DODATOK B - PRAVIDLÁ SÚŤAŽENIA WINDSURFINGU

Súťaže vo windsurfingu sa musia konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu, tak ako sú zmenené v tomto Dodatku. Termín „loď“ uvedený kdekoľvek v pravidlách znamená podľa potreby „plavák“ alebo „loď“. Preteky vo windsurfingu môžu zahŕňať jednu alebo viac nasledujúcich disciplín alebo ich formátov:

Disciplína Formáty
Pretekanie(Racing) Preteky po trati; slalom; maratón
Prejav (Expression ) Jazda na vlnách; voľný štýl
Rýchlosť (Speed)  

V súťaži v prejave sa posudzuje výkon lode viac podľa šikovnosti a rozmanitosti ako podľa rýchlosti a organizuje sa vylučovacím spôsobom v sérii jázd. Organizuje sa buď jazda na vlnách alebo voľný štýl, v závislosti na podmienkach vĺn v mieste pretekov. Pri súťaži v rýchlosti sa jedno „kolo“ (round) skladá z jednej alebo viacerých rýchlostných jázd, v ktorých sa pretekári s prestávkami striedajú pri plachtení na trati. V pretekovej disciplíne maratón ide o diaľkové preteky, ktorých trvanie sa plánuje na viac než jednu hodinu.

V súťažiach v pretekaní a v prejave „rozplavba“ (heat) znamená jeden vylučovací súboj, „kolo“ (round) sa skladá z jednej alebo viacerých rozplávb a vylučovacia súťaž sa skladá z jedného či viacerých kôl.

B1 DEFINÍCIE

B1.1 Platia nasledujúce dodatočné definície :

Začínať oboplávanie či minutie Plavák začína oboplávanie či minutie značky, keď jeho správny smer je začať manéver oboplávania či minutia.

Štart z brehu (Beach start) Ak je štartovacia čiara na brehu alebo tak blízko brehu, že pretekári musia stáť vo vode, aby odštartovali, takýto štart je štart z brehu.

Prevrátenie (Capsized) Plavák je prevrátený ak je plachta alebo pretekár vo vode.

B1.2 Nasledujúce definície platia len pri súťažiach v prejave :

Vchádzanie a vychádzanie Plavák, ktorý plachtí v tom istom smere ako prichádzajúci príboj, je vchádzajúci.Plavák, ktorý plachtí na opačnej strane ako prichádzajúci príboj, jes vychádzajúci.

Skoky (Jumping) Plavák skáče ,keď vyskočí na vrchole vlny, keďvychádza.

Predbiehanie (Overtaking) Plavák predbieha od okamihu keď získa krytie z pozície celkom vzadu až do okamihu keď je celkom vpredu od predbiehaného plaváku.

Vlastníctvo (Possession) Prvý plavák, ktorý plachtí smerom k brehu priamo na čele vlny, má vlastníctvo tejto vlny. Ak sa však nedá určiť, ktorý plavák je prvý, vlastníctvo má plavák, ktorý je náveterný .

Vrátenie (Recovering) Plavák sa vracia d tej doby, keď je jeho plachta alebo pretekár, keď ide o štart z vody, von z vody, až kým sa riadene nepohybuje.

Surfovanie (Surfing) plavák surfuje, keď je na alebo priamo pred vlnou, keď vchádza

V prechode (Transition) Plavák, ktorý mení vietor, alebo vyskočír keď vchádza, lebo taký, ktorý nesurfuje, neskáče je prevrátenýnevracia/I> je v prechode

B2 PRAVIDLÁ PRE VŠETKY SÚŤAŽE

Pravidlo B2 platí pre všetky súťaže./P>

B2.1 Zmeny pravidiel v Časti 4

(a) Pravidlo 42 sa mení takto : Plavák sa musí pohybovať jedine pôsobením vetra na plachtu, pôsobením vody na plavák a činnosťou pretekára bez pomoci zvonku.

