskazywanie pod wiatr; oraz

(b) dla "Rób zwrot", powtarzające się i wyraźne wskazywanie na drugi jacht oraz machanie ręką w kierunku pod wiatr.

C2.8 Przepis 23.1 zostaje zmieniony, na: "Gdy istnieje rozsądna możliwość, jacht niebędący w wyścigu nie może przeszkadzać jachtowi w wyścigu lub łodziom arbitrów".

C2.9 Dodaje się nowy przepis 23.3: "Gdy spotykają się jachty z różnych meczy, jakakolwiek zmiana kursu dowolnego jachtu musi być zgodna z wypełnianiem przepisu lub z dążeniem do wygrania własnego meczu".

C2.10 Dodaje się do preambuły Części 4: ‘Przepis 42 stosuje się również pomiędzy sygnałami ostrzeżenia i przygotowania.’

C2.11 Przepis 42.2(d) zostaje zmieniony na: ‘rumplowanie: powtarzające się ruchy steru celem napędzenia jachtu w przód.’

C3 SYGNAŁY W WYŚCIGU I ZMIANY W ODNOŚNYCH PRZEPISACH

C3.1 Sygnały Startowe

Sygnały do rozpoczęcia meczu podano poniżej. Czasy mierzone są od sygnałów optycznych; brak sygnału dźwiękowego nie będzie brany pod uwagę. Gdy rozgrywany będzie więcej niż jeden mecz, sygnał startowy jednego meczu jest sygnałem ostrzeżenia dla następnego.

Czas w minutach

Sygnał optyczny

Sygnał dźwiękowy

Znaczenie

10

podniesienie flagi F

Jeden

Sygnał Uwaga

6

opuszczenie flagi F

bez sygnału

 

5

podniesienie flagi cyfry*

Jeden

Sygnał ostrzeżenia

4

podniesienie flagi P

Jeden

Sygnał przygotowania

2

flagi niebieska lub żółta lub obie podniesione**

Jeden**

Koniec przedstartowego czasu na wejście

0

Opuszczenie sygnałów ostrzeżenia i przygotowania

Jeden

Sygnał startu

* W obrębie jednej grupy meczy (flight) flaga „1” oznacza Mecz 1, flaga „2” oznacza Mecz 2 itd. chyba, że inne

sygnały ostrzeżenia zostały opisane w instrukcji żeglugi.

**Sygnały te muszą być podane tylko wówczas, gdy jeden lub obydwa jachty nie wypełnią przepisu C 4.2 Flagi

muszą być wystawione do czasu zasygnalizowania przez arbitrów kary lub przez jedną minutę w zależności, co

nastąpi wcześniej.

C3.2 Zmiany w odnośnych przepisach

(a) Przepis 29.1 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie

(1) Gdy w momencie sygnału startu jakakolwiek część jego kadłuba, załogi lub wyposażenia jest po kursowej stronie linii startu lub jednego z jej przedłużeń, komisja regatowa musi niezwłocznie wystawić flagę niebieską lub żółtą identyfikującą jacht, wraz z jednym sygnałem dźwiękowym. Flaga pozostaje w górze do czasu, gdy jacht znajdzie się całkowicie po przedstartowej stronie linii startu lub jednego z jej przedłużeń lub do czasu dwóch minut po sygnale startu, którykolwiek jest wcześniejszy.

(2) Gdy w czasie sygnału startu dla jachtu, żadna część jego kadłuba, załogi lub osprzętu nie jest po kursowej stronie linii startu lub jej przedłużeń i jeżeli zanim jacht wystartuje, będzie żeglował w kierunku kursowej strony linii startu przecinając jedno z jej przedłużeń, KR niezwłocznie pokaże niebieską lub żółtą flagę identyfikującą ten jacht. Taka flaga musi być wystawiona do czasu, gdy jacht taki znajdzie się całkowicie po przedstartowej stronie linii startu lub jednego z jej przedłużeń, lub przez dwie minuty po sygnale startu, decyduje moment wcześniejszy.

