50 STAWIANIE ŻAGLI I ICH WYBIERANIE

50.1 Zmiana żagli

Gdy zmieniane są żagle przednie lub spinakery, żagiel zastępujący poprzedni może być całkowicie postawiony i wybrany zanim żagiel zastępowany jest zdjęty. Jednakże tylko jeden grot i z wyjątkiem momentu zmiany tylko jeden spinaker może być niesiony w danej chwili.

50.2 Bomy spinakera, wytyki żagli przednich

Dozwolone jest stosowanie tylko jednego bomu spinakera lub wytyku żagla przedniego, z wyjątkiem wykonywania zwrotu z wiatrem. Gdy jest on stosowany, musi być zamocowany do masztu przedniego.

50.3 Stosowanie wytyków

(a) Szoty żagla nie mogą być poprowadzone przez wytyk lub po wytyku, z wyjątkiem określonym w przepisie 50.3(b) lub 50.3(c). Wytyk jest to dowolne okucie lub inne urządzenie umieszczone w sposób umożliwiający wywieranie nacisku na zewnątrz na szot lub żagiel w punkcie, z którego - przy jachcie stojącym na równej stępce - poprowadzona linia pionowa przebiegałaby na zewnątrz kadłuba lub poszycia pokładu. W rozumieniu niniejszego przepisu nadburcia, szyny i listwy burtowe nie są częściami kadłuba lub poszycia pokładu. Bukszpryt służący do zamocowania rogu halsowego pracującego żagla, podpórka stosowana do wybierania szotu bomu pracującego żagla lub bom żagla przedniego niewymagającego regulacji przy zwrocie na wiatr nie stanowią wytyków.

(b) Dowolny żagiel może być wybierany przez bom lub prowadzony ponad bomem, który jest normalnie stosowany dla pracującego żagla i jest zamocowany na stałe do masztu, na którym postawiona jest głowa pracującego żagla.

(c) Żagiel przedni może być wybierany, lub mocowany przy rogu szotowym do bomu spinakera lub wytyku, pod warunkiem, że spinaker nie jest postawiony.

50.4 Żagle przednie

Różnica pomiędzy żaglem przednim, a spinakerem polega na tym, że szerokość w połowie wysokości żagla przedniego, mierzona po powierzchni sferycznej pomiędzy punktami dzielącymi na połowy liki przedni i wolny, nie przekracza 50% długości jego liku dolnego i żadna inna pośrednia szerokość nie przekracza wartości procentowej podobnie proporcjonalnej do jej odległości od głowy żagla. Żagiel zamocowany rogiem halsowym z tyłu za masztem przednim nie jest żaglem przednim.