DODATEK C - REGATNA PRAVILA ZA REGATNE DVOBOJE

Jadralni dvoboji (v nadaljevanju: dvoboji) morajo potekati po Jadralnih regatnih pravilih, kot so spremenjena s tem dodatkom. Dvoboj mora biti razsojan razen, če obvestilo o regati in jadralna navodila navajajo kak drug način.

C1 IZRAZOSLOVJE

‘Tekmovalec’ pomeni krmarja, ekipo ali jadrnico, kot je ustrezno za določeno prireditev. ‘Jadranje’ pomeni dva ali več dvobojev, katerih štarti si sledijo v istem štartnem zaporedju.

C2 SPREMEMBE DEFINICIJ IN JADRALNIH REGATNIH PRAVIL IZ 2. IN 4. DELA

C2.1 Določilo Končati se spremeni v

Jadrnica konča, ko katerikoli del njenega trupa, posadke ali opreme v normalni legi preide ciljno linijo v smeri proge od zadnje oznake, potem ko je sprejela vse kazni. Kadar pa so kazni po jadralnem regatnem pravilu C7.2(d) preklicane potem, ko je ena ali sta obe jadrnici končali, mora biti vsaka zabeležena, kot da je končala, ko je prečkala ciljno linijo.

C2.2 Določilu Prava smer se doda: ‘Jadrnica, ki sprejema kazen, ali manevrira z namenom, da bo sprejela kazen, ne jadra v pravi smeri.’

C2.3 V določilu Cona je razdalja spremenjena v dve dolžini trupa.

C2.4 Jadralno regatno pravilo 13 se spremeni v

13 MED PREČENJEM IN KROŽENJEM

13.1 Ko jadrnica preide položaj premca v veter, se mora izogibati drugim jadrnicam, dokler ni v smeri ostro proti vetru.

13.2 Po tem, ko spodnji rob glavnega jadra jadrnice, ki jadra z vetrom v krmo, preide središčnico, se mora ta jadrnica izogibati drugim jadrnicam, dokler se njeno glavno jadro ne napolni.

13.3 Ko velja jadralno regatno pravilo 13.1 ali 13.2, ne veljajo jadralna regatna pravila 10, 11 in 12. Če pa sta dve jadrnici hkrati podvrženi jadralnemu regatnemu pravilu 13.1 ali 13.2, se mora izogibati tista, ki je na levi strani druge ali za krmo druge jadrnice.

C2.5 Jadralno regatno pravilo 16.2 je črtano.

C2.6 Jadralno regatno pravilo 18.3 se spremeni v

Če sta bili jadrnici z nasprotnimi uzdami in je ena od njiju menjala uzde in je podvržena jadralnemu regatnemu pravilu 13.1 v coni, medtem ko druga jadrnica dosega oznako, po tem jadralno regatno pravilo 18.2 ne velja. Če je jadrnica, ki je menjala uzde, končala prečenje,

(a) in se druga jadrnica z obračanjem k vetru ne more izogniti, da bi postala prekrita na njeni notranji strani, je ta upravičena do prostora oznake in se mora jadrnica, ki je menjala uzde, izogibati in jadralno regatno pravilo 15 ne velja;

(b) in se druga jadrnica z obračanjem k vetru lahko izogne, da bi postala prekrita na njeni notranji strani, je jadrnica, ki je menjala uzde, upravičena do prostora oznake.

C2.7 Kadar velja jadralno regatno pravilo 20, so poleg klicanja predpisana še naslednja znamenja, ki jih mora krmar narediti z roko:

(a) za ‘Prostor za prečenje!’, večkrat in očitno pokazati proti privetrno; in

(b) za ‘Prečite vi!’, večkrat in očitno pokazati na drugo jadrnico in z roko pokazati proti privetrno.

