DODATOK C - PRAVIDLÁ MATCH RACINGU

Preteky match racingu sa musia riadiť podľa Pretekových pravidiel jachtingu tak, ako sú zmenené týmto Dodatkom. Súboje sa musia sudcovať na vode, iba ak by rozpis alebo plachetné smernice určili inak. .

C1 TERMINOLÓGIA

‘Competitor’ Pod slovom „pretekár“ sa rozumie kormidelník, tím alebo loď, podľa toho, čo sa hodí v pretekoch. Skupina (flight) znamená dva alebo viac súbojov, ktoré štartujú v rovnakých štartovacích postupoch.

C2 ZMENY V DEFINÍCIÁCH A V PRAVIDLÁCH ČASTI 2 A 4

C2.1 Definícia dokončenia sa mení takto

Loď dokončila , keď akákoľvek časť jej trupu alebo posádky alebo výstroja v normálnej polohe pretne cieľovú čiaru v smere od poslednej značky po splnení akéhokoľvek trestu. Ak však boli tresty zrušené podľa pravidla C7.2(d) po tom, keď jedna alebo obidve lode dokončili každá musí byť zaznamenaná ako dokončená, keď preťala cieľovú čiaru.

C2.2 Pridajte k definícii Správny smer: ‘Loď, ktorá vykonáva trest alebo manévruje, aby vykonala trest, neplachtí správnym smerom.’

C2.3 V definícii Okruh sa vzdialenosť mení na dve dĺžky trupu.

C2.4 Pravidlo 13 sa mení
13 POČAS OBRATU ALEBO PREHODENIA
13.1 Keď loď prejde ďalej ako priamo proti vetru, musí dávať prednosť ostatným lodiam, kým nie je v smere ostro proti vetru.
13.2 Po tom, keď dolný lem hlavnej plachty lode, ktorá plachtí po vetre, prejde cez stredovú čiaru, musí loď dávať prednosť iným lodiam, kým sa jej hlavná plachta nenaplní
13.3 Kým platia pravidlá 13.1 alebo 13.2, vtedy pravidlá 10, 11 a 12 neplatia. Ale ak dve lode podliehajú pravidlu 13.1 alebo 13.2 naraz, musí dávať prednosť tá, ktorá je vľavo alebo vzadu.

C2.5 Pravidlo 16.2 sa ruší

C2.6 Pravidlo 18.3 sa mení:
Ak sa blížia dve lode na vetre z opačných bokov k značke a jedna z nich robí v okruhu obrat a ako taká podlieha pravidlu 13.1, zatiaľ čo druhá dosahuje značku, pravidlo 18.2 odvtedy neplatí. Po tom, čo loď dokončila obrat, tak,
(a) ak sa druhá loď nemôže vyhnúť krytiu vo svojej vnútornej pozícii vyostrením, tak má právo na miesto pri značke a loď, ktorá obracala, musí dávať prednosť a pravidlo 15 neplatí;
(b) ak sa druhá loď môže vyhnúť krytiu vo svojej vnútornej pozícii vyostrením, tak loď, ktorá obracala, má právo na miesto pri značke.

C2.7 Keď platí pravidlo 20, vyžadujú sa nasledujúce znamenia rukou kormidelníka ako doplnok k volaniu:
(a) pre „Miesto na obrat“, opakované a jasné ukazovanie do návetria, a
(b) pre „Obráť ty“, opakované a jasné ukazovanie na druhú loď a mávanie do návetria.

C2.8 Pravidlo 23.1 sa mení takto: Ak je to primerane možné, loď, ktorá nepreteká, nesmie prekážať lodi, ktorá preteká, ani lodi sudcov.

C2.9 Pridáva sa nové pravidlo 23.3: Ak sa stretnú lode, ktoré sú v rôznych súbojoch, akákoľvek zmena smeru hociktorou loďou musí byť v zhode s dodržiavaním pravidiel a so snahou vyhrať svoj vlastný súboj.

C2.10Doplňte do predslovu Časti 4: Pravidlo 42 platí tiež medzi vyzývacím a prípravným znamením.

C2.11 Pravidlo 42.2(d) sa mení takto: veslovanie: opakované pohyby kormidlom, ktoré poháňajú loď dopredu.

