DODATOK D - PRAVIDLÁ PRETEKOV DRUŽSTIEV

Preteky družstiev sa musia konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu tak ako sú zmenené týmto Dodatkom. Ak sa použijú sudcovia na vode, musí to byť určené v plachetných smerniciach.

D1 ZMENY V PRETEKOVÝCH PRAVIDLÁCH

D1.1 Zmeny v definíciách a v pravidlách Časti 2

(a) V definícii Okruh sa vzdialenosť mení na dve dĺžky trupu

(b) Druhá veta pravidla 18.2(b) sa mení: Ak je loď celkom vpredu, keď dosiahla okruh, alebo sa neskôr stane loďou celkom vpredu tým, že druhá loď sa postaví priamo proti vetru, tak loď, ktorá je vtedy celkom vzadu, jej odvtedy musí dávať prednosť.

(c) Pravidlo 18.4 sa ruší.

(d) Pridajte nové pravidlo 23.3: Loď, ktorá dokončila, nesmie konať tak, aby prekážala inej lodi, ktorá nedokončila.

(e) Pridajte nové pravidlo 23.4: Ak sa stretnú lode v rôznych rozjazdách, akákoľvek zmena smeru ktorejkoľvek lode musí byť v súlade s dodržaním pravidla alebo so snahou vyhrať svoju vlastnú rozjazdu.

D1.2 Iné dodatočné pravidlá :

(a) Nie je žiadny trest pre porušenie pravidla Časti 2, ak ide o príhodu medzi loďami toho istého družstva a neprišlo k dotyku.

(b) Pridáva sa k pravidlu 41: Avšak loď môže prijať pomoc od druhej lode zo svojho družstva pod podmienkou, že sa nepoužije elektronická komunikácia.

(c) Loď nie je oprávnená na nápravu pre poškodenie ani zranenie, spôsobené inou loďou z jej družstva.

(d) Prvá veta pravidla 45 sa ruší.

D2 PROTESTY A TRESTY

D2.1 Protesty a zbavenie sa viny

(a) Pravidlo 60.1(a) sa mení takto: protestovať na druhú loď, ale nie pre údajné porušenie pravidiel Časti 2, iba ak by sa zúčastnila príhody alebo ju sama videla alebo by sa príhoda týkala dotyku medzi členmi iného družstva; alebo.

(b) Tretia veta pravidla 61.1(a) a celý bod 61.1(a)(2) sa rušia.

(c) Loď, ktorá počas pretekania mohla porušiť pravidlo Časti 2 (s výnimkou pravidla 14, keď spôsobila škodu či zranenie) alebo pravidla 42, môže prijať jednootáčkový trest podľa pravidla 44.2.

(d) Plachetné smernice môžu stanoviť, že pravidlo D2.4(b) platí pre všetky protesty.

D2.2 Rozjazdy so sudcami na vode

Rozjazdy, ktoré budú sudcované na vode, musia byť takto určené v plachetných smerniciach alebo vztýčením vlajky U najneskôr s vyzývacím znamením
(a) Keď loď protestuje podľa pravidiel Časti 2 alebo podľa pravidla 31, 42 alebo 44, nie je oprávnená na rokovanie. Namiesto toho, ak protestovaná loď buď neuzná porušenie pravidiel alebo nevykoná príslušný trest, protestujúca loď môže žiadať rozhodnutie jasným vztýčením žltej vlajky a volaním: „Sudca“.

(b) Sudca musí oznámiť rozhodnutie takto:
(1) Zelenobiela vlajka alebo zelená vlajka znamená: Žiaden trest.
(2) Červená vlajka znamená: Jedna alebo viac lodí je potrestaných. Sudca musí zvolaním alebo signalizáciou určiť každú loď, ktorá je potrestaná.

(c) Loď, ktorá je potrestaná podľa pravidla D2.2(b)(2), musí vykonať dvojotáčkový trest podľa pravidla 44.2.

(d) TRESTY UDELENÉ SUDCAMI NA VODE
Sudca môže konať bez protestu inou loďou, keď
(1) loď poruší pravidlo 31 alebo 42, alebo pravidlo Časti 2 dotykom s inou loďou svojho družstva, a nevykoná trest;
(2) loď nekoná podľa pravidla D2.2(c);
(3) sa loď dopustí priestupku voči športovému správaniu sa;
(4) loď poruší pravidlo 14 a mohla byť spôsobená škoda či zranenie; alebo
(5) loď alebo jej družstvo získa výhodu napriek vykonanému trestu.
Sudca môže uložiť trest jednej alebo viacerých otáčok, z ktorých každá zahŕňa jeden obrat a jedno prehodenie, vztýčením červenej vlajky a volaním na danú loď, alebo oznámiť príhodu protestnej komisii vztýčením čiernej vlajky, alebo oboje.

D2.3 Iná možnosť sudcovania pravidiel

Každé z týchto pravidiel platí, len ak je to uvedené v plachetných smerniciach.

(a) SINGLE–PROTESTNÝ POSTUP S JEDNOU VLAJKOU
Pravidlo D2.2(a) sa mení takto:

Keď loď protestuje podľa pravidla Časti 2 alebo podľa pravidla 31, 42 alebo 44, nie je oprávnená na rokovanie. Namiesto toho loď, ktorá sa zúčastnila príhody, môže ihneď priznať porušenie pravidla a vykonať príslušný trest. Ak žiadna loď nevykoná trest, sudca musí rozhodnúť, či niektorá loď porušila pravidlo, a musí signalizovať rozhodnutie v súlade s pravidlom D2.2(b).

