DODATAK C - PRAVILA DVOBOJSKIH NATJECANJA

DODATAK C

PRAVILA DVOBOJSKIH NATJECANJA

Dvobojska natjecanja moraju se jedriti prema Pravilima jedriličarskih natjecanja (Regatnim pravilima) izmijenjenim ovim dodatkom. Dvoboji se moraju presuđivati osim ako se oglasom regate i uputama za jedrenje navede drugačije.

C1 NAZIVLJE

"Natjecatelj" znači kormilar, momčad ili jedrilica kako je primjereno regati. "Jedrenje" znači dva ili više dvoboja koji startaju u istom slijedu startanja.

C2 IZMJENE DEFINICIJA I PRAVILA IZ DIJELA 2 I 4

C2.1 Definicija Završavanje mjenja se u:

Jedrilica završava kada bilo koji dio njezinog trupa, posade ili opreme u normalnom položaju, presječe liniju cilja u smjeru kursa iz posljednje oznake, nakon što dogotovi bilo koju kaznu.” Međutim, kada su kazne poništene prema pravilu C7.2(d) nakon što su jedna ili obje jedrilice završile svaka mora biti ubilježena kao da je završila kada je presjekla liniju.

C2.2 Definiciji Pravi kurs dodati: “Jedrilica koja prihvaća kaznu ili manevrira da bi prihvatila kaznu ne jedri pravi kurs.”

C2.3 U definiciji Zona udaljenost se mijenja u dvije duljine trupa.

C2.4 Pravilo 13 se mijenja u

13 TIJEKOM LETANJA ILI KRUŽENJA

13.1 Nakon što jedrilica prođe pramcem smjer vjetra, mora se uklanjati ostalim jedrilicama sve dok ne dođe na kurs sasvim uz vjetar.

13.2 Nakon što osnovica glavnog jedra jedrilice koja jedri niz vjetar presječe simetralu jedrilice ona se mora uklanjati sve dok se njezino glavno jedro ne napuni.

13.3 Dok se primjenjuju pravila 13.1 ili 13.2, pravila 10, 11 i 12 se ne primjenjuju. Međutim, ako dvije jedrilice istovremeno podliježu ovom pravilu 13.1 ili 13.2, jedrilica s lijeve strane ili iza druge mora se uklanjati.

C2.5 Pravilo 16.2 se briše.

C2.6 Pravilo 18.3 se mijenja u

Ako su dvije jedrilice bile na suprotnim uzdama i jedna od njih mijenja uzde i time podliježe pravilu 13.1 unutar zone kada druga doseže oznaku, pravilo 18.2 se nakon toga ne primjenjuje. Ako, nakon što je jedrilica koja je mijenjala uzde dovršila svoje letanje,

(a) druga jedrilica ne može prihvaćanjem izbjeći unutarnje preklapanje, ona ima pravo na prostor oznake, jedrilica koja je mijenjala uzde mora se uklanjati i pravilo 15 se ne primjenjuje;

(b) druga jedrilica može prihvaćanjem izbjeći unutarnje preklapanje, jedrilica koja je mijenjala uzde ima pravo na prostor oznake.

C2.7 Kada se primjenjuje pravilo 20, osim dovika, dodatno se zahtijevaju sljedeći signali rukom kormilara:

(a) za "Prostor za letanje", ponavljano i jasno pokazivanje prema privjetrini; i

(b) za "Vi letajte", ponavljano i jasno pokazivanje prema drugoj jedrilici i domahivanje prema privjetrini.

C2.8 Pravilo 23.1 se mijenja u "Ako je ikako moguće, jedrilica koja se ne natječe ne smije ometati jedrilicu koja se natječe ili brodicu presuditelja."

C2.9 Dodaje se novo pravilo 23.3: “Kada se susreću jedrilice različitih dvoboja, svaka promjena kursa bilo koje jedrilice mora biti dosljedna udovoljavanju pravilima i nastojanju da pobjedi u njezinom dvoboju.”

C2.10 Dodati u preambulu Dijela 4: “Pravilo 42 mora se primjenjivati između signala upozorenja i signala pripreme.”