C2.8 Jadralno regatno pravilo 23.1 se spremeni v ‘Če je možno v mejah sprejemljivosti, jadrnica, ki ne tekmuje, ne sme ovirati jadrnice, ki tekmuje, ali kakega čolna z razsodniki.’

C2.9 Doda se novo pravilo 23.3: ‘Kadar se srečata jadrnici iz različnih dvobojev, mora vsako spreminjanje smeri teh jadrnic zadostiti pravilu ali biti v namenu zmagati v svojem dvoboju.’

C2.10 Dodati preambuli iz 4. dela: ‘Jadralno regatno pravilo 42 velja tudi med opozorilnim in pripravljalnim signalom.’

C2.11 Jadralno regatno pravilo 42.2(d) se spremeni v ‘veslanje s krmilom: ponavljajoče premikanje krmila, zato da se jadrnica pomika naprej’.

C3 REGATNI SIGNALI IN SPREMEMBE ZADEVNIH PRAVIL

C3.1 Štartni signali

Signali za štart dvoboja so taki, kot sledi. Čas se meri od vidnih signalov; izostanek zvočnega signala se ne upošteva. Kadar je na programu več dvobojev, ne le eden, je štartni signal za en dvoboj opozorilni signal za naslednjega.

Čas v minutah

Vidni signal

Zvočni signal

Pomen

10

Dvignjena zastava F

En

Signal za ‘Pozor!’

6

Spuščena zastava F

Ga ni

 

5

Dvignjen številčni plamenec*

En

Opozorilni signal

4

Dvignjena zastava P

En

Pripravljalni signal

2

Dvignjena/i modra ali rumena ali obe zastavi**

En**

Konec predštartnega časa za vstop

0

Spuščena opozorilni in pripravljalni signal

En

Signal za štart

* V okviru enega jadranja pomeni številčni plamenec 1 = prvi dvoboj, plamenec 2 = drugi dvoboj, itd., razen če jadralna navodila navajajo drugače.

**Ta signala sta narejena le, če ena ali nobena od jadrnic ne zadosti pravilu C4.2. Zastava/i je/sta izobešena/i, dokler razsodniki ne signalizirajo kazni, ali pa eno minuto, kar se zgodi prej.

C3.2 Spremembe zadevnih pravil

(a) Jadralno regatno pravilo 29.1 se spremeni v

(1) Kadar je ob jadrničinem štartnem signalu katerikoli del njenega trupa, posadke ali opreme na tekmovalni strani štartne linije ali enega njenih podaljškov, regatni odbor nemudoma izobesi modro ali rumeno zastavo, ki označuje jadrnico, z enim zvočnim znakom. Zastava mora biti izobešena dokler ni jadrnica v celoti na predštartni strani štartne linije ali enega njenih podaljškov, ali dve minuti po njenem štartnem signalu, kar je prej.

(2) Kadar ob jadrničinem štartnem signalu ni noben del njenega trupa, posadke ali opreme na tekmovalni strani štartne linije ali enega njenih podaljškov, in preden je štartala zajadra na tekmovalno stran proge preko enega od podaljškov, regatni odbor nemudoma izobesi modro ali rumeno zastavo, ki označuje jadrnico, z enim zvočnim znakom. Zastava mora biti izobešena dokler ni jadrnica v celoti na predštartni strani štartne linije ali enega njenih podaljškov, ali dve minuti po njenem štartnem signalu, kar je prej.

(b) Pri regatnem signalu Kodeks se zadnji stavek spremeni v ‘Signal za Pozor! bo dan eno minuto po spustitvi te zastave, razen če je v tem času dvoboj ponovno odložen ali razveljavljen.’

(c) Pri regatnem signalu N se zadnji stavek spremeni v: ‘Signal za Pozor! bo dan eno minuto po spustitvi te zastave, razen če je v tem času dvoboj ponovno razveljavljen ali odložen.’

C3.3 Oznaka ciljne linije

Regatni signal modra/o zastava ali telo se ne sme uporabljati.

