DODATEK D PRZEPISY REGAT ZESPOŁOWYCH

Wyścigi zespołowe rozgrywane są zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ze zmianami wprowadzonymi przez niniejszy Dodatek. Jeżeli będą działać arbitrzy, musi to być stwierdzone w Instrukcji Żeglugi.

D1. ZMIANY W PRZEPISACH REGATOWYCH

D1.1 Zmiany w Definicjach i przepisach Części 2

(a) W definicji Strefa dystans jest zmieniony do dwóch długości kadłuba.

(b) Drugie zdanie przepisu 18.2(b) zostaje zmienione, na: ‘Jeżeli jacht jest swobodny z przodu osiągając strefę lub, gdy jacht później staje się swobodny z przodu po tym, gdy drugi jacht przechodzi dziobem linię wiatru, jacht swobodny z tyłu musi od tego momentu dawać miejsce przy znaku’.

(c) Przepis 18.4 jest usunięty.

(d) Dodaje się nowy przepis 23.3: ‘Jachtowi, który ukończył, nie wolno działać w celu przeszkadzania jachtowi, który nie ukończył.

(e) Dodaje się nowy przepis 23.4: ‘Gdy spotykają się jachty z różnych wyścigów, jakakolwiek zmiana kursu przez którykolwiek z jachtów musi być zgodna z przepisem lub z dążeniem do wygrania własnego wyścigu.’

D1.2 Inne przepisy dodatkowe:

(a) Nie może być kary za złamanie przepisu Części 2, jeżeli incydent ma miejsce pomiędzy jachtami tego samego zespołu i nie ma kontaktu.

(b) Dodaje się przepis 41: ‘Jednakże jacht może otrzymać pomoc od innego jachtu z jego zespołu pod warunkiem, że nie jest stosowany przekaz elektroniczny.

(c) Jacht nie jest uprawniony do zadośćuczynienia z powodu uszkodzenia jachtu lub obrażeń ciała spowodowanego przez inny jacht z jego zespołu.

(d) Pierwsze zdanie przepisu 45 jest usunięte.

D2 PROTESTY I KARY

D2.1 Protesty i uniewinnienia

(a) Przepis 60.1 jest zmieniony na ”protestować inny jacht, ale nie za domniemane złamanie przepisu Części 2 chyba, że uczestniczył w incydencie albo incydent doprowadził do kontaktu pomiędzy członkami innego zespołu; albo”

(b) Trzecie zdanie w przepisie 61.1(a) oraz całość przepisu 61.1(a)(2) zostają usunięte.

(c) Jacht, który w wyścigu mógł był złamać Przepis Części 2 (z wyjątkiem przepisu 14, gdy jacht spowodował uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała), lub przepis 42 może przyjąć Karę jednego obrotu zgodnie z przepisami 44.2. Instrukcja żeglugi może stanowić, że przepis D2.4(b) odnosi się do wszystkich protestów.

D2.2 Wyścigi z udziałem arbitrów

Wyścigi z udziałem arbitrów muszą być określone, albo w instrukcji żeglugi, albo poprzez wywieszenie flagi "U" nie później niż wraz z sygnałem ostrzeżenia.

(a) Gdy jacht protestuje na podstawie przepisu Części 2 lub przepisu 31, 42 lub 44 nie może on wymagać rozpatrywania,. Natomiast, gdy jacht protestowany nie potwierdzi złamania przepisu lub nie przyjmie kary, jacht protestujący może prosić o decyzję przez wyraźne pokazanie żółtej flagi oraz wołanie „Arbiter”.

(b) Arbiter musi zasygnalizować decyzję w sposób następujący

(1) flaga zielono-biała lub zielona oznacza: „Nie nałożono kary.”

(2) flaga czerwona oznacza: "Jeden lub więcej jachtów zostaje ukaranych". Arbiter musi podać okrzykiem lub sygnałem identyfikację każdego z ukaranych jachtów.

(c) Jacht ukarany na podstawie przepisu D2.2(b)(2) musi wykonać Karę Dwóch Obrotów zgodnie z przepisem 44.2.

