DODATAK E PRAVILA NATJECANJA RADIO UPRAVLJANIH JEDRILICA

Natjecanja radio upravljanih jedrilica moraju se jedriti prema Pravilima jedriličarskih natjecanja (Regatnim pravilima) izmijenjenim ovim dodatkom.

E1 NAZIVLJE, SIGNALI NATJECANJA, DEFINICIJE I TEMELJNA PRAVILA

E1.1 Nazivlje

"Jedrilica" znači jedrilicu kojom radio uređajem upravlja natjecatelj koji nije na jedrilici. Riječ "natjecanje (jedrenje)", kada se koristi kao imenica izvan ovog dodatka i izvan Dodatka A podrazumijeva "plov".

U ovom dodatku, natjecanje (jedrenje) se sastoji od jednog ili više plovova i dogotovljeno je kada je završen posljednji plov natjecanja (jedrenja).

"Regata" se sastoji od jednog ili više natjecanja (jedrenja).

"Serija" se sastoji od određenog broja natjecanja (jedrenja) ili regata.

E1.2 Signali natjecanja

Poglavlje Signali natjecanja se briše. Svi signali moraju se činiti usmeno ili drugim zvukovima opisanim u ovom dodatku ili u uputama za jedrenje.

E1.3 Definicije

(a) Definiciji Zainteresirana stranka dodati “ali ne natjecatelj kada djeluje kao motritelj”.

(b) U definiciji Zona udaljenost se mijenja u četiri duljine trupa.

E1.4 Osobno sredstvo plovnosti

Pravilo 1.2 se mijenja u: "Svaki natjecatelj, kada je na brodu za spašavanje, odgovoran je nositi osobno sredstvo plovnosti primjereno uvjetima."

E1.5 Antene

Izdanci antena predajnika moraju se primjereno zaštititi. Kada odbor za prosvjede utvrdi da je natjecatelj prekršio ovo pravilo mora ga ili upozoriti i dati mu vrijeme za usklađenje s ovim pravilom ili kazniti.

E2 DIO 2 SUSRETANJE JEDRILICA

Pravilo 22 se mijenja u

22 PREVRNUTA ILI ZAPLETENA

Ako je moguće, jedrilica mora izbjegavati jedrilicu koja je prevrnuta ili zapletena, ili nije počela upravljati nakon prevrtanja ili zaplitanja. Dvije ili više jedrilica je zapleteno kada su zaustavljene zajedno neko vrijeme tako da niti jedna ne može manevrirati da bi se oslobodila od druge(ih).

E3 DIO 3 VOĐENJE NATJECANJA

E3.1 Natjecanja s motriteljima

Regatni odbor može imenovati motritelje natjecanja, koji mogu biti natjecatelji. Oni moraju biti u području upravljanja sve dok se jedrilice natječu i moraju doviknuti i ponoviti oznake jedrilica koje se sudare s oznakom ili s drugom jedrilicom. Takvi dovici moraju biti iz područja upravljanja. Motritelji moraju na kraju plova izvjestiti regatni odbor o svim nerješenim incidentima.

E3.2 Ploča s kursom

Pravilo J2.1(4) se briše. Ploča s kursom koja prikazuje kurs i ograničenja područja upravljanja i područja porinuća mora se postaviti do područja upravljanja ili unutar njega s jasno uočljivim obavijestima natjecateljima dok se natječu.

E3.3 Područja upravljanja i porinuća

Područje upravljanja i područje(a) porinuća moraju se odrediti uputama za jedrenje. Natjecatelji koji se natječu moraju biti u području upravljanja sve dok je plov u tijeku, osim što natjecatelji mogu nakratko otići i vratiti se iz područja porinuća da bi izveli radnje dopuštene pravilom E4.5. Natjecatelji koji se ne natječu moraju biti izvan područja upravljanja i porinuća, osim kada pružaju pomoć prema pravilu E4.2 ili kada djeluju kao motritelji natjecanja.

E3.4 Izbrisana pravila

Druga rečenica pravila 25 i čitavo pravilo 33 se brišu.

E3.5 Startanje natjecanja (jedrenja)

Pravilo 26 se mijenja u Zvučni signali za startanje plova moraju biti u razmacima od jedne minute i moraju biti signal upozorenja, signal pripreme i signal starta. Tijekom minute prije signala starta, usmeni signali moraju se dati u razmacima od deset sekundi, a tijekom posljednjih deset sekundi u razmacima od jedne sekunde. Svaki signal mora biti vremenski reguliran na početak svojega zvuka.

E3.6 Kazne na startu

U pravilima 29.1 i 30 riječ “posada” se briše. U cijelom pravilu 30 isticanje signala zastavama mora se zamijeniti usmenim objavama.

E3.7 Linije starta i cilja

Linije starta i cilja moraju biti tangencijalne na oznake starta i cilja na strani kursa.

E3.8 Pojedinačni opoziv

U pravilu 29.1 sve nakon "regatni odbor mora odmah" zamijeniti s "dvaput doviknuti: “Opoziv (brojevi jedrilica)””.

