DODATEK J ZAWIADOMIENIE O REGATACH I INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Patrz przepisy 89.2(a) oraz 90.2. Określenie "wyścig" zawiera regaty lub inną serię wyścigów.

J1 ZAWARTOŚĆ ZAWIADOMIENIA O REGATACH

J1.1 Zawiadomienie o regatach musi zawierać następujące informacje:

(1) Nazwę regat, daty i miejsce, w jakich są rozgrywane oraz nazwę władzy organizującej; (organizatora regat);

(2) Stwierdzenie, że regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami określonymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa;

(3) listę wszelkich innych dokumentów obowiązujących w regatach (np. Przepisy Sprzętu Żeglarskiego w zakresie, w jakim mają być zastosowanie), wraz z podaniem gdzie lub jak taki dokument lub kopia może być dostępny;

(4) Klasy mające brać udział w wyścigach, system wyrównawczy lub system przelicznikowy, które będą zastosowane, warunki uczestnictwa oraz ewentualne ograniczenia w przyjmowaniu zgłoszeń.

(5) Czas rejestracji zawodników i czasy sygnałów ostrzeżenia do wyścigu próbnego jeżeli jest planowany i do pierwszego wyścigu, a także do następnych wyścigów, jeśli są znane.

J1.2 Zawiadomienie o regatach musi zawierać również te z poniższych pozycji, które będą obowiązywać i które pomogłyby zawodnikom w podjęciu decyzji czy uczestniczyć w regatach lub, które zawierają inne informacje potrzebne zawodnikom, zanim dostępna będzie instrukcja żeglugi:

(1) Wykaz przepisów regatowych, które zostaną zmienione, streszczenie zmian oraz stwierdzenie, że zmiany pojawią się w całości w instrukcji żeglugi (patrz przepis 86);

(2) Informację, że reklamowanie będzie ograniczone do Kategorii A lub że jachty będą zobowiązane do noszenia dopuszczonych i dostarczonych reklam przez organizatora (patrz Zarządzenie 20 ISAF) oraz inne informacje związane z Zarządzeniem 20;

(3) wszelkie wymagania jakie muszą spełnić niektórzy lub wszyscy zakwalifikowani zawodnicy (patrz przepis 79 i Zarządzenie 22, Kodeks klasyfikacji zawodników ISAF);

(4) dla regat gdzie zgłoszenia z innych krajów są dopuszczone , możliwe zarządzenia krajowe, które mogą wymagać poprzedzających je przygotowań;

(5) sposób wstępnego rejestrowania zgłoszeń, włączając informacje o opłacie wpisowego i termin zamknięcia zgłoszeń;

(6) formularz zgłoszenia, który musi być podpisany przez właściciela jachtu lub reprezentanta właściciela, zawierający następujące słowa:" Wyrażam zgodę na podporządkowanie się Przepisom Regatowym Żeglarstwa oraz innym przepisom odnoszącym się do tych regat";

(7) sprawdzanie wyposażenia, procedury pomiarowe lub wymagania, co do certyfikatu pomiaru lub wyrównania lub wartości regatowej;

(8) czas i miejsce gdzie instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników;

(9) ewentualne zmiany przepisów klasowych jako dopuszczalne zgodnie z przepisem 87 wyszczególniając, które przepisy ulegają zmianie oraz określając wprowadzoną zmianę;

(10) Trasy obowiązujące w regatach;

(11) Karę za złamanie przepisu Części 2, inną niż Kara Dwóch Obrotów;

(12) Uchylenie prawa do odwołania, zgodnie z przepisem 70.5;

(13) System punktacji; jeśli inny niż System Małych Punktów w Dodatku A, ilość zaplanowanych wyścigów oraz ich minimalną ilość, jaka musi być rozegrana, aby wyścigi stanowiły serię.

(14) Nagrody.

J2 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI ŻEGLUGI

J2.1 Instrukcja żeglugi musi zawierać następujące informacje:

(1) że regaty będą rozegrane według przepisów określonych w Przepisach Regatowych Żeglarstwa;

(2) listę innych dokumentów, jakie będą obowiązywać w regatach (na przykład Przepisy Sprzętu Żeglarskiego, w zakresie, w jakim mają zastosowanie);

(3) program regat, klasy startujące oraz czasy sygnałów ostrzeżenia dla każdej z klas.

(4) trasę(y) regat lub listę znaków, z których trasa będzie ustawiona oraz, gdy ma to zastosowanie, jak trasy będą sygnalizowane.

(5) opisy znaków, włączając znaki startu i mety, podanie kolejności i strony, po której każdy z nich ma być pozostawiany oraz opis wszystkich okrążanych znaków (patrz przepis 28.1)

(6) opisy linii startu i linii mety, flagi klas i wszelkie sygnały specjalne, które mają być stosowane.

(7) ograniczenie czasu dla ukończenia, gdy jest stosowane.