(b) Pridaj k pravidlu 43.1(a) : Avšak pretekár môže mať na sebe vak pre tekutinu, ktorý smie mať obsah najviac 1 liter a plný nesmie vážiť viac ako 1.5 kilogramu.

(c) Pravidlo 44.2 sa mení tak, že dve otáčky sa nahradzujú jednou otáčkou 360° bez podmienky pre obraty a prehodenia.

(d) Pridaj k pravidlu 47.1 : s výnimkou ako je určené v pravidle 41.2. (Pozri pravidlo B4.4).

B2.2 Prihlášky a kvalifikácia

Pridaj k pravidlu 78.1: Ak je tak predpísane ISAF, očíslovaná a dátumom označená výstroj na plaváku, jeho plutvičke, finke a oplachtení musí poslúžiť ako jej premeriavací certifikát.

B2.3 Organizácia pretekov

(a) Posledná veta pravidla 90.2(c) sa ruší.

(b) Pridaj nové pravidlo 92.2(d): Ústne pokyny sa môžu dávať iba vtedy, ak sa tento spôsob určí v plachetných smerniciach.

B2.4 Identifikácia na plachtách.

(a) Pridaj k pravidlu G1.1(a) : Značka nesmie mať vzťah k ničomu inému iba k výrobcovi lebo triede a nesmie sa skladať z viacerých ako dvoch písmen a troch čísel alebo z abstraktného vzoru.

(b) Pravidlá G1.3(a), G1.3(c), G1.3(d) a G1.3(e) sa menia takto :

Označenie triedy musí byť umiestnené raz na každej strane plachty v priestore nad čiarou, ktorá je vedená v pravom uhle od bodu na prednom leme plachty v jednej tretine vzdialenosti od vrcholu plachty k rahnu. Písmena štátu a čísla plachty musia byť v strednej tretine tej časti plachty nad rahnom a jasne oddelené od akejkoľvek reklamy. Musia byť čierne a pripevnené na nepriehľadné biele pozadie. Pozadie musí presahovať znaky najmenej o 30 mm. Medzi písmenami štátu a číslom plachty musí byť obvyklá vzdialenosť a „–“.

B2.5 Dotyk značky
Pravidlo 31 sa mení takto: Plavák sa smie dotknúť značky, ale nesmie sa jej držať.

B2.6 Zrušené pravidlá
Pravidlá 17, 18.3, 43.2, 44.3, 45, 47.2, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 61.1(a)(2), 67, J2.2(28), J2.2(29) a J2.2(33) sa rušia.

B3 PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽ V PRETEKANÍ

Pravidlo B3 platí pre súťaž v pretekaní. Pravidlo B2 platí tiež.

B3.1 Zmeny v Časti 2, Oddiel C

(a) (a)Prvá veta pravidla 18.1 sa mení takto: Pravidlo 18 platí medzi plavákmi, keď sú povinné minúť značku rovnakými bokmi a aspoň jeden z nich začína jej oboplávanie či minutie.

(b) (a)Pravidlo 18.2(b) sa mení takto:
Ak sú plaváky v krytí, keď prvý z nich začína oboplávanie či minutie značky, vonkajší plavák musí odvtedy dávať vnútornému plaváku miesto pri značke. Ak je plavák celkom vpredu, keď začína oboplávanie či minutie značky, plavák celkom vzadu mu odvtedy musí dávať miesto pri značke

(c) (a)Pravidlo 18.2(c) sa mení takto:
Keď je plavák povinný dávať miesto pri značke podľa pravidla 18.2(b), musí v tom pokračovať aj naďalej, hoci by sa neskôr krytie prerušilo alebo nové krytie začalo. Avšak ak niektorý z plavákov prejde ďalej ako priamo proti vetru, pravidlo 18.2(b) prestáva platiť.