C4 OBVEZNOSTI PRED ŠTARTOM

C4.1 Ob pripravljalnem signalu mora biti jadrnica na zunanji strani linije, ki poteka pravokotno na štartno linijo skozi štartno oznako na tistem koncu štartne linije, ki ji je bil dodeljen. Na seznamu parov v regatnem programu je jadrnici, ki je v tem seznamu napisana na levi, dodeljen levi konec štartne linije in mora imeti med tem, ko tekmuje, na krmi izobešeno modro zastavo. Drugi jadrnici je dodeljen desni konec in mora imeti med tem, ko tekmuje, na krmi izobešeno rumeno zastavo.

C4.2 V dveh minutah od pripravljalnega signala mora jadrnica najprej s tekmovalne strani preiti štartno linijo in se umakniti z nje na njeno predštartno stran.

C5 SIGNALI RAZSODNIKOV

C5.1 Zelena in bela zastava z enim dolgim zvočnim signalom pomeni: ‘Ni kazni‘.

C5.2 Modra ali rumena zastava za označevanje jadrnice z enim dolgim zvočnim signalom pomeni: ‘Označena jadrnica mora sprejeti kazen po pravilu C7.’

C5.3 Rdeča zastava skupaj z modro ali rumeno zastavo, ali takoj po njej, z enim dolgim zvočnim signalom pomeni: ‘Označena jadrnica mora sprejeti kazen po pravilu C7.3(d).’

C5.4 Črna zastava z modro ali rumeno zastavo in en dolg zvočni signal pomeni: ‘Označena jadrnica je diskvalificirana in dvoboj je končan in zmagala je druga jadrnica.’

C5.5 En kratek zvočni signal pomeni: ‘Kazen je zdaj odslužena.’

C5.6 Ponavljajoči se kratki zvočni signali pomenijo: ‘Jadrnica nič več ne sprejema kazni in kazen ostaja.’

C5.7 Modra/o ali rumena/o zastava ali telo izobešena/izpostavljeno na čolnu z razsodniki pomeni: ‘Označena jadrnica ima eno neodsluženo kazen.’

C6 PROTESTI IN ZAHTEVKI ZA NADOMESTILO S STRANI JADRNIC

C6.1 Jadrnica lahko vloži protest proti drugi jadrnici

(a) po jadralnem regatnem pravilu iz 2. dela, razen po jadralnem regatnem pravilu 14, tako da očitno pokaže zastavo Y nemudoma po incidentu v katerega je bila vpletena.

(b) po kateremkoli pravilu, ki ni navedeno v pravilu C6.1(a) ali C6.2, tako da ob prvi priliki po incidentu očitno pokaže rdečo zastavo.

C6.2 Jadrnica ne more vložiti protesta proti drugi jadrnici po

(a) jadralnem regatnem pravilu 14, razen v primeru nastale materialne škode ali telesne poškodbe;

(b) jadralnem regatnem pravilu iz 2. dela, razen če je bila sama vpletena v incident;

(c) jadralnem regatnem pravilu 31 ali 42; ali

(d) pravilu C4 ali C7.

C6.3 Jadrnica, ki namerava vložiti zahtevek za nadomestilo zaradi okoliščin, ki so nastopile preden je končala oz. odstopila, mora ob prvi priliki po ugotovitvi teh okoliščin očitno izobesi rdečo zastavo, vendar najkasneje dve minuti po tem, ko je končala oz. odstopila.

C6.4 (a) Jadrnica, ki javlja protest po pravilu C6.1(a), mora odstraniti zastavo Y takoj oz. čimprej po znaku razsodnikov.

(b) Jadrnica, ki javlja protest po pravilu C6.1(b), ali namerava zahtevati nadomestilo po pravilu C6.3 mora zato, da bo njen protest ali zahtevek veljaven, obdržati rdečo zastavo izobešeno, dokler o tem ne obvesti razsodnikov potem, ko konča oz. odstopi. Pisni protest ali zahtevek nadomestila ni zahtevan.