(8) system wyrównawczy lub system przelicznikowy, jeśli są stosowane, oraz klasy, które będą je stosować

(9) system punktacji, jeżeli różni się od Systemu małych punktów w Dodatku A włączony przez odniesienie do Dodatku A, przepisów klasowych lub innych przepisów obowiązujących w regatach lub przez podanie go w całości. Podać liczbę wyścigów planowanych oraz minimalną liczbę niezbędną, aby regaty stanowiły przewidzianą serię.

J2.2 Instrukcja Żeglugi musi zawierać te pozycje, które będą miały zastosowanie:

(1) że reklamowanie będzie ograniczone do Kategorii A (patrz Zarządzenie 20 ISAF) oraz inne informacje związane z Zarządzeniem 20 ISAF;

(2) zastąpienie przepisów Części 2 z przepisami prawa drogi przez Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania Zderzeniom na Morzu lub inne państwowe przepisy prawa drogi, czas(y) lub miejsce(a), gdzie będą one obowiązywać oraz te sygnały nocne, które mają być stosowane przez komisję regatową;

(3) szczegółowe określenia zmian wprowadzanych do przepisów regatowych zgodnie z przepisem 86, wymieniając każdy przepis i podając zmianę (jeżeli przepis 86.2 ma zastosowanie, należy podać upoważnienie);

(4) zmiany w zarządzeniach krajowych (patrz przepis 88);

(5) jeżeli zarządzenia krajowe będą obowiązywać w regatach gdzie dopuszczone są zgłoszenia i innych krajów , załączyć tekst zarządzeń które będą obowiązywały w języku angielskim;

(6) zmiany w przepisach klasowych, jak dopuszczono w przepisie 87, wymieniające szczegółowo zmieniane przepisy i określając zmianę;

(7) ograniczenia w zakresie wprowadzania zmian w jachtach

dostarczanych przez organizatora;

(8) procedurę zgłoszeń;

(9) procedurę pomiarów lub inspekcji;

(10) umiejscowienie oficjalnej tablicy (tablic) ogłoszeń;

(11) sposób dokonywania zmian w instrukcji żeglugi;

(12) zagadnienia bezpieczeństwa, takie jak wymagania i sygnały dotyczące osobistych środków ratunkowych, procedurę zgłaszania się na polu startowym oraz potwierdzenia wyjściu i potwierdzenia powrotu na ląd;

(13) stwierdzenie, czy wymagane są oświadczenia;

(14) sygnały podawane na brzegu oraz miejsca, gdzie będą podawane;

(15) obszar regatowy (zalecana jest mapa);

(16) przybliżona długość trasy; przybliżona długość boków na wiatr;

(17) opis obszaru określonego przez komisję regatową jako przeszkoda (patrz definicja: Przeszkoda)

(18) ograniczenie czasu jeśli są stosowane dla pierwszego jachtu w jakim ma ukończyć i ograniczenie czasu, jeśli są stosowane, dla jachtów innych niż kończący;

(19) system wyrównań czasowych jachtów;

(20) usytuowanie obszaru startowego i stosowane ograniczenia do wejścia w niego;

(21) możliwe specjalne procedury lub sygnały dla odwołań indywidualnych i generalnych;

(22) łodzie wskazujące pozycje znaków;

(23) możliwe specjalne procedury lub sygnały zmiany pozycji boku trasy (patrz przepis 33);

(24) możliwe specjalne procedury skracania trasy lub ukończenia trasy skróconej;

(25) ograniczenia w używaniu łodzi pomocniczych, plastikowych pontonów, radia, itp; usuwanie śmieci, oraz ograniczenia w zakresie wyciągania jachtów z wody i udzielania pomocy jachtowi, który nie jest w wyścigu;

(26) kara za naruszenie przepisu Części 2 inna niż Kara Dwóch Obrotów;

(27) zgodnie z przepisem 86.1(b) zmiana co do określenia ile długości kadłuba ma obszar strefy.

(28) Czy przepis 67 lub Dodatek P ma zastosowanie

(29) procedura protestowa oraz czasy i miejsce rozpatrywania;

(30) jeżeli będzie obowiązywł przepis N1.4(b), limit czasu na składanie prośby o rozpatrywanie na podstawie tego przepisu;

(31) gdy jest to wymagane przez przepis 70.3, władza krajowa, do której odwołania i prośby mogą być wysyłane i jeżeli dotyczy, zgodnie z przepisem 70.5 odmowa prawa do odwołania,;

(32) aprobata mianowanego międzynarodowego jury przez władzę krajową na podstawie przepisu 90(b)

(33) zamiana zawodników;

(34) minimalna ilość jachtów pojawiających się na polu startowym wymagana dla przeprowadzenia wyścigu

(35) informację, kiedy i gdzie wyścigi odroczone lub przerwane danego dnia będą powtórzone;

(36) informacje o prądach i pływach

(37) nagrody;

(38) inne zobowiązania komisji regatowej i obowiązki jachtów.