42 ŚRODKI NAPĘDOWE

42.1 Przepis podstawowy

Z wyjątkiem, gdy jest to dozwolone przez przepis 42.3 lub przepis 45 jacht musi współzawodniczyć wykorzystując jedynie wiatr i wodę do zwiększania, zachowania lub zmniejszania swej prędkości. Załoga jachtu może regulować trym żagli i kadłuba oraz dokonywać innych działań z zakresu sztuki żeglarskiej, ale nie może wykonywać innych ruchów ciałem w celu napędzania jachtu.

42.2 Czynności zakazane

Nie ograniczając zastosowania przepisu 42.1 podane niżej czynności są zakazane:

(a) pompowanie: powtarzające się wachlowanie którymkolwiek żaglem przez jego wybieranie i luzowanie, albo przez pionowe lub poprzeczne przemieszczanie ciała;

(b) kołysanie: powtarzające się przechylanie jachtu wywoływane przez:

(1) ruchy ciała;

(2) powtarzające się regulowanie żagli lub położenia miecza, lub

(3) sterowanie;

(c) rozpędzanie: nagłe przemieszczenie ciała w przód z gwałtownym zatrzymaniem;

(d) rumplowanie: powtarzające się ruchy steru, które są albo gwałtowne albo, które napędzają jacht w przód lub zapobiegają jego ruchowi wstecz;

(e) powtarzające się zwroty na wiatr lub z wiatrem niespowodowane zmianami wiatru lub względami taktycznymi.

42.3 Wyjątki

(a) jacht może zostać przechylony dla ułatwienia sterowania.

(b) załoga jachtu może przemieszczać swoje ciała, aby spowodować przesadny przechył ułatwiający sterowanie jachtem w czasie wykonywania zwrotu na wiatr lub zwrotu z wiatrem pod warunkiem, że bezpośrednio po zakończeniu takiego zwrotu na wiatr lub z wiatrem, prędkość jachtu nie będzie większa niż ta, jaka byłaby gdyby nie wykonano zwrotu na wiatr lub z wiatrem.

(c) z wyjątkiem kursu na wiatr, gdy możliwy jest surfing (to znaczy gwałtowne przyśpieszanie na zawietrznym zboczu fali) lub ślizg, załoga jachtu może zapompować szotem i brasem prowadzącym dowolny żagiel celem zainicjowania ślizgu, ale tylko raz dla każdej fali lub podmuchu wiatru.

(d) gdy jacht znajduje się powyżej kursu ostro na wiatr i jest, albo nieruchomy lub porusza się wolno, może zarumplować dla obrócenia się do kursu ostro na wiatr.

(e) jacht może zmniejszać swą prędkość przez powtarzane ruchy sterem.

(f) dozwolone jest wykorzystanie każdego środka napędowego dla udzielenia pomocy statkowi lub osobie w niebezpieczeństwie.

(g) Jacht może wykorzystać siłę wywieraną przez załogę któregokolwiek z jachtów oraz dowolne wyposażenie inne niż silnik napędowy celem uwolnienia się po wejściu na mieliznę lub po kolizji z innym jachtem lub przedmiotem.

(h) Instrukcja Żeglugi może w określonych okolicznościach, zezwolić na użycie silnika lub innej metody napędu pod warunkiem, że jacht nie uzyska znaczącej przewagi w wyścigu

Uwaga: Interpretacje przepisu 42 są dostępne na stronie internetowej ISAF (www.sailing.org) lub pocztą na prośbę.