C6.5 Sklepi razsodnikov

(a) Po izobešenju zastave Y morajo razsodniki odločiti, ali sploh bodo kaznovali jadrnico. Svoj sklep signalizirajo po pravilu C5.1, C5.2 ali C5.3.

(b) Kazen z rdečo zastavo iz pravila C5.3 se uporabi kadar je jadrnica s kršitvijo pravila pridobila nadzor v dvoboju, vendar razsodniki niso prepričani, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za dodatno kazen, ki jo naložijo razsodniki.

C6.6 Sklepi protestnega odbora

(a) Protestni odbor lahko zbira dokaze na katerikoli način, ki se mu zdi ustrezen, in lahko svoje sklepe sporoča ustno.

(b) Če protestni odbor ugotovi, da kršitev pravila ni pomembno vplivala na izid dvoboja, lahko:

(1) naloži kazen z eno točko ali delom ene točke;

(2) odredi, da se dvoboj ponovno odjadra; ali

(3) najde kako drugačno rešitev za katero odloči, da je pravična, kar je lahko tudi to, da ne naloži nobene kazni.

(c) Kazen za kršitev jadralnega regatnega pravila 14, kadar nastane materialna škoda ali pride do telesne poškodbe, bo v domeni protestnega odbora in lahko pomeni tudi izključitev iz nadaljnjega tekmovanja na prireditvi.

C7 SISTEM KAZNOVANJA

C7.1 Črtano pravilo

Jadralno regatno pravilo 44 je črtano.

C7.2 Vse kazni

(a) Kaznovana jadrnica lahko odloži sprejem kazni v okviru omejitev pravila C7.3, a jo mora sprejeti, kot sledi:

(1) Kadar jadra po stranici v smeri proti privetrni oznaki, mora krožiti in čim je sprejemljivo možno, obračati k vetru do smeri ostro proti vetru.

(2) Kadar jadra po stranici v smeri proti zavetrni oznaki ali ciljni liniji, mora prečiti in čim je sprejemljivo možno, obračati od vetra do smeri, ki je več kot devetdeset stopinj od pravega vetra.

(b) Jadralnemu regatnemu pravilu 2 se doda: ‘Kadar jadrnica tekmuje ji ni potrebno izvajati kazni dokler ji razsodnik ne signalizira, da jo mora izvesti.’

(c) Jadrnica konča stranico na progi, ko njen premec prevozi podaljšek linije, ki poteka skozi predhodno oznako in oznako za obračanje, oz. na zadnji stranici, ko konča.

(d) Kaznovana jadrnica ne sme biti zabeležena, kot da je končala, dokler ne sprejme svoje kazni in v celoti odjadra na tekmovalno stran linije in nato konča, razen če je kazen preklicana prej ali potem, ko prevozi ciljno linijo.

(e) Če ima jadrnica eno ali dve neodsluženi kazni in je kaznovana tudi druga jadrnica v tem dvoboju, se po ena kazen za vsako jadrnico prekliče, le da kazen z rdečo zastavo ne prekliče ali je preklicana z drugo kaznijo.

(f) Če ima jadrnica več kot dve neodsluženi kazni, ji morajo razsodniki signalizirati, da je diskvalificirana po pravilu C5.4.

C7.3 Omejitve pri kaznih

(a) Jadrnica, ki sprejema kazen, v kateri je vključeno prečenje, mora imeti vrh špinakerja pod okovom glavnega debla od trenutka, ko preide položaj premca v veter in dokler ni v smeri ostro proti v vetru.

(b) Noben del kazni ne sme biti izveden v coni obračalne oznake, ki označuje začetek, povezavo ali konec stranice, ki jo jadrnica jadra.

