ČASŤ 5 -PROTESTY, NÁPRAVY, ROKOVANIA, HRUBÉ SPRÁVANIE SA A ODVOLANIA

ODDIEL A - PROTESTY; NÁPRAVY; KONANIE PODĽA PRAVIDLA 69

60 PRÁVO NA PROTEST; PRÁVO NA ŽIADOSŤ O NÁPRAVU ALEBO KONANIE PODĽA PRAVIDLA 69

60.1 Loď môže

(a) protestovať na druhú loď, ale nie pre údajné porušenie pravidiel časti 2 iba ak sa zúčastnila príhody alebo ju sama videla

(b) žiadať o nápravu.

60.2 Preteková komisia môže

(a) protestovať na loď, ale nie ako dôsledok informácie zo žiadosti o nápravu či neplatného protestu, alebo správy od zaujatej strany inej ako je zástupca danej lode;

(b) (a)žiadať o nápravu pre loď, alebo

(c) podať správu protestnej komisii, v ktorej požaduje konanie podľa pravidla 69.1(a).

Ak však preteková komisia dostane správu podľa pravidla 43.1(c) alebo 78.3, musí na loď protestovať .

60.3 Protestná komisia môže :

(a) protestovať na loď, ale nie ako dôsledok informácie zo žiadosti o nápravu či neplatného protestu, alebo správy od zaujatej strany inej ako je zástupca danej lode. Avšak môže na loď protestovať

(1) ak sa dozvie o príhode, ktorá sa lode týka a táto mohla vyústiť do zranenia či vážnej škody, alebo

(2) ak sa počas rokovania o platnom proteste dozvie, že loď, aj keby nebola stranou na rokovaní, bola zúčastnená na príhode a mohla porušiť pravidlo;

(b) zvolať rokovanie na uváženie nápravy; alebo

(c) konať podľa pravidla 69.1(a).


Vzorové príklady:

príklad 1 , príklad 2 ,

Riešené prípady :

Prípad 39