61 POŽIADAVKY NA PROTEST

61.1 Informovanie protestovaného

(a) Loď, ktorá zamýšľa protestovať, musí vždy informovať druhú loď pri prvej vhodnej príležitosti. Ak sa jej protest týka príhody v priestore pretekov, ktorej sa zúčastnila alebo ktorú videla, musí zvolať „Protest“ a súčasne vyvesiť červenú vlajku pri prvej vhodnej príležitosti pre každú z činností. Vlajka musí byť vyvesená, až pokiaľ prestane pretekať. Avšak

(1) ak je druhá loď za hranicou dosahu volania, protestujúca loď nemusí volať, ale musí informovať druhú loď pri prvej vhodnej príležitosti;

(2) ak je dĺžka trupu protestujúcej lode menšia ako 6 metrov, nemusí ukazovať červenú vlajku;

(3) ak príhoda spôsobila škodu alebo zranenie, ktoré je zjavné pre lode zúčastnené na príhode a jedna z nich hodlá protestovať, požiadavky tohto pravidla pre ňu neplatia, ale táto sa musí pokúsiť informovať druhú loď v časovom limite podľa pravidla 61.3.

(b) Preteková alebo protestná komisia, ktorá má v úmysle protestovať na loď, musí ju informovať čo najskôr, ako je to primerane možné. Ak však protest vznikol z príhody, ktorú komisia pozorovala v priestore pretekov, musí informovať loď po rozjazde v časovom limite podľa pravidla 61.3.

(c) Ak sa rozhodne protestná komisia protestovať na loď podľa pravidla 60.3(a)(2), musí ju informovať čo najskôr, ako je to primerane možné, uzavrieť prebiehajúce rokovanie, postupovať, ako to vyžadujúpravidlá 61.2 a 63, a prerokovať pôvodný a nový protest spoločne.

61.2 Obsah protestu

Protest musí byť podaný písomne a musí určovať:

(a) protestujúceho a protestovaného

(b) príhodu, vrátane kde a kedy sa stala,

(c) akékoľvek pravidlo o ktorom je protestujúci presvedčený, že bolo porušené,

(d) meno reprezentanta protestujúceho.

Ak však bola splnená požiadavka (b), požiadavka (a) môže byť splnená kedykoľvek pred rokovaním a požiadavky (c) a (d) môžu byť splnené pred alebo počas rokovania.

61.3 Limit protestného času

Protest podaný loďou alebo pretekovou či protestnou komisiou o príhode, ktorú komisia pozorovala v priestore pretekov, musí byť doručený do kancelárie pretekovej komisie v rámci časového limitu, určeného plachetnými smernicami. Ak nebolo nič určené, časový limit sú dve hodiny po tom, ako posledná loď dokončila. rozjazdu. Iné protesty pretekovej alebo protestnej komisie sa musia odovzdať do kancelárie pretekovej komisie do dvoch hodín po tom, ako komisia dostala príslušné informácie. Protestná komisia musí predĺžiť tento čas, ak sú primerané dôvody na to, aby tak urobila.


Vzorové príklady:

príklad 1 ,príklad 2 ,príklad 3 ,

Riešené prípady :

Prípad 22 , Prípad 72 , Prípad 85 , Prípad 112 ,