(d) (a)Pravidlo 18.4 sa mení takto:
Ak vnútorný plavák v krytí s právom plavby musí pri značke prehodiť alebo odpadnúť, aby plachtil správnym smerom, nesmie plachtiť ďalej od značky ako je potrebné pre tento smer, kým neprehodí alebo neodpadne. Pravidlo 18.4 neplatí pri značke brány.

B3.2 Zmeny iných pravidiel Časti 2
(a) (a)V preambule k Časti 2 sa „pravidla 23.1“ mení na „pravidiel 23.1 alebo 23.3“.

(b) (a)Pridáva sa nové pravidlo 16.3:
V pretekoch v slalome plavák s právom plavby nesmie meniť smer počas posledných 30 sekúnd pred svojím štartovým znamením, ak by sa v dôsledku toho musel iný plavák okamžite snažiť vyhnúť dotyku.

(c) (a)Pravidlo 22 sa stáva pravidlom 22.1 a jeho posledná veta sa ruší. Pridáva sa pravidlo 22.2: Prevrátený plavák nesmie vykonávať takú činnosť, ktorá by brzdila iný plavák.

(d) (a)Pravidlo 23.1 sa mení takto: Plavák, ktorá nepreteká, nesmie prekážať plaváku, ktorý preteká, ak je to primerane možné. Po dokončení musí plavák ihneď opustiť cieľovú čiaru a značky a vyhýbať sa plavákom, ktoré ešte pretekajú.

(e) Pridáva sa nové pravidlo 23.3: Plavák nesmie počas pretekov plachtiť v priestore trate, ako je definovaný v plachetných smerniciach, s výnimkou jeho vlastných rozjázd.

(f) (a)pridáva sa nové pravidlo 24:
24 ZDVIHNUTÁ PLACHTA PRI ŠTARTE
Keď sa plavák približuje k štartovej čiare, aby štartoval, musí mať plachtu von z vody a v normálnej polohe s výnimkou, ak by sa náhodne prevrátil.

B3.3 Štartovanie rozjázd
Plachetné smernice musia určiť jeden z týchto štartovacích systémov :
(a) SYSTÉM 1
Pozri pravidlo 26 – Štartovanie rozjázd.
(b) SYSTÉM 2
Rozjazdy sa musia štartovať s použitím nasledujúcich znamení. Časovanie sa musí určovať podľa viditeľných znamení; neprítomnosť zvukového znamenia nie je rozhodujúca.

Znamenie

Vlajka a zvuk

Minúty pred štartovým znamením

Pozor

Vlajka triedy alebo číslo rozplavby

3

Výzva

Červená vlajka; jeden zvuk

2

Príprava

Žltá vlajka; Spustenie červenej vlajky; jeden zvuk

1

 

Spustenie žltej vlajky

1/2

Štart

Zelená vlajka; jeden zvuk

0

(c) SYSTÉM 3 (PRE ŠTART Z BREHU)

(1) Pred štartom si musí každý plavák v rozplavbe alebo triede vylosovať svoje číslo pre svoje postavenie na štartovej čiare. Postavenia musia byť očíslované tak, že postavenie 1 je najnáveternejšie.

(2) Potom, keď sú plaváky vyzvané, aby zaujali svoje postavenia, preteková komisia musí dať znamenie prípravy vytiahnutím červenej vlajky s jedným zvukom. Štartové znamenie sa musí dať kedykoľvek po prípravnom znamení, spustením červenej vlajky s jedným zvukom.

(3) Po štartovom znamení sa musí každý plavák dostať čo najkratším smerom od svojho štartového postavenia do pozície windsurfingu vo vode (s oboma nohami pretekára na plaváku).

B3.4 Iné pravidlá pre vedenie pretekov

Pridáva sa nové pravidlo 29.3 :

29.3 Odvolanie pri pretekoch slalomu

(a) (a)Ak je pri štartovom znamení plaváku v rozjazde či rozplavbe slalomu akákoľvek časť jeho trupu, posádky či výstroja na traťovej strane štartovej čiary, preteková komisia musí dať znamenie všeobecného odvolania.