C2.11 Pravilo 42.2(d) se mijenja u “zaveslavanje: ponavljano pokretanje kormila koje pokreće jedrilicu naprijed;”

C3 SIGNALI NATJECANJA I PROMJENE RELEVANTNIH PRAVILA

C3.1 Signali starta

Signali za start dvoboja moraju sa dati kako slijedi. Vremena se moraju uzeti prema vidnim signalima; zakazivanje zvučnog signala mora se zanemariti. Ako se jedri više od jednog dvoboja, signal starta jednog dvoboja mora biti signal upozorenja sljedećeg dvoboja.

Vrijeme u minutama

Vidni signal

Zvučni signal

Značenje

10

Istaknuta zastava F

Jedan

Signal pozornosti

6

Spuštena zastava F

Nijedan

 

5

Istaknut brojčani plamenac*

Jedan

Signal upozorenja

4

Istaknuta zastava P

Jedan

Signal pripreme

2

Istaknuta plava ili žuta zastava ili obje**

Jedan **

Kraj vremena predstartnog ulaza

0

Spušteni signali pripreme i upozorenja

Jedan

Signal starta

*Tijekom jedrenja, brojčani plamenac 1 znači dvoboj 1, plamenac 2 znači dvoboj 2, itd, osim ako se u uputama za jedrenje navede drugačije.

**Ovi signali moraju se dati samo ako jedna ili više jedrilica ne udovolje pravilu C4.2. Zastave se moraju isticati do ranije od dviju mogućnosti: jednu minutu nakon isticanja ili sve dok presuditelji ne signaliziraju kaznu.

C3.2 Izmjene odnosnih pravila

(a) Pravilo 29.1 mijenja se u

(1) Ako je u trenutku signala starta jedrilice, bilo koji dio njezinog trupa, posade ili opreme na strani kursa linije starta ili jednog od njezinih produžetaka, regatni odbor mora odmah istaknuti plavu ili žutu zastavu označujući jedrilicu uz jedan zvuk. Zastava mora biti istaknuta dok jedrilica nije u potpunosti na predstartnoj strani linije starta ili jednog od njezinih produžetaka ili do dvije minute nakon njezinog signala starta, tj. do ranije od dviju navedenih mogućnosti.

(2) Ako u trenutku signala starta jedrilice, niti jedan dio njezinog trupa, posade ili opreme nije na strani kursa linije starta ili njezinih produžetaka, ali je prije nego je startala odjedrila na stranu kursa linije starta preko jednog od produžetaka, regatni odbor mora odmah istaknuti plavu ili žutu zastavu označujući jedrilicu. Zastava mora biti istaknuta dok jedrilica nije u potpunosti na predstartnoj strani linije starta ili njezinih produžetaka ili do dvije minute nakon njezinog signala starta, tj. do ranije od dviju navedenih mogućnosti.

(b) U signalu natjecanja Kodeks posljednja rečenica se mijenja u “Signal pozornosti dat će se 1 minutu nakon spuštanja osim ako se tada natjecanje ponovno odgodi ili prekine.”

(c) U signalu natjecanja N posljednja rečenica se mijenja u “Signal pozornosti dat će se 1 minutu nakon spuštanja osim ako se tada natjecanje ponovno prekine ili odgodi.”

C3.3 Signali linije cilja

Signal natjecanja Plava zastava ili tijelo ne smije se koristiti.

C4 ZAHTJEVI PRIJE STARTA

C4.1 U trenutku njezinog signala pripreme, svaka jedrilica mora biti izvan linije, koja je pod kutem od 90o na liniju starta kroz oznaku starta na njoj dodijeljenoj strani. U rasporedu parova natjecanja, jedrilici popisanoj s lijeve strane dodjeljuje se lijeva strana i ona mora isticati plavu zastavu na svojoj krmi dok se natječe. Drugoj jedrilici dodjeljuje se desna strana i ona mora isticati žutu zastavu na svojoj krmi dok se natječe.

C4.2 Tijekom dviju minuta nakon njezinog signala pripreme, jedrilica mora prvi put presjeći i napustiti liniju starta od strane kursa prema predstartnoj strani.

C5 SIGNALI PRESUDITELJA

C5.1 Zeleno-bijela zastava uz jedan dugi zvuk znači: “Nema kazne.”

C5.2 Plava ili žuta zastava koja označuje jedrilicu uz jedan dugi zvuk znači: “Označena jedrilica mora prihvatiti kaznu udovoljavajući pravilu C7.”