(b) W opisie znaczenia Sygnału AP, ostatnie zdanie zmienia się na:
‘Sygnał ‘Uwaga’ zostanie podany 1 minutę po usunięciu chyba, że w tym czasie wyścig zostanie ponownie odroczony lub przerwany.’

(c) W opisie znaczenia Sygnału N ostatnie zdanie zmienia się na:
‘Sygnał ‘Uwaga’ będzie podany jedną minutę po opuszczeniu chyba, że w tym czasie wyścig zostanie ponownie odroczony lub przerwany’.

C3.3 Sygnały linii mety

Nie będzie stosowany sygnał niebieskiej flagi lub przedmiot o takim kolorze".

C4 WYMAGANIA PRZED STARTEM

C4.1 W momencie sygnału przygotowania dla jachtu, każdy z nich musi być na zewnątrz linii, która jest pod kątem 90° do linii startu poprowadzonej przez znak startowy znajdujący się na końcu przyznanym jachtowi. Jacht zapisany po lewej stronie listy par ma przyznany lewy koniec startu i musi nieść na rufie w sposób widoczny niebieską flagę, gdy jest w wyścigu. Drugi jacht ma przyznany prawy koniec linii startu i musi nosić na rufie w sposób widoczny żółtą flagę, gdy jest w wyścigu.

C4.2 W okresie dwóch minut po sygnale przygotowania, jacht musi przeciąć i opuścić linię startu, za pierwszym razem ze strony kursowej na stronę przedstartową.

C5 SYGNAŁY PODAWANE PRZEZ ARBITRÓW

C5.1 Flaga zielono-biała z jednym długim sygnałem dźwiękowym oznacza: ‘Nie ma kary’

C5.2 Flaga niebieska lub żółta identyfikująca jacht wraz z jednym długim sygnałem dźwiękowym oznacza: ‘Wskazany jacht musi przyjąć karę według wymagań przepisu C7’

C5.3 Flaga czerwona wraz lub zaraz po fladze niebieskiej lub żółtej wraz z jednym długim sygnałem dźwiękowym oznacza: ‘Wskazany jacht musi przyjąć karę według wymagań przepisu C7.3(d).’

C5.4 Czarna flaga wraz z flagą niebieska lub żółtą i jednym długim sygnałem dźwiękowym oznacza: ‘Wskazany jacht jest zdyskwalifikowany i mecz jest zakończony na korzyść drugiego jachtu.’

C5.5 Jeden krótki sygnał dźwiękowy oznacza: ’Teraz kara została wykonana.’

C5.6 Powtarzające się krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają: ‘Jacht nie przyjmuje już kary i kara pozostaje.’

C5.7 Niebieska lub żółta flaga lub przedmiot umieszczony na łodzi arbitrów oznacza: ‘Wskazany (kolorem) jacht ma zaległą karę do wykonania.’

C6 PROTESTY I PROSBY O ZADOŚĆUCZYNIENIE PRZEZ JACHTY

C6.1 Jacht może protestować drugi jacht

(a) na podstawie przepisu Części 2, z wyłączeniem przepisu 14, przez wyraźne pokazanie flagi Y natychmiast po incydencie, w którym brał udział.

(b) na podstawie jakiegokolwiek przepisu niewymienionego w przepisie C6.1(a) lub C6.2 przez pokazanie flagi czerwonej bezpośrednio po incydencie.

C6.2 Jacht nie może protestować drugiego jachtu na podstawie:

(a) przepisu 14 chyba, że nastąpiło uszkodzenie lub obrażenia ciała;

(b) przepisu Części 2 chyba, że był uczestnikiem incydentu

(c) przepisu 31 lub 42, lub

(d) przepisu C4 lub C7.

C6.3 Jacht zamierzający prosić o zadośćuczynienie z powodu okoliczności powstających zanim ukończył lub wycofał się, musi w sposób wyraźny pokazać czerwoną flagę możliwie najszybciej po tym jak uświadamia sobie te okoliczności, ale nie później niż dwie minuty po ukończeniu lub wycofaniu się.

C6.4 (a) Jacht protestujący zgodnie z przepisem C6.1(a) musi usunąć flagę Y przed lub możliwie najszybciej po sygnale arbitrów.