(c) Če ima jadrnica eno neodsluženo kazen, lahko to kazen odsluži kadarkoli po štartu in preden konča. Če ima jadrnica dve neodsluženi kazni, mora eno odslužiti takoj, ko je to sprejemljivo možno, vendar ne pred štartom.

(d) Ko razsodniki skupaj z zastavo za dodelitev kazni ali kmalu po njej razvijejo rdečo zastavo, mora kaznovana jadrnica odslužiti kazen takoj, ko je sprejemljivo možno, vendar ne pred štartom.

C7.4 Sprejem in odsluženje kazni

(a) Kadar jadrnica z neodsluženo kaznijo jadra po stranici proti privetrni oznaki in kroži, ali po stranici proti zavetrni oznaki oz. ciljni liniji in preide položaj premca v veter, s tem sprejema kazen.

(b) Kadar jadrnica sprejema kazen, pa te kazni ne izvaja pravilno ali pa je ne odsluži v celoti ob prvi sprejemljivi priložnosti, to pomeni, da kazni ne sprejema več. Razsodniki morajo to signalizirati po pravilu C5.6.

(c) Na čolnu z razsodniki so za vsak dvoboj razvite oz. prikazana modre/a ali rumene/a zastave oz. telesa, kjer vsaka/o zastava oz. telo pomeni eno neodsluženo kazen. Ko je jadrnica kazen odslužila, ali pa je bila kazen preklicana, se ena/o zastava oz. telo odstrani. Če razsodniki ne uspejo razviti oz. prikazati ali odstraniti zastav oz. teles, to ne spremeni števila neodsluženih kazni.

C8 KAZNI, KI JIH NALOŽIJO RAZSODNIKI

C8.1 Spremembe pravil

(a) Jadralni regatni pravili 60.2(a) in 60.3(a) ne veljata pri pravilih, za katera lahko naložijo kazni razsodniki.

(b) Jadralno regatno pravilo 64.1(c) se spremeni tako, da lahko predpis o oprostitvi jadrnice uporabijo razsodniki brez zaslišanja in to ima prednost pred katerimkoli nasprotujočim pravilom iz tega dodatka.

C8.2 Kadar razsodniki ugotovijo, da je jadrnica prekršila jadralno regatno pravilo 31, 42, C4, C7.3(c) ali C7.3(d) jo kaznujejo, tako da ji to signalizirajo po pravilu C5.2 ali C5.3. če je jadrnica kaznovana za kršitev jadralnih regatnih pravil 2.dela in je v istem incidentu prekršila jadralno regatno pravilo 31, ne sme biti kaznovana za kršenje jadralnega regatnega pravila 31. Vendar pa morajo jadrnico, ki ima izobešeno napačno zastavo ali pa nima izobešene prave zastave, opozoriti ustno in ji dati možnost, da svojo napako popravi, preden jo kaznujejo.

C8.3 Kadar razsodniki ugotovijo, da je jadrnica

(a) pridobila znatno prednost s tem, ko je prekršila pravilo, navkljub sprejeti kazni,

(b) namenoma prekršila pravilo, ali

(c) naredila prekršek v zvezi s športnim vedenjem,

jo kaznujejo po pravilu C5.2, C5.3 ali C5.4.

C8.4 Če razsodniki ali člani protestnega odbora ugotovijo, da je jadrnica morda prekršila kako drugo pravilo, kot to, kar je navedeno v pravilu C6.1(a) ali C6.2, o tem obvestijo protestni odbor, da ta izvede postopek po jadralnem regatnem pravilu 60.3 in pravilu C6.6, kadar je ustrezno.

C8.5 Ko je ena jadrnica že štartala in so razsodniki prepričani, da druga ne bo štartala, lahko oni signalizirajo po pravilu C5.4, da je jadrnica, ki ni štartala, diskvalificirana, in dvoboj je končan.