C3 ZNAMENIA PRETEKOV A ZMENY V SÚVISIACICH PRAVIDLÁCH

C3.1 Štartové znamenia

Znamenia pre štart súboja musia byť nasledovné. Čas sa musí merať od viditeľných znamení; na zlyhanie zvukového znamenia sa nesmie brať zreteľ. Ak sa štartuje viac ako jeden súboj, znamenie štartu pre jeden súboj musí byť výzvou pre ďalší súboj.

Čas v minútach

Viditeľné znamenie

zvukové znamenie

Význam

10

Vytiahnutie vlajky F

jedno

Upozornenie

6

Spustenie vlajky F

Žiadne

 

5

Vytiahnutie vlajky čísla*

jedno

Znamenie výzvy

4

Vytiahnutie vlajky P

jedno

Znamenie prípravyl

2

Vytiahnutie modrej a/alebo žltej vlajky**

Jedno**

Koniec nástupného času

0

Spustenie vlajky výzvy a prípravy

jedno

Štart

* V rámci skupiny vlajka čísla 1 znamená Súboj č.1, vlajka čísla 2 Súboj č.2 atď., pokiaľ neurčia plachetné smernice niečo iné.

** Tieto znamenia sa dávajú jedine vtedy, ak jedna alebo obidve lode nesplnili požiadavky pravidla C4.2. Vlajky musia byť vytiahnuté dovtedy, kým sudcovia neoznámia trest, alebo počas jednej minúty, podľa toho, čo je skôr.

C3.2 Zmeny v súvisiacich pravidlách

(a) (a) Pravidlo 29.1 sa mení takto:

(1) (1) Ak pri štartovom znamení lode je akákoľvek časť jej trupu, posádky či výstroja na traťovej strane štartovej čiary alebo jedného jej predĺženia, preteková komisia musí ihneď vytiahnuť modrú alebo žltú vlajku určujúcu loď, s jedným zvukovým znamením. Vlajka zostane vytiahnutá dovtedy, kým nie je loď úplne na predštartovej strane štartovej čiary alebo jedného jej predĺženia, alebo dve minúty po jej štartovom znamení, podľa toho, čo je skôr.

(2) (2) Ak pri štartovom znamení lode nie je žiadna časť jej trupu, posádky ani výstroja na traťovej strane štartovej čiary alebo jedného jej predĺženia, a pred tým, ako loď odštartuje, plachtí na traťovú stranu cez predĺženie, preteková komisia musí ihneď vytiahnuť modrú alebo žltú vlajku určujúcu loď, s jedným zvukovým znamením. Vlajka zostane vytiahnutá dovtedy, kým nie je loď úplne na predštartovej strane štartovej čiary alebo jedného jej predĺženia, alebo dve minúty po jej štartovom znamení, podľa toho, čo je skôr.

(b) (b) V znameniach pretekov sa mení posledná veta pri vlajke AP takto: Znamenie upozornenia sa dá l minútu po spustení, ak v tom čase rozjazda nie je znovu odložená alebo zrušená.

(c) (c) V znameniach pretekov sa mení posledná veta pri vlajke N takto: Znamenie upozornenia sa dá 1 minútu po spustení, ak v tom čase rozjazda nie je znovu odložená alebo zrušená.

C3.3 Znamenia cieľovej čiary

Nepoužíva sa vlajkové znamenie „Modrá vlajka alebo znak“.

C4 POŽIADAVKY PRED ŠTARTOM

C4.1 Pred svojím prípravným znamením musí byť každá loď na vonkajšej strane čiary pod uhlom 90º na štartovú čiaru, ktorá prechádza cez štartovú značku na jej pridelenom konci. V zozname dvojíc v programe pretekov loď, ktorá je umiestnená na ľavej strane, má pridelený ľavý koniec a má vyvesenú modrú vlajku na svojej korme počas pretekania. Druhá loď má pridelený pravý koniec a vyvesenú žltú vlajku na svojej korme počas pretekania.

C4.2 V priebehu dvoch minút, ktoré nasledujú po jej prípravnom znamení, musí loď preťať a opustiť štartovú čiaru, prvý raz v smere z traťovej strany na predštartovú stranu

C5 ZNAMENIA SUDCOV NA VODE

C5.1 Zelenobiela vlajka s jedným dlhým zvukovým znamením znamená: Žiadny trest.

C5.2 Modrá alebo žltá vlajka, ktorá označuje loď, s jedným dlhým zvukovým znamením znamená: „Označená loď musí vykonať trest v súlade s pravidlom C7“.

