DODATAK M PREPORUKE ODBORIMA ZA PROSVJEDE

Ovaj dodatak je samo savjetodavan; u nekim okolnostima može biti poželjna izmjena ovih postupaka. Namjenjen je prvenstveno predsjednicima odbora za prosvjede, ali može također pomoći sucima, tajnicima odbora za prosvjede, regatnim odborima i drugima kojih se tiču saslušanja prosvjeda i ispravaka. U saslušavanju prosvjeda ili ispravka odbor za prosvjede treba dati jednaku važnost svim svjedočenjima; treba biti svjestan da pošteno svjedočenje može biti i različito, pa čak i proturječno kao rezultat različitih opažanja i sjećanja; takve razlike treba razriješiti na najbolji mogući način; treba spoznati da ni jedna jedrilica niti natjecatelj nije kriv sve dok odbor za prosvjede ne ustanovi prekršaj pravila; treba nepristrano saslušati sve dokaze jesu li jedrilica ili natjecatelj prekršili neko pravilo.

M1 PRIPREME (Može provesti osoblje ureda regate)

● Primiti prosvjed ili zahtjev za ispravak.

● Na obrascu zabilježiti vrijeme dostavljanja prosvjeda ili zahtjeva i vremensko ograničenje za prosvjede.

● Svakoj stranci, i regatnom odboru, kada je neophodno, priopćiti gdje i kada će se održati saslušanje.

M2 PRIJE SASLUŠANJA

Uvjeriti se

● ima li svaka stranka presliku prosvjeda ili zahtjeva za ispravak ili priliku pročitati ga i da li je imala prihvatljivo vrijeme za pripremu za saslušanje.

● da nijedan član odbora za prosvjede nije zainteresirana stranka. Pitati stranke imaju li primjedbi na nekog od članova. Kada se zahtijeva ispravak prema pravilu 62.1(a), član regatnog odbora ne smije biti član odbora za prosvjede.

● u nazočnost samo jedne osobe svake jedrilice (ili stranke), osim ako nije potreban prevoditelj.

● u zastupljenost svih umiješanih jedrilica i ljudi. Međutim, ako nisu nazočni, odbor za prosvjede može nastaviti prema pravilu 63.3(b).

● da su predstavnici jedrilica bili na jedrilicama kada se to zahtijeva (pravilo 63.3(a)). Kada su stranke bile u različitim natjecanjima (jedrenjima), oba organizatora moraju prihvatiti sastav odbora za prosvjede (pravilo 63.8). U prosvjedu na premjeravanje pribaviti trenutna pravila klase i odrediti tijelo odgovorno za njihovo tumačenje (pravilo 64.3(b)).

M3 SASLUŠANJE

M3.1 Provjeriti valjanost prosvjeda ili zahtjeva za ispravak.

● Je li sadržaj primjeren (pravilo 61.2 ili 62.1)?

● Je li dostavljen na vrijeme? Ako nije, postoji li dobar razlog za produljenje vremenskog organičenja (pravilo 61.3 ili 62.2)?

● Kada se zahtijeva, je li prosvjedovatelj umiješan ili je svjedok incidenta (pravilo 60.1(a))?

● Kada je neophodno, je li bilo dovika “Protest” i je li prosvjedna zastava pravilno pokazana (pravilo 61.1(a))?

● Kada zastava ili dovik nije neophodan, je li prosvjedovanik obaviješten?

● Odlučiti je li prosvjed ili zahtjev za ispravak valjan (pravilo 63.5).

● Kada je jednom određena valjanost prosvjeda ili zahtjeva, ne dopustiti ponovno postavljanje tog pitanja, osim ako su dostupne uistinu nove činjenice.

M3.2 Prikupiti dokaze (pravilo 63.6).

● Zatražiti iskaze prosvjedovatelja i prosvjedovanika. Zatim im dopustiti međusobno ispitivanje. U slučaju ispravka, od stranke zatražiti navođenje zahtjeva.

● Zatražiti pitanja članova odbora za prosvjede.

● Uvjeriti se u poznavanje činjenica koje svaka stranka navodi, prije poziva bilo kojeg svjedoka. Njihovi iskazi mogu biti različiti.

● Dopustiti bilo kome, uključujući i posadu jedrilice, davanje dokaza. Stranka je ta koja normalno odlučuje kojeg svjedoka će pozvati, iako odbor za prosvjede također može pozvati svjedoke (pravilo 63.6). Na pitanje stranke: “Želite li čuti N?,” najbolji odgovor je: “To je vaš izbor.”

● Pozivati svjedoke svake stranke (i odbora za prosvjede, ako ih ima) pojedinačno. Ograničiti stranke na postavljenje pitanja svjedoku (one se mogu upustiti u općenite izjave).

● Zatražiti od prosvjedovanika da prvi postavlja pitanja svjedoku prosvjedovatelja (i obratno). Time se od početka spriječava prosvjedovatelju navođenje njegovog svjedoka.

● Dopustiti članu odbora za prosvjede koji je vidio incident davanje dokaza (pravilo 63.6), ali samo u nazočnosti stranaka. Člana se može ispitivati i može ostati u sobi (pravilo 63.3(a)).

● Pokušati spriječiti sugestivna pitanja ili glasine, ali ako je nemoguće zanemariti tako pribavljen dokaz.

● Prihvatiti pisani dokaz svjedoka koji nije dostupan samo kad su obje stranke suglasne. Čineći to oni se odriču svojih prava ispitivanja tog svjedoka (pravilo 63.6).

● Zatražiti od jednog člana odbora zapisivanje dokaza, posebno vremena, udaljenosti, brzina, itd.

