DODATEK N JURY MIĘDZYNARODOWE

Patrz przepisy 70.5 oraz 91(b). Dodatek ten nie może być zmieniony przez instrukcję żeglugi lub zarządzenia krajowe.

N1 SKŁAD, MIANOWANIE I ORGANIZACJA.

N1.1 Międzynarodowe jury musi składać się z doświadczonych żeglarzy o znakomitej znajomości przepisów regatowych oraz bogatym doświadczeniu z pracy w komisjach protestowych. Jury musi być niezależne i nie może posiadać w swym składzie członków komisji regatowej; musi być mianowane przez organizatora regat po zatwierdzeniu przez władzę krajową, jeśli to jest wymagane (patrz przepis 91(b)), lub przez ISAF, zgodnie z przepisem 89.2(b).

N1.2 Międzynarodowe jury musi składać się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, gdy istnieje taka potrzeba, oraz innych członków do łącznej ilości, co najmniej pięciu. Większość członków Jury musi być Sędziami Międzynarodowymi. Jury może mianować sekretarza, który nie może wchodzić w skład jury.

N1.3 W jury nie może być więcej niż dwóch sędziów należących do tej samej władzy krajowej (trzech, gdy regaty odbywają się w Grupie M (Południowai Zachodnia Południowa Ameryka), w Grupie N (Środkowa i Wschodnia Południowa Ameryka), lub w Grupie Q (Afryka, na południe od Sahary).

N1.4 (a) Przewodniczący jury może wyznaczyć jeden lub więcej paneli złożonych według wymagań przepisów N1.1, N1.2 i N1.3. Może być to zrobione nawet jeżeli pełen skład jury nie spełnia wymagań tych przepisów.

(b) Przewodniczący jury, które składa się z mniej niż dziesięciu członków może podzielić je na dwa lub więcej paneli, każdy składający się, co najmniej z trzech osób, z których większość musi być Sędziami Międzynarodowymi. Członkowie każdego z paneli muszą być, co najmniej z trzech różnych władz krajowych z wyjątkiem Grup M, N oraz Q, gdzie muszą być, co najmniej z dwóch różnych władz krajowych. Jeżeli strona jest niezadowolona z decyzji panelu, jest ona uprawniona do rozpatrywania przez panel utworzonego zgodnie z przepisami N1.1, N1.2, N1.3, z wyjątkiem ustalenia faktów, pod warunkiem, że poprosi o to w granicach czasu określonego w instrukcji żeglugi.

N1.5 Gdy jury lub panel w pełnym składzie jest mniejsze niż pięciu członków z powodu choroby lub nagłego zdarzenia i nie ma kwalifikowanej osoby na zastępstwo, jury pozostaje właściwie ukonstytuowane, jeśli składać się będzie z co najmniej trzech członków i jeżeli co najmniej dwóch z nich jest Sędziami Międzynarodowymi. Gdy jest trzech lub czterech członków, powinni oni pochodzić co najmniej z trzech różnych władz krajowych, z wyjątkiem, że w Grupie M, (Południowa i Zachodnia Ameryka Południowa) oraz w Grupie N, (Środkowa i Wschodnia Ameryka Południowa), oraz w Grupie Q (Afryka - na południe od Sahary), muszą być co najmniej z dwóch różnych władz krajowych.

N1.6 Gdy zatwierdzenie składu międzynarodowego jury jest wymagane przez władzę krajową (patrz przepis 91((b) taka aprobata musi być włączona do instrukcji żeglugi lub musi być wywieszona na oficjalnej tablicy ogłoszeń.

N1.7 Gdy jury lub panel działa nie będąc właściwie ukonstytuowane jego decyzje mogą podlegać odwołaniom.

N2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

N2.1 Międzynarodowe jury jest odpowiedzialne za rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w stosunku do protestów, próśb o zadośćuczynienie oraz innych spraw wynikających ze stosowania przepisów Części 5. Na prośbę organizatora lub komisji regatowej, ma ono doradzać i pomagać im we wszystkich sprawach dotyczących czystości współzawodnictwa.

N2.2 Jeśli władza organizująca nie postanowi inaczej, jury decyduje:

(a) w kwestiach uprawnień, pomiarów oraz certyfikatów jachtów; oraz

(b) czy zezwolić na zamiany zawodników, jachtów, żagli lub wyposażenia gdy przepis wymaga takiej decyzji;

N2.3 Jury decyduje również w sprawach określonych przez organizatora lub komisję regatową

N3 PROCEDURY

N3.1 Decyzje jury lub panel podejmowane są przez głosowanie z zastosowaniem zwykłej większości. W przypadku równej ilości głosów, przewodniczący jury może mieć głos dodatkowy.

N3.2 Gdy uważa się za pożądane, aby niektórzy członkowie jury nie brali udziału w dyskutowaniu i decydowaniu o proteście lub prośbie o zadośćuczynienie, a nie ma możliwości uzupełnienia składu jury lub panelu pozostaje ono prawidłowo ukonstytuowane, gdy pozostaje co najmniej 3 członków jury i co najmniej dwóch z nich jest Sędziami Międzynarodowymi.

N3.3 Członkowie jury nie będą uważani za strony zainteresowane (patrz przepis 63.4) z powodu ich narodowości.

N3.4 Jeżeli panel nie może podjąć decyzji, może odroczyć rozpatrywanie W takim przypadku przewodniczący przekazuje sprawę do właściwie ukonstytuowanego panelu z wielu członków jak to możliwe, który może być pełnym jury.