DODATEK F PROCEDURY ODWOŁAWCZE I PROŚBY

Patrz przepis 70. Zarządzenia władz krajowych mogą zmienić ten dodatek, ale nie może on być zmieniony przez instrukcję żeglugi.

F1 ODWOŁANIA I PROŚBY

Odwołania, prośby komisji protestowych o potwierdzenie lub skorygowanie decyzji oraz prośby o wydanie interpretacji przepisów muszą być przedkładane zgodnie z tym dodatkiem.

F2 PRZEDŁOŻENIE DOKUMENTÓW

F2.1 Nie później niż 15 dni po otrzymaniu decyzji komisji protestowej na piśmie lub jej decyzji odmawiającej wznowienia rozpatrywania odwołujący się musi przesłać odwołanie wraz z kopią decyzji komisji protestowej do władzy krajowej. Odwołanie musi stwierdzać, dlaczego odwołujący się uważa, że decyzja komisji protestowej lub jej procedury były nieprawidłowe.

F2.2 Odwołujący się musi również przesłać wraz z odwołaniem lub tak szybko jak to możliwe wszystkie wymienione poniżej dokumenty, które były dla niego dostępne:

(a) protest(y) lub prośbę(y) o zadośćuczynienie w formie pisemnej;

(b) rysunek przygotowany lub potwierdzony przez komisję protestową pokazujący pozycje i drogi wszystkich jachtów zamieszanych w incydent kurs do następnego znaku oraz wymaganą stronę znaku, siłę i kierunek wiatru oraz, jeśli to istotne głębokość wody oraz kierunek i prędkość ewentualnego prądu;

(c) zawiadomienie o regatach, instrukcję żeglugi oraz inne warunki według których odbywały się regaty wraz z możliwymi ich uzupełnieniami;

(d) ewentualne dodatkowe istotne dokumenty i

(e) nazwiska, adresy pocztowe i e-mailowe, oraz numery telefonów wszystkich stron biorących udział w rozpatrywaniu oraz przewodniczącego komisji protestowej.

F2.3 Prośba komisji protestowej o potwierdzenie lub skorygowanie jej decyzji musi być wysłana nie później niż 15 dni po decyzji i musi zawierać decyzję oraz dokumenty wymienione w przepisie F2.2. Prośba o interpretację przepisów musi zawierać fakty uznane za ustalone.

F3 OBOWIĄZKI WŁADZY KRAJOWEJ I KOMISJI PROTESTOWEJ

Po otrzymaniu ważnego odwołania, prośby o potwierdzenie lub skorygowanie, władza krajowa musi wysłać do wszystkich stron sprawy oraz do komisji protestowej kopie odwołania lub prośby oraz decyzję komisji protestowej. Musi zwrócić się do komisji protestowej o dokumenty według listy w przepisie F 2.2, które nie zostały dostarczone przez odwołującego się lub komisję protestową i następnie przesyła te dokumenty do władzy krajowej. Gdy władza krajowa otrzymuje te dokumenty, przesyła ich kopie stronom sprawy.

F4 KOMENTARZE

Strony oraz komisja protestowa mogą napisać komentarze na temat odwołania lub prośby lub na temat jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w przepisie F2.2, przez przesłanie ich na piśmie do władzy krajowej. Komentarz w stosunku do dowolnego dokumentu musi być sporządzony nie później niż 15 dni po otrzymaniu go od władzy krajowej. Władza krajowa musi rozesłać kopie komentarzy do stron oraz do komisji protestowej według potrzeby.

F5 NIEDOSTATECZNIE OKREŚLONE FAKTY; WZNOWIENIE

Władza krajowa musi przyjąć fakty ustalone przez komisję protestową z wyjątkiem, gdy uzna, że są one niewystarczające. W takim przypadku może wymagać, aby komisja protestowa dostarczyła dodatkowe fakty lub inne informacje lub, aby wznowiła rozpatrywanie i przedłożyła nowe ustalenia faktów. Komisja musi przeprowadzić to niezwłocznie.

F6 WYCOFANIE ODWOŁANIA

Odwołujący się może wycofać odwołanie przed podjęciem decyzji w jego sprawie, uznając decyzję komisji protestowej.