DODATOK A - BODOVANIE

Pozri pravidlo 90.3.

A1 POČET ROZJÁZD

Počet plánovaných rozjázd a počet rozjázd, ktoré sú potrebné, aby boli preteky platné, musí byť určený v plachetných smerniciach.

A2 BODY PRETEKOV

Body dosiahnuté každou loďou v pretekoch musia byť súčtom bodov z rozjázd s vylúčením jej najhorších bodov z rozjazdy. (Plachetné smernice môžu upraviť iný spôsob vylúčenia bodov tak, že napríklad žiadne body z rozjázd nebudú vylúčené, že body z dvoch alebo viacerých rozjázd bude vylúčených, alebo že body z určitého počtu rozjázd budú vylúčené, ak sa uskutoční určitý počet rozjázd. Rozjazda sa uskutočnila, ak sú v nej pridelené body; pozri pravidlo 90.3(a).) Ak má loď dva alebo viac rovnakých najhorších bodov v rozjazdách, tak sa vylučujú body z rozjázd, ktoré sa odjazdili skôr. Loď s najmenším počtom bodov v pretekoch víťazí a ostatné lode sa usporiadajú následne.

A3 ČASY ŠTARTU A UMIESTNENIE V CIELI

Čas štartu lode ja daný jej štartovým znamením a poradie, v ktorom lode dokončili rozjazdu, určuje jej cieľové umiestnenie. Ale ak sa používa handicapový alebo ratingový systém, tak korigovaný čas lode určuje jej cieľové umiestnenie.

A4 NÍZKOBODOVÝ A BONIFIKAČNÝ BODOVACÍ SYSTÉM

Väčšina pretekov sa boduje nízkobodovým systémom alebo bonifikačným bodovým systémom. Nízkobodový systém používa umiestnenie lode v cieli ako jej body v rozjazde. Bonifikačný bodový systém zvýhodňuje prvých šesť miest, lebo je ťažšie postúpiť napríklad zo štvrtého miesta na tretie, ako zo štrnásteho na trináste. Nízkobodový systém sa použije, ak plachetné smernice nepredpíšu iný systém; pozri pravidlo 90.3(a). Ak sa zvolí bonifikačný systém, môže sa tak predpísať v plachetných smerniciach, že ‘Použije sa bonifikačný bodový systém podľa Dodatku A.’

A4.1 Každá loď, ktorá odštartovala a  dokončila v rozjazde a potom nevzdala, nebola potrestaná alebo jej nebola priznaná náhrada, musí dostať body takto:

Umiestnenie v cieli

Nízkobodový systém

Bonifikačný systém

Prvá

1

0

Druhá

2

3

Tretia

3

5.7

Štvrtá

4

8

Piata

5

10

Šiesta

6

11.7

Siedma

7

13

Každá ďalšia

umiestnenie

umiestnenie + 6 bodov

A4.2 Loď ktorá neodštartovala, nedokončila, vzdala po dokončení alebo bola diskvalifikovaná, dostane body za cieľové umiestnenie o jedno vyššie, ako je počet prihlásených lodí v pretekoch. Loď potrestaná podľa pravidla 30.2 alebo prijala trest podľa pravidla 44.3(a), musí dostať body, ako je určené v pravidle 44.3(c).

A5 BODY URČENÉ PRETEKOVOU KOMISIOU

Loď ktorá neodštartovala, nesplnila požiadavky pravidla 30.2 alebo 30.3, nedokončila alebo prijala trest podľa pravidla 44.3(a) alebo vzdala podokončení, dostane podľa toho body od pretekovej komisie bez prerokovania. Jedine protestná komisia môže urobiť iné bodové zmeny, ktoré by zhoršili body lode.

A6 ZMENY V UMIESTNENÍ A BODOVANÍ INÝCH LODÍ

A6.1 Ak bola loď diskvalifikovaná z rozjazdy alebo vzdala po dokončení, každá loď s horším cieľovým umiestnením sa posunie nahor o jedno miesto.