C5.3 Červená vlajka spolu alebo tesne po vyvesení modrej alebo žltej vlajky s jedným dlhým zvukom znamená: „Označená loď musí vykonať trest v súlade s pravidlom C7.3(d)“.

C5.4 Čierna vlajka spolu s modrou alebo žltou vlajkou a jedným dlhým zvukom znamená: „Označená loď je diskvalifikovaná a súboj je ukončený v prospech druhej lode“.

C5.5 Jeden krátky zvuk znamená: „Trest bol vykonaný“.

C5.6 Opakované krátke zvuky znamenajú: „Loď už nevykonáva trest a tento trest ostáva“.

C5.7 Modrá alebo žltá vlajka alebo znak vyvesený z lode sudcov znamená: „Označená loď má nevykonaný trest“.

C6 PROTESTY A ŽIADOSTI O NÁPRAVU LODÍ

C6.1 Loď môže protestovať na druhú loď

(a) podľa pravidiel Časti 2, s výnimkou pravidla 14 tak, že zreteľne vyvesí vlajku Y ihneď po príhode, v ktorej bola účastná.

(b) podľa akéhokoľvek pravidla, ktoré nie je uvedené v pravidle C6.1(a) alebo C6.2 tak, že zreteľne vyvesí červenú vlajku čo možno najskôr po príhode.

C6.2 Loď nemôže protestovať na druhú loď podľa

(a) pravidla 14, iba ak by vznikla škoda či zranenie,

(b) pravidla Časti 2, iba ak sa zúčastnila príhody,

(c) pravidla 31 alebo 42 alebo

(d) pravidla C4 alebo C7.

C6.3 Loď, ktorá chce podať žiadosť o nápravu kvôli okolnostiam, ktoré nastali predtým, ako dokončila alebo vzdala, musí zreteľne vyvesiť červenú vlajku čo možno najskôr po tom, keď si uvedomila tieto okolnosti, ale nie neskôr ako dve minúty po dokončení alebo vzdaní

C6.4 (a) Loď, ktorá protestuje podľa pravidla C6.1(a), musí stiahnuť vlajku Y pred alebo čo najskôr po znamení sudcov.

(b) Loď, ktorá protestuje podľa pravidla C6.1(b) alebo žiada o nápravu podľa pravidla C6.3, musí ponechať svoju červenú vlajku vyvesenú, pokiaľ neinformovala sudcov po dokončení alebo vzdaní, ak chce, aby jej protest alebo žiadosť bola platná. Nevyžaduje sa písomný protest ani žiadosť o nápravu.

C6.5 Rozhodnutia sudcov na vode

(a) Ak je vyvesená vlajka Y, sudcovia musia rozhodnúť, či treba potrestať nejakú loď. Musia oznámiť svoje rozhodnutie v súlade s pravidlom C5.1, C5.2 alebo C5.3.

(b) Trest červenou vlajkou podľa pravidla C5.3 sa musí použiť, keď loď získala vedúcu pozíciu porušením pravidla, ale sudcovia nie sú si istí, či sú splnené podmienky pre dodatočný sudcovský trest.

C6.6 Rozhodnutia protestnej komisie

(a) Protestná komisia môže prijímať dôkazy akýmkoľvek spôsobom, ktorý uzná za vhodný, a môže oznamovať svoje rozhodnutia ústne.

(b) Ak protestná komisia rozhodne, že porušenie pravidla nemalo žiadny podstatný vplyv na výsledok súboja, môže :

(1) udeliť trest jedného bodu alebo časti jedného bodu,

(2) nariadiť opakovanie súboja alebo

(3) prijať akékoľvek iné rozhodnutie, ktoré považuje za primerané, ktorým môže byť aj neudelenie žiadneho trestu.

(c) Trest za porušenie pravidla 14, ak vznikla škoda alebo zranenie, je na rozhodnutí protestnej komisie a môže zahŕňať aj vylúčenie z ďalších rozjázd v pretekoch.

C7 SYSTÉM TRESTOV

C7.1 Zrušené pravidlo

Pravidlo 44 sa ruší.

C7.2 Všetky tresty

(a) Potrestaná loď si môže odložiť vykonanie trestu v rámci obmedzení v pravidle C7.3 a musí vykonať trest takto:

(1) Ak je na úseku trate na náveternú značku, musí prehodiť a čo najskôr, ako je to primerane možné, vyostriť na smer ostro proti vetru.

(2) Ak je na úseku na záveternú značku alebo cieľovú čiaru, musí urobiť obrat proti vetru a čo najskôr, ako je to primerane možné, odpadnúť na smer viac než 90º od skutočného vetra.

