DODATEK J - OBVESTILO O REGATI IN JADRALNA NAVODILA

Glej jadralni regatni pravili 89.2(a) in 90.2. Izraz ‘regata’ se nanaša na plov, celotno regato ali drugo serijo regat.

J1 VSEBINA OBVESTILA O REGATI

J1.1 V obvestilu o regati morajo biti navedene naslednje informacije:

(1) naziv, kraj in datum/i regate in ime organizatorja;

(2) da bo regata potekala po pravilih, kot so določena v Jadralnih regatnih pravilih;

(3) seznam vseh drugih dokumentov, po katerih bo potekala prireditev (npr.: Pravila o jadralni opremi/Equipment Rules of Sailing, in v kakšni meri veljajo), z navedbo, kje oz. kako bo na voljo vsak tak dokument oz. njegova kopija;

(4) razrede, ki bodo tekmovali, morebitni sistem hendikepa ali ratinga, ki bo uporabljen in razrede za katere bo uporabljen, pogoje za prijavo in vsakršne omejitve prijav;

(5) ure registracije in opozorilnih signalov za vadbeni plov, če je predviden, in za prvi plov in naslednje plove, če je že znano.

J1.2 Obvestilo o regati mora vsebovati vse tisto od naštetega, kar bo veljalo in kar lahko pomagajo tekmovalcem pri odločanju o sodelovanju na prireditvi, oz. posredujejo druge informacije, ki jih bodo tekmovalci potrebovali, še preden lahko dobijo jadralna navodila:

(1) oznako vseh jadralnih regatnih pravil, ki bodo spremenjena, povzetek teh sprememb, ter izjavo, da bodo te spremembe v celoti objavljene v jadralnih navodilih (glej jadralno regatno pravilo 86);

(2) da bo oglaševanje omejeno na kategorijo A ali da bodo morale jadrnice namestiti oglase, ki jih izbere in preskrbi organizator (glej ISAF Predpis 20) in druge informacije v zvezi z ISAF Predpisom 20;

(3) zahteve klasifikacije jadralcev, ki jih morajo izpolnjevati posamezni ali vsi tekmovalci (glej jadralno regatno pravilo 79 in ISAF Predpis 22, klasificiranje jadralcev);

(4) za prireditev, kjer je pričakovana udeležba iz drugih držav - vse nacionalne predpise, za katere bi lahko bila potrebna predpriprava;

(5) postopek za vnaprejšnjo registracijo oz. prijavo, vštevši višino štartnine in morebitni datum zaključka prijav;

(6) obrazec za prijavo, ki ga mora podpisati lastnik jadrnice ali njegov predstavnik, z besedilom: ‘S tem potrjujem, da se bom podrejal Jadralnim regatnim pravilom in vsem drugim pravilom, po katerih poteka ta prireditev’;

(7) pregledovanje opreme, postopke za meritve ali zahteve o certifikatih meritev ali hendikepa ali ratinga;

(8) uro in kraj, kjer bodo na voljo jadralna navodila;

(9) spremembo pravil razreda, kot je dovoljeno po jadralnem regatnem pravilu 87, s sklicevanjem na posamezno pravilo in navedbo spremembe;

(10) proge, po katerih bodo jadrali;

(11) kazen za kršitev jadralnega regatnega pravila iz 2. dela, razen kazni z dvema obratoma;

(12) izključitev pravice do pritožbe, v skladu z jadralnim regatnim pravilom 70.5;

(13) sistem točkovanja, če se razlikuje od enostavnega točkovanja iz Dodatka A, število plovov na programu in najmanjše število plovov, ki morajo biti dokončni, da bo serija veljavna;

(14) nagrade.

J2 VSEBINA JADRALNIH NAVODIL

J2.1 V jadralnih navodilih morajo biti navedene naslednje informacije:

(1) da bo regata potekala po pravilih, kot so določena v Jadralnih regatnih pravilih;

(2) seznam vseh drugih dokumentov, po katerih bo potekala prireditev (npr.: Pravila o jadralni opremi/The Equipment Rules of Sailing, in v kakšni meri veljajo);

(3) razpored plovov, tekmujočih razredov in ure opozorilnih signalov za posamezen razred;

(4) progo/e, ki jo/jih je treba prejadrati in seznam oznak, med katerimi bo proga in, če je potrebno, signalizacijo prog/e;

(5) opise oznak, vštevši štartni in ciljni oznaki, z navedbo njihovega zaporedja in strani, na kateri je treba posamezno oznako pustiti, in razpoznavnost vseh oznak za obračanje (glej jadralno regatno pravilo 28.1);

(6) opis štartne in ciljne linije, zastave razredov in vseh posebnih signalov, ki bodo uporabljeni;

(7) morebiten predpisan čas, da jadrnice končajo;

(8) morebiten sistem handicap ali rating in razrede, za katere bo uporabljen;

(9) sistem točkovanja, če je drugačen od enostavnega točkovanja Dodatka A, vključno s sklicevanjem na Dodatek A, na pravila razreda ali na druga pravila po katerih bo potekala prireditev, ali pa naveden v celoti. Navedite število plovov, ki so na programu, in najmanjše število plovov, ki morajo biti izpeljani, da bo serija veljavna.

