DODATOK E - PRETEKOVÉ PRAVIDLÁ LODÍ RIADENÝCH RÁDIOM

Preteky lodí riadených rádiom sa musia konať podľa Pretekových pravidiel jachtingu zmenených podľa tohto Dodatku

E1 TERMINOLÓGIA, ZNAMENIA PRETEKOV, DEFINÍCIE A ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

E1.1 Terminológia
‘Boat’ Pod slovom „loď“ sa rozumie loď, ktorá je riadená pretekárom, ktorý nie je na palube. Slovo „rozjazda“, ak je použité ako podstatné meno mimo tohto Dodatku a mimo Dodatku A, znamená „kolo“ (heat). V tomto Dodatku sa rozjazda skladá z jedného alebo viacerých kôl a je ukončená vtedy, keď sa skončí posledné kolo rozjazdy. „Preteky“ znamenajú jednu alebo viac rozjázd. „Séria“ znamená určený počet rozjázd alebo pretekov.

E1.2 Znamenia pretekov
Oddiel Znamenia pretekov neplatí. Všetky znamenia sa musia dávať ústne alebo inými zvukmi, ktoré sú popísané v tomto dodatku alebo v plachetných smerniciach

E1.3 Definície
(a) Dopĺňa sa k definícii Zaujatá strana: „ale nie pretekár, ktorý vykonáva činnosť ako pozorovateľ“.
(b) V definícii Okruh sa vzdialenosť mení na štyri dĺžky trupu.

E1.4 Osobné záchranné vesty
Pravidlo 1.2 sa mení takto: Každý pretekár je zodpovedný za oblečenie osobnej záchrannej vesty primeranej podmienkam, ak je na palube záchranného člna

E1.5 Antény
Konce antén vysielačky musia byť primerane zabezpečené. Ak zistí protestná komisia, že pretekár porušil toto pravidlo, musí pretekára buď varovať a dať mu čas na nápravu, alebo ho potrestať.

E2 ČASŤ 2 – KEĎ SA LODE STRETÁVAJÚ
Pravidlo 22 je nahradené takto:
Ak je to možné, loď sa musí vyhýbať lodi, ktorá je prevrátená alebo zapletená, alebo ešte nezískala kontrolu po prevrátení alebo zapletení. Loď je prevrátená, keď je vrchol jej sťažňa vo vode. Dve alebo viac lodí je zapletených, ak sú pri sebe po určitý čas tak, že žiadna loď nie je schopná manévrovať, aby sa uvoľnila od druhej.

E3 ČASŤ 3 – VEDENIE PRETEKOV
E3.1 Preteky s pozorovateľmi
Preteková komisia môže menovať pozorovateľov, ktorými môžu byť pretekári. Títo zostávajú v kontrolnom priestore počas pretekania lodí a musia volať a opakovať identifikáciu lodí, ktoré mali kontakt so značkou alebo s inou loďou. Tieto volania sa musia uskutočňovať z kontrolného priestoru. Pozorovatelia musia podať na konci kola správu pretekovej komisii o všetkých nevyriešených prípadoch.

E3.2 Traťová tabuľa
Neplatí pravidlo J2.1(4). Traťová tabuľa, na ktorej je vyznačená trať, ako aj hranice kontrolného priestoru a spúšťacieho priestoru (ov), musí byť umiestnená blízko alebo priamo v kontrolnom priestore tak, aby informácie boli dobre viditeľné pretekármi počas pretekania.

E3.3 Kontrolný a spúšťací priestor
Kontrolný a spúšťací priestor musí byť definovaný v plachetných smerniciach. Pretekári, ktorí pretekajú, musia zostať v určenom kontrolnom priestore počas celého kola okrem toho, keď pretekári môžu nakrátko odísť a vrátiť sa zo spúšťacieho priestoru, aby vykonávali činnosť, ktorá je povolená v pravidle E4.5. Pretekári, ktorí nepretekajú, musia byť mimo kontrolného a spúšťacieho priestoru okrem toho, keď pomáhajú podľa pravidla E4.2, alebo keď vykonávajú funkciu pozorovateľov pretekov.