(d) KARY INICJOWANE PRZEZ ARBITRÓW

Arbiter może podjąć działanie bez protestu innego jacht gdy: jacht złamie przepis 31 lub 42, lub przepis Części 2 przez kontakt z innym jachtem swojego zespołu i nie wykona kary;

(1) jacht nie podporządkuje się przepisowi D2.2(c);

(2) jacht złamie zasady współzawodnictwa sportowego ;

(3) jacht złamie przepis 14 gdzie wystąpiło uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała lub

(4) jacht lub jego zespół uzyska korzyść pomimo przyjęcia kary, Arbiter może nałożyć karę jednego lub więcej obrotów, każdy składający się z jednego zwrotu na wiatr i jednego zwrotu z wiatrem, przez pokazanie czerwonej flagi i odpowiednie zawiadomienie okrzykiem, lub zgłoszenie incydentu do komisji regatowej sygnalizowane pokazaniem czarnej flagi, lub zastosować obydwa te działania.

D2.3 Alternatywne przepisy arbitrów

Każdy z poniższych przepisów stosuje się tylko wówczas, gdy jest to podane w instrukcji żeglugi.

(a) PROCEDURA PROTESTU PRZY ZASTOSOWANIU JEDNEJ FLAGI

Przepis D2.2(a) zostaje zastąpiony przez:

Gdy jacht protestuje na podstawie przepisu Części 2 lub na podstawie przepisu 31, 42 lub 44 nie ma on prawa do rozpatrywania. Zamiast tego, jacht zamieszany w incydent może niezwłocznie przyznać się do złamania przepisu i przyjąć odpowiednią karę. Jeżeli żaden z jachtów nie przyjmuje kary, arbiter musi zdecydować czy któryś z jachtów złamał przepis i musi zasygnalizować swoją decyzję zgodnie z przepisem D2.2(b).

(b) WYŚCIGI Z OGRANICZONYM UDZIAŁEM ARBITRÓW

Przepis D2.2 ma zastosowanie, z wyjątkiem gdy jacht spełnia przepis D2.2(a) i, albo nie ma zasygnalizowanej decyzji, lub gdy arbiter pokazuje żółtą flagę sygnalizującą, że nie dysponuje dostatecznymi faktami dla decyzji, wówczas jacht protestujący ma prawo do rozpatrywania.

D2.4 Dodatkowe przepisy protestów i zadośćuczynienia, gdy wyścigi rozgrywane są z udziałem arbitrów.

(a) Ani komisja regatowa ani komisja protestowa nie protestuje jachtu za złamanie przepisu wymienionego w przepisie D2.2(a). Jednakże, po otrzymaniu raportu z dowolnego źródła, komisja protestowa może protestować jacht na podstawie przepisu 14, gdy przypuszcza się, że nastąpiło uszkodzenie lub zranienie.

(b) Protesty i prośby o zadośćuczynienie nie muszą być składane na piśmie i komisja protestowa może zbierać dowody w dowolny sposób, jaki uważa za stosowny oraz komunikować swe decyzje ustnie.

(c) Nie będzie stosowana prośba o zadośćuczynienie lub odwołanie przez jacht od decyzji , działań lub braku działania arbitrów. Komisja protestowa może zdecydować o rozważaniu zadośćuczynienia, gdy jest przekonana, że łódź oficjalna , w tym łódź arbitrów, mogła w sposób poważny przeszkodzić jachtowi biorącemu udział w zawodach.

D3 PUNKTOWANIE WYŚCIGU

D3.1 (a) Każdy jacht kończący wyścig, niezależnie czy przepis 28.1 był przestrzegany, musi otrzymać punkty równe miejscu na mecie. Wszystkie inne jachty muszą otrzymać punkty równe ilości jachtów uprawnionych do udziału w wyścigu.

(b) Dodatkowo, punkty jachtu ulegną powiększeniu jak następuje:

Przepis złamany

Kara punktowa

Przepis 28.1, gdy w wyniku tego jacht lub jego zespół uzyskał korzyść

10

Każdy inny przepis złamany w wyścigu, za który nie przyjęto kary

6

(c) Po rozpatrywaniu komisja protestowa może nałożyć następujące kary:

(1) Gdy jacht złamał przepis i w wyniku tego jego zespół uzyskał korzyść, może powiększyć ilość punktów tego jachtu.

