DODATOK F - POSTUPY PRE ODVOLANIA A ŽIADOSTI

Pozri pravidlo 70. Národný zväz môže zmeniť tento dodatok svojím predpisom, ale nesmie sa meniť plachetnými smernicami.

F1 ODVOLANIA A ŽIADOSI
Odvolania, žiadosti protestných komisii o potvrdenie alebo opravu rozhodnutí a žiadosti o interpretáciu pravidiel sa smie vykonávať iba v súlade s týmto dodatkom.

F2 PODÁVANIE DOKUMENTOV
F2.1 Najneskôr 15 dní po prijatí písomného rozhodnutia protestnej komisie alebo jej rozhodnutia o neotvorení opakovaného rokovania, odvolávateľ musí zaslať národnému zväzu datované odvolanie a kópiu rozhodnutia protestnej komisie. V odvolaní musí byť uvedené, prečo je odvolávateľ presvedčený, že rozhodnutie protestnej komisie alebo jej postup neboli správne.
F2.2 Odvolávateľ musí poslať zároveň s odvolaním alebo čo možno najskôr potom nasledujúce doklady, ktoré má k dispozícii:
(a) písomný protest(y) alebo žiadosť(i) o nápravu;
(b) náčrt spracovaný alebo potvrdený protestnou komisiou, ktorý znázorňuje pozíciu a dráhu všetkých zúčastnených lodí, smer k najbližšej značke a jej požadovanú stranu, silu a smer vetra a ak je to potrebné, hĺbku vody, smer a rýchlosť prúdu;
(c) rozpis pretekov, plachetné smernice a ostatné podmienky, ktorými sa riadili preteky ako aj akékoľvek zmeny k nim;
(d) akékoľvek dodatočné rozhodujúce doklady a
(e) mená, poštové a e-mailové adresy a telefónne čísla všetkých zúčastnených strán rokovania a predsedu protestnej komisie.
F2.3 Žiadosť protestnej komisie o potvrdenie alebo opravu jej rozhodnutia sa musí poslať najneskôr do 15 dní od rozhodnutia a musí obsahovať rozhodnutie a doklady uvedené v pravidle F2.2. Žiadosť o inter¬pretáciu pravidiel musí obsahovať všetky prijaté skutočnosti.

F3 ZODPOVEDNOSŤ NÁRODNÉHO ZVÄZU A PROTESTNEJ KOMISIE
Po obdržaní odvolania alebo žiadosti o potvrdenie či opravu musí národný zväz zaslať stranám a protestnej komisii kópie odvolania alebo žiadosti a rozhodnutia protestnej komisie. Od protestnej komisie si musí vyžiadať doklady, uvedené v pravidle F2.2, ktoré nezaslal odvolávateľ alebo protestná komisia, a protestná komisia ich musí ihneď zaslať národnému zväzu. Keď ich národný zväz dostane, musí zaslať kópie stranám.

F4 PRIPOMIENKY
Strany rokovania a protestná komisia môžu zaslať písomné pripomienky k odvolaniu alebo žiadosti alebo k akýmkoľvek dokladom uvedeným v pravidle F2.2. Pripomienky k dokladom sa musia zaslať najneskôr do 15 dní od ich obdržania od národného zväzu. Národný zväz musí zaslať kópie týchto pripomienok všetkým stranám rokovania a protestnej komisii podľa potreby.

F5 NEDOSTATOČNÉ SKUTOČNOSTI; ZNOVUOTVORENIE
Národný zväz musí akceptovať skutočnosti zistené protestnou komisiou okrem toho, keď rozhodne, že nie sú postačujúce. Vtedy musí požiadať komisiu, aby zabezpečila dodatočné skutočnosti alebo iné informácie alebo aby znovu otvorila rokovanie a podala správu o všetkých novozistených skutočnostiach, a komisia tak musí ihneď urobiť.

F6 SPÄŤVZATIE ODVOLANIA
Odvolávateľ môže odvolanie vziať späť, kým nebolo rozhodnuté o akceptovaní rozhodnutia protestnej komisie.