C5.3 Crvena zastava uz ili odmah nakon plave ili žute zastave uz jedan dugi zvuk znači: “Označena jedrilica mora prihvatiti kaznu udovoljavajući pravilu C7.3(d).”

C5.4 Crna zastava uz plavu ili žutu zastavu i jedan dugi zvuk znači: “Označena jedrilica je diskvalificirana, i dvoboj je završen i pobjeda je dodijeljena drugoj jedrilici.”

C5.5 Jedan kratki zvuk znači: “Kazna je sada dogotovljena.”

C5.6 Ponavljajući kratki zvukovi: “Jedrilica je prestala prihvaćati kaznu i kazna ostaje.”

C5.7 Plava ili žuta zastava ili tijelo istaknuto na brodici presuditelja znači: “Označena jedrilica ima odgođenu kaznu.”

C6 PROSVJEDI JEDRILICA I ZAHTJEVI ZA ISPRAVAK

C6.1 Jedrilica može prosvjedovati protiv druge jedrilice

(a) prema pravilu iz Dijela 2, osim pravila 14, jasno ističući zastavu Y odmah nakon incidenta u koji je umiješana;

(b) prema bilo kojem pravilu koje nije navedeno u pravilu C6.1(a) ili C6.2 jasnim isticanjem crvene zastave čim je prije moguće nakon incidenta.

C6.2 Jedrilica ne može prosvjedovati protiv druge jedrilice prema

(a) pravilu 14, osim ako nastane šteta ili ozljeda;

(b) nekom pravilu iz Dijela 2, osim ako je umiješana u incident;

(c) pravilu 31 ili 42; ili

(d) pravilu C4 ili C7.

C6.3 Jedrilica koja namjerava zahtijevati ispravak zbog okolnosti proizašlih prije njezinog završavanja ili povlačenja mora jasno istaknuti crvenu zastavu čim je prije moguće nakon što postane svjesna tih okolnosti, ali najkasnije 5 minuta nakon završavanja ili povlačenja.

C6.4 (a) Jedrilica koja prosvjeduje prema pravilu C6.1(a) mora spustiti zastavu Y prije ili čim je prije moguće nakon signala presuditelja.

(b) Jedrilica koja prosvjeduje prema pravilu C6.1(b) ili zahtijeva ispravak prema pravilu C6.3 mora, da bi prosvjed bio valjan, isticati svoju crvenu zastavu sve dok o tome ne obavijesti presuditelje nakon završavanja ili povlačenja. Ne zahtijeva se pisani prosvjed ili zahtjev za ispravak.

C6.5 Odluke presuditelja

(a) Nakon istaknute zastave Y, presuditelji moraju odlučiti hoće li kazniti bilo koju jedrilicu. Oni moraju signalizirati svoju odluku udovoljavajući pravilu C5.1, C5.2 ili C5.3.

(b) Kazna crvenom zastavom u pravilu C5.3 mora se koristiti kada je jedrilica stekla kontrolirajuću poziciju kršenjem pravila, ali presuditelji nisu sigurni da su ispunjeni uvjeti za dodatnu presuditeljima pokrenutu kaznu.

C6.6 Odluke odbora za prosvjede

(a) Odbor za prosvjede može prikupiti dokaze na bilo koji način koji drži primjerenim i svoju odluku može priopćiti usmeno.

(b) Ako odbor za prosvjede odluči da prekršaj pravila nije značajno utjecao na ishod dvoboja, on može

(1) odrediti kaznu od jednog boda ili dijela boda;

(2) narediti ponovno jedrenje; ili

(3) donijeti drugu odluku koju drži pravednom, a može biti i neodređivanje kazne.

(c) O kazni za prekršaj pravila 14 kada je nastala šteta ili ozljeda odlučuje odbor za prosvjede, koja može biti isključenje iz daljnjih natjecanja u regati.

C7 SUSTAV KAZNI

C7.1 Izbrisano pravilo

Pravilo 44 se briše.

C7.2 Sve kazne

(a) kažnjena jedrilica može odgoditi prihvaćanje kazne prema ograničenjima pravila C7.3 i mora ju prihvatiti kako slijedi:

(1) Kada je na stranici kursa prema oznaci privjetrine, mora kružiti i, čim je prije moguće, prihvatiti do kursa sasvim uz vjetar.

