43 OBLEČENIE A VÝSTROJ PRETEKÁRA

43.1 (a) Pretekári nesmú mať oblečený alebo na sebe odev alebo výstroj s cieľom zvýšiť svoju hmotnosť.

(b) Okrem toho odev a výstroj pretekára nesmie mať väčšiu hmotnosť ako 8 kilogramov s výnimkou závesného alebo hrazdového postroja a odevu (vrátane obuvi), ktoré má oblečené nižšie od kolien. Triedové predpisy alebo plachetné smernice môžu určiť nižšiu alebo vyššiu hmotnosť do 10 kilogramov. Triedové predpisy však môžu zaradiť obuv a ostatný odev oblečený nižšie od kolien do rámca tejto hmotnosti. Závesná alebo hrazdová výstroj musí mať kladný vztlak a nesmie prekročiť hmotnosť 2 kilogramy s tou výnimkou, že triedové predpisy môžu špecifikovať vyššiu hmotnosť až do 4 kilogramov. Hmotnosť sa musí zisťovať tak, ako to požaduje Dodatok H.

(c) Ak sa kontrolór výstroja alebo merač poverený vážením odevu a výstroja domnieva, že pretekár mohol porušiť pravidlo 43.1(a) alebo 43.1(b), musí oznámiť túto skutočnosť písomne pretekovej komisii.

43.2 Pravidlo 43.1(b) neplatí na lodiach, ktoré sú povinne vybavené lankovým zábradlím.

Riešené prípady :

Prípad 89 ,