A6.2 Ak rozhodne protestná komisia o poskytnutí náhrady úpravou bodov lode, body ostatných lodí sa nemenia, iba ak by protestná komisia rozhodla inak.

A7 NEROZHODNÉ VÝSLEDKY V ROZJAZDE

Ak prídu lode naraz do cieľovej čiary alebo ak platí handicapový či ratingový systém a lode majú rovnaké korigované časy, body za miesto, v ktorom boli nerozhodné a za miesto hneď za ním sa sčítajú a rozdelia rovnakým dielom. Lode, ktoré majú nerozhodné výsledky a ide o ceny, musia si ich rozdeliť alebo dostať rovnaké ceny.

A8 NEROZHODNÉ VÝSLEDKY V PRETEKOCH

A8.1 V prípade rovnakého počtu bodov u dvoch alebo viacerých lodí v pretekoch sa body každej lode zoradia v poradí rozjázd od najlepšej k najhoršej. Prvý rozdiel medzi nimi rieši ich poradie v prospech lode s lepšími bodmi. Nesmú sa použiť žiadne vylúčené body.

A8.2 Ak zostáva nerozhodný výsledok medzi dvoma alebo viacerými loďami, musia sa zoradiť do poradia, aké bolo v poslednej rozjazde. Akákoľvek zostávajúca nerozhodnosť sa musí riešiť pomocou bodov v predposlednej rozjazde a tak postupne späť, kým sa všetky nerozhodnosti nerozriešia. Tieto body sa musia použiť, hoci niektoré z nich mohli byť vylúčené.

A9 BODOVANIE ROZJÁZD V PRETEKOCH, KTORÉ TRVAJÚ DLHŠIE AKO REGATA

Pri pretekoch, ktoré trvajú dlhšie ako jedna regata, lode, ktoré prišli do priestoru štartu, ale neodštartovali, ktoré nedokončili, vzdali po dokončení lebo boli diskvalifikované, dostanú body za cieľové umiestnenie o jedno vyššie, ako je počet lodí, ktoré prišli do priestoru štartu. Lode, ktoré neprišli do priestoru štartu, dostanú body za cieľové umiestnenie o jedno vyššie, ako je počet lodí prihlásených do pretekov.

A10 PRIZNANIE NÁPRAVY

Ak rozhodne protestná komisia o priznaní nápravy úpravou bodov lode v rozjazde, odporúča sa uvážiť pridelenie bodov:

(a) ktoré sa rovnajú priemeru bodov zaokrúhlenému na najbližšiu desatinu bodu (0.05 sa zaokrúhľuje nahor) z jej bodov zo všetkých rozjázd v pretekoch, okrem spornej rozjazdy,

(b) ktoré sa rovnajú priemeru bodov zaokrúhlenému na najbližšiu desatinu bodu (0.05 sa zaokrúhľuje nahor) jej bodov zo všetkých rozjázd pred spornou rozjazdou alebo

(c) body podľa postavenia lode v čase príhody, ktorá oprávňuje nápravu

A11 SKRATKY PRE BODOVANIE

Tieto skratky pre umiestnenie sa musia používať na zaznamenávanie opísaných situácií:

DNC Nepretekala;; neprišla do priestoru štartu

DNS Neodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)

OCS Neodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1

ZFP 20% trest podľa pravidla 30.2

BFD Diskvalifikovaná podľa pravidla 30.3

SCP Bodový trest podľa pravidla 44.3(a)

DNF Nedokončila

RAF Vzdala po dokončení

DSQ Diskvalifikácia

DNE Diskvalifikácia (iná ako DGM) bez možnosti vylúčenia bodov podľa 90.3(b)

DGM Diskvalifikácia pre zlé správanie bez možnosti vylúčenia bodov podľa 90.3(b)

RDG Priznaná náprava