DODATEK M ZALECENIA DLA KOMISJI PROTESTOWYCH

Niniejszy dodatek występuje jedynie w charakterze zalecenia; w pewnych okolicznościach może być wskazana zmiana tej procedury. Jest on przeznaczony głównie dla przewodniczących komisji protestowych, ale może również pomóc sędziom, sekretarzom jury komisji protestowych, komisjom regatowym oraz innym osobom związanym z rozpatrywaniem protestu lub prośby o zadośćuczynienie.

W czasie rozpatrywania protestu lub prośby o zadośćuczynienie, komisja protestowa musi jednakowo traktować zeznania każdego świadka. Musi przyjąć, że uczciwe zeznania (różnych świadków) mogą się różnić, a nawet być ze sobą w sprzeczności w wyniku różnych obserwacji i zapamiętania; komisja powinna w miarę możliwości wyjaśnić te różnice; nie uznając winy żadnego jachtu czy zawodnika do czasu, gdy złamanie przepisu zostanie mu udowodnione w sposób zadawalający komisję protestową; komisja protestowa powinna zachować otwarty osąd do czasu zapoznania się z całym materiałem dowodowym na temat tego, czy jacht lub zawodnik złamał przepis.

M1 CZYNNOŚCI WSTĘPNE (mogą być wykonane przez biuro regat)

● Przyjąć protest lub prośbę o zadośćuczynienie.

● Odnotować na formularzu czas złożenia protestu lub prośby o zadośćuczynienie oraz czas zakończenia okresu przyjmowania protestów;

● Poinformować każdą ze stron, oraz komisję regatową, gdy to konieczne, gdzie i kiedy rozpatrywanie będzie miało miejsce.

M2 PRZED ROZPATRYWANIEM

Należy upewnić się, że

● każda ze stron ma kopie i miała możliwość zapoznania się z protestem lub prośbą o zadośćuczynienie oraz czy miała wystarczającą ilość czasu na przygotowanie się do rozpatrywania.

● żaden członek komisji protestowej nie jest stroną zainteresowaną. Należy zapytać strony, czy nie zgłaszają sprzeciwu wobec udziału jakiegoś członka komisji. Gdy rozpatrywana jest prośba o zadośćuczynienie na podstawie przepisu 62.1(a), członek komisji regatowej nie powinien być członkiem komisji protestowej.

● obecna jest tylko jedna osoba z każdego jachtu (lub strony) chyba, że konieczny jest tłumacz;

● wszystkie jachty i ludzie zainteresowani rozpatrywaniem są reprezentowani. Jednakże, gdy nie są obecni, komisja protestowa może działać na podstawie przepisu 63.3(b).

● reprezentanci jachtów byli obecni na pokładzie, gdy było to wymagane (przepis 63.3(a). Gdy strony protestu brały udział w różnych wyścigach, obie władze organizujące muszą zaakceptować skład komisji protestowej (przepis 63.8). W proteście pomiarowym należy posiadać aktualne przepisy klasowe oraz ustalić, kto jest władzą odpowiedzialną za ich interpretowanie (przepis 64.3(b)).

M3 ROZPATRYWANIE

M3.1 Sprawdzić ważność protestu lub prośby o zadośćuczynienie:

● czy zawiera on odpowiednie informacje (przepis 61.2 lub 62.1) ?;

● czy był złożony w przewidzianym czasie; jeśli nie, czy istnieje ważny powód do przedłużenia limitu czasu (przepis 61.3 lub 63.2) ?;

● gdy jest to wymagane, czy protestujący był uczestnikiem lub świadkiem incydentu (przepis 60.1(a))?

● gdy było to konieczne, czy nastąpił okrzyk ”Protest” i czy flaga

protestowa została pokazana we właściwy sposób (przepis 61.1(a)) ?;

● gdy flaga lub okrzyk nie były wymagane, czy protestowany został poinformowany?

● podjąć decyzję czy protest lub prośba o zadośćuczynienie jest ważne (przepis 63.5).

● po uznaniu protestu lub prośby o zadośćuczynienie za ważne, nie należy pozwalać na powtórne podnoszenie tej kwestii chyba, że przedstawione zostaną całkowicie nowe dowody.