(b) ROZJAZDY S ČIASTOČNÝM SUDCOVANÍM NA VODE
Pravidlo D2.2 platí s tým, že keď loď postupuje podľa pravidla D2.2(a) a nie je signalizované žiadne rozhodnutie alebo sudca signalizuje žltou vlajkou, že nemá dostatočné údaje pre rozhodnutie, tak protestujúca loď má právo na prerokovanie

D2.4 Ďalšie pravidlá pre protesty a nápravu pri sudcovaných rozjazdách

(a) (a) Ani preteková ani protestná komisia nesmie protestovať na loď pri porušení pravidla uvedeného v pravidle D2.2(a). Avšak na základe prijatého hlásenia z akéhokoľvek zdroja môže protestná komisia protestovať na loď podľa pravidla 14, keď bola údajne spôsobená škoda či zranenie.

(b) Protesty a žiadosti o nápravu nemusia byť písomné. Protestná komisia môže prijímať dôkazy ľubovoľným spôsobom, ako uzná za vhodné, a môže oznamovať svoje rozhodnutia ústne.

(c) T(c) Loď nemôže žiadať o nápravu ani sa odvolať v súvislosti s rozhodnutím, konaním či nekonaním sudcu. Protestná komisia môže rozhodnúť o zvážení udelenia nápravy, keď je presvedčená, že oficiálna loď, vrátane lode sudcov, mohla vážne prekážať pretekajúcej lodi.

D3 BODOVANIE ROZJAZDY

D3.1 (a) Každá loď, ktorá dokončí rozjazdu bez ohľadu na to, či splnila pravidlo 28.1, musí dostať body, ktoré sa rovnajú jej umiestneniu v cieli. Všetky ostatné lode musia dostať body, ktoré sa rovnajú počtu lodí, ktoré sú oprávnené pretekať.

(b) Dodatočne sa musí zvýšiť počet bodov lode takto:

Porušené pravidlo

Trestné body

Pravidlo 28.1, ak z toho loď alebo jej družstvo získalo výhodu

10

Akékoľvek iné pravidlo porušené počas pretekania, za ktoré ešte nebol prijatý trest

6

(c) Po prerokovaní môže protestná komisia trestať takto:

(1) Keď loď porušila pravidlo a tým jej družstvo získalo výhodu, môže zvýšiť počet bodov lode.

(2) Keď loď porušila pravidlo 1 alebo 2, pravidlo 14 a zapríčinila škodu či zranenie, alebo pravidlo, keď nepretekala, môže odobrať jej družstvu polovicu alebo viac víťazstiev v rozjazdách, alebo môže neudeliť žiaden trest.

(d) Tím s najnižším počtom bodov víťazí. Ak je rovnaký počet bodov, víťazí družstvo, ktoré nemá v umiestnení lodí prvé miesto.

D3.2 Ak dokončili alebo vzdali alebo neodštartovali všetky lode jedného družstva, preteková komisia môže ukončiť rozjazdu. Lode druhého družstva, ktoré pretekajú, dostanú body, ktoré by dostali, keby dokončili.

D4 BODOVANIE PRETEKOV

D4.1 Ak v pretekoch súťažia dve alebo viaceré družstvá, víťazom je družstvo, ktoré vyhralo najväčší počet rozjázd. Ostatné družstvá sa zoradia v poradí podľa počtu víťazstiev.

D4.2 Ak v pretekoch súťažia dve alebo viaceré družstvá, víťazom je družstvo, ktoré vyhralo najväčší počet rozjázd. Ostatné družstvá sa zoradia v poradí podľa počtu víťazstiev.

(a) (a) podľa lepšieho počtu vyhratých rozjázd z tých, v ktorých sa družstvá s nerozhodným výsledkom navzájom stretli,

(b) (b) podľa bodov v rozjazdách, v ktorých sa nerozhodné družstvá stretli,

(c) (c) ak nerozhodný výsledok dvoch družstiev zostáva, rozhoduje posledná rozjazda medzi nimi,

(d) (d) celkový súčet bodov dosiahnutých vo všetkých rozjazdách proti spoločným súperom,

(e) (e) ďalšia rozjazda, ak je to možné, inak žrebovanie.

Ak sa nerozhodný výsledok čiastočne vyriešil podľa niektorého z týchto bodov, tak sa zostávajúci nerozhodný výsledok musí riešiť znovu od začiatku podľa pravidla D4.2(a).

D5 PORUCHY LODÍ, DODANÝCH USPORIADATEĽOM

D5.1 Dodaná loď, ktorá má poruchu a kvôli tomu žiada o nápravu, musí vztýčiť červenú vlajku pri prvej možnej príležitosti a ak je to možné, pokračovať v pretekaní. Preteková komisia musí rozhodnúť o náprave, ako to predpisujú pravidlá D5.2 a D5.3.

D5.2 Ak rozhodne preteková komisia, že cieľové umiestnenie lode bolo podstatne zhoršené, že porucha nebola spôsobená posádkou a že za rovnakých okolností posádka, ktorá by bola primerane kompetentná, by nebola schopná zabrániť poruche, tak musí urobiť čo najspravodlivejšie rozhodnutie. Tým môže byť napríklad: opakovanie rozjazdy, alebo ak sa dá cieľové umiestnenie lode predpokladať, prideliť jej body za takéto umiestnenie. V prípade pochybností o jej umiestnení, keď nastala porucha, pochybnosť sa má riešiť v jej neprospech.

D5.3 Porucha spôsobená chybným dodaným výstrojom alebo porušením pravidla protivníkom sa nemá zvyčajne hodnotiť ako jej chyba, ale ako taká, ktorá bola spôsobená nedbanlivým konaním, prevrátením alebo porušením loďou toho istého družstva. Akákoľvek pochybnosť ohľadne chyby posádky sa má rozhodnúť v prospech lode.