E3.4 Zrušené pravidlá
Druhá veta pravidla 25 a všetko v pravidle 33 sa rušia.

E3.5 Štartovanie rozjázd
Pravidlo 26 sa nahrádza týmto textom:
Zvukové znamenia pre štartovanie kola musia mať jednominútové intervaly a musia to byť znamenie výzvy, znamenie prípravy a znamenie štartu. V priebehu poslednej minúty pred štartovým znamením sa majú oznamovať ústne desaťsekundové intervaly a posledných desať sekúnd jednosekundové intervaly. Čas každého znamenie je určený začiatkom zvuku.

E3.6 Tresty pri štarte
V pravidlách 29.1 a 30 sa ruší slovo „posádka“. V celom pravidle 30 sa použijú ústne oznámenia namiesto vlajkových znamení.

E3.7 Štartová a cieľová čiara
Štartová a cieľová čiara sa musí dotýkať štartových a cieľových značiek a byť na ich traťovej strane.

E3.8 Individuálne odvolanie
V pravidle 29.1 sa mení všetko po slovách „Preteková komisia musí okamžite“ na: „zvolať dva razy: ,Odvolanie‘ (číslo plachty)“.

E3.9 Všeobecné odvolanie
V pravidle 29.2 sa mení všetko po slovách: „preteková komisia môže“ na „zvolať dva razy: ‚Všeobecné odvolanie‘ s dvoma hlasnými zvukmi. Vyzývacie znamenie pre nový štart odvolanej triedy sa musí dať čoskoro potom a štarty všetkých nasledujúcich tried nasledujú po tomto novom štarte“.

E3.10 Skrátenie alebo zrušenie po štarte
V pravidle 32.1(b) sa nahrádza „zlé počasie“ slovom „búrka“. Pravidlo 32.1(c) neplatí

E4 ČASŤ 4 – OSTATNÉ POŽIADAVKY PRI PRETEKANÍ
E4.1 Zrušené pravidlá
Pravidlá 43, 47, 48, 49, 50, 52 a 54 sa rušia.

E4.2 Pomoc z vonku
Pravidlo 41 je nahradené takto:
(a) Pretekár nesmie dávať taktické ani strategické pokyny pretekárovi, ktorý preteká.
(b) Pretekár, ktorý preteká, nesmie prijať pomoc zvonku s týmito výnimkami:
(1) Loď, ktorá vyšla na breh alebo na plytčinu mimo spúšťacieho priestoru alebo sa zaplietla s inou loďou alebo značkou, môže byť uvoľnená a znovu vypustená jedine s pomocou posádky záchrannej lode.
(2) Pretekári, ktorí nepretekajú, i ostatní môžu poskytovať pomoc v spúšťacom priestore, ako je povolené pravidlom E4.5.
(3) Pomoc vo forme informácie voľne dostupnej všetkým pretekárom.

E4.3 Pohon
Pravidlo 42 sa mení tak, že neplatia všetky odvolávky na pohyby tela. Neplatí ani pravidlo 42.3(f).

E4.4 Tresty za porušenie pravidiel Časti 2
V celom pravidle 44 musí byť trestom jednootáčkový trest.

E4.5 Spúšťanie na vodu a vyťahovanie
Pravidlo 45 sa nahrádza takto :
(a) Loď, ktorá má pretekať v danom kole, sa môže spustiť na vodu, držať na brehu, vytiahnuť na breh alebo znovu spustiť na vodu kedykoľvek v priebehu kola. Ale nesmie sa uvoľniť medzi prípravným a štartovým znamením.
(b) Lode sa môžu spustiť na vodu alebo vytiahnuť iba v rámci spúšťacieho priestoru okrem toho, ako povoľuje pravidlo E4.2(b)(1).
(c) Pokiaľ sú lode na brehu alebo v rámci spúšťacieho priestoru, môžu sa upravovať, zbavovať vody alebo opravovať; meniť alebo kasať ich plachty; odstraňovať zapletené predmety; alebo opravovať či vymieňať rádiovú výbavu.