(b) Pridáva sa k pravidlu 2 : „Počas pretekania loď nemusí vykonať trest, kým sudcovia nedajú znamenie, aby tak urobila.“

(c) Loď dokončí úsek trate, keď jej prova pretne predĺženie čiary od predošlej značky cez značku, ktorú práve obopláva, alebo na poslednom úseku, keď dokončí..

(d) Potrestaná loď sa nesmie zaznamenať, že dokončila, kým nevykoná svoj trest, prejde úplne na traťovú stranu čiary a potom dokončí, pokiaľ nie je trest zrušený predtým či potom, ako prešla cez cieľovú čiaru.

(e) Ak má loď jeden alebo dva odložené tresty a druhá loď v tom istom súboji je potrestaná, jeden trest každej z nich sa ruší s výnimkou, že trest „červenou vlajkou“ nesmie zrušiť odložený trest ani byť zrušený iným trestom.

(f) Ak má loď viac ako dva odložené tresty, sudcovia jej musia oznámiť diskvalifikáciu podľa pravidla C5.4.

C7.3 Podmienky trestov

(a) Loď, ktorá vykonáva trest, ktorý zahŕňa obrat, musí mať hlavu spinakru pod sťažňovým kovaním hlavného pňa odvtedy, ako prejde ďalej ako priamo proti vetru, kým nie je v smere ostro proti vetru.

(b) Žiadna časť trestu sa nesmie vykonať vnútri okruhu oboplávanej značky, ktorá začína, vymedzuje či ukončuje úsek, na ktorom loď je.

(c) Ak má loď jeden odložený trest, môže ho vykonať kedykoľvek po odštartovaní a pred dokončením. Ak má dva odložené tresty, musí jeden z nich vykonať čo najskôr, ako je to primerane možné, ale nie pred odštartovaním

(d) Ak sudcovia vztýčia červenú vlajku spolu alebo krátko po vlajke trestu, potrestaná loď musí vykonať trest čo najskôr, ako je to primerane možné, ale nie pred odštartovaním.

C7.4 Vykonávanie a dokončenie trestov

(a) Ak je loď s odloženým trestom na úseku na náveternú značku a prehodí, alebo je na úseku na záveternú značku či k cieľovej čiare a prejde cez smer priamo proti vetru, tak vykonáva trest.

(b) Ak loď, ktorá vykonáva trest, nevykonala trest správne alebo nedokončila trest čo najskôr, ako je to primerane možné, tak nevykonala trest. Sudcovia to musia signalizovať tak, ako to požaduje pravidlo C5.6.

(c) Na lodi sudcov pre každý súboj sa musia vyvesiť modré alebo žlté vlajky či znaky, každá vlajka či znak znamená jeden odložený trest. Keď loď vykonala trest alebo bol trest zrušený, stiahne sa jedna vlajka alebo znak. Ak sudcovia zabudnú vyvesiť či stiahnuť vlajky alebo znaky, počet odložených trestov to neovplyvní.

C8 TRESTY UKLADANÉ SUDCAMI NA VODE

C8.1 Zmeny pravidiel

(a) Pravidlá 60.2(a) a 60.3(a) neplatia na pravidlá, pre ktoré sudcovia môžu uložiť tresty

(b) Pravidlo 64.1(b) sa mení tak, že ustanovenie o zbavení sa viny lode sa môže uplatňovať sudcami bez prerokovania a má prednosť pred akýmkoľvek pravidlom tohto Dodatku, ktorý by bol s ním v rozpore.

C8.2 Ak rozhodnú sudcovia, že loď porušila pravidlá 31, 42, C4, alebo C7.3(c) alebo C7.3(d), musí byť potrestaná oznámením podľa pravidla C5.2 alebo C5.3. Avšak ak loď je potrestaná pre porušenie pravidiel Časti 2 a v tej istej príhode porušila pravidlo 31, nesmie byť potrestaná pre porušenie pravidla 31. Naviac, ak loď vyvesí nesprávnu vlajku alebo nevyvesí správnu vlajku, musí byť ústne varovaná a musí sa jej dať príležitosť napraviť chybu predtým, ako sa potrestá.

C8.3 Ak rozhodnú sudcovia, že loď:

(a) získala výhodu porušením pravidla aj po zohľadnení trestu

(b) úmyselne porušila pravidlo alebo

(c) dopustila sa priestupku voči športovému správaniu sa, tak musí byť potrestaná podľa pravidla C5.2, C5.3 alebo C5.4.

she shall be penalized under rule C5.2, C5.3 or C5.4.