(b) Jacht protestujący zgodnie z przepisem C6.1(b) lub proszący o zadośćuczynienie zgodnie z przepisem C6.3, musi dla ważności swego protestu lub prośby o zadośćuczynienie utrzymywać czerwoną flagę w górze do czasu poinformowania arbitrów po ukończeniu lub wycofaniu się. Nie jest wymagany protest lub prośba o zadośćuczynienie w formie pisemnej.

C6.5 Decyzje arbitrów

(a) Po tym jak flaga Y została pokazana, arbitrzy muszą podjąć decyzję czy ukarać któryś jacht. Swoją decyzję muszą zasygnalizować zgodnie z przepisem C5.1, C5.2 lub C5.3.

(b) Kara czerwonej flagi w przepisie C5.3 musi być zastosowana, gdy jacht w wyniku złamania przepisu uzyskał pozycję, z której może kontrolować wyścig, ale arbitrzy nie są pewni, że zostały wypełnione warunki dla zastosowania dodatkowej kary inicjowanej przez arbitrów.

C6.6 Decyzje Komisji Protestowej

(a) Komisja protestowa może zbierać dowody w dowolny sposób, jaki uważa za właściwy i może zakomunikować swą decyzję ustnie.

(b) Jeżeli komisja protestowa zdecyduje, że złamanie przepisu nie miało znaczącego wpływu na wynik meczu, może:

(1) nałożyć karę jednego punktu lub części jednego punktu,

(2) zarządzić powtórne rozegranie meczu, lub

(3) przyjąć inne rozwiązanie, które uważa za sprawiedliwe, co może oznaczać również nie nałożenie żadnej kary.

(c) Kara za złamanie przepisu 14, gdy nastąpiło uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała, może być nałożona według uznania komisji protestowej i może oznaczać też wykluczenie z dalszych wyścigów regat.

C7 SYSTEM KAR

C7.1 Przepis usunięty

Przepis 44 jest usunięty.

C7.2 Dotyczy wszystkich kar

(a) Jacht ukarany może odłożyć przyjęcie kary w granicach określonych przez przepis C7.3 i musi ją przyjąć w sposób następujący:

(1) Gdy jacht jest na boku trasy w kierunku nawietrznego znaku, musi on wykonać zwrot z wiatrem i najwcześniej jak to jest praktycznie możliwe wyostrzyć do kursu ostro na wiatr.

(2) Gdy jacht jest na boku trasy w kierunku znaku zawietrznego lub linii mety, musi on wykonać zwrot na wiatr i najwcześniej jak to jest praktycznie możliwe odpaść do kursu pełniejszego niż dziewięćdziesiąt stopni od wiatru rzeczywistego.

(b) Dodać do przepisu 2: ‘Będąc w wyścigu, jacht nie musi przyjmowania kary chyba, że zasygnalizowane było to przez arbitrów’

(c) Jacht kończy bok trasy, gdy jego dziób przecina przedłużenie linii od poprzedniego znaku poprzez znak, który aktualnie okrąża, lub na ostatnim boku, gdy kończy.

(d) Jacht ukarany nie może być odnotowany, jako kończący do czasu, aż wykona karę i pożegluje całkowicie na kursową stronę linii mety, a następnie ukończy chyba, że kara zostaje skasowana przed lub po przekroczeniu linii mety.

(e) Jeżeli jacht ma jedną lub dwie zaległe kary i drugi jacht z jego meczu otrzymuje karę, jedna kara każdego z jachtów zostaje skasowana z wyjątkiem, że kara ‘czerwonej flagi’ nie kasuje innej kary lub nie może być skasowana przez inną karę

(f) Jeżeli jacht ma więcej niż 2 kary zaległe, arbitrzy muszą zasygnalizować jego dyskwalifikację w sposób określony przepisem C5.4.

C7.3 Ograniczenia w przyjmowaniu kar

(a) Jacht przyjmujący karę, która obejmuje zwrot na wiatr, musi mieć głowę spinakera poniżej przegubu mocowania bomu grota od czasu, gdy przechodzi dziobem linię wiatru do czasu, gdy znajdzie się na kursie ostro na wiatr.