J2.2 V jadralnih navodilih mora biti navedeno tudi vse tisto, kar bo veljalo:

(1) da bo oglaševanje omejeno na kategorijo A (glej ISAF Predpis 20) in druge informacije v zvezi z ISAF Predpisom 20;

(2) zamenjavo jadralnih regatnih pravil iz 2. dela s pravili izogibanj za preprečevanje trčenj na morju (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) ali drugimi vladnimi predpisi o prednosti, uro/e in kraj/e, ko veljajo, ter vse nočne signale, ki jih bo uporabljal regatni odbor;

(3) spremembe jadralnih regatnih pravil dovoljenih z jadralnim regatnim pravilom 86, s sklicevanjem na posamezno jadralno regatno pravilo in navedbo spremembe zanj (če velja jadralno regatno pravilo 86.2, navedite odobritev);

(4) spremembe nacionalnih predpisov (glej jadralno regatno pravilo 88);

(5) kadar je ustrezno, za prireditev, kjer je pričakovana udeležba iz drugih držav , angleški prevod nacionalnih predpisov, ki bodo veljali;

(6) spremembe pravil razreda, kot je dovoljeno po jadralnem regatnem pravilu 87, s sklicevanjem na vsako posamezno pravilo in navedbo spremembe zanj;

(7) omejitve v zvezi s spremembami na jadrnicah, ki jih priskrbi organizator;

(8) postopek registracije;

(9) postopek za meritve ali preglede;

(10) lokacijo/e uradne/ih oglasne/ih deske/ih;

(11) postopek za spreminjanje jadralnih navodil;

(12) varnost, kot so zahteve in signali za osebne vzgonske pripomočke, preverjanje navzočnosti pred štartom in preverjanje odhodov na morje in prihodov na kopno;

(13) zahteve glede izjave;

(14) signale, ki se dajejo na obali, in vse lokacije signalnih postaj;

(15) regatno polje (priporočena je karta);

(16) približno dolžino proge in približno dolžino stranic v veter;

(17) opis območja, ki ga je regatni odbor označil kot oviro (glej določilo Ovira);

(18) predpisani čas, če je, za končanje prve jadrnice in za končanje ostalih jadrnic;

(19) časovne dopustitve;

(20) lokacijo štartnega področja in omejitve vstopa vanjo;

(21) vse posebne postopke oz. signale za posamezne in splošne odpoklice;

(22) čolne, ki označujejo lokacije oznak;

(23) vse posebne postopke ali signale za spremembo stranice proge (glej jadralno regatno pravilo 33);

(24) vse posebne postopke za skrajšavo proge, oz. da jadrnice končajo na skrajšani progi;

(25) omejitve uporabe spremljevalnih čolnov, plastičnih bazenov, radijskih zvez, itd.; o odlaganju odpadkov; izvleka na suho in nudenja zunanje pomoči jadrnici, ki ne tekmuje;

(26) kazen za kršitev jadralnih regatnih pravil iz 2. dela, če to ni kazen z dvema obratoma;

(27) skladno z jadralnim regatnim pravilom 86.1(b), spremembo števila dolžin trupa, ki določajo cono;

(28) ali se uporabljajo jadralno regatno pravilo 67 ali Dodatek P;

(29) protestni postopek ter ure in kraj zaslišanj;

(30) če velja pravilo N1.4(b), predpisani čas za zahtevo po zaslišanju po tem pravilu;

(31) kadar zahtevano po jadralnem regatnem pravilu 70.3, navedba na katero nacionalno zvezo se lahko naslovijo pritožbe ali zahtevki; kadar uporabljeno, po jadralnemu regatnemu pravilu 70.5, odpoved pravice do pritožbe;

(32) odobritev imenovanja mednarodne žirije s strani nacionalne zveze, kadar zahtevano po jadralnem regatnem pravilu 91(b);

(33) zamenjava tekmovalcev;

(34) najmanjše potrebno število jadrnic, ki se morajo pojaviti na štartnem področju, da bo dan štart za plov;

(35) kdaj in kje bodo plovi, ki so bili za tisti dan odloženi ali razveljavljeni, ponovno na programu;

(36) plimovanje in tokovi;

(37) nagrade;

(38) ostale naloge regatnega odbora in obveznosti jadrnic.