E3.9 Opći opoziv

U pravilu 29.3 sve nakon "regatni odbor može" zamjeniti s: “dvaput doviknuti “Opći opoziv” i dati dva jaka zvuka”. Signal upozorenja za novi start opozvane klase mora se dati ubrzo iza toga i start za sljedeće klase mora slijediti iza novoga starta.

E3.10 Skraćenje ili prekid nakon starta

U pravilu 32.1(b) “lošeg vremena” zamijeniti sa “grmljavine”. Pravilo 32.1(c) se briše.

E4 DIO 4 OSTALI UVJETI TIJEKOM NATJECANJA

E4.1 Izbrisana pravila

Pravila 43, 47, 48, 49, 50, 52 i 54 se brišu.

E4.2 Pomoć izvana

Pravilo 41 se mijenja u

(a) Natjecatelj ne smije taktički ili strateški savjetovati natjecatelja koji se natječe.

(b) Natjecatelj koji se natječe ne smije primiti pomoć izvana, osim

(1) što se jedrilica koja se nasukala ili je potonula izvan područja porinuća, ili se zaplela s drugom jedrilicom ili oznakom, može osloboditi i ponovno porinuti uz pomoć posade spasilačke brodice;

(2) što natjecatelji koji se ne natječu i ostali mogu pružiti pomoć u području porinuća kako je dopušteno pravilom E4.5;

(3) pomoći u obliku obavijesti slobodno dostupnih svim natjecateljima.

E4.3 Poriv

Pravilo 42 se mijenja tako da se briše sve što se odnosi na micanje tijela. Pravilo 42.3(f) se također briše.

E4.4 Kazne za prekršaje pravila iz Dijela 2

U pravilu 44 kazna mora biti kazna jednog okreta.

E4.5 Porinuće i ponovno porinuće

Pravilo 45 se mijenja u

(a) Jedrilica predviđena za natjecanje u plovu može se porinuti, zadržati na obali, izvući na obalu ili ponovno porinuti u bilo koje vrijeme tijekom plova. Međutim, ona se ne može otpustiti između signala pripreme i signala starta.

(b) Jedrilice se mogu porinuti ili izvući jedino unutar područja porinuća, osim kako dopušta pravilo E4.2(b)(1).

(c) Kada su na kopnu ili u području porinuća, jedrilice se mogu prilagoditi ili popraviti; voda se može isprazniti; jedra se mogu promijeniti ili skratiti; zahvaćeni predmeti se mogu ukloniti; ili se radio oprema može popraviti ili promijeniti.

E4.6 Odgovorna osoba

U pravilu 46 “Na jedrilici mora biti” zamijeniti s “Jedrilicom mora radio uređajem upravljati “.

E4.7 Radio

(a) Natjecatelj ne smije odašiljati radio signale koji ometaju radio prijem drugih jedrilica.

(b) Natjecatelj koji prekrši pravilo E4.7(a) ne smije se natjecati sve dok ne dokaže udovoljavanje pravilu E4.7(a).

E4.8 Jedrilica bez radio upravljanja

Natjecatelj koji izgubi radio upravljanje jedrilicom mora odmah doviknuti i ponoviti "(Broj na jedru jedrilice) ne upravlja". Mora se držati da se takva jedrilica povukla i mora nakon toga biti zapreka.

E5 DIO 5 PROSVJEDI, ISPRAVAK, SASLUŠANJA, NEDOLIČNO PONAŠANJE I ŽALBE

E5.1 Pravo prosvjeda; pravo zahtjeva za ispravak ili postupak prema pravilu 69

Pravilu 60.1(a) dodati: “Prosvjed kojim se tvrdi prekršaj pravila iz Dijela 2, 3 ili 4 mora biti samo od natjecatelja unutar područja upravljanja ili područja porinuća i jedrilice koja je određena natjecati se u plovu u kojem se incident dogodio.”

E5.2 Obavještavanje prosvjedovanika

U pravilu 61.1(a) sve nakon prve rečenice zamijeniti s “Kada se njezin prosvjed odnosi na incident u području natjecanja u koji je ona umiješana ili ga vidi, mora dvaput doviknuti “(Vlastiti broj na jedru) protest (broj na jedru druge jedrilice)”.”

E5.3 Vremensko ograničenje

U pravilu 61.3 "dva sata" zamijeniti s "15 minuta" i dodati: "Jedrilica koja namjerava prosvjedovati mora također obavijestiti regatni odbor najkasnije pet minuta nakon kraja odnosnog plova."

E5.4 Prihvaćanje odgovornosti

Jedrilica koja prizna prekršaj nekog pravila iz Dijela 2, 3 ili 4 prije nego je utvrđena valjanost prosvjeda može se povući iz odnosnog plova bez daljnje kazne.

E5.5 Ispravak

(a) Pravilu 62.1 dodati:

(e) radio smetnji, ili

(f) zaplitanja ili nasukavanja zbog postupka jedrilice koja je prekršila pravilo iz Dijela 2 ili plovila koje se nije natjecalo, a trebalo se uklanjati.

