Prípad 111

Pravidlo 30.2, Tresty pri štarte: Pravidlo vlajky Z

Pravidlo 30.3, Tresty pri štarte: Pravidlo čiernej vlajky

Ak sa potrestá loď podľa pravidla 30.2 alebo pravidla 30.3 v štartovacej procedúre, ktorá skončila všeobecným odvolaním, je správnym konaním pretekovej komisie potrestať ju aj vtedy, keď bola rozjazda odložená pred touto štartovacou procedúrou alebo ak bol signalizovaný odklad pred štartovým znamením počas ďalšej štartovacej procedúry.

Predpokladané skutočnosti pre otázku 1
Štart štvrtej rozjazdy pretekov bol plánovaný na 10:00, ale bol odložený o tridsať minút, kým preteková komisia čakala na zdvihnutie vetra. Pri prípravnom znamení preteková komisia vyvesila vlajku Z. Loď A bola identifikovaná v trojuholníku tvorenom koncami štartovej čiary a prvou značkou v poslednej minúte pred jej štartovým znamením. Po štartovom znamení preteková komisia signalizovala všeobecné odvolanie. Preteková komisia potom začala ďalšiu štartovaciu procedúru pre tú rozjazdu a znova vyvesila vlajku Z ako znamenie prípravy. Po stiahnutí vlajky prípravy, ale pred štartovým znamením, preteková komisia signalizovala odklad. Neskôr preteková komisia začala tretiu štartovaciu procedúru a úspešne odštartovala štvrtú rozjazdu, ktorá sa dokončila. Loď A dostala 20 % bodový trest a žiadala o nápravu na základe toho, že rozjazda bola odložená – a to až dvakrát – pred jej štartovým znamením, a preto podľa tretej vety pravidla 30.2 by jej nemal byť uložený trest.

Otázka 1
Konala preteková komisia správne podľa pravidla 30.2, keď uložila lodi A 20 % bodový trest?

Odpoveď 1
Áno. Preteková komisia konala správne podľa pravidla 30.2. Prvé tri vety pravidla 30.2 sa týkajú jednej štartovacej procedúry. Štartovacia procedúra, v ktorej bola A identifikovaná v trojuholníku tvorenom koncami štartovej čiary a prvou značkou počas poslednej minúty pred jej štartovým znamením nebola odložená ani zrušená pred štartovým znamením. Preto preteková komisia konala správne podľa pravidla 30.2, keď uložila lodi A 20 % bodový trest. Toto konanie nebolo nesprávnym konaním a A nemá nárok na nápravu.
Ak by loď bola identifikovaná v trojuholníku počas druhej štartovacej procedúry medzi časom stiahnutia vlajky prípravy a časom, keď bolo dané znamenie odkladu, vtedy by bolo nesprávnym konaním podľa pravidla 30.2 uložiť tej lodi 20 % bodový trest.

Predpokladané skutočnosti pre otázku 2
Predpokladané skutočnosti sú rovnaké ako tie pre otázku 1 až na to, že ako vlajka prípravy pre prvý a druhý pokus o štartovanie bola použitá čierna vlajka a A bola diskvalifikovaná bez prerokovania.

Otázka 2
Konala preteková komisia správne podľa pravidla 30.3, keď diskvalifikovala A bez prerokovania?

Odpoveď 2
Áno. Úvaha z odpovede 1 platí aj tu. Preteková komisia konala správne, keď diskvalifikovala A bez prerokovania, a A nemá nárok na nápravu. Ak by loď bola identifikovaná v trojuholníku počas druhej štartovacej procedúry medzi časom stiahnutia vlajky prípravy a časom, keď bolo dané znamenie odkladu, vtedy by bolo nesprávnym konaním podľa pravidla 30.3 diskvalifikovať tú loď bez prerokovania.

ISAF 2009