(b) (a)Ak preteková komisia koná podľa pravidla 29.3(a) a taký plavák sa dá identifikovať, musí byť diskvalifikovaný bez rokovania, aj keby bola rozjazda či rozplavba zrušená. Preteková komisia musí zavolať alebo ukázať jeho číslo plachty a musí ihneď opustiť priestor trate. Ak je rozjazda či rozplavba znovu odštartovaná alebo opakovaná, nesmie v nej štartovať.

(c) (a)Ak sa rozjazda či rozplavba v slalome dokončila, ale protestná komisia ju neskôr zrušila a ak sa potom rozjazda či rozplavba znovu opakovala, plavák diskvalifikovaný podľa pravidla 29.3(b) v nej smie plachtiť.

B4 PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽ V PREJAVE

B4.1 Pravidlá práva plavby

Tieto pravidlá nahrádzajú všetky pravidlá Časti 2

(a) VCHÁDZANIE A VYCHÁDZANIE

Plavák ktorý vchádza musí dávať prednosť plaváku ktorý vychádza. Ak dva plaváky vychádzajú alebo vchádzajú na tej istej vlne, alebo žiadny z nich nie je vychádzajúci ani vxhádzajúci, tak plavák vetre z ľavak musí dávať prednosť plaváku na vetre z prava.

(b) PLAVÁKY NA TEJ ISTEJ VLNE, VCHÁDZAJÚCE

Ak dva alebo viaceré plaváky sú na vlne vchádzajúce, plavák ktorý ešte nemá vlastníctvo musí dávať prednosť.

(c) CELKOM VZADU, CELKOM VPREDU A PREDBIEHANIE

Plavák celkom vzadu ktorý ešte nie je na vlne, musí dávať prednosť plaváku celkom vpredu. Predbiehajúci plavák, ktorý nie je na vlne, musí dávať prednosť.

(d) V PRECHODE

Plavák, ktorý je v prechode musí dávať prednosť plaváku ktorý nie je. Ak sú dva plaváky v prechode naraz, tak ten vľavo od druhého alebo ten, ktorý je vzadu, musí dávať prednosť.

B4.2 Štartovanie a ukončenie rozplávb

Rozplavby sa musia štartovať a ukončiť za použitia týchto znamení :

(a) ŠTARTOVANIE ROZPLAVBY

Každá vlajka sa musí stiahnuť, keď sa vyťahuje ďalšia vlajka.

Znamenie

Vlajka a zvuk

Minúty pred štartovým znamením

Pozor

číslo rozplavby

3

Výzva

Červená vlajka; 1 zvuk

2

Príprava

Žltá vajka; 1 zvuk

1

Štart

Zelená vlajka; 1 zvuk

0

(b) UKONČENIE ROZPLAVBY

Znamenie

Vlajka a zvuk

Minúty pred štartovým znamením

Výstraha konca

Stiahnutie zelenej vlajky; 1 zvuk

1

Koniec

Červená vlajka; 1 zvuk

0

B4.3 Registrácia plachiet; Priestor trate; Trvanie rozplavby

(a) Plaváky si musia zaregistrovať u pretekovej komisie farbu a ďalšie detaily plachiet alebo ich identifikáciu podľa iných metód uvedených v plachetných smerniciach, a to nie neskôr ako je štartové znamenie tej rozplavby, ktorá je o dve rozplavby skôr než je ich vlastná.

(b) Priestor trate musí byť určený v plachetných smerniciach a vyvesený na oficiálnej pretekovej tabuli nie neskôr ako 10 minút pred štartovým znamením pre prvú rozplavbu. Plavák môže byť hodnotený, len ak plachtí v priestore trate.

(c) Akúkoľvek zmenu doby rozplavby musí oznámiť preteková komisia nie neskôr ako 15 minút pred štartovým znamením pre prvú rozplavbu ďalšieho kola.

