64 ROZHODNUTIA

64.1 Tresty a zbavenie viny

(a) Ak rozhodne protestná komisia, že loď, ktorá je stranou rokovania, porušila pravidlo musí ju diskvalifikovať, iba ak by sa uplatnil iný trest. Trest sa musí uložiť bez ohľadu na to, či príslušné pravidlo bolo uvedené v proteste alebo nie. .

(b) Ak loď prijala príslušný trest, tak pravidlo 64.1(a) pre ňu neplatí, iba ak by trestom za ňou porušené pravidlo bola diskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov.

(c) Ak ako dôsledok porušenia pravidla loď prinútila druhú loď porušiť a pravidlo, neuplatňuje sa pravidlo 64.1(a) na druhú loď a táto musí byť zbavená viny.

(d) Ak loď porušila pravidlo keď nepretekala,musí sa aplikovať jej trest na tú rozjazdu, v ktorej plachtila časovo najbližšie k času príhody.

64.2 Rozhodnutie o náprave

Ak rozhodne protestná komisia, že je loď oprávnená na nápravu podľa pravidla 62, musí urobiť také spravodlivé opatrenie, aké je len možné pre všetky lode, ktorých sa to týka, či už žiadali o nápravu alebo nie. To môže byť úprava bodov pravidlo A10 ako príklady) alebo cieľového času lodí, to zrušiť rozjazdu, ponechať výsledky rozjazdy alebo urobiť iné opatrenie. Ak sú pochybnosti o skutočnostiach alebo o predpokladaných dôsledkoch akéhokoľvek opatrenia pre rozjazdu alebo sériu rozjázd, najmä pred zrušením rozjazdy, protestná komisia musí získať dôkazy z vhodných zdrojov.

64.3 Rozhodnutia o protestoch premeriavania

(a) Ak zistí protestná komisia, že odchýlky, ktoré sú väčšie ako tolerancie určené v triedových predpisoch, boli spôsobené poškodením alebo normálnym opotrebovaním a nezlepšujú výkonnosť lode, nesmie ju potrestať. Loď ale nesmie znovu pretekať kým sa neodstránia odchýlky, s tou výnimkou, keď protestná komisia rozhodne, že nie je alebo nebola primeraná príležitosť tak urobiť.

(b) Ak má protestná komisia pochybnosti o výklade meračského pravidla, musí zaslať tieto otázky spolu so zistenými skutočnosťami autorite, ktorá zodpovedá za interpretáciu pravidla. Komisia pri tvorbe rozhodnutia je viazaná odpoveďou tejto autority.

(c) Ak loď, ktorá bola diskvalifikovaná podľa pravidiel premeriavania, písomne uvedie, že chce podať odvolanie, môže pretekať v nasledujúcich rozjazdách bez zmien na lodi, ale musí byť diskvalifikovaná, ak nepodá odvolanie alebo odvolanie bude rozhodnuté proti nej.

(d) Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s protestom ktorý sa týka premeriavania, musí hradiť neúspešná strana iba ak by rozhodla protestná komisia inak.Vzorové príklady:

príklad 1 , príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 , príklad 5 ,

Riešené prípady:

Prípad 3 , Prípad 10 , Prípad 45 , Prípad 66 , Prípad 76 , Prípad 93 , Prípad 95 , Prípad 99 , Prípad 107 ,