DODATEK K - PRIROČNIK ZA IZDELAVO OBVESTILA O REGATI

V tem priročniku so dana navodila za izdelavo obvestila o regati, primernega predvsem za večja prvenstva za enega ali več razredov. Še zlasti je uporaben za svetovna, kontinentalna in državna prvenstva ter za druge prireditve takega pomena. V angleščini ga lahko snamete s spletne strani ISAF (www.sailing.org) kot osnovno besedilo za izdelavo obvestila o regati za katerokoli tako prireditev.

Priročnik je lahko koristen tudi za druge prireditve. Seveda bodo nekateri od členov za določene prireditve nepotrebni ali nezaželeni, zato mora biti organizator pri svoji izbiri pazljiv.

Ta priročnik je v tesni povezavi z Dodatkom L, Priročnikom za izdelavo jadralnih navodil, in njegovo razširjeno inačico (v angleščini) Appendix LE na spletni strani ISAF, katerega uvod navaja načela, ki veljajo tudi za obvestilo o regati.

Preden se lotite dela s tem priročnikom, preglejte pravilo J1 in se odločite, kateri členi bodo potrebni. Tisti, ki so zahtevani s pravilom J1.1 so označeni z zvezdico (*). Vse neuporabne oz. nepotrebne člene izpustite.

Kjer imate to možnost, izberite najustreznejšo različico. Upoštevajte navodila na levi polovici, da vnesete manjkajoče podatke, kar je označeno z neprekinjeno črto ( _______ ), in izberite želeno besedno formulacijo, kjer je izbira oz. možnost prikazana v oklepajih ([…]).

Ko ste vse neuporabne člene že izpustili, preostale ponovno oštevilčite po vrstnem redu. Še zlasti pazite, da so številke točne tam, kjer se kak člen sklicuje na drugega.

Kadar pridejo v poštev, je treba spodaj naštete dodatke razposlati skupaj z obvestilom o regati, nikakor pa ne smejo biti vključeni v obvestilo kot oštevilčeni členi.

1 Prijavnico, ki jo mora podpisati lastnik jadrnice ali lastnikov predstavnik, z besedilom, kot npr.: ‘Soglašam s tem, da se bom podrejal Jadralnim regatnim pravilom in vsem drugim pravilom, po katerih poteka ta prireditev.’

2 Za prireditev, kjer se pričakuje udeležbo iz drugih držav, veljavne nacionalne predpise v angleškem jeziku.

3 Seznam sponzorjev, če je umestno.

4 Informacije o možnostih nastanitve in kampiranja.

5 Informacije o možnostih prehrane.

6 Imena članov regatnega odbora in protestnega odbora.

7 Posebne zahteve za privez ali hrambo jadrnic.

8 Možnosti za popravila jader in jadrnic ter trgovine z jadralnimi potrebščinami.

9 Možnosti za najem jadrnic.

Ločeno napišite celotno ime regate, vse datume, od meritev ali vadbenega plova do zadnjega plova oz. zaključne slovesnosti, ime organizatorja ter kraj/mesto in državo.

OBVESTILO O REGATI

1

PRAVILA

1.1*

Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih.

Uporabite prvi stavek kot primerno. Vpišite ime. Naštejte predpise s številko in naslovom, ki ne bodo veljali (glej jadralno regatno pravilo 88). Uporabite drugi stavek kot primerno, če pričakuje udeležbo iz drugih držav, navedite zadevne predpise v celoti.

1.2

[Naslednji predpisi nacionalne zveze ne bodo veljali: _____.] [Predpisi, za katere je lahko potrebna predpriprava, so v celoti navedeni spodaj.]

 

(ALI)

 

Uporabite le v primeru, če nacionalna zveza kraja prireditve ni sprejela svojega predpisa k jadralnemu regatnemu pravilu 88.

1.2

Noben nacionalni predpis ne bo veljal.

Navedite po naslovih katerekoli predpise po katerih bo potekala prireditev; npr.: Pravila o jadralni opremi, in v kakšnem obsegu veljajo.

1.3*

Veljali bodo _____ .

Glej jadralno regatno pravilo 86. Vpišite številke pravil in povzetke sprememb.

1.4

Jadralno regatno pravilo(a) _____ bo/do spremenjeno/a, kot sledi: _____. Spremembe bodo v celoti objavljene v jadralnih navodilih. Jadralna navodila lahko spremenijo tudi druga regatna pravila.

Vpišite številke pravila in ime razreda. Spremembe pravil napišite ločeno za vsak razred posebej.