C8.6 Kadar razsodnika dvoboja skupaj z najmanj še enim drugim razsodnikom odločijo, da je jadrnica prekršila jadralno regatno pravilo 14 s posledično povzročeno škodo, lahko dajo kazen polovico točke brez zaslišanja. Tekmovalec mora biti o tem obveščen čim je izvedljivo in lahko zahteva zaslišanje. Protestni odbor mora po tem postopati po pravilu 6.6. Katerakoli tako določena kazen je lahko več kot polovico točke. Kadar razsodniki odločijo, da je primerna kazen večja od polovice točke, morajo nadaljevati po pravilu C8.4.

C9 ZAHTEVKI ZA NADOMESTILO ALI PONOVNO ZASLIŠANJE; PRITOŽBE; DRUGI POSTOPKI

C9.1 Zahtevkov za nadomestilo in pritožb na sprejete sklepe iz pravil C5, C6, C7 in C8 ni. V jadralnem regatnem pravilu 66 se tretji stavek spremeni v ‘Stranka v zaslišanju ne more zaprositi za ponovitev zaslišanja.’

C9.2 Tekmovalec ne more utemeljevati zahtevka za nadomestilo na trditvi, da je bilo neko dejanje uradnega čolna neustrezno. Protestni odbor lahko sklene, da bo obravnaval dodelitev nadomestila v takih okoliščinah, vendar le, če je prepričan, da je uradni čoln, vštevši čoln z razsodniki, mogel resno ovirati tekmujočo jadrnico.

C9.3 V zvezi s katerimkoli dejanjem, ki so ga ali ga niso opravili razsodniki, ne more biti sprožen nikakršen postopek, razen kot dopušča pravilo C9.2.

C10 TOČKOVANJE

C10.1 Zmagovalec vsakega dvoboja dobi eno točko (če končata hkrati, dobi vsak polovico točke); tisti, ki izgubi, ne dobi nobene točke.

C10.2 Kadar tekmovalec odstopi od dela neke prireditve, točke od vseh dokončanih dvobojev ostanejo.

C10.3 Kadar se večkratna serija vsak z vsakim konča z nepopolno serijo vsak z vsakim, se za vse dvoboje, ki so bili odjadrani med katerimakoli dvema tekmovalcema, uporabi samo 1 točka, kot sledi:

Število končanih dvobojev med katerimakoli dvema tekmovalcema

Točke za vsako zmago

 

1

ena točka

2

pol točke

3

tretjina točke

itd.

 

C10.4 V seriji vsak z vsakim,

(a) se tekmovalci razvrstijo po dobljenih seštetih točkah; prvi je tekmovalec z največjim številom točk;

(b) tekmovalec, ki je v dvoboju zmagal, a je diskvalificiran, ker je prekršil pravilo proti tekmovalcu iz drugega dvoboja, izgubi točko za ta dvoboj (vendar pa tekmovalec, ki je dvoboj izgubil, ne dobi točke); in

(c) končna uvrstitev pri tekmovalcih, ki so jadrali v različnih skupinah, se določi z največjim številom skupnih točk.

C10.5 Za izločilno serijo mora biti v jadralnih navodilih navedeno najmanjše število točk, ki je potrebno za zmago v seriji med dvema tekmovalcema. Ko je izločilna serija končana, se odloči v korist tekmovalca z večjim številom točk.

C11 NEODLOČENI REZULTATI

C11.1 Serija vsak z vsakim

V seriji vsak z vsakim so tekmovalci dodeljeni v eno ali več skupin in razporejeni tako, da jadrajo proti vsem ostalim tekmovalcem v njihovi skupini enkrat ali večkrat. Vsaka posamezna stopnja, ki je prepoznavna v tipu prireditve, velja za ločeno serijo vsak z vsakim, neodvisno od tega, kolikokrat se vsak tekmovalec pomeri z drugim tekmovalcem na tej stopnji.

