EKSPERIMENTALNI DODATEK Q - 2009
PRAVILA RAZSOJANJA FLOTNIH REGAT

Plovi potekajo po Tekmovalnih pravilih jadranja, kot so spremenjena s tem dodatkom samo, če je to napisano v obvestilu o regati in jadralnih navodilih. Namen tega dodatka je takojšnja razsoditev vseh protestov jadrnice proti jadrnici v času incidenta. Tekmovalci morajo sprejeti dejstvo, da je lahko razsodnik zunaj pozicije za razsoditev čisto vsakega incidenta. Za učinkovito vodenje regate so potrebni določeni viri in znanja. Ta dodatek je priporočljiv samo za majhne ali največ srednje velike flote monotipnih jadrnic ali jadrnic s podobnimi velikostmi in hitrostmi. Za vsakih šest jadrnic, ki tekmujejo, mora biti vsaj en razsodniški čoln.

Q1 SPREMEMBE TEKMOVALNIH PRAVIL

Q1.1 Spremembe Določil in 2.dela tekmovalnih pravil
(a) Določilo Končati je spremenjeno v
Jadrnica konča, ko katerikoli del njenega trupa, posadke ali opreme v normalni legi prečka ciljno linijo v smeri proge od zadnje oznake, bodisi prvikrat ali potem, ko je končala kakršnokoli kazen, ali po jadralnem regatnem pravilu 28.1 potem, ko je popravila napako, ki jo je naredila pri ciljni liniji.

(b) Kadar velja jadralno regatno pravilo 20.1, so poleg klicanja predpisana še naslednja znamenja, ki jih mora krmar narediti z roko:

(1) za ‘Prostor za prečenje!’, večkrat in očitno pokazati proti privetrno; in

(2) za ‘Prečite vi!’, večkrat in očitno pokazati na drugo jadrnico in z roko pokazati proti privetrno.

Q1.2 Spremembe pravil v zvezi s protesti in oprostitvami

(a) V jadralnem regatnem pravilu 60.3(a)(1) se črta beseda ‘večja’.

(b) Črta se tretji stavek jadralnega regatnega pravila 61.1(a) in celotno pravilo 61.1(a)(2).

(c) Jadrnica, ki tekmuje in je morda prekršila pravilo 2.dela jadralnih regatnih pravil (razen pravila 14, ko je povzročila materialno škodo ali telesno poškodbo) lahko sprejme kazen enega obrata po pravilu 44.

Q2 PROTESTI JADRNIC

Q2.1 Jadrnica lahko protestira proti drugi jadrnici

(a) po pravilu iz 2.dela jadralnih regatnih pravil, razen po jadralnem regatnem pravilu 14, ali po jadralnem regatnem pravilu 31 ali 42 s klicanjem ‘Protest’ in očitno izobesiti rumeno zastavo takoj po incidentu, v katerega je vpletena. Zastavo je dolžna odstraniti čim je možno po tem, ko je protestirana jadrnica izvedla kazen ali po odločitvi razsodnika.

(b) po kateremkoli pravilu, ki ni našteto v pravilu Q2.1 (a) s klicanjem ‘Protest’ in očitno izobesiti rdečo zastavo ob prvi sprejemljivi možnosti po incidentu. To zastavo mora imeti izobešeno dokler ne obvesti razsodnike po njenem končanju ali odstopu.

Q2.2 Kadar jadrnica protestira po pravilu 2.dela jadralnih regatnih pravil ali po jadralnem regatnem pravilu 31 ali 42, nima pravice biti zaslišana, razen pa jadralnem regatnem pravilu 14, če je nastala materialna škoda ali telesna poškodba.

Q2.3 (a) Jadrnica lahko nemudoma prizna kršitev pravila s sprejemom kazni v skladu s pravilom Q1.2(c).

          (b) Če nobena jadrnica ne sprejme kazni, mora razsodnik signalizirati odločitev skladno s pravilom Q3.

Q3 SIGNALI RAZSODNIKOV

Q3.1 Razsodnik mora signalizirati odločitev kot sledi:

(a) Zelena zastava ali zelena/bela zastava z enim dolgim zvočnim signalom pomeni ‘Ni kazni’.

