44 TRESTY V ČASE PRÍHODY

44.1 Prijatie trestu

Loď môže prijať dvojotáčkový trest, keď mohla porušiť pravidlo Časti 2 pri pretekaní, alebo jednootáčkový trest, keď mohla porušiť pravidlo 31. Plachetné smernice môžu určiť bodový trest alebo nejaký iný trest. Avšak

(a) keď loď mohla porušiť pravidlo Časti 2 a pravidlo 31 v tej istej príhode, nemusí prijať trest pre porušenie pravidla 31;

(b) ak loď spôsobila zranenie či vážnu škodu alebo získala podstatnú výhodu v rozjazde či pretekoch, jej trestom musí byť vzdanie sa.

44.2 Jednootáčkový a dvojotáčkový trest
Po úplnom uvoľnení sa od ostatných lodí, tak skoro po príhode, ako je to možné, loď vykoná jednootáčkový či dvojotáčkový trest tak, že ihneď urobí určený počet otáčok v rovnakom smere, každá otáčka zahŕňa jeden obrat proti vetru a jedno prehodenie. Keď loď vykonáva trest na cieľovej čiare alebo v jej v blízkosti, musí plachtiť celá na traťovú stranu čiary, kým dokončí.

44.3 Bodový trest
(a) Loď vykoná bodový trest tak, že vyvesí žltú vlajku pri prvej vhodnej príležitosti po príhode.

(b) Keď loď vykonáva bodový trest, musí ponechať the žltú vlajku vyvesenú, pokiaľ dokončí a upozorní na ňu pretekovú komisiu na cieľovej čiare. Vtedy musí tiež informovať pretekovú komisiu o identite druhej lode, zúčastnenej na príhode. Ak sa to nedá uskutočniť, musí tak urobiť pri prvej vhodnej príležitosti v rámci časového limitu pre protesty.

(c) (a)Body v rozjazde lode, ktorá prijala bodový trest, sú body, ktoré by získala bez tohto trestu, zhoršené o daný počet miest, stanovený plachtenými smernicami. Avšak nesmie byť hodnotená horšie ako DNF (nedokončila). Ak plachetné smernice nestanovujú počet miest, musí to byť celé číslo (zaokrúhlené od 0.5 nahor), najbližšie k 20% počtu prihlásených lodí. Body ostatných lodí sa nesmú meniť; dve lode môžu preto dostať rovnaké body.


Vzorové príklady:

príklad 1 , príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 , príklad 5 , príklad 6 , príklad 7 , príklad 8 , príklad 9 , príklad 10 , príklad 11 , príklad 12 , príklad 13 , príklad 14 ,
príklad 15 , príklad 16 , príklad 17 ,

Riešené prípady :

Prípad 99 ,Prípad 107 ,