DODATEK E - PRAVILA ZA TEKMOVANJE RADIJSKO VODENIH JADRNIC

Regate za radijsko vodene jadrnice morajo potekati po Jadralnih regatnih pravilih, kot so spremenjena s tem dodatkom.

E1 IZRAZOSLOVJE, REGATNI SIGNALi, DEFINICIJE IN OSNOVNA PRAVILA

E1.1 Izrazoslovje

‘Jadrnica’ pomeni jadrnico, ki jo radijsko vodi nevkrcan krmar. Izraz ‘plov’, ki je uporabljen zunaj tega dodatka in zunaj Dodatka A, pomeni tu ‘vožnja’. V tem dodatku pa regata sestoji iz ene ali več voženj in je končana, ko je končana zadnja vožnja v regati. ‘Prireditev’ sestoji iz ene ali več regat. ‘Serija’ je sestavljena iz določenega števila regat ali prireditev.

E1.2 Regatni signali

Poglavje Regatni signali je črtano. Vsi signali so govorjeni ali pa narejeni z drugimi zvoki, kot je opisano v tem dodatku ali v jadralnih navodilih.

E1.3 Definicije

(a) Določilu Zainteresirana stranka se doda ‘vendar ne tekmovalec, kadar je v funkciji opazovalca’.

(b) V določilu Cona se razdalja spremeni v štiri dolžine trupa.

E1.4 Osebni vzgonski pripomočki

Jadralno regatno pravilo 1.2 se spremeni v ‘Vsak tekmovalec je sam odgovoren za to, da nosi razmeram primerne vzgonske pripomočke, kadar je na čolnu za reševanje.’

E1.5 Antene

Antenski podaljški oddajnikov morajo biti ustrezno zavarovani. Kadar protestni odbor odkrije, da je tekmovalec prekršil to pravilo, ga mora bodisi opozoriti in mu dati čas, da se podredi pravilu, ali pa ga kaznovati.

E2 2. DEL SREČEVANJE JADRNIC

Jadralno regatno pravilo 22 se spremeni v

22 PREVRNJENA ALI SE JE ZAPLETLA

Če je možno, se mora jadrnica ogniti jadrnici, ki se je prevrnila ali zapletla, oz. še ni ponovno vodena potem, ko je bila prevrnjena ali zapletena. Jadrnica je prevrnjena, kadar je vrh njenega jambora v vodi. Dve ali več jadrnic je zapletenih, kadar nekaj časa ležijo skupaj, tako da nobena ni zmožna manevra, s katerim bi se lahko rešila druge oz. drugih.

E3 3. DEL VODENJE REGATE

E3.1 Regate z opazovalci

Regatni odbor lahko določi regatne opazovalce, ki so lahko tekmovalci. Ti morajo ostati v nadzornem območju med tem, ko jadrnice tekmujejo in morajo večkrat zaklicati razpoznavne oznake jadrnic, ki so se dotaknile oznake ali druge jadrnice. Ti klici morajo prihajati iz nadzornega območja. Ob koncu vožnje morajo opazovalci poročati regatnemu odboru o vseh nerazrešenih incidentih.

E3.2 Tabla za označitev proge

Jadralno regatno pravilo J2.1(4) se črta. Tabla za označitev proge, kjer so prikazane proga in meje nadzornega območja in območja za spuščanje v vodo, mora biti nameščena znotraj nadzornega območja ali tik ob njem, tako da so informacije jasno vidne tekmovalcem med tem, ko tekmujejo.

E3.3 Nadzorno območje in območje za spuščanje v vodo

Nadzorno območje in območje za spuščanje v vodo morata biti določena z jadralnimi navodili. Tekmovalci, ki tekmujejo morajo ostati v nadzornem območju, dokler traja vožnja, razen da tekmovalci lahko za kratek čas odidejo na območje za spuščanje v vodo zato, da opravijo dejanja, ki so dovoljena v pravilu E4.5, in se hitro vrnejo. Tekmovalci, ki ne tekmujejo morajo ostati zunaj nadzornega območja in območja za spuščanje v vodo, razen kadar nudijo pomoč po pravilu E4.2, ali kadar so v funkciji regatnih opazovalcev.

