PRÍPAD 48

Pravidlo 63.2, Rokovania: Čas a miesto rokovania; Čas pre strany na prípravu

Cieľom Časti 5 pretekových pravidiel je ochrániť loď pred nedodržaním spravodlivého zaobchádzania, nie poskytnúť protestovaným zadné dvierka. Protestovaný má povinnosť brániť sa primeranou činnosťou pred rokovaním.

Súhrn skutočností
W a L, dve lode na vetre zľava ostro proti vetru blížili sa k náveternej značke, ktorú mali minúť ľavobokom. W získala vnútorné krytie s L päť až šesť dĺžok trupu od značky a volala na L o miesto na oboplávanie. L to odmietla a povedala, že W nemá na miesto právo, keďže ide o križovanie. W minula značku nesprávnou stranou, vrátila sa späť, oboplávala značku ľavobokom, vztýčila protestnú vlajku a oznámila L, že podá protest. Protestná komisia zistila ako skutočnosť, že W získala vnútorné krytie s L včas. L bola diskvalifikovaná podľa pravidla 18.2(b) a odvolala sa.
Odvolanie uvádzalo, že v rozpore s pravidlom 63.2 sa kormidelník L dozvedel o rokovaní až vtedy, keď ho zavolali; nepovolili mu preštudovať protest mimo rokovacej miestnosti, ale bol nútený ho študovať počas rokovania; a že nedostal primeraný čas na prípravu obrany. Navyše odvolanie uvádzalo, že neboli na rokovaní predložené žiadne dôkazy, že W získala vnútorné krytie s L včas.
Protestná komisia k odvolaniu uviedla toto: čas rokovania bol zverejnený na oficiálnej vyhláškovej tabuli; protest W bol podaný v kancelárii pretekov a bol k dispozícii na preštudovanie viac ako hodinu pred týmto časom; jej kormidelník oznámil kormidelníkovi L, že podal protest; ten nevyvinul žiadnu snahu na prípravu obrany; a museli ho zavolať z klubovej jedálne, keď protestná komisia, druhá strana a svedkovia boli zhromaždení a pripravení na rokovanie.

Rozhodnutie
Odvolanie L sa zamieta z dôvodov uvedených protestnou komisiou v jej komentári. Kormidelník L vedel, že na jeho loď je protest a bola jeho povinnosť brániť sa primeranou činnosťou, čo zahŕňa vyžiadanie protestného formulára W, jeho preštudovanie a využitie primeraného času na prípravu svojej obhajoby. Národnému zväzu postačuje, že záver protestnej komisie, že W získala krytie včas, bol urobený so zistených skutočností na základe dôkazov, ktoré si komisia vypočula. Tieto skutočnosti nie sú predmetom odvolania (pozri pravidlo 70.1).

RYA 1980/5