● Zatražiti završnu izjavu o slučaju, najprije od prosvjedovatelja, a zatim od prosvjedovanika, poglavito o bilo kojoj primjeni ili tumačenju pravila.

M3.3 Utvrditi činjenice (pravilo 63.6).

● Zapisati sve činjenice, riješiti sve sumnje na bilo koji način.

● Ponovno pozvati stranke za dodatna pitanja, ako je neophodno.

● Kada je primjereno, nacrtati skicu incidenta temeljem utvrđenih injenica.

M3.4 Odlučiti prosvjed ili zahtjev za ispravak (pravilo 64).

● Odluku zasnivati na utvrđenim činjenicama (ako to nije moguće, utvrditi još činjenica).

● U slučajevima ispravka uvjeriti se u nepotrebnost daljnjih dokaza od jedrilica na koje će utjecati odluka.

M3.5 Obavještavanje stranaka (pravilo 65).

● Ponovno pozvati stranke i pročitati im utvrđene činjenice, zaključke i pravila koja se primjenjuju i odluku. Kada nema dovoljno vremena dopušteno je pročitati odluku, a pojedinosti dati kasnije.

● Dati bilo kojoj stranci presliku odluke na njezin zahtjev. Spremiti prosvjed ili zahtjev za ispravak u spise odbora.

M4 PONOVNO OTVARANJE SASLUŠANJA (pravilo 66)

Kada stranka, unutar vremenskog ograničenja zahtijeva ponovno otvaranje saslušanja, saslušati stranku koja ga zahtijeva, pogledati bilo koju video snimku, itd, i odlučiti postoji li bilo koji novi materijalni dokaz koji može promijeniti odluku. Odlučiti je li tumačenje pravila možda bilo pogrešno; biti otvoren priznati učinjenu pogrešku. Ako se nijedno od navedenoga ne primjenjuje odbiti ponovno saslušanje; u suprotnom odrediti vrijeme saslušanja.

M5 GRUBO NEDOLIČNO PONAŠANJE (pravilo 69)

M5.1 Postupak prema ovom pravilu nije prosvjed, ali odbor za prosvjede daje

pismeno svoje tvrdnje natjecatelju prije saslušanja. Saslušanje se vodi

prema istim pravilima kao i druga saslušanja ali odbor za prosvjede mora imati najmanje tri člana (pravilo 69.1(b)). Najveću brigu posvetiti zaštiti prava natjecatelja.

M5.2 Natjecatelj ili jedrilica ne mogu prosvjedovati prema pravilu 69, ali obrazac za prosvjede natjecatelja koji to pokuša može se prihvatiti kao izvješće odboru za prosvjede koji može tada odlučiti hoće li ili ne sazvati saslušanje.

M5.3 Kada je poželjno sazvati saslušanje prema pravilu 69, kao posljedici incidenta prema pravilu iz Dijela 2, važno je saslušati svaki prosvjed jedrilice protiv jedrilice na normalan način, odlučujući prije nastavka protiv natjecatelja prema tom pravilu, je li i koja jedrilica prekršila koje pravilo.

M5.4 Iako se prema natjecatelju, a ne prema jedrilici postupilo prema pravilu 69, jedrilica također može biti kažnjena (pravilo 69.1(b)).

M5.5 Odbor za prosvjede može ukoriti natjecatelja (pravilo 69.1(b)(1)), u kojem slučaju ne treba podnijeti izvješće (pravilo 69.1(c)). Kada je nametnuta kazna i podnijeto je izvješće kako zahtijeva pravilo 69.1(c) ili 69.1(e), od pomoći može biti preporuka o potrebi poduzimanja daljnih mjera.

M6 ŽALBE (pravilo 70 i Dodatak F)

Kada se na odluku može žaliti,

● ostaviti relevantne papire saslušanja kako bi se obavijesti mogle lako koristiti za žalbu. Postoji li skica koju je potvrdio ili pripremio odbor za prosvjede? Jesu li utvrđene činjenice dovoljne? (Primjer: Je li bilo preklapanja? Da ili Ne. “možda” nije utvrđena činjenica.) Jesu li imena članova odbora za prosvjede i ostale važne obavijesti na obrascu, itd.?

● primjedbe odbora za prosvjede na svaku žalbu trebaju omogućiti odboru za žalbe jasno oslikavanje cijelog incidenta; odbor za žalbe ne zna ništa o situaciji.

M7 FOTOGRAFSKI DOKAZ

Fotografije i video vrpce mogu ponekad biti koristan dokaz, ali odbori za prosvjede trebaju biti svjesni njihovih ograničenja i uzeti u obzir sljedeće:

Stranka koja donosi fotografski dokaz odgovorna je za pripremu njegova pregledavanja.

● Pregledati vrpcu nekoliko puta da bi se iz nje izvukle sve obavijesti.

● Dojam dubine pri snimanju kamerama s jednostrukim lećama je vrlo slab, dok s telefoto lećama niti ne postoji. Kada kamera snima dvije jedrilice u preklapanju pod pravim kutom na njihov kurs, nemoguće je utvrditi udaljenost između njih. Kada ih kamera snima ispred nemoguće je vidjeti postoji li preklapanje, osim ako je ono očito.

● Pitati sljedeća pitanja:

· Gdje je bila kamera u odnosu na jedrilice?

· Je li se podnožje kamere pomicalo? Ako jest, u kojem smjeru i kako brzo?

· Je li se kut mijenjao s približavanjem jedrilica kritičnoj točki? Brzo praćenje uzrokuje značajne promjene.

· Ima li kamera neograničen pregled cijelo vrijeme?