E3.4 Črtana pravila

Drugi stavek jadralnega regatnega pravila 25 in celotno jadralno regatno pravilo 33 sta črtana.

E3.5 Štarti voženj

Jadralno regatno pravilo 26 se spremeni v

Zvočni signali za štart vožnje se oddajajo v enominutnih intervalih in sicer so to opozorilni signal, pripravljalni signal in štartni signal. V minuti pred štartnim signalom se dajejo govorjeni signali v desetsekundnih intervalih, v zadnjih desetih sekundah pa vsako sekundo. Pri vsakem signalu se čas meri od začetka zvočnega signala.

E3.6 Kazni ob štartu

V jadralnih regatnih pravilih 29.1 in 30 je beseda ‘posadka’ črtana. V celotnem jadralnem regatnem pravilu 30 se namesto izobešenja signalnih zastav uporablja govorjene objave.

E3.7 Štartna in ciljna linija

Štartna in ciljna linija se štartnih oz. ciljnih oznak dotikata tangencialno na tekmovalni strani.

E3.8 Posamezni odpoklic

V jadralnem regatnem pravilu 29.1 se vse za ‘mora regatni odbor nemudoma’ zamenja z ‘dvakrat zaklicati "Odpoklic (številka/e na jadru)" ’.

E3.9 Splošni odpoklic

V jadralnem regatnem pravilu 29.2 se vse za ‘lahko regatni odbor’ zamenja z ‘dvakrat zakliče "Splošni odpoklic" in odda dva glasna zvočna signala’. Opozorilni signal za ponoven štart za odpoklicani razred bo dan kmalu zatem, in štarti za katerikoli naslednji razred bodo sledili po novemu štartu.

E3.10 Krajšanje ali razveljavitev po štartu

V jadralnem regatnem pravilu 32.1(b) ‘slabega vremena’ zamenjajte z ‘neviht’. Jadralno regatno pravilo 32.1(c) je črtano.

E4 4. DEL DRUGI PREDPISI ZA TEKMOVANJE

E4.1 Črtana pravila

Jadralna regatna pravila 43, 47, 48, 49, 50, 52 in 54 so črtana.

E4.2 Zunanja pomoč

Jadralno regatno pravilo 41 se spremeni v

(a) Tekmovalec ne sme dajati taktičnih ali strateških nasvetov tekmovalcu, ki tekmuje.

(b) Tekmovalec, ki tekmuje ne sme sprejeti zunanje pomoči, razen

(1) jadrnica, ki je zadela ob obalo ali nasedla izven območja za spuščanje v vodo ali se je zapletla z drugo jadrnico ali oznako se lahko osvobodi in ponovno spusti v vodo s pomočjo posadke čolna za reševanje.

(2) tekmovalci, ki ne tekmujejo, in drugi lahko nudijo pomoč v območju za spuščanje v vodo, kot dovoljuje pravilo E4.5;

(3) pomoč v obliki prosto dostopne informacije vsem tekmovalcem.

E4.3 Pogon

Jadralno regatno pravilo 42 se spremeni tako, da se črta vsak sklic na premikanje telesa. Črtano je tudi jadralno regatno pravilo 42.3(f).

E4.4 Kazni za kršitev jadralnih regatnih pravil iz 2. dela

V celotnem jadralnem regatnem pravilu 44 je kazen en obrat.

E4.5 Spuščanje v vodo in ponovno spuščanje v vodo

Jadralno regatno pravilo 45 se spremeni v

(a) Jadrnica, ki je na razporedu za tekmovanje v vožnji, se lahko kadarkoli med vožnjo spusti v vodo, drži na bregu, vzame na suho ali ponovno spusti v vodo. Ne sme pa biti spuščena med pripravljalnim in štartnim signalom.

(b) Jadrnice se smejo spuščati v vodo ali dvigniti iz nje le znotraj območja za spuščanje v vodo, razen kot je predvideno v pravilu E4.2(b)(1).

(c) Ko so jadrnice na suhem ali v območju za spuščanje v vodo, lahko na njih opravijo prilagoditve, izlijejo vodo iz njih, ali jih popravijo; jim zamenjajo ali skrajšajo jadra; odstranijo predmete, ki so se jih prijeli; ali jim popravijo ali zamenjajo radijsko opremo.