B4.4 Pomoc zvonku

Pravidlo 41 dostane číslo 41.1. Pridáva sa nové pravidlo 41.2:

Pomocník smie zabezpečiť výmenu výstroja plaváku, ale musí dávať prednosť iným plavákom, ktoré súťažia. Plavák, ktorého pomocník nedával prednosť, musí byť potrestaný. Trest je podľa rozhodnutia protestnej komisie.

B5 VYLUČOVACIA SÚŤAŽ

Pravidlo B5 platí pre organizovanie vylučovacích súťaží pre plaváky, ktoré súťažia v rozplavbách.

B5.1 Postup pri vylučovacích súťažiach

(a) Preteky musia mať formu jednej alebo viacerých vylučovacích súťaží. Každá z nich sa musí skladať buď najviac zo štyroch kôl v jednej vylučovacej súťaži, kde iba istý počet najlepšie hodnotených postupuje, alebo najviac z desiatich kôl v súťaži s dvojitým vylučovaním, v ktorom plaváky majú viac ako jednu možnosť pre postup.

(b) (b) Plaváky musia plachtiť jeden proti druhému v dvojiciach alebo v skupinách, ktoré sú určené vylučovacím rebríčkom.. Spôsob výberu pretekárov sa nesmie meniť, kým nie je kolo úplné.

B5.2 Zoznamy nasadených a kvalifikovaných

(a) (a) Ak sa použije zoznam nasadených alebo kvalifikovaných pre zostavenie rozplávb prvého kola, miesta 1-8 (pri štyroch rozplavbách), alebo miesta 1-16 (pri ôsmych rozplavbách ) sa musia rozdeliť rovnomerne do všetkých rozplávb.

(b) (b) Pre následnú vylučovaciu súťaž, ak taká je, sa musia plaváky znovu rozdeliť do nových rozplávb podľa poradia kvalifikovaných v predošlej vylučovacej súťaži.

(c) (b) Pre následnú vylučovaciu súťaž, ak taká je, sa musia plaváky znovu rozdeliť do nových rozplávb podľa poradia kvalifikovaných v predošlej vylučovacej súťaži.

B5.3 Program rozplávb

Program rozplávb sa musí vyvesiť na oficiálnu vývesnú tabuľu nie neskôr ako 30 minút pred štartovým znamením pre prvú rozplavbu.

B5.4 Postup a vypadnutie

(a) (a) V súťažiach v pretekaní a v prejave musí preteková komisia oznámiť plaváky postupujúce do ďalšieho kola z každej rozplavby nie neskôr ako 10 minút pred štartovým znamením pre prvú rozplavbu. Počet postupujúcich môže zmeniť protestná komisia v dôsledku rozhodnutia o náprave.

(b) (b) V súťaži v prejave všetci nepostupujúci v prvom kole musia byť pridelení k najvyššie nasadeným plavákom.

(c) (c) V súťaži v jazde na vlnách iba víťaz každej rozplavby postupuje do ďalšieho kola.

(d) (d) V súťaži vo voľnom štýle postupujú do ďalšieho kola plaváky takto: z rozplavby ôsmich postupujú najlepší štyria a víťaz sa stretne so štvrtým a druhý s tretím; z rozplavby štyroch postupujú najlepší dvaja, ktorí sa stretnú proti sebe.

B5.5 Finále

(a) (a) Finále sa skladá najviac z troch rozjázd. Preteková komisia musí oznámiť počet rozjázd, ktoré sa budú konať vo finále, nie neskôr ako päť minút pred znamením výzvy pre prvú finálovú rozjazdu.

(b) (b) Malé finále sa môže uskutočniť po vlastnom finále. Súťažia v ňom všetky plaváky, ktoré pretekali v semifinálových rozplavbách a nekvalifikovali sa do finále.