C8.4 Ak sudcovia alebo členovia protestnej komisie rozhodnú, že loď porušila iné pravidlá ako tie, ktoré sú uvedené v pravidle C6.1(a) alebo C6.2, musia o tom informovať protestnú komisiu, aby táto mohla pokračovať podľa pravidla 60.3 a pravidla C6.6, ak je to vhodné.

C8.5 Potom, keď jedna loď odštartovala a sudcovia sa uistia, že druhá loď nebude štartovať, môžu oznámiť podľa pravidla C5.4, že loď, ktorá neodštartovala, je diskvalifikovaná a súboj sa skončil.

C8.6 Keď sudcovia daného súboja spolu s najmenej jedným ďalším sudcom rozhodnú, že loď porušila pravidlo 14 a vznikla škoda, môžu udeliť polbodový trest bez prerokovania. Pretekár musí byť informovaný o treste tak skoro, ako sa dá, a je oprávnený požiadať o prerokovanie. Protestná komisia musí potom postupovať podľa pravidla C6.6. Trest udelený protestnou komisiou môže byť väčší ako polbodový. Keď sudcovia rozhodnú, že by bol primeraný väčší ako polbodový trest, musia konať podľa pravidla C8.4.

C9 ŽIADOSTI O NÁPRAVU ALEBO O ZNOVUOTVORENIE; ODVOLANIA; INÉ OPATRENIA

C9.1 Nie je možná žiadna žiadosť o nápravu alebo odvolanie na rozhodnutie, ktoré bolo prijaté podľa pravidiel C5, C6, C7 alebo C8. V pravidle 66 sa tretia veta mení takto: Strana rokovania nemôže žiadať o znovuotvorenie.

C9.2 Pretekár nemôže založiť svoju žiadosť o nápravu na tvrdení, že činnosť oficiálnej lode bola neprimeraná. Za takých okolností môže protestná komisia rozhodnúť o zvážení udelenia nápravy, ale len vtedy, keď je presvedčená, že oficiálna loď, vrátane lode sudcov, mohla vážne prekážať pretekajúcej lodi.

C9.3 Opatrenia žiadneho druhu sa nemôžu vykonať v súvislosti s akoukoľvek činnosťou alebo nečinnosťou sudcov, okrem toho, ako je povolené v pravidle C9.2

C10 BODOVANIE

C10.1 Víťazná posádka v každom súboji dostane jeden bod (pol bodu každý, ak ide o mŕtvy dojazd), porazený nedostane žiaden bod.

C10.2 Ak odstúpi pretekár z časti pretekov, výsledky všetkých uskutočnených rozjázd zostanú v platnosti

C10.3 Ak sa systém každý s každým na viac víťazstiev nedokončil, môže sa dať len jeden bod za všetky súboje medzi dvoma pretekármi takto:

Počet súbojov uskutočnených medzi

ľubovoľnými dvoma pretekármi

Body za každé víťazstvo

1

Jeden bod

2

Pol bodu

3

Tretina bodu

(atď.)

 

C10.4 V pretekoch každého s každým

(a) sa pretekári umiestnia podľa poradia svojich všetkých bodov, najvyšší počet bodov vyhráva;

(b) pretekár, ktorý vyhral jeden súboj, ale bol diskvalifikovaný pre porušenie pravidla proti pretekárovi v inom súboji, stráca bod v tomto súboji (ale jeho protivník nedostane bod ) a

(c) celkové umiestnenie medzi pretekármi, ktorí pretekali v rôznych skupinách, sa musí rozhodnúť podľa celkového počtu víťazstiev.

C10.5 Vo vylučovacích pretekoch musia určiť plachetné smernice najmenší počet bodov, ktorý sa vyžaduje na víťazstvo v pretekoch medzi dvoma pretekármi. Keď sa vylučovacie preteky ukončia, musia sa rozhodnúť v prospech pretekára s vyšším počtom bodov.

C11 NEROZHODNÉ VÝSLEDKY

C11.1 Preteky každého s každým

V pretekoch každého s každým (round-robin) sa pretekári rozdelia do jednej alebo viacerých skupín s tým, že budú plachtiť proti každému ďalšiemu pretekárovi v ich skupine raz či viackrát. Každý samostatný stupeň súťaženia v štruktúre pretekov musí byť samostatnými pretekmi každého s každým bez ohľadu na to, koľkokrát každý pretekár plachtil proti každému druhému pretekárovi na tom stupni.

