DODATEK D - REGATNA PRAVILA ZA EKIPNA TEKMOVANJA

Ekipno tekmovanje mora potekati po Jadralnih regatnih pravilih, kot so spremenjena s tem dodatkom. Če bodo sodili razsodniki, mora biti to navedeno v jadralnih navodilih.

D1 SPREMEMBE JADRALNIH REGATNIH PRAVIL

D1.1 Spremembe določil in jadralnih regatnih pravil iz 2. dela

(a) V določilu Cona je razdalja spremenjena v dve dolžini trupa.

(b) Drugi stavek jadralnega regatnega pravila 18.2(b) se spremeni v ‘Če je jadrnica neprekrita s premcem,ko doseže cono, ali če ta kasneje postane neprekrita s premcem , ko druga jadrnica preide položaj premcem v veter, jadrnica, ki je neprekrita s krmo v tem trenutku, ji mora od takrat naprej dajati prostor oznake.’

(c) Jadralno regatno pravilo 18.4 se črta.

(d) Doda se novo pravilo 23.3: ‘Jadrnica, ki je končala, ne sme ovirati jadrnice, ki še ni končala.’

(e) Doda se novo pravilo 23.4: ‘Kadar se srečujeta jadrnici iz različnih regat, mora vsaka sprememba smeri pri katerikoli jadrnici zadostiti pravilu oz. biti skladna težnji po zmagi v svoji regati.’

D1.2 Druga dodatna pravila:

(a) Kazni za kršitev jadralnega regatnega pravila iz 2. dela ni, kadar se incident zgodi med jadrnicama/i iz iste ekipe in ni dotika.

(b) Jadralnemu regatnemu pravilu 41 se doda: ‘Jadrnica pa lahko sprejme pomoč od druge jadrnice iz svoje ekipe, vendar brez elektronske komunikacije.’

(c) Jadrnica ni upravičena do nadomestila na osnovi škode ali telesne poškodbe, ki jo je povzročila jadrnica iz njene ekipe.

(d) Prvi stavek jadralnega regatnega pravila 45 je črtan.

D2 PROTESTI IN KAZNI

D2.1 Protesti in oprostitev

(a) Jadralno regatno pravilo 60.1(a) je spremenjeno v ‘protestira proti drugi jadrnici, vendar ne za domnevno kršitev pravila 2. dela razen, če je sama vpletena v ta incident ali pa je pri incidentu prišlo do dotika med člani druge ekipe; ali’.

(b) Tretji stavek jadralnega regatnega pravila 61.1(a) in celotno jadralno regatno pravilo 61.1(a)(2) sta črtana.

(c) Jadrnica, ki je med tekmovanjem morda prekršila jadralno regatno pravilo iz 2. dela (razen jadralnega regatnega pravila 14, kadar je povzročila škodo ali telesno poškodbo), ali jadralno regatno pravilo 42, lahko sprejme kazen enega obrata po jadralnem regatnem pravilu 44.2.

(d) V jadralnih navodilih je lahko navedeno, da velja pravilo D2.4(b) za vse proteste.

D2.2 Regate z razsodniki

Sojenje razsodnikov na plovih mora biti navedeno bodisi v jadralnih navodilih ali označeno z razvitjem zastave U najkasneje z opozorilnim signalom.

(a) Kadar jadrnica javi protest po jadralnem regatnem pravilu iz 2. dela ali po jadralnem regatnem pravilu 31, 42 ali 44, nima pravice do zaslišanja. Namesto tega, če protestirana jadrnica ne prizna svoje kršitve pravila, oz. ne sprejme ustrezne kazni, lahko protestirajoča jadrnica zaprosi za sklep tako, da vidno razvije rumeno zastavo in zakliče ‘Razsodnik’.

(b) Razsodnik mora signalizirati sklep, kot sledi:
      (1) zelena in bela zastava ali zelena zastava pomeni ‘Ni kazni’.
      (2) rdeča zastava pomeni ‘Ena ali več jadrnic je kaznovanih.’ Razsodnik mora s klicanjem ali s signali pokazati vsaki jadrnici, da jo je kaznoval.