M3.2 Zebrać dowody (przepis 63.6)

● Poprosić protestującego, a później protestowanego o zaprezentowanie swoich wersji wydarzeń, następnie pozwolić im na wzajemne zadawanie pytań. W sprawie o zadośćuczynienie poprosić stronę o sformułowanie prośby.

● Zaprosić członków komisji protestowej do stawiania pytań.

● Należy upewnić się, że znane są zarzuty stawiane przez każdą ze stron, zanim świadkowie zostaną wezwani. Ich zeznania mogą być odmienne.

● Pozwolić każdemu, włączając członków załogi jachtu, na złożenie zeznań. To strona ma prawo zdecydowania, którego świadka należy wezwać chociaż zespół protestowy może również wezwać świadka (Przepis 63.6). Na pytanie ”Czy zechciałby Pan/Pani wysłuchać N” najlepiej jest odpowiedzieć ”Zależy od twego uznania”.

● Wzywać świadków stron (oraz komisji protestowej, jeśli są) – pojedyńczo. Zezwolić stronom tylko na zadawanie pytań świadkom (mogą mieć tendencję do prezentowania oświadczeń).

● Zaprosić protestowanego najpierw do zadawania pytań świadkowi protestującego (i vice versa). Zapobiega to naprowadzaniu przez protestującego swego świadka od początku.

● Pozwolić członkowi komisji protestowej, który widział incydent, aby złożył zeznanie (przepis 63.6), ale tylko w obecności stron. Może on później być pytany i może pozostać w pokoju (63.3(a)).

● Starać się zapobiec pytaniom naprowadzającym lub dowodom zasłyszanym, ale jeśli jest to niemożliwe, należy odrzucać tak otrzymane dowody.

● Zaakceptować zeznania w formie pisemnej od świadka, który nie może sam złożyć zeznań, ale tylko wtedy, gdy obie strony się na to zgadzają. Przez swą zgodę rezygnują one z prawa do zadawania pytań temu świadkowi (63.6)

● Należy poprosić jednego z członków Komisji o notowanie zeznań, a w szczególności czasów, odległości, prędkości, itd.

● Zaprosić najpierw protestującego, a następnie protestowanego do wygłoszenia oświadczenia końcowego w swej sprawie, w szczególności odnośnie zastosowania lub interpretacji przepisów, jakie uważa za właściwe.

M3.3 Ustalenie faktów (Przepis 63.6).

● Zapisać fakty, zdecydować wątpliwości w jedną lub drugą stronę.

● Wezwać ponownie strony w celu zadania ewentualnych dalszych pytań, jeśli to jest konieczne.

● Gdy jest to potrzebne, narysować szkic incydentu w oparciu o ustalone fakty.

M3.4 Podjąć decyzję w sprawie protestu lub prośby o zadośćuczynienie (przepis 64)

● Oprzeć decyzję na ustalonych faktach, (jeżeli nie można, należy znaleźć więcej faktów).

● W przypadkach próśb o zadośćuczynienie, należy upewnić się, że nie są konieczne dalsze dowody od jachtów, na które wpłynie decyzja

M3.5 Poinformować strony (przepis 65)

● Wezwać strony i odczytać im ustalone fakty, konkluzję i przepisy mające zastosowania oraz decyzję. Gdy czas nagli, dopuszczalne jest odczytanie najpierw decyzji , a szczegóły podaje się w terminie późniejszym.

● Na życzenie dać każdej ze stron kopię decyzji. Umieścić protest w dokumentacji komisji.

M4 WZNOWIENIE ROZPATRYWANIA (przepis 66).

Gdy zostanie złożony na czas wniosek o wznowienie rozpatrywania należy wysłuchać stronę składającą wniosek oraz obejrzeć ewentualny zapis wideo, itd., a następnie podjąć decyzję czy pojawiły się istotne nowe dowody, które mogą prowadzić do zmiany decyzji. Należy podjąć decyzję, czy interpretacja przepisów przez zespół protestowy mogła być niewłaściwa; należy wykazać otwartość w kwestii przyznania się do ewentualnej pomyłki. Jeżeli nie ma takich powodów, należy odmówić otwarcia; w przypadku przeciwnym należy wyznaczyć rozpatrywanie.