(b) Żadna część kary nie może być wykonana w strefie okrążanego znaku, który zaczyna, ogranicza lub kończy bok, na którym jacht się znajduje.

(c) Jeżeli jacht ma jedną zaległą karę, może ją przyjąć w dowolnym czasie po wystartowaniu i przed ukończeniem. Jeżeli jacht ma dwie kary zaległe, musi przyjąć jedną z nich tak szybko, jak to jest praktycznie możliwe, ale nie przed wystartowaniem.

(d) Gdy arbitrzy pokażą czerwoną flagę wraz lub zaraz po fladze kary, ukarany jacht musi przyjąć karę tak szybko, jak to jest praktycznie możliwe, ale nie przed wystartowaniem.

C7.4 Przyjmowanie i wykonywanie kar.

(a) Gdy jacht mający karę zaległą znajduje się na boku trasy do znaku nawietrznego i robi zwrot z wiatrem, lub gdy jest na boku trasy do znaku zawietrznego lub linii mety i przechodzi dziobem przez linię wiatru, to przyjmuje karę.

(b) Gdy jacht przyjmujący karę nie wykona tej kary prawidłowo lub gdy nie wykona kary tak szybko jak to jest praktycznie możliwe, to nie liczy się, jako przyjmujący karę. Arbitrzy muszą podać sygnał wymagany przez przepis C5.6.

(c) Łódź arbitrów w każdym meczu pokazywać będzie niebieskie lub żółte flagi lub przedmioty, każdy wskazujący jedną karę opóźnioną. Gdy jacht wykonał karę lub kara została skasowana, to jedna flaga lub przedmiot zostanie usunięty. Zaniedbanie arbitrów odnośnie pokazania lub usunięcia przedmiotów nie zmienia ilości kar zaległych.

C8 KARY INICJOWANE PRZEZ ARBITRÓW

C8.1 Zmiany przepisów

(a) Przepisy 60.2(a) oraz 60.3(a) nie stosują się do przepisów, w odniesieniu, do których kary mogą być nałożone przez arbitrów.

(b) Przepis 64.1 (c) zostaje zmieniony tak, że zasada o uniewinnieniu jachtu może być zastosowana przez arbitrów bez rozpatrywania i jest on nadrzędny w stosunku do jakiegokolwiek przepisu niniejszego dodatku będącego z nim w sprzeczności.

C8.2 Gdy arbitrzy zdecydują, że jacht złamał przepis 31, 42, C4, 7.3(c) lub C7.3(d), musi on być ukarany, co będzie sygnalizowane według wymagań przepisu C5.2 lub C5.3. Jednakże, gdy jacht jest ukarany za złamanie przepisu Części 2 i gdy w tym samym incydencie złamie przepis 31 nie będzie ukarany za złamanie przepisu 31. Ponadto jacht, który pokaże niewłaściwą flagę identyfikującą jacht lub nie pokaże prawidłowej flagi zostanie ostrzeżony ustnie i otrzyma możliwość naprawienia błędu zanim zostanie ukarany.

C8.3 Gdy arbitrzy zdecydują, że jacht:

(a) w wyniku naruszenia przepisu oraz uwzględniając nałożoną karę uzyskał korzyść;

(b) złamał przepis z rozmysłem; lub

(c) naruszył zasady sportowego współzawodnictwa;

to musi on być ukarany zgodnie z przepisami C5.2, C5.3 lub C5.4.

C8.4 Jeżeli arbitrzy lub członkowie komisji protestowej zdecydują, że jacht mógł złamać przepis inny niż te wymienione w przepisie C6.1(a) i C6.2, muszą poinformować o tym komisję protestową, aby ta podjęła działania na podstawie przepisu 60.3 i przepisu C6.6, zależnie od okoliczności.

C8.5 Gdy po tym jak jeden jacht wystartował arbitrzy są przekonani, że drugi jacht nie wystartuje, mogą zasygnalizować zgodnie z przepisem C5.4 że jacht, który nie wystartował jest zdyskwalifikowany i mecz jest zakończony.