E4.6 Pooblaščena oseba

V jadralnem regatnem pravilu 46 zamenjajte ‘Na jadrnici mora biti vkrcana’ z ‘Jadrnico mora radijsko voditi’.

E4.7 Radio

(a) Tekmovalec ne sme oddajati radijskih signalov, ki bi motili sprejem drugih jadrnic.

(b) Tekmovalec, za katerega je ugotovljeno, da je kršil pravilo E4.7(a), ne sme tekmovati dokler ne dokaže, da se podreja temu pravilu.

E4.8 Jadrnica ni več radijsko vodena

Tekmovalec, ki izgubi radijsko vodenje svoje jadrnice, mora nemudoma zaklicati in ponoviti ‘(Številka na jadru) ni več vodena!’. Taka jadrnica se obravnava, kot da je odstopila, in zato pomeni oviro.

E5 5. DEL PROTESTI, NADOMESTILO, ZASLIŠANJA, NEPRIMERNO VEDENJE IN PRITOŽBE

E5.1 Pravica do protesta; pravica do zahtevka za nadomestilo in delovanje po jadralnem regatnem pravilu 69

Jadralnemu regatnemu pravilu 60.1(a) se doda: ‘Protest kjer je navedena kršitev jadralnega regatnega pravila iz 2., 3. ali 4. dela, lahko vloži le tekmovalec, ki je znotraj nadzornega območja ali območja za spuščanje v vodo, in jadrnica, ki je na programu za tekmovanje v vožnji, v kateri se je zgodil incident.’

E5.2 Obveščanje protestirane jadrnice

V jadralnem regatnem pravilu 61.1(a) se vse po prvem stavku zamenja s ‘Kadar njen protest navaja incident na regatnem polju, v katerega je sama vpletena, ali ga je videla, mora dvakrat zaklicati "(Lastna številka na jadru) protestira proti (številka na jadru druge jadrnice)".’

E5.3 Čas za oddajo protestov

V jadralnem regatnem pravilu 61.3 zamenjajte ‘dve uri’ s ‘15 minut’ in dodajte: ‘Jadrnica, ki namerava vložiti protest, mora tudi obvestiti regatni odbor znotraj petih minut po končani zadevni vožnji.’

E5.4 Sprejem odgovornosti

Jadrnica, ki še pred potrditvijo veljavnosti protesta prizna, da je prekršila jadralno regatno pravilo iz 2., 3. ali 4. dela, lahko odstopi od zadevne vožnje brez dodatne kazni.

E5.5 Nadomestilo

(a) Jadralnemu regatnemu pravilu 62.1 se doda:

(e) radijske interference, ali

(f) ker se je zapletla, ali ker je nasedla zaradi dejanja jadrnice, ki je prekršila jadralno regatno pravilo iz 2. dela, ali zaradi plovila, ki ni tekmovalo in bi se moralo izogibati.

(b) V jadralnem regatnem pravilu 62.2 zamenjajte ‘dve uri’ s ’15 minut’.

E5.6 Pravica do navzočnosti

V jadralnem regatnem pravilu 63.3(a) zamenjajte ‘so morali biti predstavniki jadrnic ob času incidenta vkrcani’ s ‘so ob času incidenta morali predstavniki jadrnic le-te radijsko voditi.’

E5.7 Pričanje in ugotavljanje dejstev

Jadralnemu regatnemu pravilu 63.6 se doda: ‘Dokazi o domnevni kršitvi jadralnega regatnega pravila iz 2., 3. ali 4. dela, ki so jih navedli tekmovalci, se sprejmejo le od takega tekmovalca, ki je bil znotraj nadzornega območja ali območja za spuščanje v vodo, in čigar jadrnica je bila na programu, da tekmuje v vožnji, v kateri se je zgodil incident.’

E5.8 Kazni

Kadar protestni odbor ugotovi, da je jadrnica prekršila pravilo E3.3, E4.2(a) ali E4.5, jo bodisi diskvalificira za njeno naslednjo vožnjo ali zahteva od nje, da naredi enega ali več kazenskih obratov, čim je to možno, ko je že štartala v svoji naslednji vožnji.