B6 PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽ V RÝCHLOSTI

B6.1 Všeobecné pravidlá

Všetky pravidlá Časti 2 sa nahradzujú príslušnými časťami týchto pravidiel

(a) ŠTARTOVANIE Z BREHU A Z VODY

Plavák nesmie štartovať z brehu alebo štartovať z vody na trati či v priestore štartu s výnimkou, ak plachtí mimo trať, aby sa vyhol plavákom, ktoré štartujú alebo pretekajú.

(b) OPUSTENIE PRIESTORU TRATE

Plavák, ktorý opúšťa priestor trate, musí dávať prednosť plavákom ktoré pretekajú.

(c) RIADENIE NA TRATI

Keď preteková komisia ukáže oranžovou vlajkou na plavák, ten musí ihneď opustiť priestor trate.

(d) NÁVRAT DO PRIESTORU TRATE

Plavák, ktorý sa vracia do priestoru štartu, sa musí držať mimo trate.

(e) JAZDA; KOLO

Najvyšší počet jázd, ktoré môže vykonať plavák v jednom kole, musí oznámiť preteková komisia nie neskôr ako 15 minút pred znamením štartu pre prvé kolo.

(f) DĹŽKA TRVANIA KOLA

Dĺžka trvania kola musí oznámiť preteková komisia nie neskôr ako 15 minút pred znamením štartu pre nasledujúce kolo.

(g) PODMIENKY PRE ZÍSKANIE REKORDU

Najmenšia vzdialenosť pre získanie svetového rekordu je 500 metrov. Iné rekordy sa môžu získať na kratších vzdialenostiach. Trať musí byť určená značkami a prechodmi na brehu alebo bójkami na vode. Prechody sa nesmú spájať.

B6.2 Štartovací systém pre súťaže v rýchlosti

Štartovanie a ukončenie kôl sa musí vykonať pomocou nasledujúcich znamení. Každá vlajka sa musí stiahnuť, keď sa vytiahne nasledujúca vlajka.

Znamenie

vlajka

ýznam

Pohotovosť

Červená vlajka

Trať uzavretá

Trať uzavretá

AP a červená vlajka

Trať uzavretá; čoskoro sa otvorí

Príprava

Žltá vlajka

Trať sa otvorí o 5 minút

Štart

Zelená vlajka

Trať je otvorená

(b) UKONČENIE KOLA

Znamenie

Vlajka

Význam

Výstraha konca

Zelená a Žltá vlaka

Trať sa uzavrie o 5 minút

Predĺženie

Zelená vlajka a L

Toto kolo sa predlžuje o 15 minút

Kolo ukončené

Červená vlajka a L

Nové kolo bude čoskoro odštartované

B6.3 Tresty

(a) (a) Ak plavák nedbá na varovanie pretekovej komisie, môže dostať výstrahu a jeho číslo plachty sa zverejní na vyhláškovej tabuli blízko cieľovej čiary.

(b) (b) Ak plavák dostane výstrahu po druhý raz v priebehu toho istého kola, musí byť odvolaný pretekovou komisiou z ďalších kôl a jeho číslo plachty sa zverejní na oficiálnej vyhláškovej tabuli.

(c) (c) Plavák, ktorý sa objaví v priestore trate, keď bol už odvolaný, bude vylúčený z pretekov bez prerokovania a žiadne z jeho doterajších časov alebo výsledkov nie sú platné.

(d) (d) Žiadne porušenie overovacích pravidiel nesmie mať za následok odvolanie z pretekov na akýkoľvek časový úsek.

B6.4 Overovanie

(a) (a) Pozorovateľ menovaný Radou pre svetové rýchlostné rekordy v jachtingu (WSSRC) musí byť prítomný a overiť dosiahnuté časy a rýchlosti pri pokusoch o svetové rekordy. Časy a rýchlosti pri pokusoch o iné rekordy overuje preteková komisia.