C8.6 Gdy arbitrzy meczowi wraz, z co najmniej jednym inny arbitrem zdecydują, że jacht złamał przepis 14 i w rezultacie nastąpiło uszkodzenie mogą nałożyć karę pół punktu bez rozpatrywania. Zawodnik musi być poinformowany o karze najszybciej jak to praktycznie możliwe i może prosić o przesłuchanie. W takim przypadku komisja protestowa musi postępować zgodnie z przepisem C6.6.

Kara zdecydowana przez Komisję protestową może być większa niż pół punktu. Gdy arbitrzy zdecydują, że kara większa niż pół punkta jest właściwa, musi ona postępować zgodnie z przepisem C8.4.

C9 PROŚBY O ZADOŚĆUCZYNIENIE LUB WZNOWIENIE ROZPATRYWANIA, ODWOŁANIA, INNE DZIAŁANIA

C9.1 Nie przysługuje prośba o zadośćuczynienie lub prawo do odwołania od decyzji podejmowanych na podstawie przepisów C5, C6, C7, lub C8. W przepisie 66 trzecie zdanie zostaje zmienione na: " Strona w rozpatrywaniu nie ma prawa prosić o wznowienie rozpatrywania".

C9.2 Zawodnik nie może opierać swojej prośby o zadośćuczynienie na twierdzeniu, że działanie łodzi oficjalnej było niewłaściwe. Komisja protestowa może rozważyć decyzję o przyznaniu zadośćuczynienia w takich okolicznościach, ale tylko wtedy, gdy sądzi, że oficjalna łódź, włączając łódź arbitrów, mogła poważnie przeszkodzić ścigającemu się jachtowi.

C9.3 Żadne czynności jakiegokolwiek rodzaju nie mogą być podejmowane w odniesieniu do działań, lub ich braku podejmowanych przez arbitrów, z wyjątkiem dopuszczonych przez przepis C.9.2.

C10 PUNKTACJA

C10.1 Wygrywający zawodnik w każdym meczu otrzymuje jeden punkt (pół punktu za remis dla każdego jachtu); przegrywający nie dostaje żadnych punktów.

C10.2 Gdy zawodnik wycofuje się z części regat, wyniki punktowe za wszystkie rozegrane wyścigi pozostają bez zmian.

C10.3 Gdy wielokrotne rundy każdy z każdym kończą się rundą niekompletną, przyznanie tylko jednego punktu jest możliwe dla wszystkich meczy ukończonych pomiędzy dwoma zawodnikami i będzie on podzielony w sposób następujący:

Ilość ukończonych meczów pomiędzy każdymi dwoma zawodnikami

Punkty za każdy wygrany mecz

1

Jeden punkt

2

Pół punktu

3

Jedna trzecia punktu

( itd.)

 

C10.4 W rundzie każdy z każdym:

(a) zawodników szereguje się w kolejności ich łącznych ilości punktów, najwyższa ilość punktów na początku;

(b) zawodnik, który wygrał mecz, ale został zdyskwalifikowany za złamanie przepisu przeciw zawodnikowi z innego meczu traci punkt za ten mecz (jednakże przegrywający przeciwnik nie otrzymuje punktu); oraz

(c) pozycja końcowa zawodników, którzy żeglowali w różnych grupach, jest określana na podstawie największej ilości punktów.

C10.5 W wyścigach eliminujących instrukcja żeglugi musi określić minimalną ilość punktów wymaganych, aby wyłonić zwycięzcę w serii pomiędzy dwoma zawodnikami. Gdy seria z eliminowaniem zawodników zostaje przerwana, zwycięstwo zostaje przyznane zawodnikowi o największej ilości punktów.

C11 REMISY

C11.1 Dla serii wyścigów każdy z każdym

W seriach każdy z każdym, zawodnicy są przydzieleni do jednej lub więcej grup i będą żeglowali przeciwko sobie każdy z każdym w swojej grupie jeden lub więcej razy. Każdy oddzielny etap określony w programie regat uważany jest za oddzielną serię każdy z każdym, niezależnie od ilości ile razy, każdy zawodnik żegluje przeciw każdemu innemu z zawodników na danym etapie.

