N FÜGGELÉK
NEMZETKÖZI VERSENYBÍRÓSÁGOK

Lásd a 70.5 és 91(b) szabályokat. Jelen függeléket nem módosíthatja versenyutasítás vagy nemzeti előírás.

N1 ÖSSZETÉTEL, KIJELÖLÉS ÉS SZERVEZÉS
N1.1
Egy nemzetközi versenybíróságot olyan tapasztalt vitorlázókból kell összeállítani, akik a versenyszabályokat kiválóan ismerik és nagy óvási bizottsági gyakorlattal rendelkeznek. A nemzetközi versenybíróság legyen független a versenyrendezőségtől, és a versenyrendezőség tagjai nem lehetnek benne. A versenyt rendező szervezet nevezi ki a nemzetközi versenybíróságot, de ha szükséges (lásd a 91(b) szabályt) rendelkezzen az illetékes nemzeti hatóság, vagy a 89.2(b) szabály alapján az ISAF jóváhagyásával.

N1.2 A versenybíróság összetétele a következő legyen: egy elnök, ha szükséges egy alelnök, és annyi tag, hogy legalább öt főből álljon a versenybíróság. Többségük nemzetközi versenybíró legyen. A versenybíróság kijelölhet egy versenybírósági titkárt, aki nem lehet tagja a versenybíróságnak.

N1.3 Nem lehet két főnél több (háromnál az M, az N és a Q csoportok esetén) tag egy nemzeti hatóság képviseletében.

N1.4 (a) A versenybíróság elnöke kijelölhet egy vagy több panelt az N1.1, N1.2 és N1.3 szabály szerinti összetétellel. Ezt akkor is megteheti, ha a teljes versenybíróság összetétele nem felel meg e szabályoknak.
(b) Kevesebb mint tíz tagot számláló versenybíróság elnöke kialakíthat tagjaiból, legalább három főből álló, két vagy több panelt, melyekben a többség nemzetközi versenybíró. Minden egyes testületben a tagok legalább három különböző nemzeti hatóságot képviseljenek, kivéve az M, az N és a Q csoportban, ahol legalább két különböző nemzeti hatóságot képviseljenek. Ha egy fél nem elégedett egy panel döntésével, joga van tárgyalásra az N1.1, N1.2, és N1.3 pontoknak megfelelően összeállított panel előtt – az előző panel által talált tényállás megváltoztatása kivételével –, feltéve, hogy ezt a versenyutasításban lefektetett határidőn belül kéri.

N1.5 Amikor a teljes versenybíróság vagy a panel létszáma betegség vagy más szükséghelyzet miatt öt fő alá csökken, és nem áll rendelkezésre más, megfelelő minősítésű személy, összetétele megfelelő marad, ha legalább három tagból áll, és legalább két tagja nemzetközi versenybíró. Amikor három vagy négy tagja van a versenybíróságnak, a tagok legalább három különböző nemzeti hatóságtól legyenek, kivéve az M, az N, és a Q csoport esetében, ahol két különböző nemzeti hatóságtól legyenek.

N1.6 Amikor a nemzeti hatóság jóváhagyása szükséges egy nemzetközi versenybíróság kinevezéséhez (lásd a 91(b) szabályt), a jóváhagyásról szóló értesítést vagy a versenyutasításban, vagy a hivatalos hirdetőtáblán közzé kell tenni.

N1.7 Ha a versenybíróság vagy egy panel kialakítása nem megfelelő és így tevékenykedik, döntései megfellebbezhetők.

N2 FELELőSÉGI KÖR
N2.1
Egy nemzetközi versenybíróság felelős minden óvás, orvoslati kérelem és az 5. rész szabályai szerint felmerült egyéb kérdés letárgyalásáért és eldöntéséért. A rendező szervezet vagy a versenyrendezőség kérésére, minden olyan kérdésben, ami közvetlenül érinti a verseny tisztaságát, tanácsot és segítséget kell nekik nyújtani.

N2.2 Hacsak a rendező szervezet nem utasítja másként, a versenybíróságnak kell döntenie
(a) jogosultsági, felmérési és hajó-bizonylati kérdésekben, amikor egy szabály ezt megköveteli; és
(b) a versenyzők, hajók vagy felszerelések cseréjét illetően, amikor a szabályok ilyen döntéseket írnak elő.

N2.3 A versenybíróságnak kell döntenie azon esetekben is, amelyeket a rendező szervezet vagy a versenyrendezőség számukra átadott.

N3 ELJÁRÁSOK
N3.1
A versenybíróság döntéseit az összes tag egyszerű szótöbbségével hozza meg. Ha a szavazatok megoszlása egyenlő, a testület elnökének egy járulékos szavazata dönthet.

N3.2 Ha kívánatosnak ítélik, hogy néhány tag ne vegyen részt az óvás vagy orvoslati kérelem megvitatásában és a döntéshozatalban, és nincs megfelelő minősítésű helyettes, a versenybíróság vagy a panel megfelelő összetételű marad, ha legalább három tagja megmarad és közülük legalább kettő nemzetközi versenybíró.

N3.3 A tagok nemzetiségük okán nem tekintendők érdekelt félnek (lásd a 63.4 szabályt).

N3.4 Ha a versenybíróság egy panelje nem tud egy döntésben megegyezni, elnapolhatja azt, mely esetben az elnöknek egy megfelelő összetételű, a lehető legtöbb tagból álló panel elé kell terjesztenie az ügyet, ez lehet a teljes versenybíróság is.