1.5

Po jadralnem regatnem pravilu 87, pravilo(a) _____ iz pravil razreda _____ [ne bo(do) veljalo(a)] [je (so) spremenjeno(a) kot sledi: _____ ].

 

1.6

Če so med jeziki pomenske razlike, bo odločilno angleško besedilo.

 

2

OGLAŠEVANJE

Glej ISAF Predpis 20. Vključite druge ustrezne informacije v povezavi z ISAF Predpisom 20.

2.1

Oglaševanje bo omejeno na kategorijo A.

Glej ISAF Predpis 20.3(d).

2.2

Jadrnice bodo mogoče morale namestiti oglase, ki jih je izbral in preskrbel organizator.

3*

PRIMERNOST IN PRIJAVA

Vpišite razred(e).

3.1

Regata je odprta za vse jadrnice iz razreda(ov)_____ .

 

(ALI)

 

Vpišite razred(e) in zahteve za primernost.

3.1

Regata je odprta za vse jadrnice iz razreda(ov)_____ , ki _____.

Vpišite poštni naslov, številko faksa in elektronsko pošto ter rok prijave.

3.2

 

Primerne jadrnice se lahko prijavijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec in ga skupaj s predpisano štartnino pošljejo na naslov _____ najkasneje do _____.

Vpišite morebitne pogoje.

3.3

Kasne prijave bodo sprejete le v primeru, če _____.

Vpišite morebitne omejitve.

3.4

Glede števila jadrnic veljajo naslednje omejitve: _____.

Vstavite ustrezne zahteve.

 

4

KLASIFIKACIJA

Veljale bodo zahteve klasifikacije (glej jadralno regatno pravilo 79): _____.

5

ŠTARTNINA

Vpišite vse predpisane štartnine za tekmovanje.

5.1

Predpisane štartnine za posamezne razrede so kot sledi:

Razred   Štartnina

_____   _____

_____   _____

_____   _____

Vpišite druge zneske (npr.: za družabne prireditve).

5.2

Ostale kotizacije:

_____

_____

 

Uporabite le takrat, kadar je razred razdeljen na flote, ki jadrajo v serijah za kvalifikacijo in v končni seriji.

6

SERIJA ZA KVALIFIKACIJO IN FINALNA SERIJA

Regata bo sestavljena iz kvalifikacijske serije in finalne serije.

7

RAZPORED

Vpišite dan, datum in ure.

7.1*

Registracija:

Dan in datum _____

Od _____ do _____

Vpišite dan, datum in ure.

7.2

Meritve in kontrola:

Dan in datum _____

Od _____ do _____

Popravite, kot je potrebno, ter vpišite datume in razrede. Vključite vadbeni plov, če pride v poštev. Točno določite kvalifikacijske in finalne plove, če je serija tako sestavljena. Razpored je lahko narejen tudi kot priloga.

7.3*

Datumi plovov:

Datum   Razred ___   Razred ___

______   tekmovanje   tekmovanje

______   tekmovanje   rezervni dan

______   rezervni dan   tekmovanje

______   tekmovanje   tekmovanje

______   tekmovanje   tekmovanje

Vpišite razrede in števila.

7.4

Število plovov:

Razred   Plovi   Plovov na dan

_____   ____   _____

_____   ____   _____

Vpišite uro.

7.5*

Opozorilni signal za [vadbeni plov] [prvi plov] [vsak dan] bo dan _____.

 

8

MERITVE

Vsaka jadrnica mora predložiti veljavno potrdilo o [meritvah] [ratingu].

 

(ALI)

 

Naštejte meritve z ustreznim sklicevanjem na pravila razreda.

 

Vsaka jadrnica mora predložiti veljavno potrdilo o [meritvah] [ratingu]. Poleg tega [so lahko] [bodo] opravljene še naslednje meritve: _____ .

 

Vpišite uro, datum in lokacijo.

9

JADRALNA NAVODILA

Jadralna navodila bodo na voljo od _____ dalje, dne _____ v/pri _____.

10

MESTO PRIREDITVE

Vpišite številko ali črko. Priložite zemljevid z označenim krajem prireditve in navodili za voznike.

10.1

Na prilogi _____ je prikazana lokacija regatnega pristanišča.

Vpišite številko ali črko. Priložite označen zemljevid ali pomorsko karto.

10.2

Na prilogi _____ je prikazana lokacija regatnih polj.

 

Vključite opis.

11

PROGE

Proge, ki jih bo potrebno prejadrati, bodo: _____.

(ALI)

Vpišite številko ali črko. Način prikaza različnih prog je prikazan v Dopolnilu A Dodatkov L ali LE. Kadar je primerno vpišite tudi dolžino proge.

