Oddiel B - ROKOVANIA A ROZHODNUTIA

63 ROKOVANIA

63.1 Požiadavky na rokovanie

Loď ani pretekár nesmú byť potrestaní bez rokovania, okrem toho, ako je predpísané v pravidlách pravidlá 30.2, 30.3, 67, 69, A5 a P2. Rozhodnutie o náprave sa nesmie vydať bez rokovania. Protestná komisia musí prerokovať všetky protesty a žiadosti o nápravu, ktoré boli doručené do kancelárie pretekov, iba ak by povolila protest či žiadosť stiahnuť.

63.2 Čas a miesto rokovania; Čas pre strany na prípravu

Všetky strany rokovania musia byť upovedomené o čase a mieste rokovania, proteste alebo žiadosti o nápravu sa im musia sprístupniť a musí sa im umožniť dostatočný čas na prípravu na rokovanie.

63.3 Právo na prítomnosť

(a) Strany rokovania alebo zástupcovia každej z nich majú právo byť prítomné počas celého rokovania o všetkých dôkazoch. ak sa protest týka porušenia pravidiel Častí 2, 3 či 4, zástupcovia lodí museli byť na palube v čase príhody, iba ak by bol primeraný dôvod pre protestnú komisiu, aby rozhodla inak. Akýkoľvek svedok, iný ako člen protestnej komisie, sa musí vylúčiť z rokovania, okrem toho, keď podáva svedectvo.

(b) Ak strana rokovania o proteste či žiadosti o nápravu nepríde na rokovanie, protestná komisia bez ohľadu na to môže rozhodnúť o proteste či žiadosti. Ak bola strananeprítomná pre nevyhnutnú príčinu, komisia môže znovu otvoriť rokovanie.

63.4 Zaujatá strana

Člen protestnej komisie, ktorý je zaujatou stranou , nesmie sa zúčastniť ktorejkoľvek časti rokovania, ale môže vystúpiť ako svedok. Členovia protestnej komisie musia priznať akýkoľvek možný vlastný záujem tak skoro, ako si ho sú vedomí. A Strana rokovania, ktorá sa domnieva, že člen protestnej komisie je zaujatou stranou , musí podať námietku čo možno najskôr.

63.5 Platnosť protestu alebo žiadosti o nápravu

Na začiatku rokovania musí protestná komisia prijať akékoľvek dôkazy, ktoré pokladá za potrebné k rozhodnutiu, či sú splnené všetky požiadavky pre protest alebo pre žiadosť o nápravu. Ak boli splnené, protest alebo žiadosť sú platné a rokovanie musí pokračovať. Ak nie, komisia vyhlási protest alebo žiadosť za neplatné a ukončí rokovanie. Ak sa koná protest podľa pravidla 60.3(a)(1), komisia musí tiež určiť, či z danej príhody vzniklo zranenie či vážna škoda. Ak nie, rokovanie musí byť ukončené.

63.6 Prijatie svedectiev a zisťovanie skutočnosti

Protestná komisia musí prijať svedectvo od strán rokovania a od ich svedkov a iné dôkazy, ktoré považuje za potrebné. Člen protestnej komis ie, ktorý videl príhodu, môže podať svedectvo. strany rokovania môžu dávať otázky každej osobe, ktorá podáva svedectvo. Komisia potom musí zistiť skutočnosti a založiť na nich svoje rozhodnutie.

63.7 Rozpor medzi rozpisom a plachetnými smernicami

Ak je rozpor medzi pravidlom v rozpise pretekov a pravidlom v plachetných smerniciach, ktorý musí byť vyriešený predtým, ako protestná komisia môže rozhodnúť oprotesteči žiadosti o nápravu, komisia musí použiť to pravidlo, o ktorom je presvedčená, že zaistí najspravodlivejší výsledok pre všetky dotknuté lode.

63.8 Protesty medzi loďami v rôznych pretekoch

Protesty medzi loďami, ktoré pretekajú v rôznych pretekoch a ktoré riadia rôzni usporiadatelia, sa musia prerokovať protestnou komisiou, ktorá je prijateľná pre týchto usporiadateľov.


Vzorové príklady:

príklad 1 ,príklad 2

Riešené prípady :

Prípad 48 , Prípad 98 , Prípad 104 ,