DODATEK E PRZEPISY REGATOWE JACHTÓW STEROWANYCH RADIEM

Wyścigi jachtów sterowanych radiem będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ze zmianami wprowadzonymi przez niniejszy dodatek.

E1 TERMINOLOGIA, SYGNAŁY UŻYWANE W WYŚCIGU, DEFINICJE I PRAWA PODSTAWOWE

E1.1 Terminologia

"Jacht" oznacza jacht sterowany radiem przez zawodnika, który nie znajduje się na pokładzie. Gdy słowo "wyścig'” jest użyte jako rzeczownik w tych przepisach poza niniejszym dodatkiem oraz w Dodatku A należy odczytywać je jako "grupa" (heat) dla potrzeb niniejszego Dodatku. W obrębie niniejszego dodatku, wyścig składa się z jednej lub więcej grup i jest zakończony, gdy ostatnia grupa w ramach wyścigu zakończy współzawodnictwo. "Regaty" oznaczają jeden lub więcej wyścigów.

E1.2 Sygnały Wyścigu

Rozdział Sygnały obowiązujące w Wyścigu jest usunięty. Wszystkie sygnały będą podawane ustnie lub przy pomocy sygnałów dźwiękowych podanych w niniejszym dodatku lub w instrukcji żeglugi

E1.3 Definicje

(a) Dodać do definicji Strona zainteresowana: „ale nie zawodnik, jeżeli działa jako obserwator.” W definicji Strefa zmieniony jest dystans do czterech długości kadłuba.

E1.4 Osobiste urządzenia wypornościowe

Przepis 1.2 zastępuje się przez: "Znajdując się na pokładzie statku udzielającego pomocy, każdy z zawodników odpowiedzialny jest za noszenie osobistego wyposażenia wypornościowego odpowiedniego dla panujących warunków".

E1.5 Anteny

Końce anten nadajnika muszą być odpowiednio zabezpieczone. Gdy komisja protestowa stwierdzi, że zawodnik złamał ten przepis musi, albo dać mu ostrzeżenie i czas na dostosowanie się, albo ukarać go.

E2 CZĘŚĆ 2 - GDY JACHTY SPOTYKAJĄ SIĘ

Przepis 22 przez jest zmieniony na:

22 WYWRÓCONY LUB SPLĄTANY

Jeżeli to możliwe, jacht musi unikać jachtu, który jest wywrócony lub splątany z innym, lub który nie odzyskał kontroli po wywrotce lub splątaniu . Jacht jest wywrócony, gdy top jego masztu jest w wodzie. Dwa lub więcej jachtów są splątane, jeżeli leżą obok siebie przez pewien czas tak, że żaden z nich nie jest zdolny do manewrowania, aby uwolnić się od innych.

E3 CZĘŚĆ 3 - PROWADZENIE WYŚCIGU

E3.1 Wyścigi z Obserwatorami

Komisja regatowa może wyznaczyć obserwatorów wyścigu, którymi mogą być zawodnicy. Muszą oni przebywać w obszarze sterowania i gdy jachty są w wyścigu ogłaszać okrzykiem i powtarzać identyfikację jachtów, które brały udział w incydencie w wyniku którego wystąpił kontakt pomiędzy jachtami lub pomiędzy jachtem i znakiem. Okrzyki takie mogą być podawane tylko z obszaru sterowania. Obserwatorzy muszą zaraz po zakończeniu wyścigów grupy złożyć do komisji regatowej raporty na temat wszelkich incydentów, które wymagają dalszego rozpatrywania.

E3.2 Tablica z rysunkiem trasy

Przepis J2.1(4)jest usunięty. Tablica przedstawiająca trasę oraz granice obszaru sterowania i obszaru(y) wodowania musi być umieszczona obok lub w obrębie obszaru sterowania tak, aby informacja była wyraźnie widoczna dla zawodników w wyścigu.

E3.3 Obszary Sterowania i Wodowania

Instrukcja Żeglugi musi określić obszar(y) sterowania i wodowania. Zawodnicy biorący w udział w wyścigu muszą pozostawać w obszarze sterowania, gdy wyścigi grupy są rozgrywane, z wyjątkiem, że zawodnicy mogą na krótko przechodzić do i wracać z obszaru wodowania dla dokonywania czynności dopuszczonych przez przepis E4.5. Zawodnicy niebędący w wyścigu muszą pozostawać na zewnątrz obszarów sterowania i wodowania z wyjątkiem, gdy oferują pomoc zgodnie z przepisem E4.2 lub gdy działają, jako obserwatorzy wyścigu.