(2) Kada je na stranici kursa prema oznaci zavjetrine ili liniji cilja, mora letati i, čim je prije moguće, otpasti do kursa koji je više od devedest stupnjeva od pravoga vjetra.

(b) Pravilu 2 dodati: “Kada se natječe, jedrilica ne mora prihvatiti kaznu osim ako je nije signalizirao presuditelj.”

(c) Jedrilica dovršava stranicu kursa kada svojim pramcem presječe produžetak linije od prethodne oznake kroz oznaku koju obilazi, ili na posljednjoj stranici kada završi.

(d) Kažnjenu jedrilicu ne smije se ubilježiti da je završila sve dok ne prihvati svoju kaznu i odjedri potpuno na stranu kursa linije i onda završi, osim ako je kazna poništena prije ili nakon što je ona presjekla liniju cilja.

(e) Ako jedrilica ima jednu ili dvije odgođene kazne i druga jedrilica u njezinom dvoboju je kažnjena, svakoj jedrilici mora se poništiti jednu kaznu osim što kazna “crvenom zastavom” ne smije poništiti drugu kaznu ili biti poništena drugom kaznom.

(f) Ako jedrilica ima više od dvije odgođene kazne, presuditelji moraju signalizirati njezinu diskvalifikaciju prema pravilu C5.4.

C7.3 Ograničenja kazni

(a) Jedrilica koja prihvaća kaznu koja uključuje letanje mora imati podizni rogalj spinakera ispod hajmice glavnog buma od trenutka kada prođe pramcem u vjetar sve dok nije na kursu sasvim uz vjetar.

(b) Niti jedan dio kazne ne može se prihvaćati unutar zone od oznake koju obilazi, kojom započinje, kojom se omeđuje ili kojom završava stranica kursa na kojoj je jedrilica.

(c) Ako jedrilica ima jednu odgođenu kaznu, može prihvatiti kaznu u bilo koje vrijeme nakon startanja i prije završavanja. Ako jedrilica ima dvije odgođene kazne, jednu od njih mora prihvatiti čim je prije moguće, ali ne prije startanja.

(d) Kada presuditelji istaknu crvenu zastavu uz ili odmah nakon zastave kazne, kažnjena jedrilica mora prihvatiti kaznu čim je prije moguće, ali ne prije startanja.

C7.4 Prihvaćanje i dovršavanje kazni

(a) Kada je jedrilica s odgođenom kaznom na stranici kursa prema oznaci privjetrine i kruži, ili je na stranici kursa prema oznaci zavjetrine ili liniji cilja i prihvaćanjem prijeđe pramcem smjer vjetra, ona prihvaća kaznu.

(b) Kada jedrilica koja prihvaća kaznu, kaznu ne prihvati pravilno ili je ne dogotovi čim je prije moguće, ona više ne prihvaća kaznu. Presuditelji moraju to signalizirati prema pravilu C5.6.

(c) Brodica presuditelja svakog dvoboja mora isticati plave ili žute zastave ili tijela, od kojih svaka zastava ili tijelo označava jednu odgođenu kaznu. Kada je jedrilica prihvatila kaznu, ili je kazna poništena, jedna se zastava ili tijelo mora ukloniti. Propust presuditelja u isticanju ili uklanjanju zastava ili tijela ne smije promijeniti broj odgođenih kazni.

C8 KAZNE KOJE POKREĆU PRESUDITELJI

C8.1 Izmjene pravila

(a) Pravila 60.2(a) i 60.3(a) se ne primjenjuju na pravila za koja presuditelji mogu nametnuti kazne.

(b) Pravilo 64.1(c) mijenja se tako da uvjete za iskupljenje jedrilice presuditelji mogu primjeniti bez saslušanja, što prevladava nad bilo kojim pravilom ovog dodatka u suprotnosti.

C8.2 Kada presuditelji odluče da je jedrilica prekršila pravila 31, 42, C4, C7.3(c) ili C7.3(d) moraju je kazniti signalizirajući joj prema pravilu C5.2 ili C5.3. Međutim, ako je jedrilica kažnjena za prekršaj pravila iz Dijela 2 i ako u istom incidentu prekrši pravilo 31, ona ne smije biti kažnjena za prekršaj pravila 31. Usto, jedrilicu koja ističe pogrešnu zastavu ili ne ističe ispravnu zastavu mora se usmeno upozoriti i dati priliku za ispravak pogreške prije kažnjavanja.