(b) (b) Pretekár nesmie vstúpiť do priestoru časovej kontroly alebo diskutovať o akýchkoľvek časových záležitostiach priamo s časovými organizátormi. Akékoľvek otázky o čase musia smerovať na pretekovú komisiu.

B7 PROTESTY, NÁPRAVA, ROKOVANIA A ODVOLANIA

B7.1 Prvé tri vety pravidla 61.1(a) sú nahradené takto:
Plavák, ktorá zamýšľa protestovať, musí informovať druhý plavák pri prvej vhodnej príležitosti. Ak sa jeho protest týka príhody v priestore pretekov, ktorej sa zúčastnil alebo ktorú videl, musí zvolať „Protest“. Musí informovať pretekovú komisiu o úmysle protestovať ihneď potom, ako dokončí alebo sa vzdá.

B7.2 Vo vylučovacej súťaži sa protesty a žiadosti o nápravu podávajú ústne ihneď po rozplavbe, v ktorej sa príhoda stala.

B7.3 Pridáva sa nové pravidlo 62.1(e): plavák, ktorý nedával prednosť a spôsobil prevrátenie iné plaváku.

B7.4 APridáva sa nové pravidlo 70.7: Odvolania nie sú povolené v disciplínach s vylučovacími súťažami.

B8 BODOVANIE

B8.1 Celkové výsledky

Ak ide o preteky, v ktorých je viac ako jedna disciplína alebo formát, plachetné smernice musia určiť, ako sa budú počítať celkové body.

B8.2 Body pretekov

Pravidlo A2 sa mení takto :

Body dosiahnuté každým plavákom v pretekoch musia byť súčtom bodov jeho rozjázd, vylučovacích súťaží alebo rýchlostných kôl, s vylúčením nasledovného počtu jeho najhorších bodov:

Rozjazdy na trati

Rýchlostné kolá

Vylučovacie súťaže v slalome a v prejave

Počet
vylúčených

1–4

1–3

1–2

0

5–11

4–6

3–4

1

12 a viac

7-10

5–7

2

 

11–15

8 a viac

3

 

16 a viac

 

4

Ak má plavák dva alebo viac rovnakých najhorších bodov, tak sa vylúčia body z rozjázd, ktoré sa odjazdili skôr. Plavák s najmenším počtom bodov v pretekoch víťazí a ostatné sa usporiadajú následne. Pravidlá B8.5, B8.6 a B8.7 obsahujú výnimky z tohto pravidla.

B8.3 Bodovacie systémy

Na koniec prvej vety pravidla A4.2 sa pridáva: , alebo, v prípade vylučovacej súťaže, ako je počet plavákov v tej rozplavbe.

B8.4 Neuskutočnená rozplavba

Ak nebolo možné uskutočniť rozplavbu, tak sa body za nedosiahnuté umiestnenia sčítajú a vydelia počtom miest v tejto rozplavbe. Výsledný počet bodov zaokrúhlený na najbližšiu desatinu bodu (0.05 sa zaokrúhľuje nahor), dostane každý plavák, ktorý sa mal zúčastniť tejto rozplavby.

B8.5 Bodovanie finále pretekov v slalome

(a) (a) Ak sa uskutočnili tri finálové rozjazdy, tak body plaváku vo finále sú súčtom jeho bodov z rozjázd s vylúčením jeho najhorších bodov. V inom prípade sú jeho body súčtom jeho bodov z rozjázd.

(b) (b) Plavák, ktorý neodštartoval, nedokončil, vzdal po dokončení alebo bol diskvalifikovaný z finálovej rozjazdy, dostane body, ktoré sa rovnajú celkovému počtu plavákov, ktoré mali zúčastniť finále.

B8.6 Bodovanie súťaží v prejave

(a) (a) Súťaže v prejave sa musia bodovať panelom troch rozhodcov. Avšak panel môže mať aj väčší nepárny počet členov a môžu byť aj dva takéto panely. Každý rozhodca prideľuje body za každú figúru podľa stupnice uvedenej v plachetných smerniciach.