E3.4 Przepisy usunięte

Drugie zdanie przepisu 25 oraz cały przepis 33 są usunięte.

E3.5 Przeprowadzanie startów do wyścigów

Przepis 26 jest zastąpiony przez: ‘Sygnały dźwiękowe dla startu grupy muszą być podawane w odstępach jednominutowych i będą to sygnały ostrzeżenia, przygotowania i startu. Podczas minuty przed sygnałem startu podawane będą sygnały słowne w odstępach dziesięciosekundowych, a w okresie ostatnich dziesięciu sekund w odstępach jednosekundowych. Każdy sygnał liczony jest od początku jego sygnału dźwiękowego‘.

E3.6 Kary startowe.

W przepisach 29.1 i 30 słowo ‘załoga’ jest usunięte. W całym tekście przepisu 30 muszą być używane ogłoszenia słowne zamiast sygnałów flagami.

E3.7 Linie startu i mety

Linie startu i mety muszą być styczne do znaków startu i mety, po kursowej stronie tych znaków.

E3.8 Odwołanie indywidualne

Przepis 29.1 zostaje zmieniony. Usuwa się tekst po słowach ’komisja regatowa musi natychmiast’ i wprowadza się ’zawiadomić dwukrotnie okrzykiem ”falstart (podać numer na żaglu)”’.

E3.9 Odwołanie generalne

Przepis 29.2 zostaje zmieniony. Tekst po słowach "komisja regatowa może" zastępuje się przez "dwukrotnie zawołać “Generalne odwołanie” z dwoma sygnałami dźwiękowymi”. Sygnał ostrzeżenia do nowego startu odwołanej klasy musi być podany wkrótce potem, a starty następnych klas nastąpią po tym nowym starcie.

E3.10 Skrócenie lub Przerwanie po starcie.

W przepisie 32.1(b) “złej pogody” zastępuje się ”wyładowań atmosferycznych”. Przepis 32.1(c) jest usunięty

E4 CZĘŚĆ 4 - INNE WYMAGANIA W CZASIE WYŚCIGU

E4.1 Przepisy usunięte

Przepisy 43, 47, 48, 49, 50, 52 i 54 są usunięte.

E4.2 Pomoc z zewnątrz

Przepis 41 jest zmieniony na:

(a) zawodnikowi nie wolno udzielać rad taktycznych lub strategicznych drugiemu zawodnikowi, który jest w wyścigu.

(b) Zawodnik, który jest w wyścigu nie może przyjmować pomocy z zewnątrz, z wyjątkiem:

(1) Gdy jacht, który wszedł na brzeg lub mieliznę poza obszarem wodowania, lub splątał się z innym jachtem lub znakiem może być uwolniony i powtórnie spuszczony na wodę przy użyciu pomocy z zewnątrz udzielonej przez załogę statku ratowniczego.

(2) zawodnicy, którzy nie są w wyścigu oraz inni mogą udzielać pomocy z zewnątrz w obszarze wodowania jak zezwala na to przepis E4.5;

(3) pomoc w formie informacji dostępna dla wszystkich zawodników

E4.3 Środki napędowe

Przepis 42 zostaje zmieniony tak, że wszelkie odniesienie do ruchu ciała zostaje usunięte. Przepis 42.3(f) jest również usunięty.

E4.4 Kary za złamanie przepisów Części 2

W całym przepisie 44 karą będzie Kara jednego obrotu.

E4.5 Wodowanie i wodowanie powtórne

Przepis 45 zostaje zmieniony na:

(a ) Jacht wyznaczony do udziału w wyścigu w danej grupie wyścigów, może być wodowany, wyjmowany na brzeg lub wodowany powtórnie w dowolnym momencie w czasie grupy wyścigów. Jednakże jacht nie może być zwalniany w okresie pomiędzy sygnałami przygotowania i startu.

(b ) Jachty muszą być wodowane lub wyjmowane tylko w obszarze wodowania, z wyjątkiem postępowania określonego w przepisie E4.2(b)(1).