C8.3 Kada presuditelji odluče da je jedrilica

(a) stekla prednost prekršajem pravila unatoč prihvaćenoj kazni,

(b) namjerno prekršila pravilo, ili

(c) počinila prekršaj sportskog ponašanja, moraju je kazniti prema pravilu C5.2, C5.3 ili C5.4.

C8.4 Ako presuditelji ili članovi odbora za prosvjede odluče da je jedrilica možda prekršila neko pravilo osim onih navedenih u pravilu C6.1(a) ili C6.2, moraju obavijestiti odbor za prosvjede o njezinom postupku prema pravilu 60.3 i pravilu C6.6 kad je primjereno.

C8.5 Kada su, nakon što je jedna jedrilica startala, presuditelji uvjereni da druga jedrilica neće startati, mogu, prema pravilu C5.4 signalizirati diskvalifikaciju jedrilice koja nije startala i dvoboj je završen.

C8.6 Kada presuditelji dvoboja, zajedno sa barem još jednim presuditeljem, odluče de je jedrilica prekršila pravilo 14 i nastala je šteta oni mogu dodijeliti kaznu od pola boda bez saslušanja. Natjecatelja moraju obavijestiti o kazni čim je moguće i on može zahtijevati saslušanje. Odbor za prosvjede mora postupiti prema pravilu C6.6. Bilo koja kazna koju odluči odbor za prosvjede može biti veća od pola boda. Kada presuditelji odluče da je primjerena kazna veća od pola boda, moraju proslijediti prema pravilu C8.4.

C9 ZAHTJEVI ZA ISPRAVAK ILI PONOVNA OTVARANJA SASLUŠANJA; ŽALBE; OSTALI POSTUPCI

C9.1 Ne smije se zahtijevati ispravak ili žaliti se na odluku prema pravilu C5, C6, C7 ili C8. U pravilu 66 treća rečenica se mijenja u “Stranka u saslušanju ne može tražiti ponovno otvaranje saslušanja.”

C9.2 Natjecatelj ne može temeljiti zahtjev za ispravak na tvrdnji o neprikladnom postupku službenog broda. Odbor za prosvjede može razmatrati dodjelu ispravka u takvim okolnostima samo ako vjeruje da je službeni brod, uključujući brodicu presuditelja, mogao ozbiljno ometati jedrilicu koja se natječe.

C9.3 Ne mogu se pokretati postupci bilo koje vrste u odnosu na bilo koje djelovanje ili nedjelovanje presuditelja, osim dopuštenih pravilom C9.2.

C10 BODOVANJE

C10.1 Natjecatelj pobjednik svakog dvoboja dobiva 1 bod (polovicu boda svaki za neriješeni dvoboj); poraženi ne dobiva bodove.

C10.2 Kada se natjecatelj povuče iz dijela ili cijele regate, rezulati svih dogotovljenih natjecanja (jedrenja) moraju ostati.

C10.3 Kada je dovršeno više serija "svatko protiv svakoga" s jednom nepotpunom serijom, samo jedan bod mora se dodijeliti za sve odjedrene dvoboje među bilo koja dva natjecatelja kako slijedi:

Broj dogotovljenih dvoboja među bilo koja dva natjecatelja

Bodovi za svaku pobjedu

1

Jedan bod

2

Polovica boda

3

Trećina boda

itd..

 

C10.4 U seriji “svatko protiv svakoga”,

(a) natjecatelji moraju biti poredani prema njihovim ukupnim bodovima, počevši s najviše bodova;

(b) natjecatelj koji je pobjedio dvoboj, ali je diskvalificiran zbog prekršaja pravila protiv natjecatelja u drugom dvoboju mora izgubiti jedan bod za taj dvoboj (ali poraženi natjecatelj ne smije dobiti jedan bod); i

(c) ukupno mjesto među natjecateljima koji su jedrili u različitim skupinama mora se odlučiti prema većem broju bodova.

C10.5 U seriji “na ispadanje” upute za jedrenje moraju propisati najmanji broj bodova potreban za pobjedu u seriji među dva natjecatelja. Kada je serija “na ispadanje” završena mora biti odlučena u korist natjecatelja s većim brojem bodova.

