DODATEK F - POSTOPKI ZA PRITOŽBE IN ZAHTEVKE

Glej jadralno regatno pravilo 70. Nacionalna zveza lahko s predpisom ta dodatek spremeni, jadralna navodila pa ga ne smejo spreminjati.

F1 PRITOŽBE IN ZAHTEVKI

Pritožbe, zahtevki protestnih odborov za potrditev ali popravek njihovih sklepov, in zahtevki za tolmačenje pravil morajo biti skladne s tem dodatkom.

F2 PREDLOŽITEV DOKUMENTOV

F2.1 Ne kasneje kot 15 dni po prejemu pisnega sklepa protestnega odbora oz. njegovega sklepa, da ne bo ponovil zaslišanja, mora pritožnik poslati nacionalni zvezi pritožbo in kopijo sklepa protestnega odbora. V pritožbi mora biti navedeno, zakaj pritožnik meni, da je bil sklep ali postopek protestnega odbora nepravilen.

F2.2 Pritožnik mora hkrati s pritožbo oz. čim hitreje po njej poslati vse naslednje dokumente, če so mu na voljo:

(a) pisni(e) protest(e) ali zahtevek(ke) za nadomestilo;

(b) skico, ki jo je narisal ali potrdil protestni odbor, kjer so prikazane pozicije in poti vseh vpletenih jadrnic, smer k naslednji oznaki in predpisano stran, jakost in smer vetra in, če je pomembno, globina vode in smer ter hitrost toka, če ta je; (c) obvestilo o regati, jadralna navodila, in vse druge pogoje, predpisane za prireditev, ter vse njihove spremembe, če obstajajo;

(d) dodatne pomembne dokumente, če obstajajo; in

(e) imena, poštne naslove, naslove elektronske pošte in telefonske številke vseh strank v zaslišanju in predsednika protestnega odbora.

F2.3 Prošnja protestnega odbora za potrditev ali popravek njegovega sklepa mora biti poslana ne kasneje kot 15 dni po sprejetju sklepa; priloženi ji morajo biti sklep in dokumenti, našteti v pravilu F2.2. V zahtevku za tolmačenje pravil morajo biti navedena domnevna dejstva.

F3 ODGOVORNOST NACIONALNE ZVEZE IN PROTESTNEGA ODBORA

Nacionalna zveza mora po prejemu pritožbe ali zahtevka za potrditev ali popravek poslati strankam in protestnemu odboru kopijo te pritožbe ali zahtevka in sklepa protestnega odbora. Protestni odbor mora zaprositi za vse pomembne dokumente, ki so navedeni v pravilu F2.2, a jih pritožnik oz. protestni odbor ni poslal, in protestni odbor jih mora nemudoma poslati nacionalni zvezi. Ko nacionalna zveza te dokumente prejme, mora njihove kopije poslati strankam.

F4 PRIPOMBE

Stranke in protestni odbor lahko nacionalni zvezi pošljejo v pisni obliki pripombe k pritožbi ali zahtevku ali h kateremukoli dokumentu, ki je naveden v pravilu F2.2. Pripombe h kateremukoli dokumentu, ki ga je poslala nacionalna zveza, morajo biti dane ne kasneje ko 15 dni po njihovem prejemu. Nacionalna zveza mora poslati kopije pripomb strankam in protestnemu odboru, kot je ustrezno.

F5 NEUSTREZNA DEJSTVA; PONOVITEV ZASLIŠANJA

Nacionalna zveza sprejme dejstva, ki jih je ugotovil protestni odbor, razen če ugotovi, da so neustrezna. V takem primeru zahteva od protestnega odbora, da preskrbi dodatna dejstva ali druge informacije, ali da ponovi zaslišanje in poroča o vseh na novo odkritih dejstvih in protestni odbor mora to nemudoma storiti.

F6 UMIK PRITOŽBE

Pritožnik lahko umakne pritožbo preden se o njej sklepa, s tem da sprejme sklep protestnega odbora.