87 IIZMJENE PRAVILA KLASE

Upute za jedrenje mogu mijenjati pravilo klase samo kada pravila klase dopuštaju izmjenu, ili kada je pisano dopuštenje udruženja klase za izmjenu objavljeno na službenoj oglasnoj ploči.