Skice v Prilogi _____ prikazujejo proge, vključno približne kote med stranicami, zaporedje jadranja okoli oznak in stran, na kateri je potrebno pustiti vsako posamezno oznako. [Približna dolžina proge bo _____.]

12

SISTEM KAZNOVANJA

Člen 12.1 vključite samo takrat, ko ni uporabljena kazen z dvema obratoma. Vpišite število mest ali opišite kazni.

12.1

Veljala bo kazen z dodajanjem točk, jadralno regatno pravilo 44.3. Kazen bo _____ mest.

(ALI)

12.1

Kazni bodo, kot sledi: _____.

Vpišite razred(e).

12.2

Za razred(e) _____ je jadralno regatno pravilo 44.1 spremenjeno tako, da je kazen z dvema obratoma zamenjana s kaznijo enega obrata.

Vključite le, če je protestni odbor mednarodna žirija ali velja kako drugo določilo jadralnega regatnega pravila 70.4 . Izraz ‘žirija’ uporabite samo v primeru, če se nanaša na mednarodno žirijo.

12.3

Odločitve [protestnega odbora] [žirije] bodo dokončne, kot je določeno v jadralnem regatnem pravilu 70.5.

13

TOČKOVANJE

Vključite le, če je enostavno točkovanje zamenjano s točkovanjem z bonusom.

13.1

Uporabljeno bo točkovanje z bonusom iz Dodatka A.

 

(ALI)

 

Vključite le, če ne bo uporabljen noben sistem točkovanja iz Dodatka A. Opišite sistem.

13.1

Sistem točkovanja bo, kot sledi: _____.

 

Vpišite številko.

13.2

Serija bo veljavna, če bo dokončano _____ plovov.

Vpišite številke.

13.3

(a) Če bo dokončanih manj kot _____ plovov, bodo jadrničine točke za serijo enake vsoti njenih točk za vse plove.

(b) Če bo dokončanih od _____ do _____ plovov, bodo jadrničine točke za serijo enake vsoti njenih točk za vse plove z odštetimi točkami njenega najslabšega plova.

(c) Če bo dokončanih _____ ali več plovov, bodo jadrničine točke za serijo enake vsoti njenih točk za vse plove z odštetimi točkami njenih dveh najslabših plovov.

Vpišite razpoznavne oznake. Oznake nacionalnosti so priporočljive za mednarodne prireditve.

14

SPREMLJEVALNI ČOLNI

Spremljevalni čolni morajo biti označeni z/s _____.

 

15

PRIVEZI

Jadrnice morajo biti hranjene/privezane na mestih, ki so jim dodeljena v [hrambi jadrnic] [pristanišču/marini].

16

OMEJITVE IZVLEKA NA SUHO

Jadrnice s fiksno kobilico se med regato ne smejo izvleči na suho, razen po predhodnem pismenem dovoljenju regatnega odbora in v skladu z njim.

17

POTAPLJAŠKA OPREMA IN PLASTIČNI BAZENI

Naprave za podvodno dihanje, plastični bazeni ali njihovi ustrezni nadomestki ne smejo biti uporabljani okoli jadrnic s fiksno kobilico od pripravljalnega signala prvega plova do konca celotne regate.

Vnesite katerokoli alternativno besedilo, ki velja. Opišite kanale oz. frekvence radijskih zvez, ki bodo uporabljene ali dovoljene.

18

RADIO KOMUNIKACIJE

Z izjemo situacije nevarnosti, jadrnica kadar tekmuje ne sme oddajati radijskih signalov niti sprejemati radijskih sporočil, ki niso dosegljiva vsem jadrnicam. Ta omejitev velja tudi za mobilne telefone.

Če se podeljujejo prehodne/i nagrade/pokali, navedite njihova polna imena.

19

NAGRADE

Nagrade bodo podeljene, kot sledi: _____ .

Veljavni predpisi za prireditveni prostor lahko omejujejo odklonitve. Vsako besedilo odklonitve mora biti v skladu z veljavnimi zakoni.

20

ODKLONITEV ODGOVORNOSTI

Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost. Glej jadralno regatno pravilo 4, Odločitev za tekmovanje. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred, med ali po regati.

Vpišite valuto in znesek.

21

ZAVAROVANJE

Vsaka sodelujoča jadrnica mora biti obvezno zavarovana za odgovornost do tretjih, z najmanjšim kritjem _____ za prireditev oz. ustrezno protivrednostjo.

Vpišite vse potrebne informacije za stike.

22

DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije dobite pri _____.