Neodločen rezultat med dvema ali več tekmovalci v seriji vsak z vsakim se razreši po naslednjih metodah, po vrstnem redu, dokler se neodločen rezultat ne razreši. Kadar je eden ali več neodločenih rezultatov le delno razrešen/ih, se za preostale neodločene rezultate ponovno uporabi pravila od C11.1(a) do C11.1(e). Neodločen rezultat se razreši v korist tekmovalca, ki:

(a) ima, ko je razporejen po vrstnem redu, najboljše točke iz dvobojev med tekmovalci z neodločenim rezultatom;

(b) je, kadar je neodločen rezultat med dvema tekmovalcema v večkratni seriji vsak z vsakim, zmagal v zadnjem dvoboju med tema dvema tekmovalcema;

(c) je dobil najboljše točke proti tekmovalcu, ki je uvrščen najbolje v seriji vsak z vsakim ali, če je potrebno, proti drugemu najbolje uvrščenemu, in tako naprej, dokler se neodločen rezultat ne razreši. Kadar je treba razrešiti dva ločena neodločena rezultata, in je razrešitev enega odvisna od razrešitve drugega, je treba v postopku C11.1(c) uporabiti naslednja načela:

(1) bolje uvrščen neodločen rezultat se razreši pred slabše uvrščenim, in

(2) vsi tekmovalci na slabše uvrščenem neodločenem rezultatu so obravnavani kot en sam tekmovalec za namene pravila C11.1(c);

(d) ima potem, ko je bilo uporabljeno pravilo C10.4(c), najboljše mesto v različnih skupinah, ne glede na število tekmovalcev v vsaki skupini;

(e) ima najboljše mesto v zadnji stopnji prireditve (regata flote, vsak z vsakim, itd.).

C11.2 Izločilna serija

Neodločen rezultat (vštevši 0–0) med dvema tekmovalcema v izločilni seriji se razreši po vrstnem redu z naslednjimi metodami, dokler neodločen rezultat ni razrešen. Neodločen rezultat se razreši v korist tekmovalca, ki

(a) ima najboljše mesto v zadnji seriji vsak z vsakim, z uporabo pravila C11.1, če je potrebno.

(b) je zmagal v zadnjem dvoboju na prireditvi med tema dvema tekmovalcema z neodločenim rezultatom.

C11.3 Ostali neodločeni rezultati

Ko pravilo C11.1 ali C11.2 ne razreši neodločenega rezultata,

(a) neodločen rezultat pa je treba razrešiti za naslednjo stopnjo prireditve (ali za drugo prireditev, za katero pomeni ta prireditev neposredno kvalifikacijo), se neodločen rezultat razreši z jadranjem do razrešitve, če je izvedba možna. Kadar regatni odbor odloči, da jadranja do razrešitve ni možno izvesti, se neodločen rezultat razreši v korist tekmovalca z najvišjim rezultatom serije vsak z vsakim po odštetju prvega dvoboja vsakega neodločenega tekmovalca ali, če to ne razreši neodločenega rezultata, drugi dvoboj vsakega neodločenega tekmovalca in tako naprej do razrešitve. Kadar je neodločen rezultat delno rešen, se preostali neodločeni rezultati rešijo z ponovno uporabo pravil C11.1 ali C11.2.

(b) da bi dobili zmagovalca prireditve, ki ne pomeni neposredne kvalifikacije za drugo prireditev, ali za končno uvrstitev tekmovalcev, ki so bili izločeni v enem krogu izločilne serije, se lahko uporabi jadranje do razrešitve (žreb pa ne).

(c) Kadar neodločen rezultat ni razrešen, se vsaka denarna nagrada ali dodeljene točke za mesto z neodločenim rezultatom seštejejo in enakomerno razdelijo med tekmovalce z neodločenim rezultatom.

Opomba: Standardno obvestilo o regati in standardna jadralna navodila za jadralne dvoboje so na voljo pri ISAF.