Remisy pomiędzy dwoma lub więcej zawodnikami w serii każdy z każdym muszą być rozstrzygnięte metodami podanymi niżej, w kolejności tak aż wszystkie remisy zostaną rozstrzygnięte. Gdy jeden lub więcej remisów jest rozstrzygnięty tylko częściowo, przepisy C11.1(a) do C11.1(e) muszą być powtórnie do nich zastosowane. Remisy muszą być rozstrzygane na korzyść zawodnika, który:

(a) przy uszeregowaniu w kolejności, ma wyższą ilość punktów w meczach pomiędzy zawodnikami w remisie.

(b) gdy remis jest pomiędzy dwoma zawodnikami w wielokrotnej serii każdy z każdym, zwyciężył w ostatnim meczu pomiędzy tymi dwoma zawodnikami.

(c) ma najwięcej punktów uzyskanych z zawodnikiem zajmującym najwyższe miejsce w serii każdy z każdym lub, jeśli to konieczne, w stosunku do drugiego i tak dalej aż remis zostanie rozstrzygnięty. Gdy dwa oddzielne remisy muszą być rozstrzygnięte, ale wynik każdego z nich zależy od rozstrzygnięcia drugiego, należy w procedurze C11.1(c) stosować następujące zasady:

(1) remis na wyższym miejscu w punktacji rozstrzygany jest przed remisem na niższym miejscu punktacji, oraz

(2) wszyscy zawodnicy z remisu na niższym miejscu muszą być traktowani, jako jeden zawodnik dla celów przepisu C11.1(c)

(d) po zastosowaniu przepisu C10.4(c) ma najwyższe miejsce w różnych grupach, niezależnie od ilości uczestników w każdej grupie.

(e) ma najwyższe miejsce w ostatnim etapie regat (regaty flotylli, seria każdy z każdym, itp.).

C11.2 Serie eliminujące

Remisy (włączając 0-0) pomiędzy dwoma zawodnikami w seriach eliminujących muszą być rozwiązywane metodami podanymi dalej, w kolejności zastosowania, do momentu aż remis zostanie rozstrzygnięty.
Remis zostaje rozstrzygnięty na korzyść zawodnika, który:

(a) ma najwyższe miejsce w ostatniej serii każdy z każdym, z zastosowaniem przepisu C11.1, gdy to jest konieczne.

(b) wygrał ostatni mecz pomiędzy remisującymi zawodnikami.

C11.3 Remisy pozostające

Gdy przepis C11.1 lub C11.2 nie rozwiązuje remisu:

(a) Gdy remis musi być rozstrzygnięty dla potrzeb późniejszego etapu regat (lub innych regat, dla których dane regaty są kwalifikacją), remis powinien być rozstrzygnięty meczem dogrywki, gdy to jest możliwe. Gdy komisja regatowa zadecyduje, że dogrywka nie jest praktycznie możliwa remis powinien być rozstrzygany na korzyść zawodnika, który ma wyższe miejsce w serii round-robin po odrzuceniu wyniku pierwszego wyścigu każdemu z remisujących zawodników, lub jeśli to nie rozwiązuje remisu po odrzuceniu drugiego wyścigu i tak dalej dopóki remis nie zostanie rozstrzygnięty. Gdy remis jest częściowo rozstrzygnięty, pozostający remis powinien być rozstrzygany na podstawie przepisu C11.1 lub C11.2

(b) dla wyłonienia zwycięzcy w regatach, które nie są bezpośrednią kwalifikacją do innych regat, lub końcowej pozycji pomiędzy zawodnikami wyeliminowanymi w jednej rundzie serii eliminujących, może być zastosowany mecz dogrywki, (ale nie losowanie).

(c) gdy remis nie zostaje rozstrzygnięty, wszelkie nagrody pieniężne lub punkty rankingowe za miejsca w remisie muszą być dodane i podzielono równo pomiędzy zawodników remisujących.

Uwaga: Standardowe Zawiadomienie o Regatach oraz Standardowa Instrukcja Żeglugi mogą być otrzymane z ISAF