(c) Gdy jachty są na brzegu lub na granicy obszaru wodowania mogą być regulowane, opróżniane z wody lub naprawiane; ich żagle mogą być zmieniane lub refowane; przedmioty przyczepione mogą być usunięte; urządzenia radiowe naprawione lub wymienione.

E4.6 Osoba odpowiedzialna

W przepisie 46 zastąpić „mieć na pokładzie” wyrażeniem ‘być sterowanym radiem przez’.

E4.7 Radio

(a) Zawodnikowi nie wolno nadawać sygnałów powodujących zakłócenia w odbiorze radiowym innych jachtów.

(b) Zawodnik, co do którego ustalono, iż łamie przepis E4.7(a) nie ma prawa uczestniczyć w wyścigu do czasu, gdy zostanie dowiedziona zgodność jego postępowania z tym przepisem.

E4.8 Jacht, który wyszedł spod kontroli radiowej

Zawodnik, który stracił kontrolę radiową nad jachtem musi natychmiast zawiadomić o tym okrzykiem i powtarzać "Bez kontroli" oraz podawać numer jachtu. Jacht taki będzie uważany za wycofany i będzie uważany za przeszkodę.

E5 CZĘŚĆ 5 - PROTESTY, ZADOŚĆUCZYNIENIE, ROZPATRYWANIA, ZACHOWANIE NAGANNE I ODWOŁANIA.

E5.1 Prawo do Protestu; prawo do prośby o zadośćuczynienie oraz działanie na podstawie przepisu 69

Do przepisu 60.1(a) dodaje się: "protest zarzucający złamanie przepisu Części 2, 3, lub 4 może być złożony jedynie przez zawodnika z obszaru sterowania lub wodowania i przez jacht przewidziany do wyścigu w grupie, w której incydent miał miejsce".

E5.2 Informowanie protestowanego

W przepisie 61.1(a) zastępuje się wszystko po pierwszym zdaniu przez: ‘Gdy jego protest dotyczy incydentu, który wydarzył się na akwenie regatowym, z którym ma związek lub który widzi musi wołać dwukrotnie ‘(własny numer żagla) protestuje (numer na żaglu drugiego jachtu)’.

E5.3 Limit czasu protestowego

W przepisie 61.3 zastępuje się ‘dwie godziny’ na ‘15 minut’ i dodaje się: ‘Jacht zamierzający złożyć protest musi poinformować o tym komisję regatową nie później niż pięc minut po zakończeniu wyścigu danej grupy’.

E5.4 Przyjęcie odpowiedzialności

Jacht potwierdzający złamanie przepisu Części 2, 3 lub 4 zanim protest zostanie uznany za ważny, może wycofać się z wyścigu danej grupy bez dodatkowej kary.

E5.5 Zadośćuczynienie

(a) Dodaje się do przepisu 62.1:

(e) zakłócenie radiowe, lub

(f) sczepienie się z jachtem lub wejście na mieliznę, z powodu działania jachtu, który złamał przepis Części 2, lub statku nie będącego w wyścigu, który miał obowiązek ustępowania.

(b) W przepisie 62.2 zastąpić ‘dwie godziny’ na ‘15 minut’.

E5.6 Prawo do obecności

W przepisie 63.3(a) usuwa się "mógł być na pokładzie" i zastępuje przez "mógł sterować jacht radiem".

E5.7 Zbieranie dowodów i ustalenie faktów

Do przepisu 63.6 dodaje się: "Świadectwa o zarzucanym naruszeniu przepisów Części 2, 3 lub 4 składane przez zawodników będą przyjęte tylko od zawodnika, który był wewnątrz obszaru sterowania lub wodowania i którego jacht był wyznaczony do udziału w wyścigu w grupie, w której incydent miał miejsce".

E5.8 Kary i uniewinnienie

Gdy komisja protestowa uzna, że jacht złamał przepis E3.3, E4.2(a), lub E4.5 musi, albo zdyskwalifikować jacht w jego następnym wyścigu lub wymagać, aby jacht wykonał jeden lub więcej karnych obrotów w jego następnym wyścigu jak najszybciej po wystartowaniu.