C11 IZJEDNAČENOSTI

C11.1 Serije “svatko protiv svakoga”

U seriji svatko protiv svakoganatjecatelji su podijeljeni u jednu ili više grupa i raspoređeni jedriti protiv svih natjecatelja u svojoj grupi jednom ili više puta. Svaki pojedini stupanj određe formatom regate mora biti odvojena serija svatko protiv svakogabez obzira koliko je puta svaki natjecatelj u tom stupnju jedrio protiv svakog drugog natjecatelja.

Izjednačenost među dva ili više natjecatelja u seriji “svatko protiv svakoga” mora se razriješiti na sljedeći način, navedenim redoslijedom, sve dok izjednačenost ne bude razriješena. Kada su jedna ili više izjednačenosti djelomično razriješene, pravila C11.1(a) do C11.1(e) moraju se ponovno primijeniti na preostale izjednačenosti. Izjednačenost će biti riješena u korist natjecatelja koji

(a) u poretku, ima više bodova u međusobnim dvobojima izjednačenih natjecatelja.

(b) je, kod izjednačenosti među dva natjecatelja u višestrukoj seriji “svatko protiv svakoga”, pobijedio posljednji međusobni dvoboj.

(c) ima više bodova u dvobojima protiv najbolje plasiranog natjecatelja u seriji “svatko protiv svakoga” ili, ako je potrebno, drugoplasiranog, itd. sve dok se izjednačenost ne razriješi. Kada treba razriješiti dvije odvojene izjednačenosti, ali razrješenje jedne ovisi o razrješenju druge, u postupku prema pravilu C11.1(c), moraju se rabiti sljedeća načela:

(1) izjednačenost za više mjesto mora se razriješiti prije izjednačenosti za niže mjesto, i

(2) svi natjecatelji izjednačeni za niže mjesto moraju se uzeti kao jedan natjecatelj za primjenu pravila C11.1(c).

(d) je nakon primjene pravila C10.4(c), bolje plasiran u različitim grupama, neovisno o broju natjecatelja u pojedinoj grupi.

(e) je najbolje plasiran u najbližem prethodnom stupnju natjecanja (flotno natjecanje, serija “svatko protiv svakoga”, itd.).

C11.2 Serija “na ispadanje”

Izjednačenja (uključujući 0:0) među natjecateljima u seriji “na ispadanje” moraju se rješavati na sljedeće načine, navedenim redoslijedom, sve dok se izjednačenost ne razriješi. Izjednačenost mora biti odlučena u korist natjecatelja koji

(a) je najbolje plasiran u najbližoj seriji “svatko protiv svakoga”, primjenjujući pravilo C11.1, ako je potrebno;

(b) je pobijedio u najbližem međusobnom dvoboju izjednačenih natjecatelja.

C11.3 Preostale izjedančenosti

Kada pravilo C11.1 ili C11.2 ne razriješi izjednačenost,

(a) ako je za nastavak regate (ili za drugu regatu za koju je ova kvalifikacijska), potrebno razriješiti izjednačenost, ona se mora razriješiti dodatnim dvobojem ako je moguće. Ako regatni odbor odluči da dodatni dvoboj nije moguć, izjednačenost se mora razriješiti u korist natjecatelja koji ima više bodova u seriji “svatko protiv svakoga” nakon odbacivanja bodova prvog dvoboja za svakog izjednačenog natjecatelja ili ako to ne rješava izjednačenost, drugog dvoboja za svakog izjednačenog natjecatelja i tako dalje dok se izjednačenost ne razriješi. Kada je izjednačenost djelomično razriješena, preostala izjednačenost se mora razriješiti ponovnom primjenom pravila C11.1 or C11.2.

(b) može se koristiti dodatni dvoboj (a ne ždrijeb) za određivanje pobjednika regate koja nije izravna kvalifikacijska za drugu regatu, ili ukupnog poredka među natjecateljima koji su ispali u nekom dijelu prethodnih serija “na ispadanje”.

(c) kada se izjednačenost ne razriješi, bilo koje novčane nagrade ili bodovi za izjednačena mjesta moraju se zbrojiti i podijeliti jednako među izjednačenim natjecateljima.

Napomena: Standardni oglas regate i Standardne upute za jedrenje dvobojskih natjecanja dostupni su u ISAF-u.