M5 POWAŻNE NAGANNE ZACHOWANIE (przepis 69)

M5.1 Działanie w oparciu o ten przepis nie jest protestem, ale protestowa podaje zawodnikowi na piśmie swoje zarzuty przed rozpatrywaniem. Rozpatrywanie jest przeprowadzane według tych samych przepisów jak inne rodzaje rozpatrywania, lecz co najmniej trzech członków komisji protestowej musi uczestniczyć w rozpatrywaniu (przepis 69.1(b)). Należy zachować wszelką staranność, aby chronić prawa zawodnika.

M5.2 Zawodnik lub jacht nie mają prawa protestować na podstawie przepisu 69, ale formularz protestowy od zawodnika, który próbuje go złożyć, może być zaakceptowany, jako raport do komisji protestowej, która następnie zdecyduje czy zarządzić rozpatrywanie, czy nie.

M5.3 Gdy istnieje potrzeba zwołania rozpatrywania na podstawie przepisu 69 w wyniku incydentu regulowanego przepisami Części 2, istotnym jest rozpatrzenie najpierw protestu jacht przeciw jachtowi w zwykły sposób i podjęcie decyzji, który jacht złamał przepis i jaki, (jeżeli nastąpiło złamanie) zanim rozpocznie się postępowanie przeciw zawodnikowi na podstawie niniejszego przepisu (69).

M5.4 Chociaż działanie na podstawie przepisu 69 podejmowane jest przeciw zawodnikowi, a nie jachtowi, to jacht może być również ukarany.(Przepis 69.1(b)).

M5.5 Komisja protestowa może udzielić ostrzeżenia zawodnikowi (przepis 69.1(b)(1)), w którym to przypadku nie musi być sporządzony raport (przepis 69.1.(c)). Gdy kara jest nakładana i sporządza się raport, jak wymagane przepisem 69.1(c) lub 69.1(e) pomocne będzie zasugerować władzy krajowej czy lub nie powinno być prowadzone dalsze działanie.

M6 ODWOŁANIA (przepis 70 i Dodatek F)

Gdy decyzje mogą podlegać odwołaniom,

• Należy pozostawić dokumentację w takim stanie, aby tam zawarta informacja mogła być łatwo użyta do potrzeb odwołania. Czy jest poparta odpowiednim szkicem załączonym lub przygotowanym przez komisję protestową? Czy ustalone fakty są wystarczające? (Przykład: czy było krycie? TAK/NIE - „być może” nie jest faktem ustalonym). Czy na formularzu są nazwiska członków komisji protestowej, i inne ważne informacje?.

• Ustalenia na temat każdego odwołania powinny umożliwić komisji odwoławczej odtworzenie sobie jasno całego incydentu; komisja odwoławcza nie wie nic na temat sytuacji.

M7 DOWODY FOTOGRAFICZNE

Fotografie oraz zapis video mogą czasem dostarczyć pożytecznych dowodów, ale komisje protestowe powinny zdawać sobie sprawę z ich ograniczeń oraz mieć na uwadze następujące zagadnienia :

Strona przedstawiająca dowody fotograficzne jest odpowiedzialna za zorganizowanie oglądania;

• Taśmę należy obejrzeć kilka razy dla wydobycia z niej wszelkiej możliwej informacji;

• Głębia odbieranej sceny nie jest najlepsza przy stosowaniu jakiejkolwiek kamery z pojedynczym obiektywem, a przy stosowaniu kamery z teleobiektywem nie istnieje. Gdy kamera widzi dwa jachty w kryciu pod kątem prostym do ich kursu, niemożliwym jest ocenienie odległości pomiędzy nimi. Gdy kamera widzi je z przodu, jest niemożliwe odnotowanie czy istnieje krycie, chyba, że jest znaczne.

• Należy zadać następujące pytania:

• Gdzie znajdowała się kamera w odniesieniu do jachtów?

• Czy kamera poruszała się? Jeśli tak, to w jakim kierunku i jak szybko?

• Czy kąt zmieniał się, gdy jachty zbliżały się do punktu krytycznego? Szybki przejazd kamerą powoduje radykalne zmiany obrazu.

• Czy kamera miała niezakłócony zakres widoczności przez cały czas?