Nerozhodné výsledky medzi dvoma alebo viacerými pretekármi v pretekoch každého s každým sa musia rozhodnúť nasledujúcimi postupmi, a to postupne, kým nie sú rozriešené všetky nerozhodné výsledky. Ak je jeden alebo viac nerozhodných výsledkov vyriešených iba čiastočne, pravidlá C11.1(a) až C11.1(e) sa musia na ne použiť znova. Nerozhodné výsledky sa musia riešiť v prospech pretekára(ov), ktorý:

(a) má v umiestnení podľa poradia najviac bodov zo súbojov medzi pretekármi so zhodnými bodmi;

(b) ak je nerozhodný výsledok medzi dvoma pretekármi vo viacnásobnom súboji každého s každým, víťazí posledný súboj medzi dvoma pretekármi;

(c) má najviac bodov proti súperovi, ktorý sa umiestnil najvyššie v pretekoch alebo, ak je to potrebné proti druhému najvyššie umiestnenému, a tak ďalej, až je nerozhodný výsledok vyriešený. Ak sa majú riešiť dva rozličné nerozhodné výsledky, ale riešenie každého z nich ovplyvní riešenie druhého, majú sa použiť nasledujúce princípy v postupe podľa C11.1(c):

(1) vyššie umiestnenie nerozhodného výsledku sa musí riešiť skôr ako nižšie umiestnenie nerozhodného výsledku a

(2) všetci pretekári na nižšom umiestnení nerozhodného výsledku sa majú považovať za jediného pretekára pre účely pravidla C11.1(c);

(d) po použití pravidla C10.4(c) ten, ktorý má najvyššie umiestnenie v rozličných skupinách, bez ohľadu na počet pretekárov v každej skupine;

(e) má najvyššie umiestnenie v predchádzajúcom stupni pretekov (spoločné rozjazdy, systém každého s každým atď.).

C11.2 Vyraďovacie preteky

Nerozhodné výsledky (vrátane tých 0 - 0) medzi dvoma pretekármi vo vyraďovacích pretekoch sa majú riešiť nasledujúcimi postupmi v poradí, pokiaľ sa nerozhodný výsledok nevyrieši. Nerozhodný výsledok sa musí rozhodnúť v prospech pretekára, ktorý:

(a) má najvyššie umiestnenie v posledných pretekoch každého s každým, za použitia pravidla C11.1, ak je to potrebné

(b) zvíťazil v poslednom súboji pretekov medzi pretekármi so zhodnými bodmi.

C11.3 Zostávajúce nerozhodné výsledky

Ak pravidlo C11.1 alebo C11.2 nerozrieši nerozhodný výsledok, tak

(a) ak treba riešiť nerozhodný výsledok pre ďalší stupeň pretekov (alebo pre iné preteky, pre ktorý sú tieto preteky priamou kvalifikáciou), musia sa nerozhodné výsledky riešiť priamym stretnutím, ak je to uskutočniteľné. Ak rozhodne preteková komisia, že priame stretnutie nie je uskutočniteľné, musí sa nerozhodný výsledok riešiť v prospech pretekára, ktorý má najviac bodov v pretekoch každého s každým po vylúčení bodov z prvej rozjazdy proti každému pretekárovi, ktorý je s ním narovnako, alebo, ak toto nerozhodne, z druhej takej rozjazdy atď., pokiaľ sa nerozhodne. Ak by sa nerozhodný výsledok vyriešil iba čiastočne, zvyšok sa musí riešiť znovu podľa pravidla C11.1 či C11.2.

(b) pre rozhodnutie o víťazovi pretekov, ktoré nie sú priamou kvalifikáciou pre iné preteky, alebo o celkovom umiestnení medzi pretekármi vyradenými v niektorom kole vylučovacích pretekov, sa môže použiť priame stretnutie, ale nie žrebovanie.

(c) ak sa nerozhodný výsledok nevyriešil, peňažné ceny alebo body pre rebríček pre miesta s nerozhodným výsledkom sa musia spočítať a rozdeliť rovnakým dielom medzi všetkými pretekármi s nerozhodnými výsledkami

Note: Poznámka: Štandardný Rozpis pretekov a Štandardné Plachetné smernice pre match racing je možné získať od ISAF.