(b) U pravilu 62.2 “dva sata” zamijeniti s “15 minuta”.

E5.6 Pravo nazočnosti

U pravilu 63.3(a) “biti na jedrilici” zamijeniti s “njima radio upravljati”.

E5.7 Prikupljanje dokaza i utvrđivanje činjenica

Dodati pravilu 63.6: "Dokaz o navodnom prekršaju nekog pravila iz Dijela 2, 3 ili 4 mora se prihvatiti samo od natjecatelja koji je bio unutar područja upravljanja ili područja porinuća i čija je jedrilica bila određena za natjecanje u plovu u kojem se incident dogodio.”

E5.8 Kazne

Kada odbor za prosvjede utvrdi da je jedrilica prekršila pravilo E3.3, E4.2(a) ili E4.5 mora je ili diskvalificirati u njezinom sljedećem natjecanju (jedrenju) ili zahtijevati prihvaćanje jednog ili više kaznenih okreta u njezinom sljedećem natjecanju (jedrenju) čim je prije moguće nakon startanja.

E5.9 Odluke o ispravku

Pravilu 64.2 dodati: “Ako je jedrilica kojoj je dodijeljen ispravak oštećena, njoj se mora dati razumno vrijeme za popravak prije njezinog sljedećeg plova, ali ne više od 30 minuta.”

E5.10 Ponovno otvaranje saslušanja

U pravilu 66 “24 sata” zamijeniti s “deset minuta”.

E6 DODATAK G OZNAKE NA JEDRIMA

Dodatak G je promijenjen kako slijedi:

(a) Tekst pravila G1.1 prije pravila G1.1(a) mijenja se u Svaka jedrilica neke klase kojom upravlja ISAF Radio Controlled Sailing mora isticati broj na jedru na obje strane svakog jedra. Oznaka klase i slovna oznaka nacionalnosti moraju se isticati na glavnom jedru kako je navedeno u pravilima G1.1(a), G1.1(b) i E6(f)(1).

(b) Pravilo G1.1(c) mijenja se u broj na jedru, koji mora biti od dviju posljednjih znamenki registracijskog broja jedrilice ili natjecateljevog osobnog broja, koje dodjeljuje nadležno tijelo. Ispred jednoznamenkastog broja mora se postaviti “0”. Ispred broja na jedru mora biti prostor za prefiks “1”, koji može zahtijevati regatni odbor kada postoje istovjetni brojevi. Ako istovjetnost i dalje ostaje, regatni odbor mora zahtijevati prikladnu izmjenu brojeva dok se istovjetnost ne riješi. Prefiks “1” ili druga zahtijevana promjena moraju postati dio broja na jedru.

(c) Rečenica nakon pravila G1.1(c) se briše.

(d) Pravilo G1.2(b) se mijenja u

Visina slova i udaljenost između njih na istoj i suprotnim stranama jedra moraju biti kako slijedi:

  Najmanje Najvišše

Oznaka klase:

Osim ako je smještena da se podudaraju, najkraća udaljenost između znakova na suprotnim stranama jedra

20 mm

 

Brojevi na jedru:

Visina znamenki

100 mm

110 mm

Najkraća udaljenost između susjednih znamenki na istoj strani jedra

20 mm

30 mm

Najkraća udaljenost između brojeva na jedru na suprotnim stranama jedra i između brojeva na jedru i drugih oznaka

60 mm

 

Slovna oznaka nacionalnosti:

Visina slova

60 mm

70 mm

Najkraća udaljenost između susjednih slova na istoj strani jedra

13 mm

23 mm

Najkraća udaljenost između slovnih oznaka nacionalnosti na suprotnim stranama jedra

40 mm

 

(e) Pravilo G1.3 se mijenja u

(1) Oznaka klase može se postaviti jedna preko druge na suprotnim stranama jedra ako se podudaraju. Inače oznaka klase, brojevi na jedru i slovne oznake nacionalnosti moraju se postaviti na različitim visinama, a one s desne strane moraju biti iznad.

(2) Na glavnom jedru, brojevi na jedru moraju se postaviti iznad slovne oznake nacionalnosti i ispod oznake klase.

(3) Brojevi na jedru moraju se postaviti na glavnom jedru iznad crte okomite na prednji porub povučene iz točke na četvrtini stražnjega poruba.

(f) Kada je zbog veličine jedra nemoguće udovoljiti najmanjim veličinama u pravilu E6(d) ili zahtjevima postavljanja u pravilu E6(e)(3), izuzeci su dopušteni prema sljedećem redu prednosti:

(1) izuzimanje slovne oznake nacionalnosti;

(2) mjesto broja na jedru na glavnom jedru niže od crte okomite na prednji porub povučene iz točke na četvrtini stražnjega poruba;

(3) smanjivanje najkraće udaljenosti između brojeva na jedru na suprotnim stranama jedra pod uvjetom da najkraća udaljenost nije manja od 20 mm;

(4) smanjivanje visine brojeva na jedru.