(b) Rdeča zastava z enim dolgim zvočnim signalom pomeni ‘Identificirana jadrnica je kaznovana’.

(c) Črna zastava z enim dolgim zvočnim signalom pomeni ‘Identificirana jadrnica je diskvalificirana’.

Q3.2 Jadrnica, ki je kaznovana po pravilu Q3.1(b) mora nemudoma sprejeti kazen z dvema obratoma skladno s pravilom 44. Jadrnica, ki je diskvalificirana po pravilu Q3.1(c) mora nemudoma zapustiti regatno polje.

Q4 KAZNI, KI JIH NALOŽIJO RAZSODNIKI

Q4.1 Spremembe pravil

Jadralno regatno pravilo 64.1(c) je spremenjeno tako, da lahko razsodnik uporabi oprostitev jadrnice brez zaslišanja, in ta sprememba prevlada v primeru neskladja s pravili tega dodatka.

Q4.2 Kadar jadrnica

(a) prekrši jadralno regatno pravilo 31 ali 42 in ne izvede kazni,

(b) pridobi prednost kljub izvedeni kazni,

(c) prekrši pravilo 2, ali

(d) ne izvede od razsodnika naložene kazni skladno z jadralnim regatnim pravilom 44.2,

jo lahko razsodnik kaznuje brez protesta druge jadrnice. Razsodnik lahko naloži kazen enega ali več obratov, kjer vsak vključuje eno prečenje in eno kroženje, signaliziranega z rdečo zastavo in klicanjem ustrezni jadrnici, ali kaznovanjem jadrnice po pravilu Q3.1(c) ali s poročilom o incidentu protestnemu odboru za nadaljnje ukrepanje.

Q4.3 Če razsodniki odločijo, da je jadrnica morda prekršila drugo pravilo, kot tista navedena v pravilu Q2.1(a) in Q4.2, morajo o tem obvestiti protestni odbor, za njegovo ukrepanje po pravilu 60.3.

Q5 ZAHTEVKI ZA NADOMESTILO ALI PONOVNO ZASLIŠANJE; PRITOŽBE; DRUGI POSTOPKI

Q5.1 Jadrnica, ki namerava zahtevati nadomestilo zaradi okoliščin, ki so nastale pred njenim končanjem ali odstopom, mora očitno izobesiti rdečo zastavo čimprej po tem, ko je zaznala te okoliščine, vendar najkasneje do dve minuti po njenem končanju ali odstopu. Zastavo mora imeti izobešeno do obvestitve razsodnikov po njenem končanju ali odstopu.

Q5.2 Zahtevek za nadomestilo ali pritožba na odločitev na podlagi pravil tega dodatka nista možna. V jadralnem regatnem pravilu 66 je tretji stavek spremenjen v ‘Stranka v zaslišanju ne more zahtevati ponovnega zaslišanja’.

Q5.3 Tekmovalec ne more temeljiti zahtevka za nadomestilo na trditvi, da je bilo dejanje službenega čolna neprimerno. V takem primeru lahko protestni odbor razmisli o dodelitvi nadomestila, vendar samo, če je prepričan, da je službeni čoln, vključno razsodniški čoln, v tekmovanju pomembno oviral jadrnico.

Q5.4 Dejanja ali nedejanja razsodnikov niso podlaga za kakršnekoli nadaljnje postopke, razen po pravilu Q5.3.

Q5.5 (a) Protesti in zahtevki za nadomestilo niso nujno v pisni obliki.

(b) Protestno odbor lahko zbira dokaze in izvaja zaslišanja na katerikoli zanj primeren način in lahko sporoča svoje odločitve tudi ustno.

(c) Kadar protestni odbor odloči, da kršitev pravila ni pomembno vplivala na razplet plova, lahko določi kazen ali kaj drugega, kar je pošteno za vse udeležene jadrnice, kar je lahko tudi, da ne naloži kazni.

Q5.6 Regatni odbor ali protestni odbor ne smeta protestirati proti jadrnici zaradi kršitve naštetih pravil v pravilu Q2.1(a), razen po jadralnem regatnem pravilu 14, ko je bila povzročena materialna škoda ali telesna poškodba.