DODATEK N - MEDNARODNE ŽIRIJE

Glej jadralni regatni pravili 70.5 in 91(b). Jadralna navodila ali nacionalni predpisi ne smejo spreminjati tega dodatka.

N1 SESTAVA, IMENOVANJE IN ORGANIZACIJA

N1.1 Mednarodna žirija mora biti sestavljena iz izkušenih jadralcev, ki zelo dobro poznajo jadralna regatna pravila in imajo veliko izkušenj iz protestnih odborov. Biti mora neodvisna in ne sme imeti kakega člana iz regatnega odbora, imenovati pa jo mora organizator, kar je podvrženo odobritvi nacionalne zveze, če se to zahteva (glej jadralno regatno pravilo 91(b)), ali odobritvi ISAF po jadralnem regatnem pravilu 89.2(b).

N1.2 Žirija mora imeti predsednika, če je zaželeno tudi podpredsednika, in ostale člane; vseh skupaj mora biti najmanj pet. Večina članov morajo biti mednarodni sodniki. Žirija lahko določi svojega tajnika, ki pa ni član žirije.

N1.3 Samo dva člana sta lahko iz iste nacionalne zveze (trije v skupini M, N in Q).

N1.4 (a) Predsednik žirije lahko ustanovi enega ali več zborov, ki so sestavljeni skladno s pravili N1.1, N1.2 in N1.3. To je lahko narejeno tudi, Če polna žirija ni sestavljena skladno s temi pravili.

(b) Predsednik Žirije z manj kot desetimi člani lahko ustanovi dva ali tri zbore, vsak z najmanj tremi člani, katerih večina morajo biti mednarodni sodniki. Člani vsakega zbora morajo biti iz najmanj treh različnih nacionalnih zvez, razen v skupinah M, N in Q, kjer morajo biti iz najmanj dveh različnih nacionalnih zvez. Če s sklepom zbora ni zadovoljna, ima stranka pravico do zaslišanja pred žirijo, sestavljeno po pravilih N1.1, N1.2 in N1.3, razen v zvezi z odkritimi dejstvi, če je za to zaprosila v predpisanem času, ki je naveden v jadralnih navodilih.

N1.5 Kadar je število članov polnopravne žirije, ali zbora, zaradi bolezni ali nujnih primerov, manjše od pet, ustrezno usposobljene nadomestne osebe pa niso dosegljive, je še vedno ustrezno sestavljena, so v njej vsaj trije člani in če sta najmanj dva člana mednarodna sodnika. Če so člani trije ali štirje, morajo biti iz najmanj treh različnih nacionalnih zvez, razen v skupinah M, N in Q, kjer morajo biti iz najmanj dveh različnih nacionalnih zvez.

N1.6 Če se za imenovanje mednarodne žirije zahteva odobritev nacionalne zveze (glej jadralno regatno pravilo 91(b)), mora biti obvestilo o njeni odobritvi navedeno v jadralnih navodilih ali pa objavljeno na uradni oglasni deski.

N1.7 Če žirija ali zbor deluje med tem, ko nista ustrezno sestavljena, so njuni sklepi lahko podvrženi pritožbi.

N2 ODGOVORNOST

N2.1 Mednarodna žirija je odgovorna za to, da zasliši vse proteste in zahtevke za nadomestilo in sklepa o njih, ter o drugih zadevah, ki nastanejo v zvezi z jadralnimi regatnimi pravili iz 5. dela. Če jo zaprosi organizator ali regatni odbor, jima mora svetovati in pomagati pri vsaki zadevi, ki neposredno vpliva na poštenost tekmovanja.

N2.2 Če organizator ne odredi drugače, žirija odloča

(a) o vprašanjih v zvezi s primernostjo, meritvami ali certifikati jadrnic; in

(b) o dovolitvi zamenjave tekmovalcev, jadrnic, ali opreme, kadra pravilo zahteva tako odločitev.

N2.3 Žirija mora tudi odločati o vprašanjih, ki jim jih zastavijo organizator ali regatno odbor.

N3 POSTOPKI

N3.1 Žirija, ali zbor, sprejema sklepe z navadno večino glasov vseh članov. Kadar je razmerje glasov izenačeno, lahko da predsedujoči še en, dodaten glas.

N3.2 Kadar je zaželeno, da nekateri člani ne sodelujejo v diskusiji in pri sklepanju o protestu ali zahtevku za nadomestilo, usposobljenih zamenjav pa ni na voljo, je žirija ali zbor še vedno ustrezno sestavljena, če v njej ostanejo vsaj trije člani; in sta najmanj dva mednarodna sodnika.

N3.3 Člani žirije ne smejo biti obravnavani kot zainteresirane stranke (glej jadralno regatno pravilo 63.4) zaradi svoje nacionalnosti.

N3.4 Če se zbor ne more poenotiti o sklepu, potem mora predsednik predstaviti vprašanje pravilno sestavljenemu zboru z največjim možnim številom članov, kar je lahko tudi celotna žirija.