(c) Jadrnica, ki je kaznovana po pravilu D2.2(b)(2), mora sprejeti kazen z dvema obratoma po jadralnem regatnem pravilu 44.2.

(d) KAZNI, KI JIH NALOŽIJO RAZSODNIKI

Razsodnik lahko naloži kazen tudi brez protesta druge jadrnice, če

(1) jadrnica prekrši jadralno regatno pravilo 31 ali 42, ali jadralno regatno pravilo iz 2. dela z dotikom druge jadrnice iz svoje ekipe, in ne sprejme kazni;

(2) se jadrnica ne podreja pravilu D2.2(c);

(3) jadrnica prekrši načela športnega vedenja;

(4) jadrnica prekrši jadralno regatno pravilo 14, kadar bi lahko bila povzročena materialna škoda ali telesna poškodba; ali

(5)jadrnica ali njena ekipe pridobi prednost, čeprav je sprejela kazen.

Razsodnik lahko naloži kazen z enim ali več obrati, kjer vsak obrat vključuje eno prečenje in eno kroženje, kar signalizira s tem, da razvije rdečo zastavo in ustrezno zakliče jadrnici, ali pa poroča o incidentu protestnemu odboru, kar signalizira s črno zastavo, ali oboje.

D2.3 Alternativna pravila za razsodnike

Vsako od teh pravil velja le takrat, ko je to navedeno v jadralnih navodilih.

(a) PROTESTNI POSTOPEK Z ENO ZASTAVO
Pravilo D2.2(a) se zamenja z

Kadar jadrnica javlja protest po jadralnem regatnem pravilu iz 2. dela ali po jadralnem regatnem pravilu 31, 42 ali 44, nima pravice do zaslišanja, razen po jadralnem regatnem pravilu 14, če je bila povzročena materialna škoda ali telesna poškodba. Namesto tega lahko jadrnica, ki je vpletena v incident, nemudoma prizna, da je prekršila pravilo, in sprejme ustrezno kazen. Če nobena jadrnica ne sprejme kazni, odloči razsodnik, ali sploh je katera od jadrnic prekršila pravilo, in ta sklep signalizira v skladu s pravilom D2.2(b).

(b) REGATE Z OMEJENIM RAZSOJANJEM
Pravilo D2.2 velja, razen če se jadrnica podredi pravilu D2.2(a) in, bodisi da ni signaliziran noben sklep, ali da razsodnik razvije rumeno zastavo, s čimer signalizira, da nima dovolj dokazov za sklep, ima protestirajoča jadrnica pravico do zaslišanja.

D2.4 Dodatna pravila za proteste in nadomestila v regatah z razsodniki

(a) Regatni odbor ali protestni odbor ne sme protestirati proti jadrnici zaradi kršitve pravila navedenega v pravilu D2.2(a). Vendar, če protestni odbor prejme poročilo iz kateregakoli vira o povzročeni materialni škodi ali telesni poškodbi, lahko protestira proti jadrnici po jadralnem regatnem pravilu 14.

(b) Ni treba, da so protesti in zahtevki nadomestila v pisni obliki. Protestni odbor lahko zbere dokaze na kakršenkoli način, ki se mu zdi primeren, in sporoči svoj sklep ustno.

(c) Zahtevkov za nadomestilo ali pritožb na sklepe ali dejanja, ki so jih ali jih niso storili razsodniki, ni. Protestni odbor lahko sklene, da bo obravnaval dodelitev nadomestila, kadar je prepričan, da je uradni čoln, vštevši čoln z razsodniki, mogel resno ovirati tekmujočo jadrnico.

D3 TOČKOVANJE PLOVA

D3.1 (a) Vsaka jadrnica, ki konča, bodisi skladno jadralnemu regatnemu pravilu 28.1 ali ne, dobi točke, ki ustrezajo njeni uvrstitvi na cilju. Vse druge jadrnice dobijo točke, ki so enake številu jadrnic, ki smejo tekmovati.