E5.9 Decyzja odnośnie zadośćuczynienia

Do przepisu 64.2 dodaje się: ‘Jeżeli jacht, któremu przyznano zadośćuczynienie jest uszkodzony, musi otrzymać rozsądną ilość czasu, ale nie więcej niż 30 minut, dla przeprowadzenia napraw przed startem następnej grupy.

E5.10 Wznowienie rozpatrywania

W przepisie 66 zastąpić "24 godziny" na "dziesięć minut".

E6. DODATEK G IDENTYFIKACJA NA ŻAGLACH

Dodatek G zostaje zmieniony w sposób następujący:

(a ) Tekst przepisu G1.1 przed przepisem G1.1(a) zostaje zmieniony na:
Każdy jacht z klas administrowanych przez ISAF Jachty Sterowane Radiem musi nosić na żaglu numer po obu stronach każdego żagla. Znak klasowy i litery przynależności państwowej muszą być noszone na grocie jak tego wymagają przepisy G1.1(a), G1.1(b) oraz E6(f)(1).

(b) Przepis G1.1(c) zastępuje się przez:
numer na żaglu, odpowiadający dwóm ostatnim cyfrom numeru rejestracyjnego jachtu lub osobisty numer na żagiel zawodnika przyznany przez odpowiednią władzę. Gdy jest to numer jednocyfrowy, należy przed nim dodać ‘0’. W przedniej części żagla musi być miejsce na cyfrę ‘1’, która może być wymagana przez komisję regatową, gdy występuje konflikt pomiędzy numerami na żaglach. Tam gdzie konflikt pozostaje, komisja regatowa musi wymagać odpowiedniej zmiany numerów tak, aby konflikt został rozwiązany. Taki prefiks ‘1’, lub inny gdy jest wymagany, staje się częścią numeru na żaglu.

(c) Zdanie znajdujące się po przepisie G1.1(c) jest usunięte.

(d) Przepis G1.2(b) zostaje zmieniony na Wysokość znaków i odległość pomiędzy nimi na tej samej i na przeciwnej stronie żagla winny być następujące:

 

Minimum

Maksimum

Znak klasowy:

Z wyjątkiem, gdy są umieszczone tak, że obrysy na obu stronach pokrywają się, najmniejsza odległość pomiędzy znakami na obu stronach żagla

20 mm

 

Numery na żaglu:

Wysokość znaków

Najmniejsza odległość pomiędzy sąsiednimi znakami po tej samej stronie żagla

Najmniejsza odległość pomiędzy numerami na przeciwnych stronach żagla oraz pomiędzy numerami żagla i innym znakiem identyfikacji

 

100 mm

20 mm

60 mm

 

110 mm

30 mm

Litery przynależności państwowej:

Wysokość znaków

Najkrótsza odległość pomiędzy sąsiednimi znakami po tej samej stronie żagla

Najmniejsza odległość pomiędzy numerami na przeciwnych stronach żagla

 

60 mm

13 mm

40 mm

 

70 mm

23 mm

(e) Przepis G1.3 zostaje zmieniony na

(1) Znaki klasowe mogą być __________umieszczone po obydwu stronach żagla tak, aby ich obrysy się pokrywały, gdy obrys na to pozwala. W przeciwnym przypadku znak klasowy, numery na żaglu i znaki przynależności państwowej muszą być umieszczone na różnych wysokościach, te na prawym halsie wyżej.

(2) Na grocie, numery na żaglu muszą być umieszczone powyżej liter przynależności państwowej, a poniżej znaku klasowego.

(3) Numery żagla na grocie muszą być umieszczone ponad linią prostopadłą do liku przedniego poprowadzoną z punktu na jednej czwartej wysokości liku wolnego.

(f) Gdy rozmiar żagla powoduje, że niemożliwe jest wypełnienie minimalnych wymiarów w przepisie E6(d) lub wymagań umiejscowienia w przepisie E6(e)(3), dopuszcza się wyjątki w następującej kolejności priorytetów:

(1) pominięcie liter przynależności państwowej;

(2) umieszczenie numerów żagla na grocie niżej niż prostopadła do liku przedniego prowadzona przez punkt jednej czwartej liku wolnego;

(3) zmniejszenie najmniejszej odległości pomiędzy numerami na przeciwnych stronach żagla, pod warunkiem, że najmniejsza odległość nie będzie mniejsza niż 20 mm .

(4) redukcja wysokości numerów na żaglu.