30 TRESTY PRI ŠTARTE

30.1 I Pravidlo vlajky I

Ak bola vyvesená vlajka I a akákoľvek časť trupu, posádky či výstroja lode je na traťovej strane štartovej čiary alebo jedného z jej predĺžení v poslednej minúte pred jej štartovým znamením, musí potom loď pred odštartovaním plachtiť z traťovej strany na predštartovú stranu cez predĺženie..

30.2 Pravidlo vlajky Z

Ak bola vyvesená vlajka Z žiadna časť trupu, posádky ani výstroja lode nesmie byť v trojuholníku, ktorý tvoria konce štartovej čiary a prvá značka počas poslednej minúty pred jej štartovým znamením. Ak loď porušila toto pravidlo a  bola identifikovaná, musí dostať bez prerokovania 20% bodový trest vypočítaný podľa pravidla 44.3(c).Musí byť potrestaná, aj keby sa rozjazda znovu štartovala či znovu opakovala, ale nie ak by bola odložená alebo zrušená pred štartovým znamením. Ak by bola podobne identifikovaná počas ďalšieho pokusu o štartovanie tej istej rozjazdy, musí dostať ďalší 20% bodový trest.

30.3 Pravidlo čiernej vlajky

Ak bola vyvesená čierna vlajka , žiadna časť trupu, posádky ani výstroja lode nesmie byť v trojuholníku, ktorý tvoria konce štartovej čiary a prvá značka, počas poslednej minúty pred jej štartovým znamením, Ak loď porušila toto pravidlo a bola identifikovaná, musí byť diskvalifikovaná bez prerokovania, aj keby sa rozjazda znovu štartovala alebo znovu opakovala, ale nie, ak by bola odložená alebo zrušená pred štartovým znamením. Ak bolo oznámené všeobecné odvolanie alebo ak bola rozjazda zrušená po štartovom znamení, preteková komisia musí vyvesiť číslo jej plachty pred nasledujúcim znamením výzvy pre túto rozjazdu a ak by sa rozjazda znovu štartovala alebo znovu opakovala, nesmie v nej plachtiť. Ak by tak urobila, jej body sa nesmú vylúčiť z celkového súčtu jej bodovej hodnoty v pretekoch..


Vzorové príklady:

príklad 1 ,príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 , príklad 5 ,

Riešené prípady :

Prípad 96 , Prípad 111 ,