(b) Poleg tega se število jadrničinih točk poveča za:

Prekršeno pravilo Kazenske točke

Jadralno regatno pravilo 28.1, kadar je zaradi te kršitve sama ali njena ekipa pridobila prednost

10

Katerokoli drugo pravilo, ki je bilo prekršeno med tekmovanjem in zanj kazni ni sprejela

6

(c) Po zaslišanju lahko protestni odbor dodeli kazni, kot sledi:

(1) Kadar je jadrnica prekršila pravilo in je njena ekipa s tem pridobila prednost, lahko poveča jadrničine točke.
(2) Kadar je jadrnica prekršila jadralno regatno pravilo 1 ali 2 sli 14, kadar je povzročena materialna škoda ali telesna poškodba, ali pravilo medtem ko ne tekmuje, lahko kaznuje jadrničino ekipo s polovico ali več zmage v plovu, lahko pa tudi ne dodeli sploh nobene kazni.

(d) Zmaga ekipa z najmanjšim skupnim številom točk. Če so ti seštevki enaki, zmaga ekipa, ki v svojih rezultatih ni imela jadrnice s prvim mestom.

D3.2 Če so vse jadrnice iz ene ekipe že končale, odstopile ali sploh niso štartale, lahko regatni odbor plov ustavi. Jadrnice iz druge ekipe, ki takrat tekmujejo, dobijo točke, ki bi jih dobile, če bi končale.

D4 TOČKOVANJE SERIJE

D4.1 Če v seriji tekmuje/ta dve ekipi ali več, je zmagovalec ekipa, ki je dobila točke za največ zmag v plovih. Druge ekipe so razvrščene po številu zmag v plovih.

D4.2 Če je potrebno, se neodločeni rezultati v končani seriji razrešijo s pomočjo navedenih možnosti, in to po zaporedju,

(a) število dobljenih plovov, ko sta se spopadli ekipi z neodločenim rezultatom;

(b) točke dobljene v spopadih ekip z neodločenim rezultatom;

(c) če imata ekipi še vedno neodločen rezultat, zadnji plov s tema ekipama;

(d) skupno število točk, dobljenih v vseh plovih proti skupnim tekmecem;

(e) jadranje do razrešitve, če je možno, sicer pa žreb.

Če se z eno od teh metod neodločen rezultat le delno razreši, potem se preostali neodločeni rezultati razrešijo tako, da se začne znova pri pravilu D4.2(a).

D4.3 Če serija ni končana, se ekipe razporedijo po rezultatih iz končanih krogov, in neodločeni rezultati se razrešijo, kadar je možno, s pomočjo rezultatov v plovih z ekipami z neodločenim rezultatom v nedokončanem krogu. Če ni bil končan noben krog, se ekipe razporedijo po vrstnem redu njihovih deležev dobljenih plovov. Drugi neodločeni rezultati se razrešijo v skladu s pravilom D4.2.

D5 POŠKODBE JADRNIC, KI JIH PRISKRBI ORGANIZATOR

D5.1 Jadrnica, ki jo je preskrbel organizator, ki se je poškodovala in bi zato rada dobila nadomestilo, mora ob prvi sprejemljivi priliki razviti rdečo zastavo in, če je možno, tekmovati naprej. Regatni odbor sklepa o nadomestilu v skladu s pravili D5.2 in D5.3.

D5.2 Če regatni odbor ugotovi, da je jadrničina uvrstitev na cilju znatno slabša, da do poškodbe ni prišlo zaradi napake posadke, in da se v enakih okoliščinah ustrezno usposobljena posadka ne bi bila sposobna izogniti poškodbi, mora sprejeti čim pravičnejši sklep. Tako lahko odredi, da se ta plov ponovi, ali pa dodeli jadrnici, če se je dala njena uvrstitev na cilju predvideti, točke za to mesto. Če obstaja kakršenkoli dvom o jadrničini uvrstitvi v trenutku, ko se je poškodovala, se razreši v njeno škodo.

D5.3 Če je poškodba nastala zaradi hibe na opremi, ki jo je preskrbel organizator, ali nasprotnikove kršitve pravila, se to običajno ne opredeli kot napaka posadke; tista poškodba, ki je nastala zaradi nepazljivega ravnanja, prevrnitve ali kršitve jadrnice iz iste ekipe, pa mora biti opredeljena kot napaka posadke. Kakršenkoli dvom o krivdi posadke se mora razrešiti v korist te jadrnice.