(2) Gdy jacht złamał przepis 1 lub 2, przepis 14, gdy spowodował uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała, lub przepis nie będąc w wyścigu, komisja może ukarać zespół jachtu połową lub większą ilością zwycięstw w wyścigach, lub może nie nałożyć kary.

(d) Zespół z mniejszą ilością sumy punktów wygrywa wyścig. Jeżeli sumy punktów są równe, wygrywa zespół, który nie miał jachtów na pierwszych miejscach.

D3.2 Gdy wszystkie jachty z jednego zespołu ukończyły, wycofały się lub nie wystartowały komisja regatowa może zatrzymać wyścig. Jachty drugiego zespołu będące w tym czasie w wyścigu muszą otrzymać punkty jakie by otrzymały gdyby ukończyły.

D4 PUNKTOWANIE SERII WYŚCIGÓW

D4.1 Gdy dwa lub więcej zespołów współzawodniczy w serii wyścigów, zwycięży zespół mający największą ilość zwycięstw w wyścigach. Inne zespoły zajmą miejsca w kolejności ilości zwycięstw w wyścigach.

D4.2 Gdy jest to konieczne, remisy po zakończeniu serii muszą być rozstrzygnięte stosując, w podanej kolejności,

(a) ilość zwycięstw, gdy remisujące zespoły się spotkały;

(b) punkty uzyskane, gdy remisujące zespoły się spotkały;

(c) jeżeli dwa zespoły dalej remisują, ostatni wyścig pomiędzy nimi;

(d) sumy punktów uzyskanych we wszystkich wyścigach przeciw wspólnym przeciwnikom;

(e) dogrywkę, jeśli to możliwe, w przeciwnym wypadku losowanie.

Gdy remis pomiędzy wielu zespołami jest tylko częściowo rozstrzygnięty przez jedną z metod powyżej, remis należy rozwiązywać zaczynając znów od przepisu D4.2(a).

D4.3 Jeżeli seria wyścigów nie zostaje zakończona, zespoły powinny być punktowane zgodnie z wynikami rund zakończonych i remisy muszą być rozwiązane, gdzie tylko możliwe, biorąc pod uwagę rezultaty z wyścigów pomiędzy remisującymi zespołami w rundzie niedokończonej. Jeżeli żadna runda nie została zakończona, zespoły powinny być uszeregowane w kolejności procentowej wygranych przez nie wyścigów. Inne remisy muszą być rozstrzygane jak podano w przepisie D4.2

D5 AWARIE I USZKODZENIA, GDY ORGANIZATOR DOSTARCZA JACHTY

D5.1 Jacht dostarczony przez organizatora regat, na którym wystąpiła awaria i starający się w wyniku tego o zadośćuczynienie, musi wywiesić czerwoną flagę możliwie najszybciej i gdy jest to możliwe, kontynuować wyścig. Komisja regatowa podejmie decyzję o zadośćuczynieniu według zasad w przepisach D5.2 i D5.3

D.5.2 Gdy komisja regatowa orzeknie, że końcowa pozycja jachtu uległa istotnemu pogorszeniu, oraz że awaria nie była wynikiem błędu załogi, a w zaistniałych okolicznościach w miarę kompetentna załoga nie byłaby zdolna uniknąć awarii, komisja musi podjąć decyzję jak najbardziej sprawiedliwą. Może oznaczać to, że zarządzi powtórzenie wyścigu, lub gdy można było przewidywać końcową pozycję łodzi, przyznać jachtowi punkty za tę pozycję. W przypadku wątpliwości, co do pozycji jachtu w momencie awarii, musi ona być rozstrzygnięta na niekorzyść jachtu.

D5.3 Awaria spowodowana przez wadliwy sprzęt lub przez naruszenie przepisu przez przeciwnika, nie będzie zwykle uważana za spowodowaną z winy załogi, ale awaria spowodowana niedbałym prowadzeniem jachtu, wywrotką lub uszkodzeniem przez jacht z własnego zespołu będzie za taką uznana. Gdy istnieje wątpliwość co do winy załogi komisja regatowa musi zdecydować na korzyść jachtu.