E5.9 Sklep o nadomestilu

Jadralnemu regatnemu pravilu 64.2 se doda: ‘Če je bila jadrnica, ki je dobila nadomestilo, poškodovana, mora dobiti sprejemljiv čas, vendar ne več kot 30 minut, da opravi popravila pred svojo naslednjo vožnjo.’

E5.10 Ponovitev zaslišanja

V jadralnem regatnem pravilu 66 zamenjajte ‘24 ur’ z ‘deset minut’.

E6 DODATEK G RAZPOZNAVNE OZNAKE NA JADRIH

Dodatek G se spremeni, kot sledi:

(a) Besedilo pravila G1.1 pred pravilom G1.1(a) se spremeni v

Vsaka jadrnica razreda, ki ga upravlja ISAF Radijsko vodeno jadranje mora imeti nameščeno številko na jadru na obeh straneh vsakega jadra. Oznaka razreda in črke nacionalnosti morajo biti nameščene na glavnih jadrih, kot je navedeno v pravilih G1.1(a), G1.1(b) in E6(f)(1).

(b) Pravilo G1.1(c) se spremeni v

številko na jadru, ki sestoji iz zadnjih dveh števk registrske številke jadrnice ali tekmovalčeve osebne številke, dodeljene s strani ustrezne organizacije. Če je to enomestno število, se pred njim namesti ‘0’. Pred številko na jadru mora biti prostor za predpono ‘1’, ki jo lahko zahteva regatni odbor, kadar pride do podvajanja številk na jadrih. Če tako podvajanje ostaja še naprej, regatni odbor zahteva, da je treba številke na jadrih ustrezno spremeniti, dokler ni problem razrešen. Vsaka predpona ‘1’ ali druga zahtevana sprememba postane obvezni del številke na jadru.

(c) Stavek za pravilom G1.1(c) je črtan.

(d) Pravilo G1.2(b) se spremeni v

Višina znakov (črk oz. števk) in razdalja med njimi na isti in na nasprotnih straneh jadra mora biti, kot sledi:

 

Minimalna

Maksimalna

Oznake razreda:

razen če se oznaki s hrbtno stranjo pokrivata, najkrajša razdalja med oznakama na nasprotnih straneh jadra


20 mm

 

Številke na jadrih:

Višina znakov

Razdalja med posameznimi znaki v številki na isti strani jadra

Najkrajša razdalja med številkama na nasprotnih straneh jadra ter med številko in drugo oznako

 

100 mm

20 mm


60 mm

 

110 mm

30 mm

Črke nacionalnosti:

Višina znakov

Razdalja med posameznimi znaki na isti strani jadra

Najkrajša razdalja med črkami nacionalnosti na nasprotnih straneh jadra

 

60 mm

13 mm

40 mm

 

70 mm

23 mm

(e) Pravilo G1.3 se spremeni v

(1) Oznaki razreda sta na nasprotnih straneh jadra lahko nameščeni s hrbtno stranjo skupaj, kadar je dizajn oznake tak, da se zrcalno ujemata. Drugače pa morajo biti oznake razreda, številka na jadru in črke nacionalnosti nameščene na različnih višinah, in sicer tako, da so tiste na desni strani postavljene više.

(2) Na glavnem jadru mora biti številka na jadru nameščena nad črkami nacionalnosti in pod oznako razreda.

(3) Številka na jadru mora biti nameščena na glavnem jadru nad linijo, ki je pravokotna na vstopni rob jadra in gre skozi točko na eni četrtini izstopnega roba jadra.

(f) Kjer je zaradi velikosti jadra nemogoče upoštevati minimalne dimenzije iz pravila E6(d) ali zahteve po namestitvi iz pravila E6(e)(3), so dovoljene izjeme v takem zaporedju, kot sledi:

(1) izpustiti črke nacionalnosti;

(2) namestiti številko na glavnem jadru nižje od linije, ki je pravokotna na vstopni rob jadra in gre skozi točko na eni četrtini izstopnega roba jadra.

(3) zmanjšati najkrajšo razdaljo med številkama na nasprotnih straneh jadra, pod pogojem, da najkrajša razdalja ni manj kot 20 mm;

(4) zmanjšati višino številk na jadru.