(b) (b) Kritériá pre bodovanie musia byť určené pretekovou komisiou a zverejnené na oficiálnej vyhláškovej tabuli nie neskoršie ako 30 minút pred štartovým znamením pre prvú rozplavbu.

(c) (c) Umiestnenie plaváku v rozplavbe sa určí podľa súčtu bodov, ktoré pridelil každý rozhodca. Plavák s najväčším počtom bodov víťazí a ostatné musia byť zoradené následne.

(d) (d) Obidve semifinálové rozplavby sa musia uskutočniť, aby bola platná vylučovacia súťaž.

(e) (e) S výnimkou členov pretekovej komisie, ktorí sú zodpovední za bodovanie pretekov, iba pretekárom v rozplavbe je povolené vidieť záznam rozhodcov s bodmi za rozplavbu. Každý záznam s bodmi musí mať uvedené plné meno rozhodcu.

(f) (f) Rozhodnutie rozhodcov o bodoch nemôže byť dôvodom pre žiadosť plaváku o nápravu.

B8.7 Súťaže v rýchlosti

Rýchlosti dvoch najrýchlejšie jázd plaváku v jednom kole sa musia spriemerovať pre určenie jeho umiestnenia v tom kole. Plavák s najvyšším priemerom víťazí a ostatní musia byť zoradení následne

B8.8 Nerozhodné výsledky v pretekoch

(a) SÚŤAŽE V PRETEKANÍ A V RÝCHLOSTI

Pravidlo A8 sa mení pre súťaže v pretekaní a v rýchlosti takto:

(1) Pridáva sa nové pravidlo A8.1: V prípade rovnakého počtu bodov u dvoch alebo viacerých plavákov, má sa riešiť v prospech plaváku s najlepšími vylúčenými bodmi v jednej rozjazde.

(2) Pravidlo A8.1 sa stáva pravidlom A8.2. Jeho začiatok, ktorý znie „V prípade rovnakého počtu bodov“ sa mení takto: „Ak zostáva nerozhodný výsledok“ a jeho posledná veta sa mení takto: „Body sa musia použiť, hoci niektoré z nich mohli byť vylúčené.“

(3) Pravidlo A8.2 sa stáva pravidlom A8.3 a jeho začiatok, ktorý znie „Ak zostáva nerozhodný výsledok“ sa mení takto: „Ak zostáva stále nerozhodný výsledok“.

(a) SÚŤAŽE V PREJAVE

Pravidlo A8 pre súťaže v prejave sa mení takto:

(1) V rozplavbe, ak ide o nerozhodný výsledok v celkovom súčte bodov, ktoré pridelil jeden alebo viacerí rozhodcovia, musí sa riešiť v prospech plaváku, ktorý má vyšší jednotlivý počet bodov v prednostnej kategórii. Ak sú kategórie hodnotené rovnako, v súťaži jazda na vlnách sa má nerozhodný výsledok riešiť v prospech plaváku s vyšším jednotlivým počtom bodov v jazde na vlnách a v súťaži vo voľnom štýle v prospech plaváku s vyššími bodmi v celkovom prejave. Ak nerozhodný výsledok zostáva, v jazde na vlnách musí riešiť v prospech plaváku s vyšším jednotlivým počtom bodov v kategórii bez prednosti a v súťaži vo voľnom štýle má zostať výsledok ako konečný.

(2) Ak ide o nerozhodný výsledok v bodoch pretekov, má sa riešiť v prospech plaváku, ktorý bodoval častejšie lepšie ako druhý plavák. Musia sa použiť všetky body, aj keby niektoré z nich boli vylúčené.

(3) Ak nerozhodný výsledok stále zostáva, musí sa rozplavba opakovať. Ak to nie je možné, nerozhodný výsledok musí zostať ako konečný výsledok