E4.6 Zodpovedná osoba
V pravidle 46 sa slová „mať na palube zodpovednú osobu“ menia na „byť rádiom riadená zodpovednou osobou“.

E4.7 Rádio
(a) Rádiové vysielanie pretekára nesmie rušiť príjem iných lodí.
(b) Pretekár, u ktorého sa zistí, že porušuje pravidlo E4.7(a), nesmie pretekať, kým nepreukáže, že spĺňa toto pravidlo.

E4.8 Loď mimo rádiovej kontroly
Pretekár, ktorý stratí rádiovú kontrolu nad loďou, musí ihneď volať a opakovať: „(číslo plachty lode) mimo kontroly“. Takáto loď sa musí považovať za takú, ktorá vzdala a musí sa potom pokladať za prekážku".

E5 ČASŤ 5 – PROTESTY, NÁPRAVY, ROKOVANIA, HRUBÉ SPRÁVANIE SA A ODVOLANIA

Právo na protest; Právo na žiadosť o nápravu a konania podľa 69

Pravidlo 60.1(a) sa dopĺňa: Protest, v ktorom sa uvádza porušenie pravidla Časti 2, 3 či 4, môže podať iba pretekár v rámci kontrolného alebo spúšťacieho priestoru a loď, ktorá mala pretekať v kole, v ktorom prišlo k príhode.

E5.2 Pravidlo 61.1(a) sa mení všetko za prvou vetou takto: Ak sa jej protest týka príhody v pretekárskom poli, ktorej sa zúčastnila alebo ktorú videla, musí dva razy zvolať "(svoje vlastné číslo plachty) protest na (číslo plachty druhej lode)".

E5.3 Protestný čas

V pravidle 61.3 sa menia „dve hodiny“ na „15 minút“ a pridáva sa: „Protestujúci, ktorý chce podať protest, musí tiež o tom informovať pretekovú komisiu nie neskôr ako päť minút po skončení príslušného kola“.

E5.4 Uznanie obvienia

Loď, ktorá uzná previnenie proti pravidlám Časti 2, 3 či 4 predtým, ako bol protest uznaný za platný, môže vzdať v príslušnom kole bez ďalšieho potrestania.

E5.5 Náprava

(a) K pravidlu 62.1 sa pridáva:

(e) rušením signálu, alebo

(f) zapletením sa alebo nabehnutím na plytčinu, zapríčineným činnosťou lode, ktorá porušila pravidlo Časti 2 alebo plavidlom, ktoré nepretekalo a ktoré bolo povinné dávať prednosť.

(b) V pravidle 62.2 sa menia „dve hodiny“ na „15 minút“.

E5.6 Právo byť prítomný

V pravidle 63.3(a) sa mení „museli byť na palube“ na „museli ju ovládať rádiom“.

E5.7 Prijatie dôkazov a zisťovanie skutočností

K pravidlu 63.6 sa dopĺňa: „Dôkaz o údajnom porušení pravidla Časti 2, 3 či 4 sa môže prijať iba od pretekára, ktorý sa nachádzal v kontrolnom alebo spúšťacom priestore a ktorého loď mala pretekať v kole, v ktorom prišlo k príhode“.

E5.8 Tresty

Ak protestná komisia zistí, že loď porušila pravidlo E3.3, E4.2(a) alebo E4.5, tak ju buď diskvalifikuje z jej ďalšej rozjazdy, alebo jej prikáže vykonať jednu či viac trestných otáčok v jej ďalšej rozjazde čo možno najskôr po jej odštartovaní.

