62 NÁPRAVA

62.1 Žiadosť o nápravu alebo rozhodnutie protestnej komisie uvážiť nápravu musí byť založená na tvrdení alebo možnosti, že výsledok lode v rozjazde alebo v sérii rozjázd bol bez jej vlastného zavinenia podstatne zhoršený:

(a) nesprávnym konaním alebo zanedbaním pretekovej alebo protestnej komisie alebo usporiadateľa, avšak nie rozhodnutím protestnej komisie, keď loď bola a stranou na rokovaní;

(b) zranením alebo fyzickým poškodením, zapríčineným loďou, ktorá porušila pravidlá ČASTI 2 alebo plavidlom, ktoré nepretekalo ktoré bolo povinné dávať prednosť;;

(c) poskytovaním pomoci (okrem sebe samej a svojej posádke), v zhode s pravidlom 1.1; alebo

(d) loďou, ktorej bol uložený trest podľa pravidla 2 alebo sa začalo disciplinárne konanie podľa pravidla 69.1(b).

62.2 Žiadosť musí byť písomná a byť podaná kancelárii pretekovej komisie v časovom limite, alebo do dvoch hodín od danej príhody, podľa toho čo je neskoršie. Protestná komisia musí predĺžiť tento limit, ak sú primerané dôvody na to, aby tak urobila. Nevyžaduje sa červená vlajka.


Vzorové príklady:

príklad 1 ,príklad 2 , príklad 3 , príklad 4 , príklad 5 ,

Riešené prípady :

Prípad 37 , Prípad 44 , Prípad 45 , Prípad 82 , Prípad 102 , Prípad 110 ,