DEFINICJE

Określenia użyte w poniższych definicjach pisane są kursywą lub w przypadku preambuł kursywą pogrubioną.

Przerwanie. Wyścig, który zostaje przerwany przez komisję regatową lub komisję protestową, staje się nieważny, ale może być ponownie rozegrany.

Swobodny z tyłu i swobodny z przodu; Krycie. Jacht jest swobodny z tyłu w stosunku do innego jachtu, gdy jego kadłub i osprzęt będąc w pozycji normalnej, znajdują się za linią prostopadłą przechodzącą przez najbardziej do tyłu wysunięty punkt kadłuba i osprzętu tego drugiego jachtu znajdujących się w pozycji normalnej. Ten drugi jacht jest swobodny z przodu. Jachty są w kryciu, gdy żaden z nich nie jest swobodny z tyłu. Jachty są również w kryciu, gdy jacht znajdujący się pomiędzy nimi jest w kryciu z obydwoma. Określenia te stosują się zawsze do jachtów na tych samych halsach. Nie stosują się one do jachtów na przeciwnych halsach chyba, że ma zastosowanie przepis 18 albo obydwa jachty żeglują pełniej od wiatru rzeczywistego niż dziewięćdziesiąt stopni.

Osiąganie znaku. Jacht osiąga znak, gdy jest w pozycji do minięcia go po nawietrznej i pozostawienia go po wymaganej stronie bez zmiany halsu.

Ukończenie. Jacht kończy, gdy jakakolwiek część jego kadłuba lub załogi lub osprzętu będąc w pozycji normalnej przekracza linię mety z kierunku kursu od ostatniego znaku: albo po raz pierwszy albo po przyjęciu kary zgodnie z przepisem 44.2 albo po naprawieniu błędu popełnionego na linii mety zgodnie z przepisem 28.1.

Strona zainteresowana. Osoba, która może zyskać lub stracić w wyniku decyzji komisji protestowej, lub która jest osobiście zainteresowana wynikiem takiej decyzji.

Ustępowanie. Jacht ustępuje innemu jachtowi, gdy ten drugi może żeglować swoim kursem bez potrzeby podejmowania manewru unikania oraz, gdy jachty są w kryciu na tym samym halsie, jeżeli jacht zawietrzny może zmienić kurs w obydwu kierunkach bez natychmiastowego spowodowania kontaktu z jachtem nawietrznym.

Zawietrzna i nawietrzna. Zawietrzną jest strona jachtu, która jest lub gdy jacht znajduje się w linii wiatru, była dalsza od wiatru. Jednakże, gdy jacht żegluje „fałszywym kursem z wiatrem” lub dokładnie kursem z wiatrem, zawietrzną jachtu jest strona, po której znajduje się jego grot. Strona przeciwna jest jego nawietrzną. Gdy dwa jachty na tym samym halsie w kryciu, to jacht znajdujący się po zawietrznej jest jachtem zawietrznym. Ten drugi jest jachtem nawietrznym.

Znak. Obiekt, co do którego instrukcja żeglugi wymaga, aby jacht pozostawił go po określonej stronie oraz statek komisji regatowej otoczony wodą żeglowną, ograniczający linię startu lub mety. Lina kotwiczna oraz przedmioty przypadkowo lub czasowo przymocowane do znaku nie stanowią jego części.

Miejsce przy znaku Miejsce dla jachtu żeglującego do znaku i następnie miejsce do żeglowania jego kursem właściwym, gdy żegluje przy znaku. Jednakże miejsce przy znaku nie zawiera miejsca do zwrotu na wiatr chyba, że jacht jest w kryciu po nawietrznej, jako wewnętrzny do jachtu zobowiązanemu do dania miejsca przy znaku.

Przeszkoda. Obiekt, którego jacht żeglujący bezpośrednio w jego kierunku i znajdujący się w odległości jednej długości swego kadłuba od niego, nie mógłby ominąć bez zasadniczej zmiany kursu. Obiekt, który może być bezpiecznie ominięty tylko po jednej stronie, oraz obszar tak określony w instrukcji żeglugi, są także przeszkodami. Jednakże jacht w wyścigu nie jest przeszkodą dla innych jachtów chyba, że mają one obowiązek ustępowania mu lub dania mu miejsca lub miejsca przy znaku lub unikania go, gdy obowiązuje przepis 22. Płynący statek włączając w to jacht w wyścigu nigdy nie jest ciągnącą się przeszkodą.

Krycie - patrz Swobodny z tyłu oraz Swobodny z przodu; krycie.

Strona. Strona w rozpatrywaniu: protestujący, protestowany, jacht wnoszący prośbę o zadośćuczynienie; jacht lub zawodnik, który może zostać ukarany na podstawie przepisu 69.1; komisja regatowa lub organizator biorący udział w rozpatrywaniu na podstawie przepisu 62.1(a).

Odroczenie Wyścig odroczony to wyścig, którego start jest opóźniony względem jego planowanego czasu startu, ale który może być później przeprowadzony lub przerwany.

Kurs właściwy. Kurs, jakim jacht mógłby żeglować w celu jak najszybszego ukończenia pod nieobecność innych jachtów, do których odnosi się przepis zawierający to określenie. Jacht nie ma kursu właściwego przed jego sygnałem startu.

Protest. Zarzut wniesiony zgodnie z przepisem 61.2 przez jacht, komisję regatową lub komisję protestową, że jacht złamał przepis.

W wyścigu. Jacht jest w wyścigu od swojego sygnału przygotowania do chwili ukończenia i opuszczenia linii mety i jej znaków lub wycofania się, albo do chwili zasygnalizowania przez komisję regatową generalnego odwołania, odroczenia, lub przerwania.

Miejsce. Przestrzeń potrzebna jachtowi w panujących warunkach do niezwłocznego wykonania manewru zgodnie z zasadami sztuki żeglarskiej.

Przepisy:

(a) Niniejsze przepisy regatowe włączając: Definicje, Sygnały w Wyścigu, Wstęp, preambuły oraz przepisy odpowiednich dodatków, ale nie tytuły;

(b) Zarządzenie 19 ISAF, Kodeks uprawnień; Zarządzenie 20 ISAF, Kodeks reklamowania; Zarządzenie 21 ISAF, Kodeks anty-dopingowy; oraz Zarządzenie 22 Kodeks Klasyfikacji Zawodników

(c) zarządzenia władzy krajowej z wyjątkiem, gdy są one zmienione przez instrukcję żeglugi z uwzględnieniem zarządzenia władzy krajowej, jeśli takie istnieje nawiązującego do przepisu 88;

(d) przepisy klasowe (dla jachtów współzawodniczących w systemie wyrównawczym lub systemie wartości regatowej przepisy takiego systemu są „przepisami klasowymi”);

(e) zawiadomienie o regatach;

(f) instrukcja żeglugi;

(g) inne dokumenty obowiązujące w regatach.

Start. Jacht startuje, gdy będąc całkowicie po przedstartowej stronie linii startu w chwili lub po jego sygnale startu i wypełnieniu wymogów przepisu 30.1, gdy ma zastosowanie, jakakolwiek część jego kadłuba, załogi, lub osprzętu przekracza linię startu w kierunku pierwszego znaku.

Na halsie; prawy hals; lewy hals. Jacht jest na prawym halsie lub lewym, odpowiednio do swej strony nawietrznej.

Strefa. Obszar wokół znaku w zasięgu trzech długości kadłuba jachtu bliższego do znaku. Jacht jest w strefie, jeżeli jakakolwiek część jego kadłuba jest w strefie.

Nawietrzny - patrz Zawietrzny i Nawietrzny