E5.9 Rozhodnutie o náprave

K pravidlu 64.2 sa pridáva: „Ak bola loď, ktorej bola priznaná náprava, poškodená, musí dostať primeraný čas na vykonanie opravy pred jej ďalším kolom, ale nie viac ako 30 minút“.

E5.10 Znovuotvorenie rokovania

V pravidle 66 sa mení „24 hodín“ na „desať minút“.

E6 DODATOK G - IDENTIFIKÁCIA NA PLACHTÁCH

Dodatok G sa mení takto:

(a) Text pravidla G1.1 pred pravidlom G1.1(a) sa mení na

Každá loď triedy spravovanej divíziou ISAF pre rádiom riadený jachting musí mať číslo plachty na oboch stranách každej plachty. Označenie triedy a písmená štátnej príslušnosti musia byť na hlavnej plachte ako to požadujú pravidlá G1.1(a), G1.1(b) a E6(f)(1).

(b) Pravidlo G1.1(c) sa mení na

číslo plachty, ktorým je posledné dvojčíslie registračného čísla lode alebo osobného čísla pretekára prideleného príslušným orgánom. Jednociferné číslo musí mať vpredu pridanú “0“. Pred číslom plachty musí byť priestor na pridanie “1“, čo môže vyžadovať preteková komisia v prípade konfliktu čísel plachiet. Ak by konflikt zostal, preteková komisia môže vyžadovať vhodnú úpravu čísel plachiet tak, aby sa konflikt odstránil. Pridaná “1“ alebo ďalšia vyžiadaná úprava sa stáva súčasťou čísla plachty.

(c) Veta za pravidlom G1.1(c) sa ruší.

(d) Pravidlo G1.2(b) sa mení na

Výška znakov a vzdialenosť medzi nimi na rube a líci plachty musí byť nasledovná:

 

najmenej

Naviac

Označenie triedy:

Okrem prípadu splynutia, najmenšia vzdialenosť na opačných stranách plachty

20 mm

 

Čísla plachty:

Výška znakov

Najmenšia vzdialenosť medzi susednými znakmi na tej istej strane plachty

Najmenšia vzdialenosť medzi číslami plachty na opačných stranách plachty a medzi číslom plachty a iným označením

 

100 mm

20 mm

60 mm

 

110 mm

30 mm

Písmená štátnej príslušnosti

Výška znakov

Najmenšia vzdialenosť medzi susednými znakmi na tej istej strane plachty

Najmenšia vzdialenosť medzi písmenami na opačných stranách plachty

 

60 mm

13 mm

40 mm

 

70 mm

23 mm

(e) Pravidlo G1.3 sa mení takto:

(1) Označenie triedy sa môže umiestniť cez seba na opačných stranách plachty, keď vzor splýva. Inak sa označenie triedy, čísla plachty a označenie štátnej príslušnosti musia umiestniť v rôznej výške tak, že tie na pravej strane sú vyššie.

(2) Na hlavnej plachte sa číslo plachty musí umiestniť nad písmenami štátnej príslušnosti a pod označením triedy.

(3) Čísla plachty sa musia umiestniť na hlavnej plachte nad čiarou kolmou na predný lem prechádzajúcou bodom v štvrtine zadného lemu.

(f) Keď veľkosť plachty neumožňuje splniť najmenšie rozmery v pravidle E6(d) alebo umiestnenie požadované pravidlom E6(e)(3), tak sa povoľujú výnimky v nasledovnom poradí:

(1) vynechanie písmen štátnej príslušnosti;

(2) umiestnenie čísiel plachty nižšie než je čiara kolmá na predný lem prechádzajúca bodom v štvrtine zadného lemu;

(3) zmenšenie najmenšej vzdialenosti medzi číslami plachty na opačných stranách plachty za podmienky, že táto najmenšia vzdialenosť nie je menšia ako 20 mm;

(4) zmenšenie výšky čísel plachty.